Próba samobójstwa Pułkownika Prokuratury Wojskowej po konferencji prasowej.

Obrazek użytkownika jwp
Blog

Bronić będę z całą stanowczością honoru oficer polskiego i prokuratora. Po tych słowach Pułkownik Mikołaj Przybył poprosił o chwilę przerwy w konferencji prasowej na temat śledztwa w sprawie bilingów dziennikarzy - "proszę o 5 minut przerwy, dajcie mi odetchnąć".
Dziennikarze po wyjściu s pokoju usłyszeli strzał. Gdy wbiegli do pokoju ujrzeli ciało pułkownika i ranę postrzałową w głowę. Natychmiast ich wyproszono. Nie jest pewne czy prokurator żyje.
Na konferencja bronił śledztwa które prowadził. Twierdził, iż to dziennikarze byli manipulowani, a jego decyzje były słuszne. Zwracał również uwagę na fakt, iż przecieki ze śledztwa w sprawie Katastrofy Smoleńskiej służyły podzieleniu Polaków i były inspirowane przez obce służby.
Widać było olbrzymie napięcie w trakcie konferencji.
Czy próba samobójcza była zaplanowana wcześniej i czy było to samobójstwo honorowe ?
Według najnowszych informacji Pułkownik żyje, trwa reanimacja.
Dziennikarze twierdzą, iż zauważyli w trakcie kontaktów z Prokuratorem dało się ostatnio zauważyć pewne zdenerwowanie.
Prokurator Przybył w trakcie konferencji wspomniał o śledztwie w sprawie przestępstw gospodarczych w wojsku oraz próbie likwidacji systemu sądownictwa wojskowego.
Ta sprawa, jej kontekst budzi wiele wątpliwości i obawiam się, że nie poznamy odpowiedzi na wiele pytań.
A w tle Gazeta Wyborcza i Rząd.

Oświadczenie prokuratora Przybyła wygłoszone podczas konferencji, w przerwie której próbował popełnić samobójstwo:

"W dniu 16 listopada 2011 r. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie Po Śl. PZ 86 / 10 dotyczącego ujawnienia tajemnicy służbowej i rozpowszechniania bez zezwolenia informacji z postępowania przygotowawczego, dotyczącego katastrofy smoleńskiej tj. o przestępstwo z art. 266 par 2 kk. i inne.

Bezpośrednią przyczyną wszczęcia śledztwa był fakt, iż w sprawie Po Śl. 54/10 dotyczącego katastrofy smoleńskiej prowadzonej przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dochodziło do nieustannego wycieku informacji i dane o charakterze niejawnym pojawiały się w prasie lub portalach internetowych.

Naczelny Prokurator Wojskowy gen. bryg. Krzysztof Parulski, po wcześniejszej rozmowie z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem, polecił mi przeprowadzić śledztwo, które miało ustalić sprawcę, lub sprawców przestępstwa ujawniania tajemnicy służbowej. Śledztwo miało też spowodować zatamowanie przecieków prasowych. Było to niezwykle istotne, gdyż sytuacja w której informacje niejawne przekazywane przez prokuratorów Federacji Rosyjskiej do Prokuratury Generalnej w Polsce przedostawały się do mediów, powodowała utrudnienia we wzajemnej współpracy i opóźnienia w tak istotnym śledztwie. Z uwagi na szczególny charakter śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, polecono mi dopełnić wszystkich obowiązków i dołożyć szczególnych starań by ustalić źródło przecieku.

Wszechstronne sprawdzenie okoliczności musiało obejmować również sprawdzenie wątku ewentualnego udziału obcych służb specjalnych, zainteresowanych w podgrzewaniu atmosfery wokół katastrofy smoleńskiej i wzajemnego konfliktowania Polaków. Zwłaszcza w perspektywie nadchodzących w 2011 r. wyborów parlamentarnych i przewidywanej walki politycznej. W istocie śledztwo rozpoczęło się od uzyskania notatki służbowej z dnia 10 listopada 2010 r. sporządzonej przez pełniącego obowiązki Rzecznika Prasowego Naczelnej Prokuratury Wojskowej kpt. Marcina Maksjana.

Notatka zawierała informację o tym, że osoba która przedstawiła się jako redaktor Maciej Duda zażądała odpowiedzi na pytania dotyczące materiału opatrznego klauzulą niejawne. Rzecznik Prasowy takiej informacji nie udzielił. W odpowiedzi usłyszał, iż wszystkie odpowiedzi na przedmiotowy temat znajdują się w "nadzorkach NPW" (chodzi o akta nadzoru prokuratorskiego) i aby Rzecznik Prasowy uzyskał dla niego wiedzę od prokuratora Pasionka lub gen. bryg. Zbigniewa Woźniaka - zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego. ( Osoba ta podała informacje przesłane poczta elektroniczną dotyczące kontaktowych numerów telefonicznych) Sytuacja taka, kiedy rzekomy dziennikarz ujawnia swoje źródło informacji i wskazuje na potencjalnego sprawcę przestępstwa ujawnienia tajemnicy służbowej, w mojej ocenie była nieprawdopodobna i na początkowym etapie śledztwa wykluczałem możliwość, że do kpt. Maksjana dzwonił dziennikarz.

Stąd też w planie śledztwa przyjęto założenie dotyczące konieczności weryfikacji wszystkich kontaktów telefonicznych prokuratorów posiadających wiedzę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Na moje polecenie kpt. Łukasz Jakuszewski wykonujący incydentalne czynności w sprawie, sporządził szereg postanowień o żądaniu podania danych abonentów numerów telefonicznych z którymi łączyli się prokuratorzy posiadający limitowane informacje. Prokurator ten nie wiedział do kogo w istocie należą lub mogą należeć telefony. Ja zaś, jako "główny prowadzący" jak określiły to media, miałem istotne wątpliwości co do tożsamości osób które próbowały uzyskać od prokuratorów informacje o charakterze niejawnym.

Stąd też miałem pełne prawo WERYFIKOWAĆ swoją wiedzę na temat uzyskanych po wykonaniu niezbędnych czynności w śledztwie numerów telefonicznych i dopiero po uzyskaniu informacji od operatorów sieci telefonicznych na temat danych abonentów mogłem określić czy numer użytkowany jest przez policjanta, księdza, lekarza, czy też przez dziennikarza. Zarzuty, że miałem pełną wiedzę w tym zakresie i podałem przedstawicielom mediów informacje nieprawdziwe są całkowicie bezpodstawne i kłamliwe. Grożenie mi przez gazety odpowiedzialnością dyscyplinarną za rzekome wprowadzenie opinii publicznej w błąd uważam za jawne godzenie w zasadę niezależności prokuratora i kneblowanie mi ust.

Jeszcze raz oświadczam, że zarówno ja jak i prokurator kpt. Łukasz Jakuszewski pełną wiedzę w tym zakresie posiedliśmy dopiero po uzyskaniu wszystkich danych od operatorów. Udzielając informacji prasowej podałem informacje prawdziwe i rzetelne. Postanowienia wydane w zakresie uzyskania danych personalnych, wykazu połączeń telefonicznych, wykazu wiadomości tekstowych, a nawet te dotyczące żądania wydania treści wiadomości tekstowych uważam za całkowicie uzasadnione i nie naruszające obowiązującego prawa. Moja ocena wynika wprost z zastosowania przepisu art. 236 a obowiązującego kodeksu postępowania karnego, który umożliwia prokuratorowi sięganie po dowody elektroniczne.

W obowiązującej doktrynie prawnej sytuacja ta nie budzi żadnych wątpliwości ( por. Lach. A gromadzenie dowodów elektronicznych Prokuratura i Pr. 2003/10/16 ) lub Witkowska K. Prok i Pr. 2011 /1/98, gdzie jasno wskazano cyt. "kodeks postępowania karnego nie zawiera ograniczeń ani podmiotowych ani przedmiotowych co do zakresu żądania określonego w art. 236 a k.p.k. Można więc żądać wydania korespondencji lub przesyłki której adresatem jest dowolna osoba lub wykazu połączeń dowolnego abonenta telefonu jak również w każdym postępowaniu, niezależnie od wagi przestępstwa. Rzeczy te mogą zostać poddane oględzinom niezależnie od tego, że zostaną one w późniejszym terminie poddane czynnościom zmierzającym do ujawnienia dowodów z ich intelektualnej zawartości." Stąd też prokurator żądający wykazu połączeń telefonicznych w tym treści SMS by wykonać oględziny i analizę - w świetle powyższego stanowiska działał prawidłowo.

Oceniając zaistniałą sytuację - podanie informacji przez prasę, że Prokuratura Wojskowa kilkukrotnie złamała prawo, na podstawie jakieś opinii, z którą nie zdążył się zapoznać i ujawnić jej treści Prokurator Generalny uważam za skandal.!!! Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, czy postanowienia wydane przez prokuratora Łukasza Jakuszewskiego zostały zaskarżone, a jeżeli tak, to jakim prawem opinię wydaje jakaś prokuratura apelacyjna przed rozstrzygnięciem sądowym!!!! Taką sytuację można nazwać "przed - sądem" i próbą bezprawnego wywarcia wpływu na niezawisły sąd zanim jeszcze podjął decyzje.

Również za skandaliczne uważam zachowanie Rzecznika Prasowego Prokuratora Generalnego Mateusza Martyniuka, prokuratora Jacka Skały ze Związków Zawodowych Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz prokurator Małgorzaty Bednarek reprezentującej Stowarzyszenie Ad. Vocem, którzy poprzez swoje oświadczenia w mediach wydali wyrok skazujący na śmierć zawodową prokuratora Łukasza Jakuszewskiego nie znając stanu faktycznego sprawy, ani obowiązującego stanowiska ekspertów z tej dziedziny prawa. Sprawdzana w toku śledztwa wersja o udziale obcych służb specjalnych zainteresowanych sprawą katastrofy smoleńskiej uzyskała swoje potwierdzenie w materiale dowodowym.

Prokurator nadzorujący postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej, nie informując o tym wcześniej przełożonych wszedł w kontakt z przedstawicielami obcych służb specjalnych. Prokurator nie posiadał ochrony kontrwywiadowczej, która pozwala na weryfikacje z kim się tak naprawdę kontaktuje.

Jest rzeczą oczywistą, iż przedstawiciel obcych służb specjalnych może przykładowo twierdzić, że pracuje na rzecz zupełnie innego państwa niż to, jako agent którego się przedstawia. Próba weryfikacji z kim faktycznie kontaktował się prokurator nadzorujący śledztwo smoleńskie i zapewnienia takiej ochrony ze strony Służby Kontrwywiadu Wojskowego podjęta przez gen. bryg. Krzysztofa Parulskiego została w artykule autorstwa Pana Redaktora Łukasza Orłowskiego z TVN 24 info przedstawiona jako donosicielstwo!!!!

O tym, że przedmiotem rozmowy pomiędzy prokuratorem nadzorującym "śledztwo smoleńskie" ( i jak się na szczęście okazało) funkcjonariuszami amerykańskich służb FBI i CIA były fakty dotyczące bezpośrednio postępowania przygotowawczego świadczą jednoznacznie zeznania przesłuchanego przeze mnie agenta FBI. Działania tego prokuratora oceniam jednoznacznie jako dalekie od profesjonalizmu i obowiązujących reguł. O śledztwach prokuratorskich, z agentami innych państw, zwykle nie rozmawia się w restauracji. Tak mnie szkolono.

Pragnę podkreślić, że w toku całego postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie ujawniania osobom nieuprawnionym informacji ze śledztwa kilkukrotnie referowałem w szczegółach stan śledztwa Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi. Łącznie z przesłuchaniem Pana Prokuratora Generalnego w charakterze świadka. Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet miał szczegółową wiedzę na temat stanu śledztwa i podejmowanych czynności i je akceptował. Ostatni referat ze stanu sprawy składałem Panu Prokuratorowi Generalnemu na odprawie służbowej Prokuratorów Wojskowych w Ryni w marcu 2011.r.

Szanowni Państwo jesteście Dziennikarzami Rzeczypospolitej Polskiej.

W mojej ocenie zostaliście zmanipulowani. Prokuratura Wojskowa, ze szczególnym uwzględnieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej, w chwili obecnej prowadzi najpoważniejsze śledztwa, dotyczące przestępstw gospodarczych o charakterze zorganizowanym na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zagrożone są nie tylko setki milionów złotych pochodzące z budżetu Państwa, ale przede wszystkim życie i zdrowie Polskiego Żołnierza, który często otrzymuje sprzęt wadliwy lub niesprawny. W sytuacjach, gdy wysyłamy żołnierzy na misje jest to niedopuszczalne.

W dniu 31 grudnia 2011 r. udzieliłem pełnej informacji na temat rezultatów prowadzonych przez mój Wydział śledztw. W sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej oskarżaliśmy zawsze skutecznie - bez uniewinnień. Nasze śledztwa obejmują coraz większy zakres i prowadzą do ujawniania nowych nieprawidłowości oraz systemu przestępczych powiązań, na styku działania prywatnej przedsiębiorczości i funkcjonariuszy państwowych decydujących o dystrybucji środków finansowych. Ujawniliśmy przestępstwa korupcyjne, mechanizmy ustawiania przetargów i wyłudzania ogromnych kwot z budżetu Wojska Polskiego.

Moim zdaniem to właśnie z tego powodu jesteśmy bezpodstawnie atakowani. W tej chwili jesteście używani do kampanii mającej przekonać ośrodki decyzyjne o nieprzydatności i archaiczności systemu wojskowego wymiaru sprawiedliwości.

Pisząc nieprawdziwe i nieprzemyślane słowa o łamaniu prawa przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej zostaliście włączeni w kampanię zmierzającą do jak najszybszego zlikwidowania tej ostatniej zapory przed systemem zorganizowanej przestępczości pozwalającej na całkowite i bezkarne okradanie Wojska Polskiego.

Proponowane przejście prokuratorów wojskowych do cywilnych struktur prokuratury jest rozwiązaniem nieprawidłowym. Sprawy karne dotyczące wojska rozmyją się w setkach innych i nie będzie już możliwości prowadzenia śledztw z taką dokładnością i skrupulatnością jak dotychczas. Jako Prokuratorzy Wojskowi prosimy o poszerzenie kompetencji, umożliwiającej nam ściganie wszystkich przestępstw popełnianych na szkodę Wojska Polskiego. To rozwiąże problem równomiernego obciążenia sprawami z Prokuratorami Powszechnymi.

W dniu dzisiejszym staję w obronie honoru Prokuratorów Wojskowych i Sędziów Wojskowych, których określa się jako nieprzydatnych i anachronicznych. W mojej ocenie należy odejść od systemu statystyki i liczenia spraw przypadających " na głowę" prokuratora, czy sędziego a zacząć liczyć pieniądze jakie traciło i traci Państwo Polskie na skutek przestępstw popełnianych przez zorganizowaną przestępczość o charakterze gospodarczym żerującą na budżecie Wojska Polskiego i w tym zakresie rozliczać z działalności Wojskowy Wymiar Sprawiedliwości.

Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko prowadzeniu zorganizowanej negatywnej kampanii medialnej, w toku której padają nieprawdziwe oskarżenia pod adresem Prokuratury Wojskowej. Szanowni Państwo - w sprawie Po Śl. PZ 86 / 10 nikogo nie podsłuchiwaliśmy. Nie łamaliśmy prawa. Dążyliśmy do ustalenia prawdy w ramach obowiązujących przepisów prawa karnego. Protestuję przeciwko wypowiadaniu słów przesądzających o rozstrzygnięciu skomplikowanej kwestii prawnej zanim zrobił to niezawisły sąd przez media i "kolegów" prokuratorów.

Protestuję przeciwko produkowaniu kolejnych bubli prawnych jakimi będą proponowanie przez urzędników Prokuratora Generalnego zmiany ustawowe dotyczące likwidacji Sądów i Prokuratów Woskowych. Takie niedbalstwo prawne narazi Skarb Państwa na olbrzymie koszty oraz szereg kompromitujących procesów z Sędziami i Prokuratorami. Na zakończenie podkreślam, że w toku mojej całej służby jako prokurator prokuratury powszechnej, a potem prokurator prokuratury wojskowej nigdy nie przyniosłem ujmy Rzeczpospolitej Polskiej i będę bronić z całą stanowczością honoru oficera Wojska Polskiego i Prokuratora.

Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu ds. Przestępczości Zorganizowanej prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Mikołaj Przybył"

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Teraz rozpocznie się wielka akcja "wyjaśniania" "zdarzenia", tak aby w jej efekcie społeczeństwo wiedziało mniej niż przed "wyjaśnianiem".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213397

Czy michnikowszczyzna jest taka potężna ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213398

...witaj Jarku. Naprawdę załamałeś i powaliłeś mnie tą wiadomością. Właściwie to nie mam już nadziei. To już nie jest "królestwo" lemingów . To jest kraina myśląca tylko o kawałku kiełbasy, striptisie , serialach TV ?!
,,jest cicha nadzieja,że ktoś odpowie na pytanie *Harcerza*:
...........................
// Czy michnikowszczyzna jest taka potężna ?
pozdrawiam
Marek
ps.
...Kochani... nawet gdyby na "ławeczce", ta Cudna Oleńka , serwowała : gorącą czekoladę... to ?? proszę - nie dajmy się uśpić !!
ps.2
... Robert, czekam na wiadomości od Ciebie na priv.
Marek

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213407

"Czy michnikowszczyzna jest taka potężna ?"

Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości? Oczywiście spośród myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213412

Michnikowszyzna nie,ale jej służby tak.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

JAN OLSZEWSKI

#213422

płytko ujmujesz .

"Parasol ochronny" to jedna z fikcji drugiego dna .

W ostatnich 20 latach były momenty przełomowe - można byłu usunąć agenture ze wszystkich sfer życia .
Kto dawałał "parasol" ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213510

 Ten czlowiek ratuje honor polskiego oficera. Jego nazwisko powinno przejsc do historii. Czy jego tragedia cos zmieni , czy bedzie tylko kolejnym potwierdzeniem slusznego postrzegania rzecywistosci dla tych ktorzy wiedza w jakim kraju zyjemy

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213409

.... please , to żle zabrzmiało... wybacz. Gorącą czekoladę, podawały Dziwczyny ,nawet w Powstaniu Warszawskim . To nie to nas usypia.... usypia nas ,,,,,ze boimy się zadać podstawowe pytania : "dokąd , do jakiego momentu mamy barierę "zaporową" ... kto odblokuje te receptory ??
Olu Kochana .... tylko Tobie mogę wyznać / naprawdę nie wiem dlaczego/... W podobnych sytuacjach, jak miałem 30-35lat, to pakowałem walizki i mówiłem Komunie : goodbye !!! A teraz ?
pozdrawiam Was Zacni " ławkowicze".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213421

Serdeczny i troskliwy Marku... spokojnie :), nikt tu nie zaśnie, trzymam rękę na pulsie. A czekoladę czy inne trunki serwuję z prądem, jak trzeba to i cykuty dodam :)

Drogi Marku, pozdrawiam Cię całym sercem.

RB

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#213428

Czekolada z pradem...   

hmmm... to naprawde bardzo interesujace.

Mam nadzieje, ze to nie sa wegierskie wisienki w czekoladzie :)

http://www.youtube.com/watch?v=p-vR7D21wqI

pozdro dla Pulkownikowej :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#213509

Nie ma obawy, Tobie drogi przyjacielu nic nie grozi i byle czego Ci nie podam, wręcz przeciwnie:) dla Ciebie zawsze wszystko co najlepsze :)

Pozdrawiam
RB

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#213636

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/prokurator-mikolaj-przybyl-postrzelil-sie-na-konferencji-oswiadczenie-plk-przybyla_221346.html dotyczy również sprawy prokuratora Marka Pasionka

O tym, że przedmiotem rozmowy pomiędzy prokuratorem nadzorującym "śledztwo smoleńskie" ( i jak się na szczęście okazało) funkcjonariuszami amerykańskich służb FBI i CIA były fakty dotyczące bezpośrednio postępowania przygotowawczego świadczą jednoznacznie zeznania przesłuchanego przeze mnie agenta FBI. Działania tego prokuratora oceniam jednoznacznie jako dalekie od profesjonalizmu i obowiązujących reguł. O śledztwach prokuratorskich, z agentami innych państw, zwykle nie rozmawia się w restauracji. Tak mnie szkolono.

kamery zarejestrowały wystrzał http://wiadomosci.onet.pl/wideo/kamery-zarejestrowaly-wystrzal,11107501,1,klip.html#

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213425

http://wiadomosci.wp.tv/i,Proba-samobojcza-polskiego-prokuratora-wojskowego,mid,944056,index.html

Może mi ktoś wytłumaczyć skąd w pomieszczeniu o takich gabarytach pogłos strzału jak w kanionie ?
To powinien być głośny, suchy trzask przesterowujący mikrofony - mamy pięknie zarejestrowany odgłos przeładowania broni i strzał z pogłosem jakby odbitym od odległej ściany lasu.
Jak na amerykańskim filmie.

WTF ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#213487

nigdy dość przyzwoitości i honoru

Cześ i chwała panu Przybylskiemu,ale do rzeczy,gdybym to ja miał coś takiego ujawnić to bym dążył do pilnego spotkania pod takim pretekstem by doszło do skutku z Gajowym,matołkiem,cieciem i jak największą liczbą podobnych a raczej umoczonych i zaczął sprzątać jak taki Leon z pewnego filmu Luca Bessona,a potem sam się posprzątał.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

nigdy dość przyzwoitości i honoru

#213427

Byłbym bardziej umiarkowany w komentowaniu całej sprawy. Tym bardziej, że oświadczenie prokuratora Przybyła - oprócz sensacyjnych ogólników o stratach wojska w wyniku korupcji na wysokich szczeblach władzy - zawierało również podtrzymanie zarzutów etycznych wobec prokuratora Pasionka, usiłującego skuteczniej prowadzić śledztwo smoleńskie.

Po  "postrzale  twarzoczaszki" prokurator Przybył jest przytomny.

Różne bywały samobójstwa (i próby samobójcze) w III RP.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213435

I coo? Ano nic, prokurator albo przeżyje, albo umrze, zaś Polactwo dalej niezmienne i zaciekle będzie bronić ojców założycieli III RP! Komusze dzieci będą spokojnie dziedziczyć komusze bonusy, za które patrioci bez końca płacą, i będą wymachiwać (jakby oni sami byli chrześcijanami i jakby Polska była państwem wyznaniowym!) przykazaniami miłości, wezwaniem do okazania miłosiedzia i przykazaniem Bożym: "Czcij ojca i matkę swoją!". Aaaaa, jeszcze wymachują kolejnym przesądem, że po śmierci nie wolno nic złego powiedzieć o nieboszczyku. Co dziwne, te przykazania ich nie obowiazują i nie rozumieją ich, ale to nic, każą im tak machać, to machają!!! Są karni i dobrze zorganizowani.

Pod tekstem "Krew generała" wkleiłam filmik (niecałe 2 minuty) z ostatniego programu Pospieszalskiego nt. sądownictwa w Polsce. Nie ma się co łudzić, że dramatyczny wybór płka Przybyła coś zmieni.

trzymajmy się!

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Petronela

#213436

że nie wszyscy wbiegli do pomieszczenia.
Pierwszy pojawił się człowiek w jasnej marynarce, który nie wykazywał zdenerwowania i miast udzielać pomocy, sprawdzać stan prokuratora, wybierał numer w telefonie...
Moim zdaniem ciekawa reakcja na tak szokujące zdarzenie.

Harpoon

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

pozdrawiam,

Harpoon

#213441

ktoś podał informacje na temat broni?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213456

Ten ,który dzwonił ,mógł dzwonić po pogotowie.Ale jak nazwać,jak nie hieną czy sępem-ścierwojadem  niby-dziennikarza w czerwonej bluize z napisem,zaczynający sie od liter"TOR..",który zamiast biec z pomocą,najpierw łapie za kamerę?

"Nie lękajcie się!" J.P.II

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Nie lękajcie się!" J.P.II

#213469

Podobno żyje i jest przytomny. Zamiast mówić ogólnikami o honorze oficera powinien prawdę powiedzieć o odgórnym sterowaniu śledztwem Smoleńskim i naciskach na prokuraturę. Nawet jak by przeżył tę próbę to by mu nic nie zrobili bo by uznali to jako załamanie psychiczne i po krótkim pobycie na oddziale zamkniętym dali by mu wysoką rentę lub emeryturę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213450

Ja nie byłbym tak kategoryczny w ocenie.
Mafie terroryzują także Rodziny...
A nie ulega wątpliwości, kto sprawuje władzę...
Pozdrawiam

"My nie milczymy, my rośniemy,zmieniamy w siłę gorzki gniew- I płynie w żyłach moc tej ziemi, jak sok w konarach starych drzew" Yuhma
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213457

Ja zaś byłabym kategoryczna w ocenie, bo takie tam niuansowanie nie tylko jest wbrew Ewangelii (Jezus mówi: "Niech wasza mowa będzie: tak tak, nie nie"), ale poza tym utrwala beznadziejny stan rzeczy. Rospin, zdecyduj się, albo wybierasz dobro ze wszystkimi konsekwencjami, albo relatywizm moralny. I zgadzam się z Janem, że na tym szczeblu kariery jedyną karą byłoby posłanie na baaaaaaaardzo wysoką rentę czy emeryturę. I teraz Rospin przypomnij sobie ofiary komunizmu (również te bezimienne dożywające w nędzy) i powiedz mi, czy oni oddali życie za relatywizm moralny?

Szczęść Boże!

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Petronela

#213479

Starałem się zrozumieć motywację samobójcy.
Pewnie nieudolnie, bo mnie takie motywacje są obce.
Na własne potrzeby, ja nie rozróżniam odcieni szarości...
Pozdrawiam serdecznie

"My nie milczymy, my rośniemy,zmieniamy w siłę gorzki gniew- I płynie w żyłach moc tej ziemi, jak sok w konarach starych drzew" Yuhma
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213500

....Boże Mój..... jaka miła jest Twoja odpowiedż. Jak to jest powiedz ,że jedni rodzą się w "czepku" i mają takie Dziewczyny Motyle.:-))
Mam dedykację dla Ciebie.... wiem,że to nie miejsce i czas na uwolnienie ??! Ale ,może Ten Twój zrobi wyjątek ? może!
"J" , TA PIOSENKA JEST DLA OLI !
pozdrawiam
Marek
.....http://www.youtube.com/watch?v=s8NGYBrdRvU&feature=related

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213477

Jak to mówią: umiesz liczyć, licz na siebie, a zatem sama sobie uwolniłam :)
Twój klip jest boooski!!!

Pięknie dziękuję za muzykę, gdzie jest ten szpital Marku, chcę się tam leczyć na cokolwiek:)

Serdecznie Pozdrawiam i kłaniam się nisko.

RB

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#213486

na razie tyle tylko potrafię
Instrukcje wszelkie wskazane:)))

R Z

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

R Z

#213499

póki co jedynie tak potrafię Wszelkie instrukcje wskazane i oczekiwane!

R Z

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

R Z

#213501

Witaj:)
Zapraszam pod ten link
http://niepoprawni.pl/blog/1582/dla-wygnancow-i-nie-tylko-troche-techniki

"My nie milczymy, my rośniemy,zmieniamy w siłę gorzki gniew- I płynie w żyłach moc tej ziemi, jak sok w konarach starych drzew" Yuhma
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213508

... oczywiście odpowiem . na priv OK ??
Marek
ps.
....piękny jest ten Motyl !
Serdecznie Pozdrawiam i kłaniam się nisko.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213569

przesłodkiemu Czarusiowi dedykuję ten utwór, sądzę, że zawodowo bardzo a propos. :)

Pozdrawiam
RB

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#213647

.... b.proszę odbierz ..pryv.
Marek
....http://www.youtube.com/watch?v=CXdrZHBE9_8&feature=related

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213671

Moim zdaniem należy zachować rozwagę we wszelkich ocenach. Na razie pojawiają się głosy prezentujące różne perspektywy - i dobrze - ale na postawienie odpowiedzi jest chyba za wcześnie.

"Po owocach ich poznacie..."

Trzeba poczekać kilka dni/tygodni i śledzić opinie mediów na temat osoby Pana Płka. Oczywiście istnieje zagrożenie, że ów człowiek miał szczere intencje, ale co po niektórzy będą chcieli ugrać sytuacje na swoją korzyść i wykorzystają ją - i na takie postępowanie też trzeba być czujnym!

Im więcej odpowiedzi, na naturalnie pojawiające się pytania, zostanie udzielonych, tym lepiej - bo jeśli coś jest kłamstwem to łatwiej wtedy o jakąś sprzeczność w owych odpowiedziach.

Wydaje mi się również, że samej osoby Pana Płka prawicowe media nie powinny spuszczać z oka. Tak będzie lepiej i dla niego (o ile miał szczere intencje) i dla nas (o ile jest to ukartowane).

W mojej głowie zrodziło się kilka pytań, niektóre z nich już zostały postawione, więc przedstawię tylko te:

- jak to się stało, że w pomieszczeniu została (przy okazji została nie wyłączona) przede wszystkim kamera TVN? Np. portal interia zamieścił film z miejsca zdarzenia, którego źródłem jest właśnie TVN, nie wiem czy inne agencje też zostawiły włączone kamery, jeśli nie, to dlaczego akurat ta nagrywała to, co się działo za zamkniętymi drzwiami? Być może szukam dziury w całym, ale zbiegiem okoliczności nie można nazwać z marszu wszystkiego co nim się wydaje.

- dziwnym wydaje mi się zachowanie osób po wejściu do pokoju po postrzale, np. człowiek w kremowej marynarce, wszytko odbywa się zbyt spokojnie, ale być może w pracy tych ludzi jest to w jakimś sensie norma...

Tak czy owak - nikogo nie oskarżam, oraz na dziś powstrzymuje się od opini.

pozdrawiam Niepoprawnych,
a Panu Płkowi życzę powrotu do zdrowia
oraz Bożej Opieki na nadchodzące dni

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213492

Bardzo nietrafna argumentacja pod adresem prok. Pasionka
Postępowanie prokuratorskie i zarzuty dotyczące jego kontaktów z agentami USA w kontekście śledztwa smoleńskiego umorzono z braku znamion przekroczenia przez Pasionka kompetencji a tym bardziej naruszenia prawa
Co do reszty tematów omawianych na konferencji to nawet bardziej rozgarnięte dziecko śledzące uważnie informacje od roku ma świadomość wagi poruszonych problemów
Więc - Nihil Novi
Co do samobójstwa? Na razie wiele hałasu tylko
Owszem huk był i trochę krwi i jakaś reanimacja
Co do honory oficera? Póki co wstrzymajmy się,
bo nam "błogosławioną Blidę" jeszcze wcisną

PZDR
R Z

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

R Z

#213497

Podoba mi się tak wyważona opinia.
Co do samobójstwa  to albo snajper był ślepy , albo naboje  były ślepe , albo wyreżyserowany spektakl, albo ....albo.....Dożyjemy , to może się dowiemy.
 PS
"....bo nam  błogosławioną blidę jeszcze wcisną   " - smakowite.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213517

może i się dowiemy
Tylko wtedy gdy naboje przestaną być ślepe
a sprawy zacznie traktować się poważnie z dala od medialnych palantów
R Z

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

R Z

#213542

Przepraszam bardzo za nieobecność.
Mam też inne obowiązki, a i z siecią różnie bywa.
Uzupełniłem tekst o materiał video i tekst oświadczenia Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu ds. Przestępczości Zorganizowanej prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Mikołaja Przybyła.

Według mnie i zapewne nie tylko mnie sprawa ta już jest manipulowana przez odpowiednio dobranych dziennikarzy i komentatorów.
Słowa typu - "to teraz Rosjanie nie dadzą już żadnych materiałów dotyczących Smoleńska" dobitnie świadczy o tym kto się przy niej kręci. Bardzo podejrzane jest też specyficzne zaangażowanie czerwonych i ludzi Palikota, czyli tak naprawdę ludzi służb.

Pozdrawiam Wszystkich.

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#213521

spróbujmy określić wszystkich "bohaterów" tej dramy.

-Parulski vs. Seremet .
- służby wsiowe vs. ubeckie
- kolesie Komo-ruska vs. Dojcze- tuska
I to nie wszyscy .

a nad nimi baranek (Aaron Szechter)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213526

A wieczorem w ''Faktach''wyjaśnianie przez zaciemnianie.
Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

markiza

#213533

Szechter i Axel Springer (ITT)- będą współpracować :))))))

Animować :)))))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213534

ta sprawa śmierdzi na kilometr.

Poziom absurdu całej tej szopki jest tak wielki, że trudny do ogarnięcia. Przychodzi facet do roboty, organizuje konferencję prasową, na której mówi dużo ale tak żeby nic nie powiedzieć (bo co on tam takiego powiedział, czegośmy do tej pory nie wiedzieli?), po czym wyprasza wszystkich z pokoju, z kumplem Jureczkiem włącznie i strzela sobie w łeb!

I to jeszcze przy włączonej kamerze, ustawionej tak, że trochę widać a trochę nie widać ale na pewno słychać (pomijam, ze jakoś dziwnie słychać). Strzela sobie w ten łeb tak, że 2 godziny później jest już z powrotem wśród żywych.

Nie jestem fachurą od samobójców ale jeśli pułkownik Przybył faktycznie chciał się zabić to fantazji i polotu nie można mu odmówić:). No ale właśnie. JEŚLI...

Rację miał Hitler pisząc:

"Wielkie kłamstwo ma w sobie pewien element wiarygodności, gdyż szerokie masy narodu łatwo ulegają zepsuciu. Zatem w swoich prymitywnych umysłach łatwiej ulegają wielkiemu kłamstwu niż drobnemu.

"Mein kampf" Adolf Hitler

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213541

Ze zdziwieniem konstatuję, że niektórzy komentatorzy pochylając się nad próbą samobójczą prokuratora P. dopuszczają się bagatelizowania prawdziwego dramatu innego człowieka, ba, co tam człowieka, ikony III RP, skromnie stojącej w cieniu najbardziej dramatycznych wydarzeń ostatnich lat.  Człowieka doświadczonego boleśnie przez los i nienawistnych mu ludzi.

Tak, tak, to znowu ON, dla przyjaciół Dziurawy Stefan, dla wierzących -Stefan od ośmiu kul-  zabrał dzisiaj głos w tej bulwersującej sprawie i odniósł się do stanu psychicznego niedoszłego samobójcy. Z właściwym sobie znawstwem, jak zwykle zresztą, zdiagnozował je jako niezrównoważenie psychiczne. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież powszechnie wiadomo, że marszałek jest wybitnym specjalistą (diagnostykiem) wystawianym przez PO w momentach przełomowych dla kraju, a właśnie z taką sytuacją po raz kolejny, jak co tydzień, mamy obecnie do czynienia oraz że wszyscy, poza marszałkiem są niezrównoważeni psychicznie, gdyby nie inny przekaz, przekaz pozawerbalny - mową ciała zwany, dla znawców żadne novum.

Tak, cały dramatyzm dało się wyczytać z mowy ciała marszałka.  A wiadomo powszechnie, że ciało marszałka jest wręcz gadatliwe, tylko trzeba umieć patrzeć.

I cóż powiedziało, a właściwie - wykrzyczało zmaltretowane przeżyciami ostatnich godzin ciało Heroicznego Stefana ?

Otóż to, że to ON, właśnie ON i nikt inny, miał się targnąć na siebie, czyli na nie(to ciało), w proteście przeciwko.....(przeciwko czemu konkretnie, nie wyjawiło) i że ponownie został podstępnie i zbrodniczo wyprzedzony, tym razem przez prokuratora P.

I na nic ten,  pieczołowicie przygotowywany przez marszałka, akt (nomen omen) strzelisty w obronie....(tu ciało też zmilczało, lub wyraziło się niewyraźnie). Jedyne co pozostało, to gorycz i bul bez nadzieji na zrozumienie przez Prezydęta, kolegów z PO  i przyszłe pokolenia.

A zatem, jeszcze raz apeluję do komentatorów - pochylcie się Państwo nad dramatem Dziurawego Stefana.

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213620

Przekonałeś mnie, chcę pomóc. Doradzisz, jaki kaliber nabyć?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213634

W zupełności wystarczy.

Wiedziałem, że można na Ciebie liczyć.

 

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213641

Doradzasz jakieś ćwiczenia na strzelnicy, czy wystarczy  przelecieć delikwenta  serią, od góry do dołu?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213646

Zalecam serią.

Przy średniej pojemności magazynka znacząco GO awansujesz w męczenniczej hierarchii.  Będzie  -Stefan od 32 kul-.

No wyżej, to już nie zajdzie.

 

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213693

Co za wrażliwy facet z tego Stefka!
Aż prosi się o "bul" wszelaki. Chyba w młodości zagustował w pałowaniu, bo tęskni wyraźnie za resortem. :)

A Prokurator jutro wychodzi do domu. Nic mu się nie stało. Cud. Przypomina mi się piosenka z Kabaretu Starszych Panów o pułkowniku, który za każdym zawodem strzelał sobie w łeb ...i nie trafiał.

PS. Tak fajny komentarz, ze zrób może z niego notkę. Szkoda aby utonął pomiędzy komentarzami. : )

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Kazia

#213644

za dobre słowo, ale notki raczej nie zrobię , bo bloger ze mnie niestety jak koziej "de" organy.

Pozdr.

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213665

Generale,

mam dla Ciebie propozycje.

Widze, ze lubisz psiaki.

Czy nie daloby sie zalatwic jakiegos malego etatu dla Jesse ?

Zobacz, co on potrafi:

http://www.youtube.com/watch?v=P9Fyey4D5hg

( Jesse nalezy do legendarnej rasy Russel Terrier !)

z resortowym pozdrowieniem.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#213719

Jest znakomity !!!!!!

Biorę GO z marszu i od razu awansuję.

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213722

Ciesze sie, ze terrier zrobil wrazenie.

Tam sa jeszcze inne jego "portfolia" - m.in. Jesse straszy na halloween.

Jesse jest dobrze prowadzony. Ma swietna treserke ;)

Moze byc podpora Resortu !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#213733

zgadzam sie z Kazia - kapitalny komentarz! Resort rulez!
na marginesie, nie zgadniecie kto jeszcze dzisiaj w Polsacie stawial podobna diagnoze co Pan Stefan ( a swoja druga oni teraz chyba ksztalca w zakresie psychiatrii na jakis tajnych kompletach, bo co jeden to wiekszy specjalista i znawca w tej dziedzinie). albo wam powiem, bo nie zgadniecie: RAZ! slowo daje nic nie zmyslam! a tak sie zdenerwowal śledztwem Smolnskiem bidulek (podobno, nie czytalam, tylko wieśc niesie). tak sie zdenerwowal - i wszystko dobrze, tylko gdzie on byl przez prawie 2 lata, niektorzy sie zastanawiaja... ja nie wiem, a wy? za to Gadowski dobrze mowil w okienku, tylko twarz jakas taka jakby mocno pil ostatnio. ale moze tak ma, bo go w koncu pierwszy raz w tv widzialam...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213655

Resort się cały zarumienił, aż po ostatniego funkcjonariusza.

Dzięki.

 

Ps. a z tym RAZ-em, to, aż wierzyć się nie chce.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213696

Jakby co, zawsze można napisać do kapituły na Watykanie o proces beatyfikacyjny Dziurawego Sztefana
Obecnie swe osiem dziur pewnie jak Tomek z Pancernych harmonię szmatami poutykał na zimę
Szkoda stygmatów ale gruźlica bardziej niebezpi4eczna
PZDR

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

R Z

#213670

Piszę w cudzysłowie, bo płk Przybył strzelił tak, jakby chciał tylko się zranić. Natychmiast mass-media za najprawdopodobniejszą przyczynę desperackiego czynu prokuratora, uznały konflikt między prokuratura wojskowa a cywilną i strach wojskowych prokuratorów przed redukcją etatów. To prawda, ale nie pełna, bo niedoszły samobójca powiedział onegdaj, że skierowanie rozpoczętych przez wojskową prokuraturę śledztw, w sprawie korupcji i "przekrętów" w handlu bronią do prokuratur powszechnych, rozmyje te śledztwa w nawale innych spraw, prowadzonych przez prokuratury cywilne. I o to może chodzić panom "przekrętasom" - stąd ich naciski na likwidację samodzielności wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Bo nie sądze, aby płk Przybył odczuwał wyrzuty sumienia, z powodu prokuratora Pasionka.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#213643

Pocieszające jest to, że Drogi Wronisław de domo Komoruski natychmiast oddelegował do nadzoru sprawy "pułkownika" wielce zasłużonego szkoleniami w ZSRR generał Kozieja, znaczy się śledztwo będzie prowadzone według "konwencji z Łubianki".

Pozdrawiam Wszystkich

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#213717

Przecież to było oczywiste i jedynie słuszne pociągnięcie w tej sytuacji.

To samo zrobił Tusk w sprawie Smoleńska przekazując śledztwo w ręce Putina.

Zastosował się do starożytnej maksymy znanej każdemu erudycie - "Róbta co chceta ".

 

Resort

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Resort

#213725

Dawnośmy nie gadali Generale i mnie nie zrozumiałeś. Toż ja wychwalam decyzję Naszego Ukochanego Przywódcy. To jedynie słuszna decyzja, sprawą zajmie się kompetentny jak zwykle Resort w postaci Kozieja.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#213729

General:

/.../...  Zastosował się do starożytnej maksymy znanej każdemu erudycie - "Róbta co chceta ".

_________________

Nasz Najwyzszy Donaldo jest magistrem historii.

Wielokrotnie juz pokazywal, ze zna sie na starozytnosci, szczegolnie - Imperium Romanium.

A zwlaszcza na okresie imperialnym, cesarskim.

Mamy prawdziwego meza stanu na urzadzie premiera.

Poprowadzi Polske w swietlana przyszlosc.

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#213739

Witam Wszystkich Gości i przepraszam, za nieobecność, mam teraz nawał pracy i czasem jestem bez dostępu do sieci.
Wkrótce się poprawię.
Dziękuję za wizyty i do jutra.

Pozdrawiam Serdecznie

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#213730

No tak,

jednak wiedzialem, ze jakas przykrosc mnie dzisiaj spotka ;)

dobrej nocy, Pulkowniku !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#213748