O naprawie Polski (korekta do pomysłów Łazarza)

Obrazek użytkownika LunarBird
Idee

 

Podejmuję temat rzucony przez Łażącego Łazarza w notce „Mały Traktat o Naprawie Polski”. Na Konstytucję w kształcie zaproponowanym przez Łazarza nie głosowałbym. Jest tak zła, że wolę już obecną, co zresztą opisałem już po łebkach tutaj. Ale ostatecznie nie wypada tylko narzekać, trzeba też coś dodać od siebie. Poniżej zamieszczam opis ustroju Polski z poprawkami, jakie uznałem za stosowne. Mam nadzieję, że Łazarz nie ma nic przeciwko temu, że w niniejszej notce znajdzie się sporo z jego notki. Dla ułatwienia dyskusji postulaty przedstawiam w formie listy. Kursywą zaznaczam części dodane przeze mnie, w nawiasach komentarze w celu wyjaśnienia potencjalnych problemów.

Konstytucja

 1. Polska ustawa zasadnicza będąca zarówno źródłem prawa jak i ostateczną podstawą ustrojową.

 2. Konstytucja może zostać zmieniona głosami 7/10 Zgromadzenia Narodowego (połączonej Izby Sejmu i Senatu). Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie mają: Prezydent Polski, Senat, Sejm, Sąd Najwyższy i 1 milion obywateli.

Państwo

 1. Polska jest państwem wolnych obywateli.

 2. Podstawowym językiem urzędowym jest język polski.

 3. Polska dba o swoja historię, groby, bohaterów, kombatantów, osoby zasłużone, ochronę praw oraz prywatności i bezpieczeństwa swoich obywateli.

 4. Polska dba o polską rodzinę, ale w nią nie ingeruje.

 5. Najwyższą racją stanu jest wspieranie polskiej nauki, kultury, sztuki, biznesu, myśli technicznej i idei, oraz promocja ich na świecie.

 6. Polska jest krajem osadzonym w tradycji chrześcijańskiej i kultywuje związane z nią wartości.

 7. Polska otacza czcią symbole narodowe takie jak Godło, Flaga Narodowa i Hymn.

 8. Polska jest krajem prawa, działa sprawiedliwie, karze przestępców i opiekuje się ich ofiarami.

  1. Przestępstwa w Polsce są ścigane i karane surowo.

  2. Państwo Polskie wykonuje kary śmierci za zdradę i szczególnie okrutne zbrodnie.

  3. Urzędnicy państwowi i funkcjonariusze służb mundurowych są w szczególny sposób odpowiedzialni za swoje decyzje i ponoszą większą odpowiedzialność karną niż reszta obywateli.

  4. Polska nie stosuje kar w zawieszeniu.

 9. Państwo Polskie ma obowiązek zapewnić obywatelom bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i systemu emerytalno-rentowego, gwarantuje sprawne i sprawiedliwe sądownictwo oraz stoi na straży wolności słowa i pluralizmu prasy, radia , telewizji oraz innych mediów. (Człowiek ma prawo leczyć się za darmo, inaczej brak pieniędzy oznacza brak leczenia, a państwo jest wtedy odpowiedzialne za narażenie tego obywatela na utratę życia lub zdrowia. Nie może być niczego takiego jak cena za zdrowie czy naukę. To są rzeczy bezcenne i nie podlegają żadnej wycenie. Poza tym choroba nie wybiera i nie ma takiej zasady, że bogatsi ciężej chorują, nie może więc być zasady, że tylko bogatsi są z ciężkich chorób leczeni, bo biedni nie mają na to kasy.)

 10. Polska nie narusza dóbr osobistych, tajemnicy rodzinnej, lekarskiej, dziennikarskiej, adwokackiej i konta bankowego poza sytuacjami, gdy jest to konieczne do odnalezienia sprawcy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nawet jednak w tych przypadkach tajemnice te nie mogą być ujawnione publicznie.(W pewnych przypadkach interes publiczny jest ważniejszy niż tajemnica. Szwajcaria jest IMO państwem zbrodniczym z powodu ochrony pieniędzy zbrodniarzy, mafiozów itp. Pieniędzy okupionych krwią.)

 11. Polska gwarantuje swobodę wymiany i lokaty kapitału, stoi na straży wolnego rynku, oraz przeciwdziała monopolom i otacza opieką polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.(Bez działań antymonopolowych i wspierania małych przedsiębiorstw krajowych, zagraniczne molochy zagarną rynek i przestanie on być wolny.)

Suweren

 1. Suwerenem jest Naród Polski, Obywatele Polscy i Prezydent Polski, jako ich wybraniec.

 2. Naród Polski stanowią wszyscy Polacy przyznający się do pochodzenia polskiego, tradycji polskich, uznający polskie wartości, ducha polskości i gotowi służyć Państwu Polskiemu.

 3. Obywatelem jest każdy dorosły mieszkaniec Państwa Polskiego lub posługujący się polskim Paszportem, uznający suwerenność Państwa Polskiego i gotowy do przestrzegania jego praw. Dzieci Obywatela korzystają od chwili poczęcia z praw obywatelskich, z wyłączeniem tych nabywanych z wiekiem.

 4. Każdy obywatel posiada prawo do wolności sumienia, wyznania, swobody wypowiedzi w granicach obowiązującego prawa i norm społecznych oraz do ochrony życia i zdrowia od poczęcia do naturalnej śmierci.(wynika z Państwo pt. 6)

 5. Żaden obywatel Polski nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, wiarę, światopogląd, wiek ani też orientację seksualną. Zastrzega się jednak, że merytoryczna krytyka nie zawierająca elementów złośliwości czy agresywności w żadnym wypadku nie jest związana z dyskryminacją, jak również nie jest nią stosowanie się do prawa naturalnego i woli zdecydowanej większości obywateli. (również wynika z Państwo pt. 6 i zasad demokracji)

Prezydent

 1. Pierwszy Polak. Najwyższy i najbardziej godny wybraniec obywateli polskich.

 2. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Polskich Sił Zbrojnych i ma prawo do mianowania Marszałka Polski, jako dowódcę Polskich Sił Zbrojnych.

 3. Prezydent jest odpowiedzialny politycznie i osobiście za działania Wiceprezydenta, Marszałka Polski, Ministrów, Policję i Polską Agencję Wywiadu i Kontrwywiadu.

 4. Prezydent powołuje i odwołuje ministrów, powołuje Sędziów i rozwiązuje Sejm w warunkach określonych w Konstytucji. Prezydent ogłasza wybory Prezydenckie, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, do Sądów Apelacyjnych oraz na urząd Prokuratora Generalnego. Prezydent powołuje 16 senatorów. Prezydent mianuje sędziów i profesorów.

 5. Prezydent dowodzi Polską Brygadą Interwencyjną.

 6. Prezydent powołuje Wiceprezydenta, po zatwierdzeniu kandydatury przez Senat.

 7. Prezydent Polski stoi na czele Rządu Polskiego, reprezentuje Polskę na zewnątrz i stoi na straży przestrzegania Konstytucji, polskiego terytorium i szacunku dla polskich symboli. Prezydent ogłasza stan wojny po zatwierdzeniu dekretu przez Zgromadzenie Narodowe, oraz stan wyjątkowy i stan klęski po zatwierdzeniu dekretu przez Senat.

 8. Podczas wojny Prezydent Rządzi wydając dekrety. Podczas stanu wyjątkowego Prezydent rządzi wydając dekrety po zasięgnięciu opinii Sejmu i Senatu.

 9. Za złamanie Konstytucji Prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu na wniosek Zgromadzenia Narodowego (3/4 bezwzględnej ilości głosów). (w praktyce szanse na zebranie 6/7 głosów są zerowe, wystarczy 3/4)

 10. Prezydent nadaje odznaczenia państwowe.

 11. Prezydent ma prawo łaski.

 12. Prezydent podpisuje ustawy zgodną z Konstytucją zgodnie z rekomendacją Senatu.

 13. Prezydent podejmuje decyzję o podpisaniu lub odmowie podpisania ustawy i jeżeli dotyczy ona zakresu zadań wykonywanych bezpośrednio przez Prezydenta. W przypadku wątpliwości, co do prawa odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta Senat przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny.

 14. Prezydent ma prawo ogłosić referendów odnośnie każdej przedłożonej mu ustawy. Wynik referendum (ogłoszonego przez Prezydenta lub inny organ) jest dla niego wiążący.

 15. Przed każdym podpisaniem ustawy Prezydent ma prawo zwrócić się z zapytaniem o jej zgodność z Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego.

 16. Prezydenta zastępuje Wiceprezydent. W razie opuszczenie urzędu przez Prezydenta z powodu śmierci, choroby lub rezygnacji, do końca jego kadencji Prezydentem zostaje Wiceprezydent.

 17. W razie śmierci Prezydenta i Wiceprezydenta zaprzysiężeni na Prezydenta zostają kolejno Marszałek Polski, Marszałek Senatu, Marszałek Sejmu.

 18. Prezydent Polski jest wyłaniany w wyborach powszechnych.

 19. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat i może on zostać wybrany tylko 2 razy.

 20. Bierne prawo wyborcze ma obywatel polski narodowości polskiej o nieposzlakowanej opinii, który skończył 33 lata, przeciwko któremu nie było wszczęte postępowanie karno-sądowe pod działaniem niniejszej Konstytucji.

 21. Gwarancji nieposzlakowanej opinii udziela Sąd Najwyższy na wniosek Naczelnika Państwa, Prezydenta Polski, Sejmu, Senatu lub 1 miliona obywateli polskich.

 22. Kandydat do wyborów powszechnych na Prezydenta Polski musi uzyskać nominację Prezydenta Polski, Senatu, Sejmu lub 1 miliona obywateli polskich.

 23. Czynne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich ma obywatel polski narodowości polskiej posiadający min. 21 lati niekarany za przestępstwo umyślne.

Parlament

 1. Parlamentem Polski jest Sejm i Senat.

 2. Sejm i Senat podejmują uchwały przy obecności, co najmniej połowy parlamentarzystów w danej Izbie.

 3. Parlamentarzysta nie może łączyć funkcji z żadną inną funkcją państwową, samorządową sądową lub w organach przedsiębiorstw poza funkcją Ministra. (Dodałem aby zlikwidować sprzeczność z Senat pt. 8)

Sejm

 1. Sejm jest izbą niższą odpowiedzialną za proces uchwalania prawa i budżetu państwa oraz nadzór nad organami państwa według prerogatyw ustanowionych w Konstytucji.

 2. Kadencja Sejmu jest 4 letnia.

 3. Sejmem kieruje Marszałek Sejmu wybierany na pierwszym posiedzeniu, oraz Wicemarszałkowie działający w jego zastępstwie. Sejm podejmuje uchwały dotyczące zwykłych ustaw zwykłą większością głosów, a uchwały dotyczące kodeksów bezwzględną większością głosów. Uchwały Sejmu muszą być zatwierdzone przez Senat. Kropka.

 4. Sejm składa się z 360 posłów. Mandat poselski nie jest związany. Poseł dysponuje immunitetem chroniącym go przed osadzeniem w więzieniu. Poseł skazany prawomocnym wyrokiem nie może wykonywać swojego prawa głosu. Poseł nie wykonujący prawa głosu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może zostać pozbawiony mandatu przez większość sejmową jako osoba niegodna poselskiego mandatu. Poseł ma prawo kierować interpelacje i zapytania do wszystkich organów państwowych, samorządowych i sądowniczych, które są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.

 5. Poseł korzysta z darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. Poseł ma prawo do piastowania godności Ministra.

 6. Inicjatywę ustawodawczą ma 115 posłów w Sejmie lub 1 milion obywateli.

 7. Sejm zgłasza wniosek kwalifikowaną większością ¾ bezwzględnej ilości głosów o postawienie przed Trybunałem Stanu. Wniosek nie musi być akceptowany przez Senat.

 8. Sejm może zostać rozwiązany przez Prezydenta w przypadku nie uchwalenia budżetu lub może ulec samorozwiązaniu bezwzględną większością głosów. Marszałek Sejmu traci urząd w przypadku nie poddania pod głosowanie projektu ustawy w terminie 3 miesięcy od jej wpływu do laski marszałkowskiej i nie może być wybrany ponownie.

 9. Sejm ma prawo ogłosić referendum. Ma również obowiązek ogłosić referendum na wniosek 1 miliona obywateli i wynik referendum jest

 10. Podczas wojny Sejm ulega zawieszeniu.

Wybory do Sejmu:

 1. 379 posłów wybieranych w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych + 30 posłów, na których w skali całego kraju głosowało najwięcej wyborców, a nie wygrali w JOW. W przypadku opróżnienia urzędu posła konieczne są nowe wybory w tym okręgu. (jeden poseł na powiat wliczając też powiaty grodzkie+ 30 posłów, innymi słowy w miastach na prawach powiatu jeden mandat z miasta, drugi z reszty powiatu)

 2. Bierne prawo wyborcze ma obywatel polski powyżej 18 lat, nie skazany wyrokiem prawomocnym i zameldowany na pobyt stały na obszarze swojego okręgu wyborczego od co najmniej 3 lat.(Docelowo poseł ma być reprezentantem ludności dobrze w okolicy znanym, nie może to więc być gość, który dopiero co się tam wprowadził.)

 3. Czynne prawo wyborcze realizowane jest na dwóch poziomach:

  1. Podstawowe czynne prawo wyborcze (1 głos) ma obywatel polski posiadający ukończone 18 lat i nie pozbawiony praw publicznych.

  2. Dodatkowe prawo wyborcze ( + 1 głos) nabywa jeżeli: a) posiada w Polsce nieruchomość, lub b) płacił w Polsce podatki przez 5 lat, lub c) posiadający, co najmniej stopień naukowy doktora, lub d) uhonorowany odznaczeniem państwowym.

  3. Obywatel może posiadać najwyżej 2 głosy czynnego prawa wyborczego.

  4. Obywatel do realizacji swojego podstawowego prawa wyborczego może wyznaczyć pełnomocnika (głosowanie per-procura).

Senat

 1. Senat stanowi izbę wyższą Parlamentu.

 2. Senat nadzoruje prace ustawodawcze Sejmu i reprezentuje Parlament w kontaktach z Prezydentem. Senat nadzoruje wykonywanie ustaw przez Prezydenta. Senat (za wyjątkiem sytuacji określonych w Konstytucji) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 3. Skład Senatu to 60 senatorów, z czego, 34 senatorów wybieranych jest w wyborach powszechnych (po 2 senatorów na województwo), 16 senatorów powołuje Prezydent, 4 senatorów powołuje Sąd Najwyższy, 4 powołuje Prezes Banku Narodowego, 2 powołuje Prezes Instytutu i Archiwum Pamięci Narodowej. (Zakładam przemianowanie obecnego województwa podlaskiego na białostockie i powstanie nowego województwa podlaskiego wykrojonego z obecnych województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego z siedzibą w Siedlcach. W obecnej sytuacji Białystok wylądował na administracyjnym Podlasiu a geograficzne Podlasie na administracyjnej Lubelszczyźnie, co jest bzdurą całkowitą.)

 4. Kadencja Senatu trwa 6 lat, z tym, że kadencja senatorów powołanych wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji instytucji powołującej. Raz powołany Senator nie może zostać odwołany. Senator może być wybierany i powoływany ponownie. W przypadku opuszczenie urzędu przez Senatora wybranego konieczne są nowe wybory. W przypadku opuszczenia urzędu przez Senatora powołanego organ powołujący niezwłocznie uzupełnia skład.

 5. Pracami Senatu kieruje Marszałek Senatu wybierany na pierwszym posiedzeniu i Wicemarszałkowie. Każdy z Senatorów może uczestniczyć jako obserwator w obradach i organach Sejmu. Marszałek Senatu stoi na czele Zgromadzenia Narodowego.

 6. Rozwiązanie Sejmu przez Prezydenta nie powoduje rozwiązania Senatu. Prezydent nie może rozwiązać Senatu.

 7. Senator posiada pełny immunitet. Mandat Senatora nie jest związany.

 8. Senator ma prawo do zapytań i interpelacji oraz do piastowania godności Ministra.

 9. Senat zatwierdza ustawy uchwalone przez Sejm i przekazuje do podpisu Prezydentowi. W przypadku odmowy zatwierdzenia ustawy, ustawa wraz z poprawkami zwracana jest do Sejmu. Senat nie może zmieniać raz przyjętych poprawek. Senat ma inicjatywę ustawodawczą.

 10. Marszałek Senatu ma prawo ogłosić referendum w przypadku ustawy po raz trzeci przedłożonej przez Sejm.

Wybory do Senatu:

 1. Jeden okręg dwumandatowy w każdym województwie.

 2. Bierne prawo wyborcze: osoba o nieposzlakowanej opinii narodowości polskiej, powyżej 40 lat, nie karana, bezpartyjna, wykształcenie wyższe, zameldowana na pobyt stały w granicach województwa od co najmniej 6 lat.

 3. Czynne prawo wyborcze: osoba udokumentowanej narodowości polskiej, powyżej 33 lat, może działać przez pełnomocnika (członka rodziny do 3 stopnia pokrewieństwa, zamieszkałego w Polsce).

Samorząd

 1. 17 Województw (odpowiadających województwom dzisiejszym plus obecne województwo podlaskie przemianowane na białostockie i nowe województwo podlaskie z siedzibą w Siedlcach) dzielonych na Gminy i Powiaty. Gminy dzielą się na Miasta i Sołectwa. (Obecny podział na gminy i powiaty funkcjonuje IMO całkiem dobrze, poza tym trzystopniowy podział jest w Polsce tradycyjnie przyjęty i nie mam ochoty go rozwalać w proch w imię powrotu do komunistycznego wymysłu z lat ubiegłych.)

 2. Na czele Województwa stoi Wojewoda.

 3. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezydent.

 4. Gmina nie może posiadać mniejszej liczby mieszkańców niż 8 tyś.

 5. Na czele Gminy stoi Wójt wybierany w wyborach bezpośrednich zgodnie z ordynacją lokalną zaaprobowaną w referendum lokalnym.

 6. Na czele Miasta stoi Burmistrz lub Prezydent obierany zgodnie z prawem lokalnym.

 7. Na czele Sołectwa stoi Sołtys obierany zgodnie z prawem lokalnym.

 8. Na czele Powiatu stoi Starosta lub Prezydent Miasta w przypadku powiatu grodzkiego. Starosta i Prezydent Miasta są wybierani w wyborach bezpośrednich wg ordynacji ustalonej w referendum lokalnym.

 9. Źródłem prawa lokalnego jest Sejmik Samorządowy lub Rada Powiatu (Rada Miasta w przypadku powiatu grodzkiego), na której czele stoi odpowiednio Wójt i Starosta (Prezydent Miasta w przypadku powiatu grodzkiego). Wybory do Sejmików lub Rady są powszechne i realizowane są zgodnie z lokalną ordynacją wyborczą zatwierdzoną w referendum.

 10. Przy Sołtysie działa Rada Sołecka a przy Burmistrzu lub Prezydencie Rada Miasta. Radni wybierani są zgodnie ze zwyczajami lokalnymi. Rady maja charakter doradczy, jednak głosami 2/3 rady mogą zostać ogłoszone ponowne wybory na Sołtysa, Burmistrza lub prezydenta Miasta.

 11. Podatki lokalne ustanawia Sejmik Samorządowy lub Rada Powiatu. 30% podatków lokalnych jest redystrybuowana do Sołectw i Miast wg zasad ustalonych prawem lokalnym, 40% podatków jest zarządzana przez Wójta lub Starostę, 30 % podatków jest przekazywana Wojewodzie.

 12. Wojewoda przeznacza 70% otrzymanych podatków na potrzeby Województwa a 30% przekazuje do Gabinetu Prezydenta Polski na potrzeby realizacji budżetu państwa. Bogatsze Województwa płacą dodatkowo podatek w wysokości ustalonej przez Prezydenta na rzecz biedniejszych Województw.(Bez janosikowego możemy równie dobrze administracyjnie podzielić Polskę na bogaty zachód i biedny wschód, bo przepaść będzie się drastycznie zwiększać.)

 13. Każdy z organów samorządowych ma prawo ogłosić referendum lokalne.

 14. Złe zarządzanie skutkuje odwołaniem władz lokalnych przez Prezydenta Polski i powołaniem komisarza.

Resztę kwestii pominę, bo nie widzę konieczności drastycznych zmian w obecnym stanie rzeczy. Koncepcję „raju podatkowego” wyrażoną przez Łazarza w całości odrzucam jako nie tylko nieracjonalną, ale wręcz szkodliwą dla Polski, bowiem skorzystają na niej głównie amerykańskie korporacje. Poza tym podatki można zmniejszać nie wywracając systemu podatkowego do góry nogami. Nie widzę potrzeby likwidacji podatku dochodowego, a pogłówne i podymne jak dla mnie to relikty zamierzchłej przeszłości, które nie są do niczego potrzebne. Wyrażoną przez Łazarza ideę samorządności rozumianej jako „robimy co chcemy, a jak się nie podoba to spieprzaj gdzie indziej” postrzegam wręcz jako szkodliwą dla Polski i polskiej integralności terytorialnej, zwłaszcza w kontekście oszołomów od autonomii Śląska, których poglądy uważam za posuwające się na skraj zdrady. Nie każdy ma pieniądze by się przenieść, co Łazarz w swoim pędzie do utopijnej wolności chyba przeoczył. Poza tym najpierw jestem Polakiem, członkiem lokalnej społeczności dopiero daleko potem. Polska jest państwem narodowym i tak ma pozostać.

Obawiam się, że ŁŁ swoim projektem zrobiłby dobrze przede wszystkim tym, którzy już teraz mają dobrze: najrozmaitszym Rywinom, Rychom i Zbychom. Teraz płacą 40% podatku dochodowego, nie płaciliby nic. Teraz jest UOKiK, Łazarz o nim ani słowem nie wspomina. Teraz Rychy i Zbychy nie mogą robić z województwa księstwa udzielnego samodzielnie ustalając tam prawo, a mogłyby. Zalety JOW Łazarz skontrował mglistymi przepisami dotyczącymi wielkości okręgów, co najpewniej skutkowałoby propagandą w kwestii jak największych okręgów „bo to oszczędność” i w efekcie znów do Sejmu weszłyby Rychy i Zbychy wybrane przez wyborców nie mających pojęcia o ich przekrętach.

Jedyną nowinką jaką bym wprowadził w dalszej części byłoby zlikwidowanie korporacji zawodowych i radykalne zaostrzenie warunków w więzieniach powiązane ze zmniejszeniem wymiaru kar i rozszerzeniem uprawnień Policji. Ale do tego nie trzeba zmian w Konstytucji. Więzienie nie powinno polegać na izolowaniu przestępcy, a na przestraszeniu go ciężkimi warunkami. Wtedy będzie się bał popełnić przestępstwo by tam nie wrócić. Oczywiście by tak było, potrzebne jest radykalne zwiększenie skuteczności Policji i temu służy zwiększona odpowiedzialność służb mundurowych. Ciężko jest przyłapać Policjanta na przestępstwie bo ma duże możliwości krycia swoich zbrodni, stąd ci przyłapani powinni być karani tym surowiej.

Popieram też postulowane przez Niegdysiejszego Blondyna w komentarzu do tekstu ŁŁ dołączenie do Konstytucji załącznika definiującego podstawowe terminy, by zapobiec naciąganiu ich przez magików podobnych do Tuska i Komorowskiego.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

a dlaczego raj podatkowy ma być czymś szkodliwym? Czy to demagogia? A co to znaczy *amerykańskie korporacje*. Przecież kapitał nie ma narodowości! Dodam, że ja bym poszedł dalej niż Łażący Łazarz i doprowadził w ogóle do prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw, systemu ubezpieczeń i służby zdrowia. Nie mówię już o ustroju demokratycznym, który najlepiej byłoby znieść na korzyść merytokratycznego lub monarchicznego autorytaryzmu.

Podatek dochodowy już in statu nascendi został uznany za nieetyczny (w Anglii w roku 1799). Poza tym to zaledwie 9% budżetu, spokojnie gdyby został wyeliminowany, to zyski z akcyz i VAT pozwoliłyby wyrównać stratę.

Poza tym podatek pogłówny i ziemski był podstawą działania przez wiele tysięcy lat. Na zasadzie prostej indukcji zadam pytanie, skoro tak było wtedy, to dlaczego nie może być tak teraz.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#83323

a dlaczego raj podatkowy ma być czymś szkodliwym?

Sam w sobie potęguje tylko przewagę wielkich korporacji, a to nie leży w interesie Polski.

A co to znaczy *amerykańskie korporacje*. Przecież kapitał nie ma narodowości!

Iluzja. Owszem, kapitał ma całkiem dobrze określoną narodowość. Amerykańska korporacja ciągnie zyski ze spółek zależnych, po czym w USA płaci podatki od tych zysków. Właściciel korporacji również pieniądze wydaje w swoim ojczystym kraju. W efekcie kapitał z innych krajów wędruje do USA. To właśnie jest źródło potęgi krajów zachodu. Wysysają kapitał z innych krajów za pośrednictwem korporacji, które mają w tamtych krajach siedziby.

Podatek dochodowy już in statu nascendi został uznany za nieetyczny (w Anglii w roku 1799).

Jak już mówimy o kompetencjach Anglików do oceny etyki to przypominam, że obecnie w UK legalne jest hodowanie ludzi na części zamienne.

Poza tym podatek pogłówny i ziemski był podstawą działania przez wiele tysięcy lat. Na zasadzie prostej indukcji zadam pytanie, skoro tak było wtedy, to dlaczego nie może być tak teraz.

Ludzie też poruszali się na koniach przez wiele tysięcy lat. I jakoś nie postuluje pan zarzucenia samochodów na rzecz koni. Postęp nie polega na cofaniu się do tyłu ani też na majstrowaniu przy rzeczach, które spełniają swoje zadanie.

rip LunarBird CLH

BOW TO NO MAN. TRUST NO ONE.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

rip LunarBird CLH
BOW TO NO MAN. TRUST NO ONE.

#83364

[quote="LunarBird"]Sam w sobie potęguje tylko przewagę wielkich korporacji, a to nie leży w interesie Polski.[/quote]

Na jakiej zasadzie ma to polegać? Mnie się wydaje, że to dla nas bardzo dobrze. Po pierwsze wielkie korporacje płacą u nas podatki. Po drugie zwykły szeregowy przedsiębiorca nie jest przez to tłamszony - a obecnie VAT i CIT to 40%. Po trzecie towary są tańsze, więc zwiększa się do nich dostęp, łatwiej rozkręcić interes itd.

Gdyby był leseferyzm, to wielkie korporacje nie miały nic do gadania. Musiałyby nieustannie bronić swojej pozycji. A tak, to mogą nasłać na konkurencję urząd antymonopolowy, skorumpować urzędników i wykombinować jakąś nową koncesję, produkować buble dzięki cłom zaporowym, postulować progresywny podatek dochodowy, żeby zgnieść drobną i średnią konkurencję, a samemu taksy zapłacić na Kajmanach. Tak naprawdę socjaliści są największymi sprzymierzeńcami międzynarodowych korporacji, ponieważ gaszą ogień benzyną. Dlaczego Hitlera poparli właściciele największych koncernów. Proste, bo obiecał im utrzymanie monopoli. Poza tym polecam film Viscontiego Zmierzch bogów.

[quote="LunarBird"]Jak już mówimy o kompetencjach Anglików do oceny etyki to przypominam, że obecnie w UK legalne jest hodowanie ludzi na części zamienne.[/quote]

Porównywanie Anglika współczesnego z tym z tamtych lat, to jakby szukać podobieństwa między panem Wołodyjowskim a polskim lemingiem. Czyż nie?

Fałszywa analogia poza tym.

[quote="LunarBird"]Ludzie też poruszali się na koniach przez wiele tysięcy lat. I jakoś nie postuluje pan zarzucenia samochodów na rzecz koni. Postęp nie polega na cofaniu się do tyłu ani też na majstrowaniu przy rzeczach, które spełniają swoje zadanie.[/quote]

Nie o to mi chodzi. Po prostu podatek pogłówny i ziemski jest łatwy w naliczeniu i w ściąganiu. Nie potrzeba całej maszynerii biurokratycznej z tym związanej. Jeżeli można prościej, to dlaczego nadmiernie komplikować. Państwo również prostsze, tylko kilka ministerstw, władza może zająć się tym, co naprawdę istotne; żądło państwa ma sięgać na zewnątrz, a nie do środka. Chyba nie jedzie się z Warszawy do Zakopanego przez Szczecin?

Porównanie konia do podatku pogłównego też nie trafione. Samochód w przeciwieństwie do income tax spełnia dobrze swoje zadanie. Fałszywa analogia.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#83676

[quote=Kirker]Po pierwsze wielkie korporacje płacą u nas podatki.[/quote]
Nie płacą. Spółki-córki odprowadzają cały zysk spółce-matce w formie faktur "management fee" i nie wykazując w Polsce zysku -nie płacą też podatków.
[quote=Kirker]Po drugie zwykły szeregowy przedsiębiorca nie jest przez to tłamszony[/quote]
Zwykłemu przedsiębiorcy należy pomagać w inny sposób. Taki, żeby nie zyskały na tym jednocześnie zagraniczne koncerny.
[quote=Kirker]Gdyby był leseferyzm, to wielkie korporacje nie miały nic do gadania. Musiałyby nieustannie bronić swojej pozycji.[/quote]
Bronić pozycji? Przed kim? Konkurencją? Z punktu widzenia korporacji nie istnieje nic takiego. Konkurowanie korporacji między sobą to bujda, w rzeczywistości im się nie opłaca konkurować. Trzymają sztamę i zgodnie mordują każde zagrożenie. Albo powstrzyma ich państwo, albo nic ich nie powstrzyma, a klienci będą bezradni wobec ich bezczelności.
[quote=Kirker]Porównywanie Anglika współczesnego z tym z tamtych lat, to jakby szukać podobieństwa między panem Wołodyjowskim a polskim lemingiem.[/quote]
A na jakiej zasadzie można porównywać Anglika z tamtych lat z Polakiem z jakiejkolwiek epoki? Drogi panie, inne narody, inne tradycje, inne punkty widzenia. Zero analogii. Że Angol kiedyś tam coś uznał za niemoralne to, daruje pan, gówno mnie obchodzi.
[quote=Kirker]Samochód w przeciwieństwie do income tax spełnia dobrze swoje zadanie.[/quote]
Podatek dochodowy również spełnia swoje zadanie. Jeśli cały świat stosuje podatek dochodowy a pan mówi, że on zadania nie spełnia to kto tu ma rację: pan czy cały świat?

rip LunarBird CLH
BOW TO NO MAN. TRUST NO ONE.
Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

rip LunarBird CLH
BOW TO NO MAN. TRUST NO ONE.

#85981

po pierwsze uwagi jak z forum SLD czy Zielonych2004. Ale mniejsza z tym.

Pisząc o wielkich korporacjach miałem na myśli raje podatkowe. Pan to opacznie zinterpretował. A gdzie międzynarodowe korporacje płacą podatki? Na Kajmanach na przykład. A jakie tam są podatki? Myśli Pan, że gdyby były takie jak w Szwecji, to by tam płacili...

[quote="LunarBird"]Albo powstrzyma ich państwo, albo nic ich nie powstrzyma, a klienci będą bezradni wobec ich bezczelności.[/quote]

Teraz żarcik... to może zrobić, żeby wszystko było państwowe, wtedy nikt nie będzie musiał powstrzymywać nikogo przed niczyją bezczelnością.

Był jeden naturalny monopol w historii, niejaka Alcoa. Wszystkie inne to skutek ingerencji państwa do gospodarki. Im więcej licencji, koncesji, podatków i szeregu innych regulacji, tym lepiej wielkie korporacje się czują. One są w stanie dać w łapę, a pan Mietek nie. No i oni wciskają buble, a wymieniony wyżej pan Mietek nie może nic sprzedać ani nic wyprodukować, bo zapuka do niego prokurator. A teraz wyobrazi sobie Pan, jakby tego nie było wszystkiego i pan Mietek mógłby sprzedawać swój towar. No i co wtedy?

[quote="LunarBird"]Zero analogii. Że Angol kiedyś tam coś uznał za niemoralne to, daruje pan, gówno mnie obchodzi.[/quote]

Po pierwsze, co to za epitety wyżej. Ja nie dyskutuję na poziomie spod budki z piwem.

A kazanie się człowiekowi spowiadać z tego, co zarobił w ciągu roku jest moralne? Przecież to totalna infiltracja, która doprowadzi do tego, że za trochę człowiek płacący gotówką będzie traktowany jak bandyta.

[quote="LunarBird"]Podatek dochodowy również spełnia swoje zadanie. Jeśli cały świat stosuje podatek dochodowy a pan mówi, że on zadania nie spełnia to kto tu ma rację: pan czy cały świat?[/quote]

A jak spełnia? Że stanowi zaledwie 9% budżetu (w Polsce konkretnie), a w dodatku jest drogi do ściągnięcia, wymaga angażowania całej masy machiny biurokratycznej. To, że cały świat pogrąża się w bagnie socjalizmu, a później w jego konsekwencji, czyli totalitaryzmie, to kwestia pewnych dziwnych tendencji.

Analogiczny tekst Łysiaka: jeżeli muchy jedzą ekskrementy, to dlaczego my nie uznamy ich za pyszną strawę, przecież ich jest miliony.

Klasyczny argument ad auditorem poza tym.

pozdrawiam

Kirker prawicowy ekstremista

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kirker prawicowy ekstremista

#86103