Wojciechu, Korea czeka!

Obrazek użytkownika jwp
Blog

Czy nikt myślący nie wpadł na to by Wojtek pogodził zwaśnione strony, w końcu jest ekspertem.

Najważniejszą cecha, czyniącą człowieka szlachetnym, jest jego wartość duchowa, krystalizująca się w miarę wzrastania czci ku Bogu, który kieruje losami całego świata - i Polski. Ażeby te cechę posiąść, musimy rozpocząć prace nad swym charakterem oraz określić sobie jasno cel życia i główny, będący naszym drogowskazem, ideał..

Służba Polsce
Artykuł z harcerskiej "Jednodniówki Chorągwi Bielańskiej"
(numer kwietniowy 1939, strony 6 i 7)
Wojciech Jaruzelski kl. IV gimnazjum

W 1-szej części o Koreańskim epizodzie W. Jaruzelskiego.

W 2-giej części galeria zdjęć, cytaty i inne smakołyki od Wojtka.

"Wieczna Braterska Przyjaźń - Oficjalna wizyta przyjaźni wielkiego wodza towarzysza Kim Ir Sena w ZSRR i innych socjalistycznych krajach Europy. 16 maja - 1 lipca 1984 roku". Fragment przemówienia wielkiego wodza narodu północnokoreańskiego, wygłoszonego na przyjęciu wydanym przez towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego 28 maja 1984 roku.

(...) Zdecydowane posunięcia podjęte przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i rząd w celu zdławienia kontrrewolucyjnego wystąpienia wrogów klasowych, którzy działali w zmowie z imperialistami, nie tylko pozwoliły zawczasu zapobiec krwawej tragedii w kraju i obronić ustrój socjalistyczny. (...). W szczególności, cenimy wysoko wybitne zasługi szanownego towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego, który wniósł swój wkład do zapewnienia stabilizacji w kraju i obrony suwerenności narodu polskiego i jego socjalistycznych zdobyczy, podejmujące we właściwym czasie zdecydowane kroki, kiedy w kraju wytworzyła się ciężka sytuacja.

Imperialistom, jak to było dawniej, nie uda się nigdy, ani dzisiaj, ani jutro, zepchnąć Polski z drogi socjalizmu.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wyszła jeszcze bardziej zahartowana z ciężkich prób i walki, zaczęła cieszyć się jeszcze większym zaufaniem narodu, jako jedyna siła kierownicza, zdolna uratować kraj z krytycznej sytuacji oraz rozwijać dzieło socjalistycznej odnowy.

W obecnym czasie naród polski z całą wytrwałością rozwija walkę o urzeczywistnienie uchwalonego na IX Zjeździe PZPR programu socjalistycznych przeobrażeń i planu trzyletniego.

Nasz naród szczerze cieszy się z sukcesów bratniego narodu polskiego, osiągniętych przez niego w walce o socjalistyczne budownictwo, z całego serca życzy mu jeszcze większych zwycięstw w dalszej twórczej walce.

Obecna sytuacja wymaga od narodów krajów socjalizmu, od wszystkich postępowych sił świata prowadzenia jeszcze bardziej wytężonej walki o udaremnienie i pokrzyżowanie agresywnych i podżegających knowań imperialistów, walki o zachowanie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie.

PZPR, rząd i naród Polski wytrwale walczą przeciw naciskowi i ingerencji amerykańskich imperialistów, o niezawodną obronę obecnej granicy państwowej Polski oraz suwerenność kraju, o zapobieżenie wojnie i zachowanie pokoju w Europie. (...)

Dzisiaj wszyscy ludzie pracy naszego kraju, zespoleni monolitycznie wokół partii jedną myślą i jedną wolą, prowadzą pełną poświęcania walkę o osiągnięcie całkowitego zwycięstwa socjalizmu i samodzielnego pokojowego zjednoczenia Ojczyzny, niezawodnie ochraniają wschodnią forpocztę socjalizmu.

Nasza partia i nasz naród uważają niezmiennie, że ważnym czynnikiem zwycięstwa rewolucji jest obok umacniania własnych sił rewolucyjnych utrwalanie zwartości z międzynarodowymi siłami rewolucyjnymi.

We wspólnej świętej walce przeciw imperializmowi, o tryumf sprawy pokoju, socjalizmu i komunizmu naród koreański będzie również nadal zespalać się z bratnim narodem polskim, z narodami wszystkich krajów socjalistycznych i miłującymi pokój narodami całego świata. (...)

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że osiągnęliśmy całkowitą jedność poglądów we wszystkich omawianych między nami zagadnieniach, że nasza wizyta w Polsce przyniosła wspaniałe owoce. (...)

Jeszcze raz wyrażając wdzięczność za wasze serdeczne przyjęcie, wnoszę ten toast;

za niewzruszoną braterską przyjaźń i zwartość między narodami koreańskim i polskim,
za umocnienie i rozwój Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i za rozkwit Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
za jedność i zwartość krajów socjalistycznych oraz międzynarodowego ruchu komunistycznego,
za pokój na całym świecie,
za zdrowie szanownego towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego,
za zdrowie szanownego towarzysza Henryka Jabłońskiego,
za zdrowie towarzyszy przywódców partii i rządu Polski,
za zdrowie wszystkich obecnych tu towarzyszy i przyjaciół.

Towarzysz Wojciech Jaruzelski.

Wielce szanowny towarzyszu Kim Ir Sen!
Drodzy koreańscy towarzysze i przyjaciele!
W imieniu władz partyjnych i państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej witam Was serdecznie, towarzyszu Kim Ir Sen.

Wasza wizyta jest wydarzeniem o szczególnie doniosłym znaczeniu dla dalszego zacieśniania więzów przyjaźni i współpracy między naszymi partiami, państwami i narodami. (...)

Podobieństwo historycznych losów i tragicznych doświadczeń dziejów walk o wolność, niepodległość i wyzwolenie społeczne sprzyjają wzajemnemu szacunkowi, zrozumieniu i sympatii.

Klasowy, internacjonalistyczny charakter naszej przyjazni i współpracy określa marksizm-leninizm, proces rewolucyjnych przeobrażeń, odpowiadająca najżywotniejszym interesom obu narodów budowa ustroju socjalistycznego. Klasa robotnicza, ludzie pracy naszego kraju żywią szczery szacunek i uznanie dla walki zbrojnej i pokojowych osiągnięć bratniego narodu koreańskiego. Dobrze wiemy, kosztem jakich ofiar, jak wielkim trudem, jak wspaniałym czynem uwieńczone zostały wielowiekowe dążenia patriotów i rewolucjonistów koreańskich do życia w wolności i niepodległości.

Utworzenie na terytorium północnej części Półwyspu Koreańskiego, wyzwolonym przez Armię Radziecką i walczące z nią wspólnie koreańskie siły patriotyczno-wyzwoleńcze, państwa robotniczo-chłopskiego położyło kres niewoli kolonialnej, otworzyło przed Waszym, narodem znakomite perspektywy.

Naród koreański, pod przewodnictwem Partii Pracy Korei na czele z Wami, towarzyszu Kim Ir Sen, przy solidarnym wsparciu krajów socjalistycznych oraz pokojowych sił w świecie, obronił w bohaterskiej walce z imperializmem wolność i niezawisłość swego ludowego państwa. Dokonał wielkiego dzieła odbudowy zniszczonego przez agresora kraju. Osiągnął imponujące sukcesy w rozwoju gospodarki narodowej, oświaty, nauki i kultury. (...)

Szanowni towarzysze!
Sytuacja międzynarodowa uległa w ostatnim okresie niebezpiecznemu pogorszeniu. Narastają poważne zagrożenia dla pokoju w Europie i w świecie. Nasila się groźba konfliktu nuklearnego. Oto rezultat obecnej polityki Stanów Zjednoczonych oraz reakcyjnych kręgów NATO, zmierzającej do zmiany układu sił w świecie, do militarnej przewagi. Tworząc fakty dokonane, imperializm amerykański narzuca Europie i światu ilościowo i jakościowo nowe, wysoce niebezpieczne rozmiary wyścigu zbrojeń. Kontynuowane jest rozmieszczanie nowych broni rakietowo-jądrowych na terytorium zachodniej Europy, w tym w Republice Federalnej Niemiec, gdzie z nową siłą odżywają tendencje rewizjonistyczne i odwetowe. (...)

W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera sprawa jedności i solidarnego działania wszystkich państw socjalistycznych, a także wysiłki państw niezaangażowanych we wspólnej walce przeciwko grozbie wojny nuklearnej, imperialistycznej polityce konfrontacji, o pokojowe, bezpieczne współżycie narodów.

Pokój jest niezmiennie humanistycznym celem socjalizmu. Jego obronie, zmniejszeniu napięcia międzynarodowego, powstrzymaniu wyścigu zbrojeń i przejściu do rozbrojenia - służą powszechnie znane pokojowe inicjatywy Związku Radzieckiego, państw socjalistycznej wspólnoty.

Szanowni towarzysze!
Zbliża się czterdziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Pod przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dokonała się rewolucyjna odmiana, historyczny postęp w życiu naszego narodu. Okres budownictwa socjalistycznego przyniósł nam ogromny awans cywilizacyjny, kulturalny, oświatowy, unowocześnienie, uprzemysłowienie oraz urbanizację kraju.

Na tej drodze nie zabrakło trudności, bolesnych i dramatycznych doświadczeń. Broniąc socjalizmu przegrodziliśmy drogę kontrrewolucji. Urzeczywistniamy konsekwentnie przyjęty na IX Źjezdzie partii i potwierdzony na Krajowej Konferencji Delegatów program socjalistycznej odnowy, linię porozumienia i walki. (...)

Powrót Polski na drogę harmonijnego, pomyślnego rozwoju jest jednak sprzeczny z rachubami, zwłaszcza amerykańskiego imperializmu. Jego nacisk na Polskę trwa nadal.

Tak jak Wy, drodzy koreańscy przyjaciele, doświadczamy prób bezczelnej ingerencji Stanów Zjednoczonych w nasze własne wewnętrzne sprawy. Tym naciskom nie poddaliśmy się i nie poddamy nigdy. Nie jesteśmy przy tym sami. Mamy niezawodnych sojuszników i przyjaciół - bratni Związek Radziecki, państwa socjalistycznej wspólnoty. Solidaryzuje się z nami światowy, antyimperialistyczny nurt lewicy i postępu społecznego. (...)

Jesteśmy przekonani, że przyjęte w wyniku Waszej wizyty ustalenia w dziedzinie politycznej i gospodarczej, przyczynią się jeszcze bardziej do zacieśnienia stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, do umocnienia siły i zwartości socjalizmu w walce o pokój i bezpieczeństwo narodów.

Z tą myślą wznoszę toast:

za rozwój i pomyślność Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
za przyjaźń między naszymi partiami, państwami i narodami,
za jedność wszystkich sił socjalizmu,
za Wasze zdrowie, wielce szanowny i drogi towarzyszu Kim Ir Sen,
za zdrowie wszystkich naszych koreańskich towarzyszy i przyjaciół.

"Programu wizyty Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena" w Polsce:

28 maja:

- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen spotkał się z Przewodniczącym Rady Państwa PRL towarzyszem Henrykiem Jabłońskim, który przybył do rezydencji.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen złożył wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen wraz z towarzyszem Henrykiem Jabłońskim obejrzał w Pałacu Rady Ministrów PRL polskie filmy dokumentalne.
- Członkowie partyjno-państwowej delegacji KRL-D odwiedzili fabrykę maszyn precyzyjnych imienia K. Świerczewskiego i spotkali się z pracownikami fabryki.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen przyjął członka kierownictwa i czołowych artystów Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".
- Odbyły się rozmowy między towarzyszem Kim Ir Senem i towarzyszem Wojciechem Jaruzelskim.
- Na cześć towarzysza Kim Ir Sena towarzysz Wojciech Jaruzelski wydał uroczyste przyjęcie w Pałacu Rady Ministrów w Warszawie.
- Towarzyszowi Kim Ir Senowi wręczono podarunki od towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego.

29 maja:

- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen odjechał z Warszawy.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen przejechał przez Zbąszynek - miasto pograniczne w Polsce.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen, zakończywszy pomyślnie wizytę w Polsce i puszczając jej terytorium, przesłał telegram z wyrazami podziękowania do przywódców partii i państwa Polski.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen przejechał przez Frankfurt nad Odrą - miasto pograniczne w NRD.
- Wielki wódz towarzysz Kim Ir Sen przybył do Berlina.

Wizyta Wojciecha Jaruzelskiego w Bratniej KRL.

Na zaproszenie Kim Ir Sena, Wojciech Jaruzelski przyjechał z rewizytą do Pjongjangu. Przebywał on w KRL-D od 24 do 28 września. 1986 r.. Podczas wizyty podkreślono szczególnie znaczenie zacieśnienia współpracy między PZPR i PPK. Wyrażone zostało zadowolenie z wyników realizacji ustaleń przyjętych w maju 1984 r. podczas wizyty Kim Ir Sena w Polsce. Oceniono pozytywnie pomyślne wykonanie założeń wieloletniej umowy handlowej i osiągnięcie równowagi w bilansie płatniczym oraz podpisania w 1985 r. nowego pięcioletniego porozumienia zakładającego wzrost obrotów towarowych między krajami.

Inspiracja i źródło.

Foto album Wojciecha Jaruzelskiego.

Wybrane zdjęcia z oryginalnym komentarzem .

Generał Jaruzelski znany jest ze szczególnego szacunku wobec kobiet.

 

 

 

     Generał Jaruzelski wśród najmłodszych.

Generał Jaruzelski zawsze lubił zwierzęta i jest przez nie lubiany.

Strona o Wojciechu Jaruzelskim.

 

 

 

 

 

W towarzystwie wietnamskiego bohatera narodowego generała Vo Nhuyen Giap, teoretyka wojny partyzanckiej wraz żoną i córką.

Plakat wyborczy Generała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciecha Jaruzelskiego dramatyczna próba demokratyzacji bloku socjalistycznego w roku 1981 r.

Wojciech Jaruzelski jako promotor Trzeciej Teorii Światowej Muammara Al-Kadafiego.

Zapomniany ojciec chrzestny polskiej demokracji - Jurij Andropow.

Gen. Jaruzelski i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Wzajemne zaufanie i dbałość o praworządność.

Cytaty z przemówień - istne perełki.

Z JARUZELSKIM W PRAKTYCE !
Praktyczny przykład zastosowania cytatów z występień W.Jaruzelskiego.
Polecamy przede wszystkim maturzystom ale również wszystkim przygotowującym teksty oficjalnych wystąpień.

Tekst autentycznego przemówienia na uroczystości wręczenia matur wygłoszonego przez przedstawiciela klas piątych w jednym z warszawskich techników.

Przemówienie zostało w około 90 % oparte na zaadaptowanych cytatach z W.Jaruzelskiego i zostało przyjęte z dużym uznaniem.

( powyższy komentarz jest autora strony - odlot )

Złe jest kunktatorskie, oportunistyczne opóźnienie, ale jeszcze bardziej szkodliwe, niebezpieczne jest woluntarystyczne przyśpieszenie, awanturniczy falstart. Wszystko musi dojrzeć. Musi dojrzeć i zboże, i owoc, i człowiek, i społeczeństwo.
(
z przemówienia na seminarium naukowym "Senatus Consilia. Od konfrontacji do negocjacji" w WSSG w Tycznie 6 guidnia 2003 r)

Sa nadal ludzie, którzy niewiele zrozumieli i niczego się nie nauczyli. Dramatyczne wydarzenia minionego okresu spływają po nich "jak z gęsi woda". Znów wszystko wiedzą najlepiej, znów wypinają pierś do przodu. Dla nich człowiek, ludzie istnieją głównie po to, by można bylo nimi apodyktycznie kierować, niezbyt troszcząc się o to, co myślą, co czują, jakie nurtuja ich rozterki i jakie gnębią troski. Sa i tacy, ktorzy znow wpadają w dygnitarski styl życia i pracy, wykazują nadmierna zapobiegliwość o osobiste sprawy. Przechodzą na biurokratyczno-wygodnicki tryb i przesadnie sztywne normy czasu urzędowania.
Z przemowienia na zakonczenie obrad XIII Plenum KC PZPR, 15 pazdziernika 1983 r.

I na dobranoc.

Starsi o 25 lat.
(Tekst z okazji 25tej rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego)
Opublikowany na oficjalnej stronie Generała Wojciecha Jaruzelskiego w grudniu 2006 r.

A teraz z innej beczki.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Jan Bogatko

...ważne to przypomnienie, zwłaszcza dla młodych, dla których Jaruzelski to miły, starszy pan,

pozdrawiam,

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Bogatko

#109808

kiedy będziemy publikować wyroki na tym padalcu.
Robi się to nieznośne -
Ciągłe utyskiwanie -

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#109815

A o jakie utyskiwanie Ci chodzi.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#109828

Ciągłe i nieustanne.
A drań nadal wolny.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#109831

Dobrze wiesz, iż spokojnie doczeka kresu życia, o ile się w Polsce nie przewróci obecny "ład". A w sądach "Sami Swoi".

Nadzieja tylko w piekle, iż go odpowiednio ugoszczą.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#109838

Witaj,
sam się łapię, że o wielu sprawach zapominam.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#109830

Koreańscy mumifikatorzy bezrobotni, a podobno nie mają równych w świecie...

Pozdrawiam.
contessa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#109868

zbrukany krwią Polaków.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#109894