Stosunki (małżeńskie)

Obrazek użytkownika Fredd
Gospodarka

Dziś na moim blogu powieje nudą. Będziemy zajmować się "stosunkami", i niestety, jak to się drzewiej mówiło, "momentów" nie będzie. Chodzi oczywiście o stosunki małżeńskie majątkowe w kontekście upadłości konsumenckiej. Dla prawników to co napiszę będzie oczywistą oczywistością, jednak z licznika odwiedzin wynika, że czyta moje wpisy całkiem liczne grono czytelników, z których wykształcenie prawnicze ma może kilka procent (nie napiszę promili, bo się źle kojarzy). Dzięki swojej pracy przekonałem się, że wokół stosunków małżeńskich majątkowych narosło kilka nieporozumień, zatem zanim przejdę do upadłości konsumenckiej małżonków wyjaśnijmy "jak jest".

Jas i Małgosia biorą ślub, zakładamy, że przed zawarciem związku małżeńskiego "nic nie robili". Mam na myśli, to iż nie odwiedzili żadnego notariusza i umów małżeńskich nie zawierali. Z mocy samego prawa powstaje masa majątkowa zwana majątkiem dorobkowym. Tu pierwsze nieporozumienie, w takim typowym małżeństwie funkcjonują trzy odrębne masy majątkowe: majątek odrębny Jasia, majątek odrębny Małgosi i ich majątek dorobkowy. Wszystkie te trzy masy majątkowe mogą ulegać zmianom, Jaś coś sprzeda z majątku odrębnego, Małgosia coś kupi do majątku odrębnego. najczęstszym  źródłem zasilania majątków odrębnych jest spadkobranie i darowizny

Drobna rada, mimo, iż przy darowiźnie domyślnie, o ile darczyńca nie zastrzeże inaczej, darowizna powiększa majątek odrębny, darując cokolwiek, dla przykładu dziecku pozostającemu w związku małżeńskim, ZAWSZE wpisujcie do aktu notarialnego, iż jest to darowizna do majątku odrębnego. Drobiazg, nic nie kosztuje, ale ułatwia życie i dowodzenie "jakby co".

Co w takim razie stanowi majątek dorobkowy małżonków? Zwracam uwagę na "w szczególności" co oznacza, iz jest to katalog otwarty.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.[27]).

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8 ) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.   

Przejdźmy zatem do upadłości konsumenckiej. Nie ma możliwości ogłoszenia małżeńskiej upadłości konsumenckiej, niczym złożenia wspólnego PITa. Jednak prawo sobie, życie sobie, najczęściej albo małżonkowie wspólnie zaciągają długi, albo małżonek występuje jako poręczyciel, albo po prostu wyraża zgodę na zaciągnięcie długu. Znów musze w tym miejscu zanudzić czytelników dygresją.

Wierzyciel może zostać zaspokojony z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków jedynie w sytuacji, gdy oboje oni są stronami czynności prawnej, która jest przyczyną powstania długu. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy dług powstaje w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków, ale za zgodą drugiego. Wtedy wierzyciel może żądać zaspokojenia powstałego z tej czynności prawnej długu z majątku osobistego małżonka, będącego stroną czynności prawnej, bądź też z majątku wspólnego. Ograniczone jest to jednak przedstawieniem przez wierzyciela dokumentu urzędowego lub prywatnego, stwierdzającego, że dług powstał w wyniku czynność prawnej, na którą drugi małżonek się zgodził.   

W przypadku upadłości konsumenckiej, gdy upada jeden z małżonków, majątek dorobkowy wchodzi w skład masy upadłościowej, a drugi z małżonków staje się wierzycielem upadłego. Innymi słowy jednego dnia ma wspólnie z małżonkiem mieszkanie następnego dnia dowiaduje się, że mieszkanie sprzeda syndyk, a on może sobie stanąć w kolejce z "Providentem", bankami, komornikami, funduszami sekurytyzacyjnymi i kim tam jeszcze. Toż to zwykłe rozkułaczenie! Liczę na profesora Rzeplinskiego, że powyższy przepis wywali do śmietnika.

Kolejna rada, jak jest obecnie. Małżonek zaciągnął zobowiązania, nie spłaca, wkracza "Najlepszy Przyjaciel Rodziny" i zajmuje mieszkanie dorobkowe. Otóż, w tej chwili kończy się na zajęciu i wpisie do księgi wieczystej. Póki trwa małżeństwo, trwa małżeńska wspólnota dorobkowa,z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wspólność ustaje i "Najlepszy Przyjaciel Rodziny" przystępuje do działania. Wyżej wymieniony miłośnik sprzętu rolniczego sąsiadów sprzeda udział ułamkowy zadłużonego małżonka. Także, jak zaciągnęliście długi nie do spłacenia, kochajcie swoje lepsze połowy.

Wytrzymaliście? W nagrodę w następnym wpisie udowodnię, że od "Najlepszego Przyjaciela Rodziny" (Komornika) można pożyczyć na fajki, nie wierzycie? Stay tuned!  

http://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/majatek/304253,Malzenstwo-a-odpowiedzialnosc-za-dlugi.html

Tradycyjnie zapraszam na swój blog:

http://upadlosckonsumencka--pk.blog.pl

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)

Komentarze

 "niestety, jak to się drzewiej mówiło, "momentów" nie będzie. "

 

 niestety, byłoby równie ciekawie, a może jeszcze ciekawiej

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1464536