PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

Obrazek użytkownika Michał Orzechowski
Idee

PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

Polska, Solidarność, Świat

Michał Orzechowski

 

 

Rośnie presja Rosji na kraje wolne i demokratyczne, kwestią czasu są kolejne ataki na Ukrainę, agresja na Kraje Bałtyckie i Polskę, dlatego Polska musi zacząć budować jak najszerszą międzynarodową wspólnotę opartą o wspólne wartości – prawa człowieka takie jak życie, wolność i prawo do decydowania o swojej wspólnocie czyli demokracja.

30 stycznia 1982 przez prezydent USA Ronalda Reagana ustanowił Dniem Solidarności z Polską, w geście wsparcia dla ruchu Solidarności w Polsce będącej pod opresją stanu wojennego Gen. Jaruzelskiego. Dlaczego sam Prezydent Stanów Zjednoczonych zdobył się na tak ważny gest wobec Polski? Zrobił to z prostego powodu – czy nam się to podoba czy nie, obiektywnie rzecz biorąc Polska była i jest ważnym krajem w Europie i na świecie.

POLSKA – KRAJ GEOPOLITYCZNIE OSIOWY

Potwierdza to historia, ta dawna, jak i ta najnowsza, zarówno Polski jak i Europy oraz świata.
Obie wielkie wojny XX wieku – zarówno I jak i II Wojna Światowa – toczyły się na terenie Polski, a druga z nich nawet zaczęła się 1-go września 1939 atakiem na nasz kraj. Napoleon i Hitler idący na Moskwę, jak i Tuchaczewski i Stalin idący na Berlin musieli przechodzić przez terytorium Polski z tego prostego powodu że była to, i nadal jest, najprostsza i najłatwiejsza droga łącząca zachód i wschód Europy. Stąd mowa o jakiejkolwiek ‘winie’ Polaków i ich rzekomej ‘skłonności do heroizmu, pobrzękiwania szabelką i martyrologii’ jest niezrozumieniem elementarnego faktu, że w przeciwieństwie np. do Islandii nasz kraj leży na naturalnym szlaku przemarszu wojsk kolejnych europejskich potęg, co odbija się na naszej historii, i co zresztą wywierało przemożny wpływ także na historię naszych historycznych ‘towarzyszy podróży’ – Bałtów, Białorusinów, Ukraińców, Żydów, itp.

Tak istotna geopolitycznie rola Polski opisywana była także wielokrotnie przez politologów i historyków, jeśli wspomnieć tylko książkę ‘Plan Gry’ Zbigniewa Brzezińskiego, gdzie ukazano globalne zmagania pomiędzy USA a ZSRR jako m.in. walkę o kontrolę nad trzema rejonamigeopolitycznie osiowymi – Dalekim Wschodem z Japonią i obiema Koreami, Bliskim Wschodem z Pakistanem, Afganistanem i Iranem oraz Europą z Polską, Czechosłowacją i NRD, z czego najważniejszym obszarem zmagań miał być właśnie region europejski z Polską jako głównym polem i przedmiotem światowej geopolitycznej gry.

Także z powodu swojego położenia geograficznego dzisiejsze zmagania Ukrainy, a wcześniej Gruzji z agresją Rosji nie są wynikiem jakiejś ‘bohaterszczyzny’ czy ‘potrząsania szabelką’ Gruzinów i Ukraińców, tylko są skutkiem rosyjskiej neoimperialnej ekspansji na kierunkach geostrategicznych w kierunku Europy i Kaukazu a w dalszej perspektywie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu.

POLSKA IDEOMACHIA

Polska była i jest bardzo ważna także z innego powodu – umiejętności ideomachii czyli zdolności wytwarzania atrakcyjnych propozycji cywilizacyjno-politycznych: począwszy od I Rzeczpospolitej i samej idei RzeczyPospolitej – czyli republiki, tolerującej różne wyznania (‘Nie będę królem waszych sumień’), narody i języki, z elekcyjnym czyli wybieranym królem, Sejmem i sejmikami; poprzez II Rzeczpospolitą i jej Ideę Prometejską dającą wizję wolności, samostanowienia i niepodległości narodom byłego Cesarstwa Rosyjskiego; aż po ideę ‘Solidarności’ w latach 80-tych, będących inspiracją i nadzieją po dziś dzień dla narodów zniewolonych. Wielokrotnie jako dziennikarz i działacz praw człowieka spotykałem się z wypowiedziami działaczy i reprezentantów pro-demokratycznej opozycji krajów pozbawionych politycznych praw i wolności z wypowiedziami nawiązującymi do tamtych czasów i inspirującymi się polską ideą ‘Solidarności’, włącznie z osobą Dalai Lamy, duchowego przywódcy Tybetańczyków.

Dlatego właśnie Polska, której Wolny Świat pomagał w czasie komunistycznej okupacji, i która była, a często i nadal jest, inspiracją i przykładem dla wszystkich tych którzy walczą o wolność swoich krajów i narodów, ma moralny dług do spłacenia. Warto zacząć spłacać ten dług.

PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

Warto rozpocząć debatę nad budową idei ‘Solidarności’ trzeciego tysiąclecia, swoistego Prometeizmu Solidarnościowego dla wszystkich państw i narodów, na budowie uniwersalnej wspólnoty praw i wolności człowieka, wspólnoty wartości opartych nie na oderwanych od rzeczywistości ideologiach i akademickich doktrynach, ale konkretnych wartościach takich jak ludzkie życie, wolności i solidarności.

Proponowany Prometeizm Solidarnościowy powinien budowany być na możliwie najszerszym możliwym wspólnym fundamencie, który obejmowałby kraje i narody o różnych kulturach i religiach, który to fundament, program minimum wspólnych ogólnoludzkich fundamentalnych wartości skodyfikowany – ale nie wdrożony do realizacji – został w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Zdefiniowanie istniejącej i podpisanej przez przeważającą większość rządów Deklaracji Praw Człowieka jako swoistego minimum programowego: wspólnych dla wszystkich ludzi i narodów fundamentalnych wartości, pozwoliłby na wyjście poza dzisiejsze ograniczające terminy używane w debacie publicznej, takie jak ‘wartości europejskie’ czy ‘zachodnie’, a także w dalszym rezultacie wytrąciłoby z reki argument używany m.in. przez satrapów w rodzaju Putina że ‘Zachód ma swoje wartości a my swoje’, co jest niczym innym jak usprawiedliwianiem opresji i zamordyzmu.

Przykładowo: uznanie za definicję systemu demokratycznego Artykułu 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ – ‘Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli’ – pozwoliłoby m.in. na jasne, jednoznaczne i czytelne rozdzielenie krajów demokratycznych od nie-demokratycznych, czyli autorytarnych i totalitarnych. Taka definicja słowa ‘demokracja’ usunęłoby raz na zawsze zarzutu jakoby ‘demokracja to coś zachodniego i europejskiego narzucanego przez Zachód’, gdyż zarówno prawo do wolności, jak i prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem – czyli do demokracji – nie są w żadnym wypadku ‘zachodnimi’ czy ‘europejskimi wartościami’, ale wartościami ogólnoludzkimi i ponadczasowymi, a wyrażająca je Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem uniwersalnym, dobrowolnie podpisanym i ratyfikowanym przez przeważającą większość światowych rządów.

Umocowanie na fundamencie uniwersalnych praw człowieka dałoby Polsce szansę wyjścia z poza koncepcje ‘piastowskie’ czy nawet ‘jagiellońskie’, gdyż obie są dziś zbyt małe i ograniczone aby zbudować szeroki front przeciwko krajom niedemokratycznym, takim jak Rosja, Chiny i ich dzisiejsi sojusznicy, i pozwalałoby maksymalnie otwarcie na demokratyczną ‘koalicję chętnych’ na kraje demokratyczne, niedyskryminujące ich ze względu na obszar kulturowy, specyfikę cywilizacyjną czy położenie geograficzne ekskluzywnymi terminami w rodzaju ‘Europejski’, Zachodni’, etc.

Dlatego biorąc za podstawę i fundament te uniwersalne, ogólnoludzkie wartości Polska może zacząć budować wspólnotę państw wolnych i demokratycznych – wspólnotę która będzie także wspólnota otwartą i atrakcyjną, bo będącą stale i niezmiennie otwartą ofertą dla dysydentów i działaczy prodemokratycznych i prowolnościowych w krajach niewolnych i niedemokratycznych.

Polska ze swoją szczególną i unikalną w skali świata historią, w skład której wchodzą bycie pod opresją zarówno narodowo-socjalistyczną, jak i komunistyczną, może wnieść do koncepcji budowy takiej uniwersalnej, ogólnoświatowej wspólnoty oprócz Powszechnej Deklaracji ONZ jeszcze jeden ważny dodatkowy element – wynikający ze wspomnianej trudnej historii najnowszej sprzeciw wobec niedemokratycznych systemów i ideologii, takich jak faszyzm, komunizm i narodowy socjalizm, który jest precyzyjnie wyrażony w Artykule 13 Konstytucji RP – ‘Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu’.

Polska koncepcją Prometeizmu Solidarnościowego mogłaby zaproponować propozycję sposobu wyjścia poza wąskie egoizmy narodowe czy regionalne, by dać taki impuls światu jakim była dla ogólna, uniwersalna i ponadnarodowa idea Solidarności w latach 80-dziesiątych, czy też konkretne pomysły działania w rodzaju ‘Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej’ z 8 września 1981 uchwalona przez pierwszy Zjazd “Solidarności”, które to Posłanie odbiło się szerokim echem w całym obozie komunistycznym.

Tylko maksymalnie szeroka koalicja krajów i narodów oparta o jak najszerszy wspólny fundament jakim są życie i wolność oraz prawo do decydowania o sobie i swoim kraju może dać zarówno Polsce jak i wszystkim wolnym narodom szansę skutecznego powstrzymania agresji sił autorytarnych i totalitarnych, jaki w naszym regionie reprezentuje dzisiaj Rosja Putina.

Michał Orzechowski – dziennikarz, pisarz, działacz praw człowieka, inicjator powstania Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Tybetu oraz debaty w Polskim Sejmie debaty nt praw człowieka w ChRL w kontekście Olimpiady w Pekinie 2008, autor książki ‘Wolny Tybet wolne Chiny’, współtwórca Komitetu WORLD SOLIDARITY   ]]>http://www.world-solidarity.org/ ]]>    ]]>https://www.facebook.com/WorldSolidarityOrg]]>

.

Dzień Solidarności z Polską

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Solidarno%C5%9Bci_z_Polsk%C4%85]]>

.

Proclamation 4891 – Solidarity Day

]]>http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=42487]]>

.

Artykułu 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

‘Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
– Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.’

]]>http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php]]>

 

Konstytucja RP

Art. 13. ‘Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.’

]]>http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (12 głosów)

Komentarze

Musimy wykorzystać drzemiącą w narodzie miłość do ojczyzny i chęci aby jej bronić. Ale, by to osiągnąć należy wybrać prezydentem Polaka patriotę i parlament oraz rząd składający się z ludzi , którym leży na sercu dobro Polski i Polaków, zdolnych do poświęceń. Obecna władza absolutnie tego nie gwarantuje. Tylko Andrzej Duda jest gwarantem że ten układ zostanie w pył rozbity.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1466108

polega na tym, ze nie widać kandydatow na budowe z nami takiego sojuszu.

Litwa, Czechy, Słowacja sa nam wyraźnie niechętne podobnie jak Ukraina,

która traktuje nas wyłącznie jako źródło zaspokajania swoich potrzeb.

Poza tym wątpie czy potrzebny nam jest front przeciw Chinom, ale wiem

że przydałby sie on innym naszym fałszywym przyjaciołom.

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

cui bono

#1466110

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Kazek został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Kazek

#1466115

Polska zawsze nalezala do zachodu i dlaej kulturowo nalezy mimo kacapskiej zydokomuszej i teraz pokacapskiej okupacji.
Aborcja byla za PRLu i jest w czasie PRLbis dalej jako ciaglosc tego samego panowania pod innym szyldem ustrojowym.
Za PRLu nie bylo tylko dlatego narkomani,pornografi,zboczencow i homoseksualistow, bo o tym nie mozna bylo pisac,gdyz sie to nie miescilo w cenzuralnych ramach socjalistycznego dobrobytu, parawda byla inna to wszytko bylo i funkcjonowalo.
Propagowanie ze armia amerykanska stoi na strazy tego zla co wymieniles jest smieszne i zmien adresata bo na NP tego nikt nie kupi, na ONETcie masz lemingow, tam nadawaj.
We wczesnych latach 90tych, kiedy Polska jeszcze nie byla w NATO pornografia wylewala sie z budek RUCHu na ulice i nikogo jakos demorealizacja ogladajacych ten syf dzieci nie interesowala.
Na dlugo przed tym zaczym do armi polskiej powrocili zolnierze ksieza,to w armi amerykanskiej byli tam i sa od lat i nie wciskaj kitu, ze armia chrzescijanska, bo taka armia jaet armia amerykanska, stoi na strazy lzenia chrzescijanstwa.

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1466180

ale, zdaje się, że nie ma szans by wyjść poza piękną ideę. Kacapy poprzez swoją agresję na Ukrainę udowadniają, że nie ma żadnych zasad, podpisanie jakiejś umowy nic nie znaczy, bo można ją złamać w dowolnej chwili i najskuteczniejsza jest brutalna siła. I co najgorsze państwa cywilizowane, czyli Zachód na to się zgadzają. I są gotowe poświęcić tego słabszego i zaatakowanego ze swojego stada, który nie ma już siły się bronić dla paru chwil spokoju. Nie uczą się na błędach. Czy za wybuch IIWS odpowiedzialni są tylko Hitler i Stalin, czy również Chamberlain, który kiedyś oświadczył: "przywiozłem światu pokój"; a potem zginęły miliony. Dzisiaj jest to samo. Merkel i Hollande mają krew na rękach Ukraińców. Kopacz zresztą też sprzeciwiając się wysłaniu polskiej broni na Ukrainę. Więc o jakich zasadach mamy mówić, jakej wspólnocie wartości, kiedy doszło już do tego, że zatracilismy instynkt samozachowawczy?

Vote up!
2
Vote down!
-1

"Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem"
/G. Orwell
Mind Service - 1do10.blogspot.com

#1466332