Michnik w pokorze przed Bogiem Polaków

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Chociaż środowiska lewicowo-liberalne często podnoszą postulat rozdziału Kościoła od państwa, to ich przedstawiciele w trudnych momentach decydują się na udział w katolickiej liturgii. Dobrym przykładem jest ich obecność podczas uroczystości pogrzebowych śp. Pawła Adamowicza. “...]]>(źródło)]]>

Takich słów na gali Złotych Globów nikt się nie spodziewał. Christian Bale podziękował... szatanowi”...” Dziękuję szatanowi za inspirację do zagrania tej roli – powiedział Christian Bale w trakcie odbierania statuetki. Bale został uhonorowany nagrodą dla najlepszego aktora w filmie komediowym i musicalu. „...”Co ciekawe, na podziękowania Christiana Bale'a szybko zareagował Kościół Szatana ( satanistyczna grupa wyznaniowa, założona w Noc Walpurgi 1966 r. – to cytat z Wikipedii). "Dla nas szatan jest symbolem dumy, wolności i indywidualizmu, służy także zewnętrznej metaforycznej projekcji naszego największego potencjału. Jako, że talent i osobiste umiejętności pana Bale'a pozwoliły mu dostać tę nagrodę, wszystko się zgadza. Niech żyje Christian! Niech żyje szatan!" – czytamy w ich tweecie. „...]]>(źródło )]]>

Izrael jest ]]>państwem wyznaniowym]]>, a judaizm stanowi ]]>religię państwową]]>]]>[8]]]>. W państwie tym są ściśle przestrzegane biblijne i ]]>talmudyczne]]> prawa i ]]>przepisy dotyczące zasad żywienia]]> w wojsku i instytucjach państwowych, a cywilne prawa osobiste (]]>małżeństwo]]>, ]]>rozwód]]>) podlegają wyłącznie jurysdykcji ]]>sądów rabinackich]]> i stosują się do żydowskiej tradycji. Nieżydzi podlegają odrębnym sądom religijnym. Nie można zawierać ślubów cywilnych. W szkołach państwowych naucza się religii]]>[9]]]>.
Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot wyznaniowych nieżydowskich są oparte na historycznych rozwiązaniach przyjętych przez byłą administrację ]]>imperium osmańskiego]]> oraz ]]>brytyjską]]>, jednakże z pewnymi (niejednokrotnie znacznymi) zmianami. Izraelskie prawo uznaje pięć religii, przy czym wszystkie one należą do grupy ]]>religii abrahamowych]]>. Są to: ]]>judaizm]]>, ]]>chrześcijaństwo]]>, ]]>islam]]>, ]]>druizm]]> oraz ]]>bahaizm]]>. Ponadto prawo formalnie uznaje 10 odrębnych odłamów chrześcijaństwa: ]]>Kościół rzymskokatolicki]]>, ]]>Kościół katolicki obrządku ormiańskiego]]>, ]]>Kościół maronicki]]>, ]]>grecki Kościół katolicki]]>, ]]>Kościół katolicki obrządku syryjskiego]]>, ]]>Kościół chaldejski]]>, ]]>Kościół prawosławny (tradycji greckiej)]]>, ]]>Syryjski Kościół Ortodoksyjny]]>, ]]>Apostolski Kościół Ormiański]]> i ]]>Kościół anglikański]]>]]>[10]]]>. Członkowie pozostałych religii również mają zagwarantowaną wolność ich praktykowania]]>[]]> '..]]>(źródlo)]]>

Największy (i najstarszy) współczesny związek wyznaniowy satanistów – Kościół Szatana (ang. the Church of Satan) – stworzył w ]]>1966]]> roku ]]>Anton Szandor LaVey]]> w ]]>San Francisco]]>, autor ]]>Biblii Szatana]]>, stanowiącej wykład filozofii i praktyki satanistycznej. Kościół Szatana posiada własną hierarchię kapłańską.
Rozłamową od Kościoła Świątynię Seta (]]>setianizm]]>) stworzył w ]]>1975]]> roku ]]>Michael Aquino]]>, który w przeciwieństwie do LaVeya wierzył w osobowego ]]>Szatana]]> i utożsamiał go ze starożytnym egipskim bogiem ]]>Setem]]>. W przeciwieństwie do LaVeya, Aquino uznał, że najważniejsze nie jest zaspokajanie potrzeb cielesnych, lecz pełne rozpoznanie swojej istoty i kształtowanie świata zgodnie z nią. Aquino uznał się za Drugą Bestię ]]>666]]>, zapowiadaną przez ]]>Crowleya]]>, i oświadczył, że w związku z tym czuje się upoważniony do założenia nowego Kościoła. Miał rzekomo objawienie, że czas Szatana przeminął, a nadszedł czas Księcia Ciemności, czczonego pod prawdziwym imieniem Set[]]>potrzebny przypis]]>]; grupa oddaje cześć Setowi przez ]]>ryty]]>, mające rodowód magiczny. Członkowie Świątyni Seta twierdzą, że magia jest niebezpieczna, a fakt, że się nią zajmują, wywyższa ich ponad inne religie; chcą jednak pozostać w zgodzie z prawem, dlatego odcinają się od składania ]]>ofiar]]> z ludzi lub zwierząt albo uprawiania seksu z dziećmi.”...”Punktem odniesienia dla satanizmu jest wiara w istnienie „zasady życia” jako siły personifikującej moc natury, w tym ]]>seksualność]]> i inne ]]>popędy]]>. Szatan (inne używane nazwy to ]]>Lucyfer]]>, ]]>Belial]]>, ]]>Lewiatan]]>, ]]>Baphomet]]> czy ]]>Set]]>) nie ma wiele wspólnego z ]]>piekłem]]>, ]]>opętaniem]]>, ofiarami z ludzi i zwierząt i nie jest ]]>demonem]]> ani upostaciowionym złem. Satanizm wywodzi się z literatury romantycznej, Raju utraconego ]]>Johna Miltona]]> i wielu twórców, jak ]]>Baudelaire]]>, którzy mogą być traktowani jako proto-sataniści.
Według niektórych źródeł, innym źródłem tradycji satanistycznej są pisma ]]>Aleistera Crowleya]]>]]>[2]]]>]]>[a]]]>, który szukał wspólnych cech łączących starożytne doktryny pogańskie, ]]>gnostycyzm]]>, ]]>różokrzyżowców]]>, ]]>teozofię]]>, ]]>buddyzm]]>, ]]>chrześcijaństwo]]>, ]]>magię]]> oraz wiele innych religii oraz prądów filozoficznych i stworzył koncepcję filozoficzno-mistyczną znaną jako ]]>Thelema]]>.
Według satanistów ]]>piekło]]> i ]]>niebo (raj)]]> nie istnieją. Człowiek jest ]]>zwierzęciem]]>, które powinno skończyć z hipokryzją i głupotą (najważniejszy grzech według LaVeya), zacząć żyć pełnią życia, kochać tylko tych, którzy na miłość zasługują, a szkodzić swoim nieprzyjaciołom, zaspokajać swoje pragnienia, zamiast je tłumić. Sataniści nie wierzą w ]]>zbawienie]]> i ]]>życie pozagrobowe]]>, ale sądzą, że każdy może zbawić się sam. W tym celu dążą do zrealizowania swoich namiętności i pragnień, ze szczególnym uwzględnieniem ]]>siedmiu grzechów głównych]]>. Nie dopuszczają zewnętrznych ograniczeń ]]>moralnych]]> czy kulturowych. Negatywnie oceniane są w satanizmie cnoty powściągliwości i ]]>altruizmu]]>. Satanizm nakazuje czynić innym to, co inni tobie czynią oraz angażować się w aktywność seksualną zgodnie ze swoim potrzebami. Członkowie Kościoła Szatana czczą zwierzęta i dzieci jako przejawy życia.”...”Sataniści obchodzą:

Praktyki religijne obejmują:

 • magię seksualną,
 • rytuały uzdrawiania,
 • rytuały zniszczenia,
 • praktyki ]]>okultystyczne]]>.

]]>Modlitwa]]> jest uważana za bezużyteczną, podobnie jak ofiary. Niektórzy sataniści odprawiają tak zwane czarne msze, będące parodystycznym odpowiednikiem ]]>katolickiej]]> ]]>mszy]]>.
Symbolem satanistów jest odwrócony ]]>pentagram]]> - pięciokątna gwiazda w okręgu (pieczęć Baphometa) z dwoma rogami skierowanymi ku górze, czasem opisana na głowie kozła, który jest również odwróceniem odpowiednikiem starożytnego znaku chrześcijańskiego: pentagramu, który symbolizował pięć ran ]]>Chrystusa]]>, głowa kozła jest wyszydzeniem ]]>Mesjasza]]>-]]>Baranka]]>. Inne wyjaśnienie tego znaku odwołuje się do jego znaczenia w magii – w klasycznym pentagramie cztery ramiona symbolizują cztery żywioły, zaś piąte, skierowane ku górze panujący nad nimi rozum – pentagram satanistyczny miałby więc symbolizować rozum zdominowany przez cztery żywioły, a więc niejako poddający się biologicznej naturze i dążeniom do zaspokojenia popędów.
Odwrócony ]]>krzyż łaciński]]> jest on właściwie symbolem ]]>św. Piotra]]>, który podobnie do ]]>Jezusa Chrystusa]]> został ]]>ukrzyżowany]]>, ale z szacunku do niego, poprosił żeby ukrzyżować go na odwróconym krzyżu, gdyż nie chciał umierać tak jak umierał Jezus. Jednakże współcześnie często bywa używany w satanizmie jako znak „odwrócenia” wszystkiego, co ]]>chrześcijańskie]]>, dlatego też powszechnie kojarzony jest z satanistami.
Podstawą myśli filozoficznej satanizmu laveyańskiego jest Dziewięć Twierdzeń Satanizmu zawartych w ]]>prologu]]> ]]>Biblii Szatana]]> autorstwa ]]>Antona Szandora Laveya]]>. Szatan wymieniany jest jako postać reprezentująca m.in.: gloryfikację ciała przez zaspokojenie żądz w przeciwieństwie do wstrzemięźliwości ]]>seksualnej]]> charakterystycznej dla wyznań ]]>chrześcijańskich]]>; otwartość myśli i swobodę duchową; przychylność dla ]]>miłości]]> okazywanej zasłużonym; zemstę jako wyznacznik siły; odpowiedzialność za własne czyny przy potępieniu uwielbienia własnego ]]>ego]]>]]>[3]]]>.
Charakterystyczna dla Szatana jest również opinia o zawyżonej wartości człowieka jako takiego, wynikająca z jego rozwoju ]]>intelektualnego]]>, nierzadko jednak przerysowana, człowiek określany jest tutaj najniebezpieczniejszym ]]>ziemskim]]> zwierzęciem. Satanizm reprezentuje ponadto ]]>grzechy]]> jako drogę do wyzwolenia, przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych, satysfakcję psychiczną, emocjonalną czy też fizyczną. Lavey zaznaczył w twierdzeniach również jakoby postać Szatana była prowodyrem kontroli społecznej generowanej przez religię]]>[3]]]>.
W myśl satanizmu laveyańskiego ]]>życie]]> ludzkie jest cenione, natomiast życie dorosłego człowieka jest cenniejsze niż życie ]]>płodu]]>. Satanizm dopuszcza ]]>aborcję]]> w przypadku, gdy ]]>ciąża]]> zagraża życiu i zdrowiu matki, jest wynikiem gwałtu lub gdy z innych powodów nie można było jej zapobiec, a była niechciana. Ustawodawstwo zaś nie powinno zabraniać aborcji. Satanizm neguje aborcję jako "środek antykoncepcyjny", wyraża natomiast poparcie za dostępnością ]]>antykoncepcji]]> i informacji o niej, co pozwala w większości przypadków uniknąć niechcianej ciąży]]>[4]]]>.
Sataniści dzielą substancje na groźne lub niegroźne dla ich zdrowia, uspokajające i oszałamiające, wyzwalające, zabójcze czy życiodajne, ale nie na dozwolone i zakazane. ]]>Heroina]]>, ]]>alkohol]]>, ]]>kokaina]]>, ]]>metamfetamina]]>, ]]>LSD]]>, ]]>tytoń]]> i pochodne ]]>marihuany]]>, do wszystkich tych środków człowiek winien mieć swobodny dostęp]]>[5]]]>.
Laveyanizm popiera te ]]>partie]]> i nurty polityczne, które opowiadają się za wolnością jednostki jak największego zakresu decyzji o sobie w ręce człowieka, systemem popierającym zdolności, pracowitość i wytrwałość, tolerancją dla ruchów ]]>religijnych]]> i swobodę obyczajową. Satanizm nie zgadza się z partiami i nurtami politycznymi, które narzucają prawa jednej religii lub wyznania wszystkim ]]>obywatelom]]> państwa]]>[6]]]>. Państwo powinno zapewniać swobodę wyznania religijnego i chronić wiernych wszystkich religii przed dyskryminacją i agresją]]>[7]]]>.
W ocenie satanizmu, każdy człowiek jest wartościowy, poddawany osądowi jedynie na podstawie jego dokonań i cech realnych. Niewskazana jest ocena całych narodów, ]]>państw]]>, grup społecznych czy etnicznych ze względu na zróżnicowanie i cechy indywidualne jednostki. Mimo częstej ]]>negacji]]> zachowań danych społeczności nie jest podstawą do objęcia negatywnej oceny wszystkich członków tej grupy. Satanizm sprzeciwia się dyskryminacji i krytycyzmowi wynikających wyłącznie z powodów ]]>rasowych]]> i narodowościowych]]>[8]]]>.
Satanizm potępia ]]>samobójstwo]]> jako realne poddanie się i pogodzenie ze stratą życia będącego najwyższą wartością jaką posiada człowiek. ]]>Śmierć]]> wykazuje nieodwracalne następstwa i oznacza utratę poprawy swojej sytuacji materialnej czy też społecznej. Wszelkie działania mające zachęcić do odebrania sobie życia w tym wykorzystywanie przewagi społecznej, grupowej czy też ]]>autorytarnej]]> wyrażają sprzeczność z naturą satanizmu jako religii i filozofii gloryfikującej życie pod każdą postacią]]>[9]]]>.
Człowiek jako istota wolna i zdolna do podejmowania decyzji ma prawo zdecydować o własnej śmierci w obliczu ]]>cierpienia]]> będącego następstwem chorób przewlekłych, bądź urazów powypadkowych wobec których współczesna ]]>medycyna]]> nie dysponuje środkami prowadzącymi do uzyskania sprawności zdrowotnej. Decyzja o ]]>eutanazji]]> powinna być podjęta w świadomości, uniemożliwiając jednocześnie jej zakwestionowanie]]>[10]]]>.
Upodobania ]]>seksualne]]> ludzi i jakiekolwiek jej formy występujące między dorosłymi ludźmi są dozwolone w tym ]]>homoseksualizm]]>, ]]>biseksualizm]]> czy podobne. Niewłaściwa jest dyskryminacja czy też potępienie osób, które dobrowolnie poddają się praktykom seksualnym. Satanizm potępia natomiast wszelkie metody zmuszania do czynności seksualnych w tym dzieci czy zwierząt, co wynika z ich nieświadomości czy niedostatecznego rozwoju emocjonalnego i fizycznego w przypadku młodych ludzi]]>[11]]]>.”...]]>(źródło)]]>

religia państwowa]]>religia]]> wspierana ideowo lub w systemie prawnym, jako jedyna, przez ]]>państwo]]>.
Jej struktury wyznaniowe są najczęściej bądź bezpośrednio finansowane przez państwo bądź posiadają przywileje względem innych wyznań. W systemach ]]>monarchicznych]]> jest to z reguły religia wyznawana przez panującego ]]>władcę]]>. Nierzadko obowiązują regulacje zakazujące osobom innych wyznań zajmowania określonych stanowisk, sprawowania przez duchownych pewnych funkcji administracyjnych, uprzywilejowania nauki religii państwowej w szkołach.
W ]]>Unii Europejskiej]]> religiami państwowymi są np. ]]>prawosławie]]> w ]]>Grecji]]>, ]]>anglikanizm]]> w ]]>Anglii]]>, ]]>prezbiterianizm]]> w ]]>Szkocji]]>, ]]>luteranizm]]> w ]]>Danii]]>. W tych krajach zakazana jest jednak dyskryminacja osób należących do mniejszości wyznaniowych. W 2000 ]]>Szwecja]]> zrezygnowała z ]]>luteranizmu]]> jako religii państwowej - od tej pory osoby rodzące się w Szwecji nie są już domyślnie członkami kościoła, którego głową jest król Szwecji.”..”
Religie państwowe na świecie.
Buddyzm
Islam
Chrześcijaństwo
Państwa żydowskie

 • Izrael

Państwa chrześcijańskie
Katolicyzm

 • Argentyna
 • Kostaryka
 • Liechtenstein
 • Malta
 • Monako
 • Salwador
 • Szwajcaria (kantony rzymskokatolickie: Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Schwyz,Uri; kantony starokatolickie: Argowia, Bazylea, Berno)
 • Watykan (Teokracja)

Prawosławie

 • Grecja
 • Gruzja

Protestantyzm

 • Dania
 • Islandia

W niektórych z wymienionych państw (np. w Argentynie, Finlandii) wspomniane wyznania nie mają oficjalnego statusu religii państwowej, ale utrzymują specjalne stosunki z państwem, które zatwierdza np. nominacje biskupie.
Państwa islamskie
Sunnizm

 • Afganistan
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Brunei
 • Egipt
 • Irak
 • Jemen
 • Jordania
 • Katar
 • Kuwejt
 • Libia
 • Maroko
 • Oman
 • Pakistan
 • Tunezja
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Algieria
 • Arabia Saudyjska
 • Komory
 • Malediwy
 • Malezja
 • Mauretania
 • Somalia

Szyizm

 • Iran (Teokracja)

Państwa buddyjskie

 • Bhutan
 • Kambodża
 • Tajlandia
 •  
 • Norwegia

 

 • Szkocja
 • Szwajcaria (kantony: Argowia, Bazylea, Berno, Glarus, Gryzonia, Schwyz, Turgowia, Uri, Zurych
 • Tuvalu[1]

Anglikanizm

 • Anglia. Status państwowy posiada Kościół Anglii (Church of England)[2]”..]]>(źródlo)]]>
 •  

Anna Kostorz Satanizm filozoficzny – czy Anton Szandor LaVey miał rację? „..”
Anton Szandor LaVey lub la Vey (właśc. Howard Stanton Levey; ur. ]]>11 kwietnia]]> ]]>1930]]> w ]]>Chicago]]>, zm. ]]>29 października]]> ]]>1997]]> w ]]>San Francisco]]>) – założyciel i najwyższy kapłan ]]>Kościoła Szatana]]>. „..”Na potrzeby medialno-propagandowe LaVey stworzył mit własnej osoby i sfałszował swój życiorys, dorabiając do niego wydarzenia, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a inne fakty przeinaczając]]>[1]]]>.
M.in. twierdził, że jego dziadkowie mają korzenie gruzińsko-alzacko-rumuńskie, a jego babka była Cyganką - w rzeczywistości jego rodzina była w większości pochodzenia żydowskiego i przybyła do USA z Węgier, a jego babka była Ukrainką.”..]]>(źródło)]]>
-------
Ważne

Izrael jest ]]>państwem wyznaniowym]]>, a judaizm stanowi ]]>religię państwową]]>]]>[8]]]>. W państwie tym są ściśle przestrzegane biblijne i ]]>talmudyczne]]> prawa i ]]>przepisy dotyczące zasad żywienia]]> w wojsku i instytucjach państwowych, a cywilne prawa osobiste (]]>małżeństwo]]>, ]]>rozwód]]>) podlegają wyłącznie jurysdykcji ]]>sądów rabinackich]]> i stosują się do żydowskiej tradycji. Nieżydzi podlegają odrębnym sądom religijnym. Nie można zawierać ślubów cywilnych. W szkołach państwowych naucza się religii]]>[9]]]>.

Laveyanizm popiera te ]]>partie]]> i nurty polityczne, które opowiadają się za wolnością jednostki jak największego zakresu decyzji o sobie w ręce człowieka, systemem popierającym zdolności, pracowitość i wytrwałość, tolerancją dla ruchów ]]>religijnych]]> i swobodę obyczajową. Satanizm nie zgadza się z partiami i nurtami politycznymi, które narzucają prawa jednej religii lub wyznania wszystkim ]]>obywatelom]]> państwa]]>[6]]]>.

----------
Mój komentarz

Polacy nie są gorsi od Żydów. Dlaczego Żydzi mogą cieszyć się z faktu, że ich Bóg jest szanowany w ich państwie, a jego prawa obowiązują wszystkich obywateli, a Polacy nie. W Izraelu sataniści i lewactwo musi szanować i przestrzegać praw Boga Żydów

Polacy nie zasługują na to, aby religią państwową w ich państwie, w Polsce była religia mniejszości religijnej jaka jest lewacka polityczna poprawność. Religia polityczna poprawność wyznawana przez renegatów. pedofilów, seksoholików, satanistów, lewaków.

Kaczyński powoli, krok po kroku czyi katolicyzm religią państwową Polski,a filozofię chrześcijańska, myśl Jana Pawła II fundamentami prawa i kultury.

Za kilka lat, kiedy bandy lewaków i satanistów zostaną na trwale usunięte z życia publicznego i społecznego warto rozważyć konstytucyjne umocowanie religii katolickiej jako religii państwowej, a osobę Jana Pawła II jako proroka Polaków.

Marek Mojsiewicz

Video Kluby szatana w amerykańskich szkołach
video Telewizja Republika - "TĘCZOWY PIĄTEK" 2016-10-28
video Edukacja w Niemczech porażający obraz upadku Zachodu

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

.... Izrael nie jest państwm wyznaniowym. Talmud to interpretacja i komentarze do biblii, prywatne, wymyślone, głupie...jak manifest komunistyczny. Judaizm jest ideologią. Religią jest mozaizm.

 DLATEGO TEŻ UWAŻAM ZA KONIECZNE, ABY PONOWNIE UKAZAŁA SIĘ MOJA KSIĄŻKA TALMUD CZY BIBLIA? […] WYJAŚNIAJĄC RÓŻNICE MIĘDZY JUDAIZMEM I MOZAIZMEM, BO WSTYDEM JEST DLA NAS, ŻE DZISIEJSI BISKUPI W POLSCE NIC Z TEGO NIE ROZUMIEJĄ. […] (ks.Michał Poradowski)

Mozaizm, jeszcze na wiele wieków przed Chrystusem Panem, wydał wiele świątobliwych postaci, wychwalanych przez Kościół, a wielu z nich, głównie w okresie życia Chrystusa Pana na ziemi, okazało się w pełni świętymi, jak np. święty Józef, święty Jan Chrzciciel, święty Joachim i święta Anna, rodzice Najświętszej Dziewicy Maryji, i wielu innych.

Natomiast judaizm, na przestrzeni kilku tysięcy lat swego istnienia, wydał niezliczoną ilość ludzi złych, a w czasach Chrystusa Pana opanował nawet Sanhedryn, którego niektórzy niegodziwi kapłani zwalczali naukę Jezusa z Nazaretu i doprowadzili do jego ukrzyżowania, a później prześladowali Kościół.

Ten podział w narodzie żydowskim trwa aż do dziś. Nadto, żydzi judaiści stali się „zaczynem” najskrajniejszego liberalizmu prawie we wszystkich kulturach współczesnych.To  "plemię żmijowe"- jak nazywa ich  św.Jan Chrzciciel.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/judaizm-czy-mozaizm-2016-05

 

 

 

 

 

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Verita

#1578943