Ruch Tea Party jako praktyczne potwierdzenie KIIP.

Obrazek użytkownika Moherowy Fighter
Idee

Postanowiłem nieco podrażnić Szanowną Społeczność i przywołać swoją koncepcję Klastrowego Integratora Inicjatyw Prawicowych (cała dokumentacja ]]>tutaj]]>), którą rozwijałem od 12/05 do 11/09 2009 r., przede wszystkim gościnnie na portalu Blogmedia24.pl. Wówczas to zupełnie nie byłem świadomy tego, że proponuję coś, co działa już w praktyce lecz… zza Oceanem. I właśnie, tym czymś był zwycięski od ubiegłego wtorku ruch Tea Party. Wróćmy zatem do moich podstawowych założeń. W materiale, pt. ]]>O KIIP… do jasności]]> przedstawiając Integrator napisałem:

Czy jest to środowisko zatomizowane (zdecentralizowane)? Odpowiedź nie jest taka oczywista. Czy jest to środowisko częściowo zintegrowane (dążące do centralizacji)? Hmm… na pewno nie częściowo, zaś jednocześnie i całkowicie zdecentralizowane jak też i funkcjonalnie scentralizowane (poprzez idealną integrację). To co widać, to doskonała wręcz struktura hybrydowa, przekształcająca i zespalająca obie formy w coś wyjątkowo ich nieprzypominającego, a także dążąca do wykorzystania ich zalet oraz do nieobciążania się ich wadami. Jest to koncept, który uzewnętrzniając się jako wzorzec integracyjny zapewnia funkcjonalny potencjał (właściwy i możliwy jedynie w strukturach całkowicie scentralizowanych) osadzony na szkielecie zdecentralizowanej sieci rozproszonej (czasoprzestrzennie nieokreślonej), w której każda jej część składowa posiada własną specjalizację oraz dowolny zakres autonomii i samowładztwa. I tym czymś jest właśnie INTEGRATOR. Integrator jest samoistną, wirtualną zasadą, na podstawie której (i względem której) działają każde dające się wyabstrachować podmioty (serwisy/portale/blogi/strony internetowe/ itp.) skłonne tę zasadę przyjąć, ją stosować, wspierać jej rozwój, ją utrwalać oraz udoskonalać. W świetle tego, Integrator ma charakter egalitarny. Z Integratora, jako wirtualnej zasady, korzystać może każdy podmiot, który jest postrzegany i identyfikowany jako utożsamiający się z jakkolwiek pojętą opcją prawicową. To zaś zapewnia jemu elitaryzm wobec innych, wrogich, jej opcji. Do Integratora nie mają bowiem wstępu te podmioty, których zabarwienie ideowe, polityczne, programowe itp. jest lewackie bądź libertyńskie. (…) Ze względu na swoją strukturę szkieletowej sieci rozproszonej Integrator rozpięty jest na jego integralnych elementach, które są podmiotami funkcjonującymi jako klastry. Klastrem jest bowiem ten podmiot, działający w przestrzeni wirtualnej, który, jako serwis/portal/blog/strona internetowa/itp., przyjmuje, stosuje, wspiera rozwój, utrwala oraz udoskonala fundamentalną zasadę funkcjonalności cechującą Integratora. Podmiot taki automatycznie staje się wówczas klastrem, zaś to pojęcie jest wyłącznie umowne. Nie istnieje zatem żadna procedura, żadna formalna droga, by móc stać się klastrem. Nie ma bowiem żadnego organu/ciała itp., które byłoby władne do tego, by innemu podmiotowi móc przyznawać takiego rodzaju status. W ogóle, w Integratorze nie istnieje jakikolwiek byt instytucjonalno-organizacyjny, który strukturą zarządzałby, koordynował, określałby jej działanie oraz miał jakikolwiek nadzór, kontrolę lub władzę nad tymi, które się w niej znajdują. Dlaczego? Ano dlatego, że Integrator to samoistna zasada. Jest to bowiem to samo, co prawa i zasady fizyki, chemii, matematyki, biologii, ekonomii, relacji społecznych itp. O korzystaniu z nich decyduje sam fakt ich korzystania (względzie bycia im poddanym), a nie formalny placet do tego uprawniający. Co się zaś tyczy samej istoty klastra, to o byciu nim decyduje to, czy korzysta z zasady Integratora czy też nie. W związku z tym, klastrem można stać się natychmiast, nie tracąc nic z dotychczasowego charakteru, specjalizacji, doświadczeń, odrębności i dorobku, a co więcej poprzez bycie nim można w ten sposób zwiększać swoją wartość. Właściwie, stając się klastrem jest się już zintegrowanym w Integratorze węzłem, który na niego oddziałuje i podlega oddziaływaniu.

Z kolei w materiale, pt. ]]>KIIP – zasada]]> stwierdziłem:

Co do zasady dostęp jest możliwy dla każdego serwisu/portalu/strony internetowej/blogu/forum/etc. identyfikowanego i kojarzonego ze środowiskiem jakkolwiek rozumianej prawicy. Mimo to, ze względów integralności i bezpieczeństwa struktury, nie powinny (lub wręcz nie mogą) w nim znajdować się te podmioty, wobec których są prawnokarne zarzuty określone w art. 13 Konstytucji RP z 1997 r. Integrator należy rozumieć jako koncepcję o charakterze wolnościowym, inicjatywę społeczną, dążącą do harmonii życia politycznego, społecznego, kulturowego itp. oraz odwołującą się do ducha porozumienia, pokojowego rozwiązywania różnorakich problemów, jednakże zawężoną do prawej strony sceny politycznej. Stąd więc w filozofii Integratora nie leży służenie jakimkolwiek nurtom autorytarnym, totalitarnym, dyktatorskim lub takim, które odwołują się do niszczenia czyjejkolwiek wolności. (…) Przyjmuję więc, że szczegółowe zasady zarówno dostępu do Integratora jak też i z niego wykluczania zostaną opracowane w drodze dyskusji wewnątrz- oraz międzyśrodowiskowych, zaś jej efektem będzie określenie warunków optymalnych. Proponuję wobec tego koncepcję Integratora skierować do różnorakich środowisk skupionych wokół takich lub innych serwisów/portali/blogów/for/stron internetowych/etc. identyfikowanych i utożsamianych z jakkolwiek rozumianą prawicą oraz uzyskanie stamtąd informacji nt. zasadności konstruowania takiego instrumentu jak Integrator, jego funkcji, działania, zasad dostępu i wykluczania itp. Samą zaś koncepcję należy traktować jako zbliżoną do otwartego standardu.

Ważne w tym wszystkim jest także to, co próbowałem „unormować” w pkt. 4 w materiale, pt. ]]>KIIP – piszcie zasady]]>, tj.:

Integrator nie jest inicjatywą żadnej formacji politycznej rozumianej w kategoriach jakkolwiek pojętej prawicy, nie jest też żadnym typem oddziaływania na pozostałe oraz nie służy zdobyciu przewagi nad kimkolwiek. Integrator jest własnością całego środowiska jakkolwiek rozumianej prawicy, i nie dopuszczalne jest, by mógł zostać przejęty przez jakąkolwiek formację identyfikowaną lub uznawaną za programowo, ideowo, światopoglądowo utożsamiającą się z prawicą.

No właśnie. Ruch herbaciany nie jest inicjatywą żadnej formacji politycznej (nawet Republikanów) rozumianej w kategoriach jakkolwiek pojętej prawicy, nie jest również żadnym typem oddziaływania na pozostałe oraz nie służy zdobyciu przewagi nad kimkolwiek. Natomiast, ruch ten jest własnością całego środowiska jakkolwiek rozumianej prawicy, i nie dopuszczalne jest tam, by mógł on zostać przejęty przez jakąkolwiek formację identyfikowaną lub uznawaną za programowo, ideowo, światopoglądowo utożsamiającą się z prawicą.

I tak, temu wszystkiemu teraz przyglądam się i porównuję z tym, co jest już wiadome o ruchu „herbaciarzy”. A wiadome jest to, że skupia on całą masę różnych organizacji, grup wsparcia, organizacji pozarządowych, podmiotów korporacyjnych…. Przyjrzyjmy się im.

The Nationwide Tea Party Coalition. Kogo ona skupia? Zobaczmy. Tak naprawdę jest to część ogólnokrajowego ruchu, która od chwili swojego powstania (20.02.2009 r. – a więc nieco ponad trzy miesiące po klęsce wyborczej Republikanów w 2008 r.) nie posiada jakiejkolwiek sformalizowanej struktury organizacyjnej. Koalicji szefuje i koordynuje jej działalność 35 liderów i aktywistów.

The Tea Party Express, to kalifornijska grupa powstała w lecie 2009 r. w celu wspierania ruchu herbacianego. Jej podstawowe działanie polega na zapewnianiu floty autokarów wożących po całym kraju liderów ruchu oraz polityków i aktywistów konserwatywnych.

Tea Party Patriots, to narodowa oddolna organizacja zapewniająca wsparcie logistyczne, szkoleniowe, w zakresie powiązań sieciowych dla ponad tysiąca grup w ramach ruchu rozsianych po całym kraju. Ich lista, to praktycznie rzecz biorąc „klastry” herbacianego KIIP’a. (]]>Ze względu na jej rozmiary trzeba kliknąć.]]>) Co ciekawe, to grupy te skupiają różne inne mniejsze podgrupy.

National Tea Party Federation, to szeroka koalicja lokalnych i regionalnych grup „herbaciarzy”. Jej głównym celem jest rozprzestrzenianie komunikatów w całym ruchu jak również szybkie odpowiadanie na pojawiające się głosy krytyczne. Lista członków („klastrów”) obejmuje (]]>trzeba kliknąć]]>).

To są można powiedzieć podstawowe „centralne” struktury ruchu herbacianego. Oczywiście pomiędzy nimi występuje ciągła komunikacja, uzgadnianie projektów, planowanie różnych wydarzeń, prezentowania wspólnych stanowisk czy też wzajemnego radzenia się i wspierania. Czym się owe główne „węzły” zajmują? Otóż ich działalność polega na organizowaniu szkoleń (w zakresie prawa, wystąpień publicznych, zbierania funduszy, tworzenia organizacji lokalnych i regionalnych) dla obecnych i przyszłych grup członkowskich. Ponadto zajmują się również zbieraniem funduszy na potrzeby zaplanowanych projektów, ich koncepcyjnego formowania oraz ich nagłaśniania (w formie telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych ogłoszeń w zakresie lokalnym, regionalny i ogólnokrajowym). Również poprzez te „węzły” przechodzi komunikacja pomiędzy różnymi odległymi grupami lokalnymi i regionalnymi.

Trzeba także zauważyć, że różne lokalne, mniejsze, podgrupy wykonują również podobne zadania, co średnie i duże formacje klastrowo-węzłowe. Tzn. na poziomie lokalnym także prowadzą szkolenia, zapewniają obsługę logistyczną, zbierają fundusze, pomagają zakładać mniejsze grupy, wspólnie organizują lokalne wydarzenia itp. Każda mniejsza, lokalna, grupa staje się automatycznie klastrem w całej strukturze organizacyjnej.

Sednem całego ruchu herbacianego jest to, że każdy podmiot, w nim się znajdujący, ma tożsamy status co pozostałe. I chociaż takie lub inne grupy, szczególnie dotyczy to klastrów-węzłów wyższego szczebla, mogą wykonywać jakieś zadania merytorycznie o znaczeniu ogólnokrajowym (na poziomie federacji), to nie mają one charakteru nadrzędnego, patrymonialnego i/lub kontrolno-nadzorczego pozostałe. Jest to struktura zorientowana nie na personalne przywództwo liderów (niezależnie od tego, jak silnie oni byliby charyzmatyczni) lecz na konkretne cele do osiągnięcia oraz konkretne projekty do przeprowadzenia. Zadaniem lidera jest mobilizowanie do pracy swoim autorytetem, wiedzą i doświadczeniem. Jednak relacje wewnątrzgrupowe (i międzygrupowe) są partnerskie, a także oparte na zaufaniu. Ruch herbaciany jest ucieleśnieniem tego, co ja w materiale, pt. ]]>Szkieletowa sieć „środowiska” inicjatyw prawicowych]]> ująłem w haśle: Bądźmy odrębni wiążąc się! I o to właśnie chodzi. Cała bowiem odrębność, różnych mikro-, lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych struktur w łonie szeroko pojmowanej amerykańskiej konserwy, połączona zadziałała jak tsunami.

Dzisiaj, mam tą skromną satysfakcję, że praktyczną ilustracją mojej koncepcji była noc wyborcza (szkoda, że nie w Polsce) 2 listopada br. za Oceanem. Ale, zaraz, zaraz, zapomniałem wszakże, że rodzima prawica (w tym także PiS) żadnego KIIP’a nie potrzebuje, zaś krajowi „herbaciarze” są im potrzebni jak kwiatek do korzucha. Klasyką jest już podążanie drogą do klęski, ale jakże nobliwej i uwznoślającej.

Brak głosów

Komentarze

i odnośniki.

Dziękuję. Trafia do ulubionych, żeby nie szukać.

Pozdrawiam.

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

Vote up!
0
Vote down!
0

Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat!

#102194

Kolejne wystapienie "eksperta" od spraw USA. Kolego doceniam twoje zaciecie ale te twoje wywody to kompletny groch z kapusta. Pochwaliles sie juz ze przejazdem byles w Stanach ( 1.5 roku) byc moze "na zmywaku" albo "na azbestach" i rownierz tym ze niestrudzenie drazysz na internecie lewackie spiski w wykonaniu demokratow takich jak ja. Tylko ze te twoje wywody sa warte funta klakow. Tea Party to zrzeszenie ludzi sfrustrowanych ze prezydent jest czarnoskory "Ruch Spoleczny" sterowany po cichu przez skrajnie konserwatywne grupy ktore chca zrobic skok na kase. Niestety ok 20% spoleczenstwa amerykanskiego to tzw. fringe, czyli totalne "kuku na muniu" jak sie to nazywalo za moich czasow. Aha bylbym zapomnial La Habana to nadal piekne miasto. Ale niestety pomyliles sie co do miejsca rezydencji. USA graniczy tylko z Kanada, Meksykiem, Rosja i Bermuda. A Guantanamo nie jest czescia USA tylko dzierzawa ktorej zreszta USA nie chca oddac. Tak jak Panama nie jest czescia Stanow Zjednoczonych a wlasnie tam przyszedl na swiat senator McCain. Dlatego on nie za bardzo upiera sie ze Obama jest urodzony poza terytorium USA tak jak to robi twoja Tea Party. Powodzenia w dochodzeniu "prawdy".

Vote up!
0
Vote down!
0
#102209

[quote=Jacek Placek]Kolejne wystapienie "eksperta" od spraw USA. Kolego doceniam twoje zaciecie ale te twoje wywody to kompletny groch z kapusta. Pochwaliles sie juz ze przejazdem byles w Stanach ( 1.5 roku) byc moze "na zmywaku" albo "na azbestach" [/quote]

Tutaj chłoptasiu ciebie zaskoczę. Mianowicie, w dwa miesiące po przyjeździe do USA na zaproszenie mojego ojca (wtedy wykładowcy na jednym z uniwersytetów stanowych) zrobiłem "High School Equivalency Diploma" w ramach GED. Z kolei na tej podstawie zostałem przyjęty na I rok studiów w College of Administration and Business na jednym z uniwersytetów. Freshman year skończyłem z overall GPA 3.09. To m.in. ułatwiło mi późniejsze studia w Polsce. Aha i jeszcze jedno. W Polsce przez jakiś czas pracowałem w pewnej firmie amerykańskiej na stanowisku independent contractor.

[quote=Jacek Placek]i rownierz tym ze niestrudzenie drazysz na internecie lewackie spiski w wykonaniu demokratow takich jak ja. Tylko ze te twoje wywody sa warte funta klakow.[/quote]

No wiesz koleś śmierdzisz mi przez plazmę "Polityką", "Wyborczą", powiem więcej "Krytyką Polityczną". To widać, słychać i czuć.

[quote=Jacek Placek]Tea Party to zrzeszenie ludzi sfrustrowanych ze prezydent jest czarnoskory "[/quote]

Rety, Sierakowski, co ty bredzisz.

[quote=Jacek Placek]Ruch Spoleczny" sterowany po cichu przez skrajnie konserwatywne grupy ktore chca zrobic skok na kase.[/quote]

Bujaj się z tym bełkotem o skrajnościach, bo on mi zwyczajnie lata. A żeby z ciebie zrobić całkowitego idiotę, to zobacz jakie to "skrajnie konserwatywne" grupy są w tym ruchu:

Gay and Lesbian Tea Partiers for Freedom

Gay and Lesbian Tea Partiers

Nie wiedziałem tłuczku, że tęczowi to skrajna konserwa. I jeszcze jedno, młotku. Sterowany po cichu, bleblasz. To zajeżdża już jakąś spiskową teorią. Zdecyduj się więc, czy jesteś Ciemnogrodem czy Jasnogrodem.

[quote=Jacek Placek]Niestety ok 20% spoleczenstwa amerykanskiego to tzw. fringe, czyli totalne "kuku na muniu" jak sie to nazywalo za moich czasow.[/quote]

Mówisz o tych szajbusach, które w 2008 r. przeważyły zwycięstwo na korzyść Obamy?

[quote=Jacek Placek]Aha bylbym zapomnial La Habana to nadal piekne miasto. Ale niestety pomyliles sie co do miejsca rezydencji. USA graniczy tylko z Kanada, Meksykiem, Rosja i Bermuda. A Guantanamo nie jest czescia USA tylko dzierzawa ktorej zreszta USA nie chca oddac. Tak jak Panama nie jest czescia Stanow Zjednoczonych a wlasnie tam przyszedl na swiat senator McCain. Dlatego on nie za bardzo upiera sie ze Obama jest urodzony poza terytorium USA tak jak to robi twoja Tea Party.[/quote]

Nie zabardzo rozumiem tutaj twojego bełkotu. Najwyraźniej albo po jakichś dopalaczach albo innym ziele. Ja w moim poprzednim wpisie skonfrontowałem ciebie z pewnymi twoimi (?) poglądami przy pomocy twojego wyznania, że mieszkasz po sąsiedzku. A sam przyznasz, że Kuba jest sąsiadem USA. A że mi twoje bełkoty pasują do "Krytyki Politycznej", to właśnie ciebie spytałem czy nadajesz z Hawany. Choć w gruncie rzeczy mógł również podejrzewać, że ze zlewaczałej Nowej Funlandii.

Vote up!
0
Vote down!
0
#102323

Polecam wcale niedawny artykuł Łażącego Łazarza i może kolejna dyskusja na ten temat?

http://niepoprawni.pl/blog/164/teoria-polityki-fraktalnej

Pozdrawiam.

contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#102211

Łażący swoimi słowami opowiada o tym, co ja przedstawiałem w koncepcji KIIP'a. On to inaczej definiuje lecz w podobnym do mojego kierunku. Bo to jest ogniskowanie się wokół spraw/celów a nie jakichś tam podmiotów.

Vote up!
0
Vote down!
0
#102357

Wiem co pisał Łazarz, wiem co pisze Pan. Wiem też, dlaczego podałam Panu linka do ŁŁ bo wiem, że warto by się panowie ze sobą skontaktowali !
Pozdrawiam.
contessa

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#102517

To teraz i Kanada jest dla ciebie lewacka. Ciekawe masz poglady kolego ale jak widac te cale studia i to wyksztalcenie niestety nie wyrobilo w tobie sensu obiektywnej obserwacji. Twoje spostrzezenia sa wybiorcze i przyjmujesz tylko jedno widzenie swiata czyli daleko na prawo. Otoz jest wiele innych kierunkow ktore moga sie rownierz czasami krzyzowac. Ja jestem tego przykladem. Ignorancja kolego jest najlepszym pancerzem dla logiki. Masz jeszcze duzo do nauki bo narazie zacietrzewiasz sie jak smarkacz. Ja juz w wieku 18 lat walczylem z komuna w Polsce i dlatego musialem dosyc wczesnie opuscic nasz piekny kraj zamiast go budowac, a ty oprocz wypisywania wypocin na tym forum co zrobiles dla Polski?

Vote up!
0
Vote down!
0
#102362

Kanada niestety jest opanowana przez socjalistów, taka jest niestety smutna prawda o Kanadzie, to że w Kanadzie są partie prawicowe oraz takie, którą żądają wyodrębnienia się z Kanady o niczym jeszcze nie świadczy. Kanada jest prawnie i konstytucyjnie opanowana przez różnej maści socjalistów. Jedyne, co mnie podoba się w Kanadzie to język polityków oraz to, że w Kanadzie jest darmowa służba zdrowia, co jednak stanowi o tym, że ten kraj jest socjalistyczny, ale działalność jakiejkolwiek służby zdrowia na świecie z zasady taka powinna być. Od tego jest właśnie Państwo i władza, która powinna dbać o zdrowie swoich obywateli, zresztą tak jak o edukację, obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne swojej Ojczyzny! No a ta kulturowa mieszanka, która jest obecna w Kanadzie, a ta ateizacja, a ta liberalizacja życia społecznego, to niby jest w Kanadzie objawem konserwatyzmu i prawicowych poglądów obywateli Kanady?!

Herbaciana partia to inicjatywa zwykłych Amerykanów, zresztą często o poglądach nieprawicowych, ale żądających od władzy federalnej, aby oddać Amerykę Amerykanom, i żeby rząd federalny był prawdziwym przedstawicielem narodu amerykańskiego a nie korporacji, ludzi z tajnych lóż i różnych pozarządowych stowarzyszeń biznesowych i medialnych, firm ubezpieczeniowych i korporacji bankowych, farmaceutycznych, które tak naprawdę rządzą w Ameryce...

Tu chodzi o to, żeby ludzie rządzili w swoim kraju, ci na których oddaje się swoje głosy, anie ludzie oddelegowani z partii, którzy są wybierani spośród swoich, przecież te całe kongresy i prawybory w Stanach to nic innego tylko dym w oczy, to jest fikcja wolności i samorządności i tego jakoby Amerykanie mieli jakikolwiek wpływ na to, kto dostaje się do kongresu albo senatu amerykańskiego, nie pisząc już o tym kto dostaje się do finału wyborów prezydenckich w Stanach.

To, że na poziomie stanu, okręgu czy hrabstwa jest możliwy taki oddolny wybór i jest on możliwy jest zapewne prawdą, jednak czym wyżej w drabince do władzy w Stanach i rządzie Federalnym tym ta zasada wpływu na to kogo Amerykanie wybierają na te stanowiska jest moim zdaniem fikcją...

Chciałbym dla przykładu przypomnieć Panom, kto zasiada w ciele doradczym prezydenta Obamy, tak wielu z tych ludzi było doradcami Busha. Jak więc to jest, że doradcy prezydenccy republikanów doradzają następnemu prezydentowi demokracie?!

Dodam na koniec mojego wpisu to, że nie jest amerykanistą, nigdy w Stanach nie byłem osobiście, i że nie jestem politologiem z wykształcenia.

Pozdrowienia.

p.s.

Czy to, że w moim domu nie mam broni palnej stanowi o tym, że nie jestem wolnym człowiekiem albo, że to stanowi o moich lewicowych czy prawicowych poglądach?

Vote up!
0
Vote down!
0
#102407

[quote=Jacek Placek]

(...) a ty oprocz wypisywania wypocin na tym forum co zrobiles dla Polski?

[/quote]

Co zrobiłem? Ano tuż po stanie wojennym nosiłem bibułę, zaś w '89 r. współorganizowałem wybory w WKO "Solidarność".

Vote up!
0
Vote down!
0
#102400

Zauroczeni "oddolną inicjatywą" wchodzą do super autobusów - jak do statków UFO.

"Ruch" po osiągnięciu celów - przejdzie w faze konsumowania władzy .

Tak samo w POlsce - kto nam autobusy podstawi.?

Vote up!
0
Vote down!
0
#102402

My to powinniśmy zrobić, u nas podobno w Polsce nie ma klasy średniej, ani polskich milionerów patriotów, tak więc muszą to zrobić zwykli biedni Polacy, jednak do tego potrzebne są chęci i poświęcenie swojego prywatnego czasu dla tej idei i nie oczekiwanie z tego żadnych zysków, filantropia i darmowa służba dla Ojczyzny i idee, które jednak nie włożą nam do garów jedzenia, a to jest już niestety często próg, którego wielu z nas nie może przekroczyć.

Spółdzielnie obywatelskie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#102410

statut, cel .
unifikacja !!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#102416

wszystko pięknie.

Jednak, jeśli poziom partyjno-systemowy (centralny) jest do kitu. (To widać, słychać i czuć.) Oraz jeśli poziom obywatelsko-antysystemowy (oddolny) też jest do kitu. To, co nie jest do kitu? Siedzenie i labiedzenie ma wystarczać?

Vote up!
0
Vote down!
0
#102427

Nie . nie neguje .

Polska to dziwny kraj. za 3 miliony kupuje się ustawy , tworzy partyje , i unicestwia ludzi.

Stąd obawa.
Kto -aut0bus podstawi . Pachnący z klimą :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#102431