Między nami banderowcami: tłumaczy premier Jan Olszewski

Obrazek użytkownika Mariusz Cysewski
Kraj
Wykład premiera Jana Olszewskiego o historii stosunków polsko-ukraińskich
 
Chcę bardzo zdecydowanie podkreślić, że mówię to wszystko we własnym imieniu, że nie jest to stanowisko niczyje więcej, poza moim, w tej chwili. Proszę Państwa, nie wiem jaki będzie dalszy ciąg i dalszy przebieg tej sprawy, ale obawiam się, nie, inaczej, nie obawiam się, mam pewność, że będzie próba wykorzystania tego wydarzenia, jako elementu zakłócenia normalnych stosunków polsko-ukraińskich, i że takie próby wokół tej całej sprawy, są prowadzone od dawna. Od razu zastrzeżenie, proszę nie przyjmować tego jako jakiegoś personalnego wobec kogokolwiek zarzutu. Bardzo słusznie polskie środowiska kresowe podkreślały, doprowadziły zresztą swoją postawą do tego, że dzisiaj o tym mówimy, bardzo słusznie przypominały zbrodnię ludobójstwa popełnioną na Polakach w pierwszej fazie na Wołyniu, a później także w wielu miejscowościach Małopolski Wschodniej. To jest fakt historyczny, któremu nikt zaprzeczyć nie może, którego charakter moralny i prawny jest oczywisty. To była zbrodnia ludobójstwa popełniona w sposób szczególnie okrutny i ze szczególną premedytacją. Tutaj wszelkie elementy, często podnoszone po stronie ukraińskich historyków, polskich prowokacji, czy polskiego odwetu, nie mogą tego faktu zmienić, niezależnie od tego, jak dalece te podejmowane zarzuty są zgodne, czy niezgodne z faktami. I może błędem było, żeśmy za mało o tej sprawie głośno i wyraźnie mówili. Nie było powodu, żeby nie uczcić ofiar tej masakry, stosownym pomnikiem, wspomnieniem, oficjalnym podjęciem w tej sprawie postępowania przez IPN, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w tej chwili, niezależnie od najlepszej wiary ludzi, którzy występują w tej sprawie, chociaż występują niewątpliwie z nadmierną emocją, myślę tu o osobie przede wszystkim ks. Isakowicza-Zaleskiego, niezależnie od ich najuczciwszych intencji, jest ta sprawa wykorzystywana i będzie wykorzystywana przeciwko nam i przeciwko Ukrainie, dla zakłócenia naszych wzajemnych stosunków, dla próby kompromitowania, poniżania państwowości ukraińskiej w oczach Polaków, a może i w oczach nawet całej Europy. I taka działalność jest w interesie tylko jednego państwa - Rosji. I z tego wszyscy, którzy w tej sprawie zajmują stanowisko i mówią na ten temat, muszą sobie zdawać sprawę.

To nie znaczy, jeszcze raz to stanowczo podkreślam, że nie należy mówić. Tylko mówić trzeba mając tą świadomość, mówić w sposób odpowiedzialny i podjąć wysiłek, żeby mówić zgodnie z prawdziwymi faktami, żeby nie wprowadzać elementu czarnej propagandy w tej sprawie, szerzonej z określonych źródeł i w określonym interesie. Jeżeli słyszę, że oto powstało forum, polonijne, Polonia, nie pamiętam, jak reprezentował, deklarował się przedstawiciel tej organizacji, które jak rozumiem gromadzi ludzi młodych przeważnie ze sfer, że tak powiem, kibiców piłkarskich, który oto deklaruje, że zamierza wystąpić do władz międzynarodowych federacji piłkarskich, żeby Ukrainę pozbawić możliwości brania udziału, czy uczestniczenia w Euro 2012, to, proszę Państwa, muszę sobie postawić pytanie, w imię czego to się robi, czyj jest w tym interes, jak to się ma do przedmiotu sporu. Jeżeli ks. Isakowicz-Zaleski, to sam słyszałem, mówi oto, że on uważa, że polscy kibice, w przypadku jak dojdzie do takiego meczu we Lwowie, to muszą bardzo wyraźnie wobec kibiców ukraińskich zająć stanowisko w TEJ sprawie, to nie rozumiem, nie rozumiem sensu tego, tej wypowiedzi. Proszę Państwa, problem polega na tym, nie na faktach, które są niesporne, polega na tym, że są także fakty, których po polskiej stronie nikt nie chce powiedzieć. Ich się nie przyjmuje do wiadomości.

Takim faktem bezspornym i oczywistym jest, że ukraiński ruch niepodległościowy powstały w okresie międzywojennym był kontynuacją ruchu powstałego zaraz po drugiej (pomyłka, po pierwszej) wojnie światowej), że ten ruch, będąc w bardzo trudnej sytuacji, z natury rzeczy kierował, że tak powiem, ostrze swojej działalności nie tylko przeciwko Rosji Sowieckiej, ale także przeciwko Polsce. I to był dosyć naturalny stan rzeczy, który był spowodowany po prostu obiektywnymi faktami.
 
Ukraina nie uzyskała niepodległego bytu po roku 918 (1918) i została w przekonaniu Ukraińców podzielona pomiędzy dwa państwa w traktacie ryskim, który był odczuwany szczególnie trudno i szczególnie niechętnie w stosunku do Polski, ponieważ w ostatniej fazie walki o niepodległość Ukraińcy walczyli z nami razem jako nasi sprzymierzeńcy w 920 roku. Jaką siłę miał ten ukraiński współudział, można dyskutować, ale on istniał. To byli nasi towarzysze broni. Pakt ryski, w którego wyraźnych zapisach jest odpowiedni artykuł dzielący ziemie ukraińskie między Polskę a Republikę Sowiecką, został podpisany w warunkach pewnej konieczności. Nie mogliśmy pokonać wtedy Rosji, ani z pomocą Ukraińców, ani sami, ani z czyjąkolwiek, ale faktem jest, że po stronie ukraińskiej było to odbierane tak, zwłaszcza tych kombatantów, jak przez polskich żołnierzy walczących w drugiej wojnie światowej po stronie aliantów wynik i zgoda naszych zwłaszcza angielskich, ale także szerzej, anglosaskich sojuszników na wydanie Polski w ręce Rosji. To nie przypadkiem Józef Piłsudski, ale tylko on jeden z polskich polityków, zdobył się na to, aby pojechać do obozu internowanych już wówczas ukraińskich oficerów, tych którzy byli oficerami formacji walczącymi razem z Polakami przeciw Bolszewikom i powiedzieć im „Ja was panowie przepraszam”. Ale to był jedyny polski polityk, który to powiedział. Polska polityka wobec problemu ukraińskiego była dwoista. Tak daleko i tak długo jak miał na to wpływ Piłsudski, był ośrodek prowadzący w Polsce tą politykę, no, starający się prowadzić ją w miarę środkami kompromisu. Ukazała się nawet taka monografia, bardzo ciekawe, że napisana przez amerykańską badaczkę, amerykańską uczoną (pomyłka, chodzi o mężczyznę, Timothy’ego Snydera), człowieka, który się nazywał Józewski, który był, że tak powiem, pełnomocnikiem niejako Józefa Piłsudskiego do sprawy ukraińskiej, w tej monografii są szeroko opisane starania jakie podejmowało to środowisko, dla znalezienia jakiegoś sposobu porozumienia, jakiejś ugody z Ukraińcami.

Ale środowisko (w kraju) było zdominowane przez elementy nacjonalistyczne w Polsce. Ja nie czynię z tego zarzutu, bo Polska była wtedy państwem w bardzo trudnym położeniu, i ludzie, którzy stawiali interes państwa polskiego i interes narodowy ponad wszystkim, mieli swoje racje. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jak się czyta to, co Roman Dmowski pisał o koncepcji powstania niepodległego państwa ukraińskiego, to powiem szczerze, że nie proponowałbym, nie ośmieliłbym się zaproponować któremukolwiek Ukraińcowi, żeby, nie wiem, zgodził się na jego pomnik na terenie powstałego teraz państwa ukraińskiego, chociaż pewnie wiele miejscowości na terenie dawnej Małopolski Wschodniej było i jest nadal, powiedzmy związane, powiedzmy, żyje w tradycji Obozu Narodowego i taki ślad miałby tam swoje uzasadnienie. To trzeba brać pod uwagę. Powstały w międzywojennym okresie ruch nacjonalistyczny ukraiński był odpowiedzią na, w zasadzie dominujący w środowisku ukraińskim ruch komunistyczny. Problemem dla polskich władz, zwłaszcza w pierwszych latach II RP, na południowych kresach wschodnich nie byli nacjonaliści ukraińscy. Był działający i podżegający Ukraińców, także propagandą nacjonalistyczną, ruch komunistyczny. W tym sensie powołanie OUN przez Banderę było pewnym antidotum w ukraińskich środowiskach przeciwko szerzeniu się komunizmu. To, że ten ośrodek szukał wsparcia w Niemczech ówczesnych, to było tak naturalne, niestety, tak naturalne, jak szukanie przez Polaków wsparcia dla działalności opozycji demokratycznej w latach 60-tych, 70-tych, a może i wcześniej, zaraz po 45 roku, szukania tej pomocy w Stanach Zjednoczonych, czy na Zachodzie.

Kiedyś miałem przypadkowo w rękach materiały polskiego referatu, nie polskiego, ukraińskiego, w departamencie narodowościowym przedwojennego MSZ. Człowiek, który był jego ostatnim naczelnikiem umarł w latach 60-tych. Przez wspólnych znajomych zabezpieczone przez niego i będące w jego rękach archiwum trafiło w moje ręce i mogłem się z tym zapoznać przez dłuższy czas. Były tam bardzo ciekawe materiały na temat powstania i działalności OUN, ich powiązań z niemiecką Abwehrą i w ogóle z Niemcami, co było kierunkiem naturalnym, ale także były tam, no, może powiedziałbym, nie do końca udowodnione, nie był to dowód sądowy, ale warunkach, że tak powiem, normalnej analizy politycznej i faktycznej, były tam dane na temat tego, że w OUN poprzez, czy pod pozorem działania w imieniu państwa niemieckiego, wchodzili tam i działali agenci sowieccy. Że w szczególności takie akcje jak zamordowanie polskiego polityka Hołówki, który był po naszej stronie, jedną z czołowych postaci obok Józewskiego, ludzi Piłsudskiego, którzy działali na rzecz porozumienia z Ukraińcami, …(nieczytelne) było inspirowane z Moskwy. I ślad tego moskiewskiego dzieła był w tych materiałach uchwycony.

Postacią w pewnym sensie, zwłaszcza w ostatnim okresie przed wojną OUN był Stefan Bandera, Stepan Bandera. Bardzo młody wtedy człowiek. To taka kariera bardzo w stylu wtedy w Europie, różnych takich właśnie prawicowych ruchów. Można powiedzieć, że był to taki ukraiński odpowiednik może Bolesława Piaseckiego u nas, może ludzi naszego ONR, o takich wodzowskich zapędach i o wodzowskich kwalifikacjach, to prawda. On zorganizował zamach na ministra Pierackiego, on został za ten zamach skazany. To wszystko prawda, tylko dzisiaj ten kontekst jego działalności terrorystycznej, organizowania tej działalności terrorystycznej w Polsce międzywojennej trzeba przyjąć w kontekście historycznym jaki wówczas występował, a zamach na Pierackiego był odpowiedzią na wojskowe pacyfikacje wsi ukraińskich, sprowokowane zresztą przez komunistów. Ale bardzo dla Ukraińców dotkliwe, do dzisiaj wspominane. Tu oczywiście nie ma żadnego porównania, ani odniesienia, żeby była jasność, do ludobójczych akcji na Wołyniu. To było działanie władzy, działanie nie zawsze w granicach prawa, nawet często demonstracyjnie to prawo przekraczające. Były sytuacje, kiedy polscy oficerowie, polskiej armii, wręcz składali raporty proszące o zwolnienie ich z obowiązku wykonywania takich czynności na rzecz policji, która przeprowadzała w zasadzie te pacyfikacje ukraińskie. O tym też trzeba, jeżeli już mówimy uczciwie o historii, pamiętać. Jeżeli mówimy „Bandera przed wojną terrorysta ukraiński”, to pamiętajmy, Rosjanie to samo mówili o Piłsudskim, o ludziach z Organizacji Bojowej PPS po roku 1905. Ja bardzo przepraszam, wiem, że to emocjonalnie budzi sprzeciw. Ale to tak było, ale to tak było.

Po tamtej stronie były emocje. Oni mieli przekonanie, że walczą z polskimi bandytami, taka była różnica racji i stanowisk. I zamach organizowany przez, bardzo uporczywie, bardzo długo, na generała gubernatora Skałona, oczywiście to było w warunkach rewolucji, to prawda, ale to był zamach organizowany przez polskich bojowców przeciwko, z punktu widzenia międzynarodowego, legalnym rosyjskim władzom, podejmowanym w imię walki o niepodległość Polski. Tym się różni nacjonalizm od patriotyzmu, że patriota powinien rozumieć uczucia, takie same uczucia ludzi innego narodu. Że nie ma tylko priorytetu własnych interesów, że tylko one się liczą, i tylko my mamy rację, i tylko my jesteśmy święci, i mamy prawo do wszystkiego, a innym się tego odmawia. Trzeba patrzyć na rzeczy tak, jak one wyglądają. Dla Ukraińców to był bohater. Siedział w polskim więzieniu, wyszedł, …(nieczytelne) w 1939 r.

I z natury rzeczy wtedy jakby wydawało się, że jedyną możliwością dla podniesienia sprawy ukraińskiej jest wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Ukraińcy na tą wojnę stawiali. Nie tylko zresztą środowisko nacjonalistów ukraińskich, ale ono w szczególności. Odnowiono dane kontakty z Abwehrą. Początek wojny jest mało dla tego ruchu chwalebny. Wyczyny batalionu Nachtigal, czy innych tego typu formacji są znane. Jest pytanie, do końca nie zbadane, trzeba to uczynić przedmiotem bardzo skrupulatnych badań, jak dalece działanie tych formacji było prowadzone wprost przez Niemców, a jak dalece była na to akceptacja Bandery i nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego. Faktem natomiast jest, że bardzo szybko, kiedy wojna niemiecko-radziecka wybuchła i Sowieci (pomyłka, Niemcy) wkroczyli na teren Ukrainy nastąpiło rozstanie się kierownictwa OUN, a w szczególności Bandery z polityką III Rzeszy, tak jak ona była tam realizowana. W roku 41 Bandera został, to się nazywa internowany, ale faktem jest , że przebywał w obozie koncentracyjnym. Jak niektóre wspomnienia mówią, przez jakiś czas miał tam, gdzie siedział jakiś kontakt z gen. Grotem, którego później po wybuchu powstania rozstrzelano. Niemcy, że tak powiem, główne postacie podziemia i ukraińskiego, i polskiego, w tym wypadku takie jak gen. Grot, na wszelki wypadek jeszcze trzymali, bo nie wiadomo było, no, taka normalna zasada, może się jeszcze do czegoś przydadzą. Rozkaz Hitlera to zakończył rozstrzelaniem go w 1944 r.

Bandera przetrwał w obozie. Prowadził działalność antysowiecką, bardzo dotkliwą dla Sowietów. Niewątpliwie był człowiekiem z największym autorytetem dla Ukraińców, najgłośniejszym, najbardziej dla rosyjskich interesów szkodliwym. Tak dalece szkodliwym, że zorganizowano na niego zamach i zamordowano go w Monachium. I teraz pozostaje problem najważniejszy. Czy Banderze można przypisać pełną, bezpośrednią odpowiedzialność za mordy na Wołyniu? Sam słyszałem w tych dniach oświadczenia spikerów polskich telewizji komercyjnych i publicznych, radiostacji mówiących „nie możemy zgodzić się na uczczenie człowieka kierującego ludobójstwem polskich obywateli na Wołyniu”. To nie jest prawda. Bandera na temat Polski i Polaków pisał wiele rzeczy bardzo niedobrych, dawał wyraz swojej osobistej nienawiści, ale wtedy, kiedy w kierownictwie OUN, wśród rzeczywiście bliskich współpracowników Bandery zrodziła się myśl zorganizowania tego ludobójstwa Bandera siedział już w niemieckim obozie i wpływu na to mieć nie mógł. Jaki by wpływ miał, gdyby był wtedy i gdyby rozstrzygał tą decyzję, możemy dzisiaj tylko dywagować, ale obciążyć go odpowiedzialnością za to nie można.

I druga sprawa. Wtedy, kiedy ta decyzja zapadała, po utworzeniu UPA, ta decyzja nie była w ramach kierownictwa tej armii jednomyślna. Są znane fakty, że dowódcy UPA, wtedy dopiero się tworzącej zresztą, poszczególnych obszarów, dotyczy to w szczególności dowódcy obszaru Polesia (mowa prawdopodobnie o Tarasie Bulbie - Borowcu, jednak cała sytuacja z nim związana jest przedstawiona błędnie) gdzie również wydano mu polecenie zorganizowania tego rodzaju morderczych pogromów polskiej ludności, wykonania tego rozkazu odmówił i przekazał, jest na piśmie, jego stanowisko w tej sprawie, stanowczo sprzeciwiające się tej decyzji jego kolegów z kierownictwa. Myślę, że jest to dokument, który kiedyś warto będzie cytować, czy zamieszczać w podręcznikach historii, i to zarówno polskich jaki ukraińskich (w istocie listy Bulby-Borowca są wielkim oskarżeniem UPA). Nie chce go tu teraz streszczać, ale to było też stanowisko człowieka z UPA. Dla Polaków po mordach wołyńskich, po tym, co działo się w Małopolsce Wschodniej, dla tamtejszego środowiska polskiego, ale i dla większości Polaków, którzy przecież o tych sprawach wiedzieli, nazwa UPA została, że tak powiem, trwale związana z tym aktem ludobójstwa. Ale prawda także jest, że byli w tej armii od początku ludzie i dowódcy, którzy nie tylko nic wspólnego z tymi mordami nie mieli, ale im się sprzeciwiali. To ich stanowisko było bliskie, czy było wyrażane przez, no, w pewnym sensie duchowego patrona ukraińskiego ruchu niepodległościowego, arcybiskupa Szeptyckiego, który potępiał mordy i wzywał do zaniechania. Myślę, proszę Państwa, że nie powinniśmy o tym zapominać.

Jeżeli teraz jest tak, że Ukraińcy nie mają w tej chwili, gdy szukają jakiegoś elementu tradycji niepodległościowej w swojej historii, dla tych lat drugiej wojny światowej, a zwłaszcza lat po drugiej wojnie światowej, nie mają żadnego innego punktu odniesienia poza UPA, która opór przeciwko sowietyzacji zwłaszcza zachodniej części Ukrainy, czyli Małopolski Wschodniej, prowadziła aż do lat 50-tych, no, to powinniśmy zrozumieć, dlaczego tam, ta nazwa ma taką legendę i dlaczego tam są stawiane pomniki Bandery. Nawiasem mówiąc, największa popularność UPA, największa jej liczebność dotyczy czasów, kiedy jakby, sprawy polsko-ukraińskie, że tak powiem, znikły z wokandy, ponieważ Polacy stamtąd wyjechali, a jeżeli byli, jeżeli pozostali, to już nikt na Ukrainie wobec zagrożenia sowieckiego o mordowaniu Polaków nie myślał, ani w ogóle o Polakach. I wreszcie trzeba przypomnieć, że pod koniec roku 45 i w roku 46 została nawiązana między UPA a WiN, polityczną organizacją kontynuująca tradycje AK, bezpośrednia współpraca i zostały podjęte wspólne akcje m.in. akcja wyzwolenia więzienia, rozbicia aresztu i UB w Chełmie (pomyłka, chodzi o Hrubieszów). Że jest taki dokument. Na Zachodzie, kiedy w roku 46 dowództwo WiN-u chcąc opinii publicznej Zachodu wykazać, że to, co mówią komuniści, o tym, że polskie podziemie poakowskie, to są bandyci bez żadnych wpływów, to nie jest żadna organizacja, to są po prostu elementy anarchiczne, reakcyjne i bandyckie, zdecydowała się na pokazanie w terenie, korespondentowi zagranicznemu BBC, koncentracji polskich oddziałów. I decyzja o tym, żeby to przeprowadzić zapadła w inspektoracie, który prowadził z Ukraińcami rozmowy, co do współdziałania i porozumienia, inspektoracie, którego szefem był płk Gołębiowski, bardzo piękna postać, cichociemny, już nie żyjący niestety. Osoba, która później siedziała w więzieniu w latach 50-tych, wyszła tak gdzieś na początku 60-tych, a z powrotem trafił do więzienia w związku ze sprawą Ruchu w roku 70. Otóż, ta koncentrację przeprowadził, o którym mogę powiedzieć, że to osoba nam bliska, organizował i przeprowadził w swoim rejonie chełmskim pan komendant Henryk Lewczuk, członek naszego ruchu, postać, której tutaj przecież Państwu przedstawiać nie potrzebuję. On przeprowadził ta koncentrację i wtedy pokazano wysłannikom zachodniej prasy nie tylko polskie skoncentrowane oddziały, ale pokazano także oddziały ukraińskie i pokazano, że tak powiem formułę, że w tym zakresie nie ma wzajemnej walki, tylko jest formuła pewnego rodzaju podziału stref i zrozumienia własnych interesów, i w pewnym sensie, solidarności w walce ze wspólnym zniewoleniem.
 
Czy mamy, czy teraz, jeżeli tak patrzę na stopień podniesionych nastrojów, tych ludzi, którzy jednolicie bez rozróżnienia mówią, że UPA to organizacja faszystowska, zbrodnicza, ludobójcza. Jak oni właściwie mogliby ocenić działanie kierownictwa WiNu wówczas, które dało na to przyzwolenie, działanie pułkownika Gołębiowskiego, który tą współpracę realizował, działanie komendanta Henryka Lewczuka, który wspólna akcję, wyzwolenie więźniów w Chełmie organizował. To byli ludzie współpracujący z UPA, z tą UPA już wtedy mającą charakter powszechnej organizacji niepodległościowej ukraińskiej. I to są fakty. I tych faktów my zignorować nie możemy i nie powinniśmy. Tu trzeba o nich mówić. To bardzo trudna sprawa w stosunkach polsko-ukraińskich, ale w trudnych sprawach trzeba mówić o wszystkich faktach i trzeba mówić bez nadmiernych emocji, wtedy, kiedy wiadomo, że te emocje mogą być przedmiotem manipulacji ze strony, której naprawdę nikt z nas nie chciałby pójść na rękę. To tyle.
 
 
Spisane z wypowiedzi zamieszczonej pod tytułem „Historia Polski i Ukrainy” na portalu You Tube (]]>www.youtube.com]]>) przez użytkownika SpartakusPolski 3 października 2009 r.

Kontakt: tel. 511 060 559
ppraworzadnosc@gmail.com
]]>https://www.facebook.com/groups/517163485099279]]>
]]>https://sites.google.com/site/wolnyczyn]]>
]]>http://www.youtube.com/user/WolnyCzyn]]>  
]]>http://mariuszcysewski.blogspot.com]]>  
]]>http://www.facebook.com/cysewski1]]>

Zobacz też:
]]>http://naszeblogi.pl/55284-wolyn-odpowiedzialnosc-zbiorowa-odpowiedzialnosc-panstw]]>
]]>http://naszeblogi.pl/55277-z-bandera-w-tle-polskie-historie-albo-histerie-antypolskie]]>
]]>http://naszeblogi.pl/55241-ksiadz-isakowicz-zaleski-paluje-w-onecie-kolejna-falszywka]]>
]]>http://naszeblogi.pl/54440-ksiadz-isakowicz-zaleski-rusza-do-boju-o-komsomolska-prawde]]>
]]>http://naszeblogi.pl/55053-v-kolumna-anna-wiejak-gwalci-prezydenta-andrzeja-dude]]>
]]>http://naszeblogi.pl/54742-polak-i-francuz-w-walkach-o-mariupol-za-wolnosc-naszawasza]]>
]]>http://naszeblogi.pl/45493-polski-banderowiec-z-bardzo-bardzo-wschodniej-polski]]>
]]>http://naszeblogi.pl/44921-wolny-czyn-z-kijowa-ukraina-na-barykadach]]>
]]>http://naszeblogi.pl/44997-jak-zwyciezylo-powstanie-na-ukrainie-film-z-majdanu]]>
]]>http://naszeblogi.pl/44973-za-wolnosc-nasza-i-wasza-na-majdanie-z-czarnymi-kozakami]]>
]]>http://naszeblogi.pl/55170-ranny-polski-czolgista-trafil-do-szpitala-w-winnicy]]>
]]>http://naszeblogi.pl/44854-do-broni]]>
]]>http://naszeblogi.pl/46856-ukrainska-pozyczka-wojenna]]>
]]>http://naszeblogi.pl/45583-slomka-o-znaczeniu-powstania-ukrainskiego-dla-polski]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52839-adam-slomka-kandydat-na-prezydenta-sprzedajmy-bron-ukrainie]]>
]]>http://naszeblogi.pl/45851-polska-majdan-ukraina-konferencja-w-zabrzu-kwk-guido]]>
]]>http://naszeblogi.pl/47415-kozacka-slawa-wyzwanie-tyranii-moskwy]]>
]]>http://naszeblogi.pl/53511-ukrainska-historia-wojenna-z-kresow-jak-z-sienkiewicza]]>
]]>http://naszeblogi.pl/53650-ukrainski-ruch-oporu-na-terenach-okupowanych]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52337-propaganda-moskwy-stare-lajdactwa-starych-lajdakow]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52858-kociol-debalcewski]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52387-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-wolnowacha]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52406-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-mariupol]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52447-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-tortury-i-egzekucje-jencow]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52815-rosyjskie-zbrodnie-wojenne-egzekucje-i-bezczeszczenie-zwlok]]>
]]>http://naszeblogi.pl/53600-wiec-choc-sie-speka-swiat-i-zadrzy-slonce-rodziny-jencow]]>
]]>http://naszeblogi.pl/52836-jency-obroncy-lotniska-w-doniecku-pomoc-dla-rodzin-pilne]]>

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (15 głosów)

Komentarze

a nami, ich przeciwnikami, jest konflikt polegajacy na odmiennym pojmowaniu tego, co wydarzyło się na Wołyniu. Nie chodzi tu o patriotyzm i mocną wole walki o niepodległość własnego kraju i narodu. To jest rzecz jasna i powszechnie zrozumiała. Każdy walczy jak potrafi i mało jest narodów, które nie mają na swoim koncie krwawych i wstydliwych dokonań. Grabieże, gwałty, masowe mordy, wysiedlenia, szykany i niewola. Tak było, jest i będzie. Niestety.

Idzie o coś innego. Nie było  w cywilizowanym świecie zbrodni o takim charakterze, jak ludobójstwo na Wołyniu! Chociaż masowe mordy przeprowadzane na znienawidzonej ludności wrogich narodów, podczas II wojny światowej, były nagminne, żaden , w swoim okrucieństwie, nie dorównał Rzezi Wołyńskiej. Metody, jakimi Ukraińscy banderowcy uśmiercali polską ludność cywilną są czymś niespotykanym w dziejach współczesnej Europy. Najbardziej zdumiewa skala tej zbrodni. Pojedynczych psychopatycznych zbrodniarzy znaleźć można wszędzie, jednak w przypadku Wołynia, liczba ich zdumiewa i przeraża. Każe zastanowić się nad przyczyną powszechności tej patologii i nakazuje rozsądkowi wstrzemięźliwość w relacjach z ludźmi o tak zbrodniczych cechach charakteru.

 Także dzisiaj, kiedy kult Bandery stał się oficjalną formą jednoczenia ukraińskiego społeczeństwa, daje się coraz częściej zauważyć analogie z czasami, kiedy zbrodnie na bezbronnych i słabych wieśniakach zwano bohaterstwem, a sadyzm nagradzano uznaniem i gloryfikacją.

 http://kresy24.pl/69603/dowodca-ukrainskiego-batalionu-bez-tortur-zycie-byloby-nudne-wideo/

http://kresy24.pl/69596/prokurator-obejrzal-filmy-z-komorek-zolnierzy-tornado-to-nie-sa-ludzie/

http://kresy24.pl/69655/deputowany-mordercy-dziennikarza-to-bohaterowie-ukrainy-podejrzanego-o-zabojstwo-wyniesli-z-aresztu-na-rekach/

 Złą drogą idą Ukraińcy. Ciekawa jestem aktualnej opinii pana Olszewskiego. Nie zdziwię się, jeśli będzie podobna do Kukizowej oceny dzisiejszej sytuacji na Ukrainie. Mądry człowiek zawsze zrozumie. Gorzej z zakapiorami. Są jak 'jednorazówki".

Vote up!
13
Vote down!
-3
#1485710

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Mariusz Cysewski

#1485730

będę "zaglądać" na każdą jego stronę. To banderowcy są w naszym kraju intruzami.Proszę o tym pamiętać.

Co do " nędzy,głupot i bredni"...pozostawię to bez komentarza. O mojej "rosyjskości" też nie mam zamiaru dyskutować. Nie z banderowcem - czcicielem oprawców.

Wyważone poglądy pana Olszewskiego pochodzą z 2009 roku. Zdezaktualizowały się!

Vote up!
14
Vote down!
-3
#1485739

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

To co ciągnie towarzyszkę na polskie portale?

Nikt z panią nie dyskutuje. Nie ma dyskusji z kacapami. Chce pani kopniaka, to go pani ma.

Won modlić się do Stalina.

 

Vote up!
5
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485757

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały (Mt 7,6).

Vote up!
15
Vote down!
-3
#1485762

No proszę neobanderowiec, suchotnik rozdaje kopniaki kobietom.
Przypominają się stare czasy co neobanderowcy ? Tatuś Banderowiec opowiadał jak to się robi ? ?
Matkę zakopać na śmierć, a córki zgwałcić lub nadziać na płot.
Kanalie.

Vote up!
14
Vote down!
-9
#1485782

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Taka z niej kobieta jaki z ciebie mężczyzna, rusku... Was nie dotyczą kategorie ludzi.

Sądzę zresztą, że to jedna i ta sama swołocz. Admin? Mamy numery IP tej osoby w dwu postaciach?

Vote up!
5
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485789

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Matkę zakopać na śmierć, a córki zgwałcić lub nadziać na płot" - tia... "przez wiele lat", sowiecka szmato.

Vote up!
5
Vote down!
-8

Mariusz Cysewski

#1485790

Sfera-Bandera

 

Jego głowę otoczyła czerwono-czarna sfera,

bowiem za wzór służy mu zbrodniarz Bandera.

 

PS Nie bardzo wiem na co jeszcze Administracja czeka po powyższych "słowach"?!

Vote up!
5
Vote down!
-3

jan patmo

#1485830

Co to jest za gówniany, chamski portal, na którym jakiś neobanderowski cham może obrażać innych ?
Szmaciarze.

Vote up!
10
Vote down!
-8
#1485783

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Otóż to. Wypad stąd. Nowy Ekran czeka, a jak nie to lewy.ru albo prosto z mostu net, tyle że tam wyłączone są komentarze - i wy sowieckie trolle nie możecie tam mazać swoimi wydzielinami po ścianach.

Vote up!
5
Vote down!
-9

Mariusz Cysewski

#1485787

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika czterdzieści cztery został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Prawda nas wyzwoli

#1485744

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika czterdzieści cztery został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Prawda nas wyzwoli

#1485755

Synku ! Masz dwadzieścia dwie godziny istnienia na tym portalu i już robisz czystki ?!

Vote up!
7
Vote down!
-2

#1485764

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Walizka-dworzec-Rosja

Vote up!
5
Vote down!
-8

Mariusz Cysewski

#1485758

Jakże głupio, podle i zaprzańsko brzmią pańskie brednie i wypociny o wyważonych poglądach Olszewskiego. Olszewskiego masona pisującego z Urbanem w "Po Prostu", socjalisty, który w książce "Prosto w oczy" sam miał wyznać, że wywodzi się z tradycji lewicowych PPS.

Pogonimy was zakapiory, śpiochy komunistyczne i masońskie na cztery wiatry.
Masoni i ich apologeci praw nie mają.

Vote up!
10
Vote down!
-9

Prawda nas wyzwoli

#1485745

Pani powtarza, oczywiście, oczywistości.

Tylko, należy postawić pytanie - co z tego ? W kółko Pani będzie wołać ? Woła się po to, żeby był odzew. Ponadto wołanie takie musi mieć racjonalną a nie tylko emocjonalną motywację. Mnie nie musi Pani przekonywać, ale jakiego Ukraińca Pani przekona tym sposobem ? Przekonywać można jeśli nawiąże się normalne relacje - wtedy jest możliwość komunikowania się, komunikowania swoich racji. I też trzeba umieć wybrać stosowny moment, żeby nie zostać zignorowanym, lub co gorsza, posądzonym o wrogość.Do racjonalnej dyskusji zawsze jest okazja, ale emocje są złym doradcą i mogą prowadzić do wywołania kolejnych problemów, bo i po drugiej stronie też grają, i to nie bez powodu, z uwagi na wojnę, emocje.

Tu obie strony muszą wykazać się racjonalnością. Więc jeżeli Pani inicjuje działanie, musi Pani zainicjować działanie w pełni racjonalne.

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1485735

Banderowcy nie są partnerami dla Polaków. Ani w sprawach historii, ani w pozostałych. Ta "społeczność" cechuje się innym podejściem do wielu spraw i nie można liczyć na pojednanie tam, gdzie brak płaszczyzny porozumienia. Po prostu, nadajemy na innych falach. Inna wrażliwośc, mentalność, różna skala wartości moralnych. Odmienne postrzeganie rzeczywistości w relacjach - kat - ofiara.

Tu nic nie da się zrobić. Nie z banderowcami.

 

 

Vote up!
13
Vote down!
-3
#1485742

Zgada się Pani Matko. Banderowiec ukraiński nigdy nie będzie Polakowi bratem.

cc

Vote up!
10
Vote down!
-6

Prawda nas wyzwoli

#1485756

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Wypd, szmck

Vote up!
4
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485760

Panie Mariuszu. Czytam Pańskie wpisy z zainteresowaniem na innych portalach, jednak pierwszy raz widzę coś takiego. Z tej strony Pana nie znałem. Skąd u wykształconego człowieka taki knajacki język ?

Pozdrawiam

Vote up!
13
Vote down!
-7
#1485763

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

W nstępnym kmntrz pn brdz tym, jk rzź włyńsk &qt;trwł ltm&qt;.

Z cś tkg, z prpgndę rsyjską brżn ntlgncj wdzy Plków, nrzn sę w szmbch przksztłcn sę dbrwln w rsyjską śwnę - dstj pn kpnk w mrdę. N m nng spsb. Wy zdrjcy prw żdnych w Plsc n mc.

Vote up!
2
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485772

Nawet nie wiesz proukraiński niedouku, że Rzeź Wołyńska trwała od 1943-1944, a de facto mordy na Wołyniu i w Małopolsce od 1939r.
Ja natomiast nie będę pana kopał w tę suchą, sflaczała du.ę. Jeszcze byś się rozleciał. Rozleciałaby się pro ukraińska szumowina, a człowiek poniósłby karę w tym waszym komunistycznym systemie utkanym śpiochami.

Vote up!
11
Vote down!
-8
#1485777

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Onuce ci śmierdzą, esbeku.

Jak dla mnie to ie dojechałbyś do Berezy. Zastrzelony w trakcie próby ucieczki.

Vote up!
4
Vote down!
-9

Mariusz Cysewski

#1485785

Musi Pani się zdecydować, z kim będzie Pani prowadzić, przecież jako obywatel, politykę w relacjach z Ukrainą ? Jest to aktualny problem praktyczny, jak Pani proponuje go rozwiązać ? 

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1485779

Polityka w relacjach z Ukrainą? To takie proste! Trzeba zacząć natychmiast odkręcać namotane przez banderowców zwoje propagandy i przekłamań. Jest jeszcze chwila czasu, zanim Putin ruszy na całego.

Bandera, Szuchewycz i im podobni powinni zleciec z cokołów, a flagi banderowskie należy zniszczyć razem z wydrukowaną dla szkół zakłamaną literaturą. Członków banderowskich bojówek trzeba resocjalizować, najlepiej, przy ekshumacji masowych grobów na Wołyniu.

Wtedy Polacy spojrzą innym okiem na swoich wschodnich sąsiadów. Co z tego wyniknie? SOJUSZ! Prawdziwy, szczery i niezłomny.

Na Ukrainie jest z kim rozmawiać i nie są to banderowcy:

http://niepoprawni.pl/blog/5734/a-jednak-jest-walesa-na-majdanie

http://niepoprawni.pl/blog/5734/w-imie-pojednania

 

Vote up!
10
Vote down!
-3
#1485788

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Kmś cś, śmc, chcsz dyktwć?

Ty śmrdzsz. Zmń nc

Vote up!
4
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485791

Umiem czytać teksty i jak słyszę na początku słowo "Trzeba" to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera.

Najpierw musi mieć Pani kontakty, żeby móc coś komuś wyperwadować. No więc powtarzam pytanie: Na jakie kontakty i z kim Pani liczy, osobiście, bez tego diabelskiego "trzeba" ?

Po drugie,żeby prowadzić politykę,  wymagane jest rozeznanie w sytuacji. Czy Pani wie skąd aktualna popularność ruchu banderowskiego ? Przecież to normalne, że broniąc się, człowiek łapie to, co ma pod ręką, nie zastanawiając się nad tym, a jedyna tradycja walki z Rosją to tradycja banderowska, więc czemu się Pani dziwi ?

 W tej sytuacji nalezy rozbudowywać kontakty na Ukrainie i wykazując asertywność w sprawie ludobójstwa na Kresach, wykazywać sporą wstrzemięźliwość w prezentowaniu swoich argumentów.

Jeżeli dentysta będzie borował Pani w zębach,  będzie Pani mało skłonna do dyskusji na jakieś oderwane od sytuacji tematy.

 

Vote up!
1
Vote down!
-2
#1485886

Proszę Pana, do kogo ta gadka?

I żeby Pan zrozumiał co miałam na myśli, to dam przykład z innego frontu walki o przyzwoitość. Na Zachodzie są ludzie którzy ciągle piszą o "polskich obozach" i o Polakach jako wspólnikach Hitlera ... piszą dokładnie z tych samych motywacji co ci z którymi rozmawiamy tu, a także w innych wątkach na temat Ukrainy.

Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej to ich wspólny znak rozpoznawczy.

 

Vote up!
3
Vote down!
-3
#1485897

Drogi Panie. Ja niestety również odniosłem wrażenie, że tym razem nie chodzi Panu o tzw. prawdę, lecz o ocieplenie wizerunku Ukrainców, w tym konkretnych członków ugrupowania UP.

Na podstawie przytoczonych przez Pana pojedynczych i bardzo kruchych przykładów współpracy WiN i UP, nie wolno nam wysnuwać wniosku, że ta współpraca układała się wzorcowo i po bratersku.
To były przecież bardzo nieliczne przypadki i dotyczyły wyłącznie okresu po II WŚ.
Nie ma żadnej paraleli pomiędzy trwającą latami Rzezią Wołyńską, gdzie ofiarami byli Polacy a rozbiciem aresztu w Hrubieszowie.

A więc proszę nie ocieplać wizerunku banderowców, bo wyznania winy, pokuty i zadość uczynienia z ich strony do tej pory nie było.
Proszę raczej szukać polskich grobów na Ukrainie

Vote up!
14
Vote down!
-6
#1485765

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Prst rd ptlrk: znm sę zpljsz, pwś sę.

Vote up!
3
Vote down!
-9

Mariusz Cysewski

#1485771

Przestań palić tę ukraińską machorkę, bo płuca wyplujesz astmatyku.

Vote up!
10
Vote down!
-7
#1485778

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Mariusz Cysewski został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Admin? Jest sposób na automatyczne banowanie tej sowieckiej swołoczy? Bardzo bym prosił.

To niedorzeczne pozwalać im się tu kręcić, skoro ich Rodina zdziałała najwięcej zła właśnie Polakom. Tym bardziej  niedorzeczne, by pozwalać temu marginesowi smarować wydzielinami po polskich portalach jak po dworcowych kiblach. Jeden prorosyjski komentarz - i wylot.

Mają swoje stronki, Nowy Ekran, bo Putin matołom sfinansował.

Vote up!
5
Vote down!
-10

Mariusz Cysewski

#1485793

Trzeba przyznać, że pan Cysewki robi wspaniałą robotę dla Polski antyupowskiej, antybanderowskiej. Jego język prosto spod budki z piwem lub nawet gorzej, załatwia sprawę lepiej niż tysiąc opisów zbrodni ukraińskich zbirów i morderców z UPA. A retoryką antyrosyjską operują właśnie najwięksi wielbiciele Rosji. W wiadomym zresztą celu.

Tak trzymać panie Cysewski, a w naprawdę szybkim tempie pozbędziemy się sotniarzy z tego forum.

Vote up!
9
Vote down!
-2

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#1485849

Innymi słowy, największymi wrogami Rosji są ci co pierwsi przed nią klękają, LOL

Ano, klękaj sobie i nie dziw się, jak na ciebie Polacy patrzą

Vote up!
3
Vote down!
-1

Mariusz Cysewski

#1486394

Witaj

 

Oto wypowiedź człowieka mądrego, który przemyslał, to, co mówi i nie daje się zwodzić emocjom i podstepnej propagandzie.

Sam chętnie bym napisał coś podobnego.

 

Pozdrawiam

 

Ps. Oczywiście, od tego momentu dla wielu zatwardziałych, co to wiedzą lepiej, premier Jan Olszewski przestaje byc autorytetem.

Vote up!
6
Vote down!
-5

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1485850

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Ula Ujejska (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Witaj

A czego się spodziewałeś po obrońcach putinowskich i komuszych morderców? Odpowiedzialność zbiorowa Polaków i Ukraińców, to podstawa ich dzisiejszej propagandowej akcji tu w Polsce i na Ukrainie. To bije po oczach w ich postach także w tym wątku gdzie atakują Cysewskiego za wątkowe zacytowanie nie swojego przecież zdania, tylko wykładu Premiera Olszewskiego. Tituszki piszą, że to ZDANIE się zdezaktualizowało. O ! ... i wszystko jasne. Rząd Olszewskiego tyż zdezaktualizowały "bolki" w nocnej zmianie, więc nie inaczej musi być z jego zdaniem. Stara szkoła KGB i SS odżywa w kolejnym resortowym pokoleniu.
 

1.

PS.
Pozdrawiam przy okazji wszystkie "mamuśki" i ich jednodniowe "córki" :))))))

 

2.

PS.

Panie Cysewski - jestem z Panem !

Co prawda w sposób nieparlamentarny, ale wyraził Pan to, co czuje dzisiaj każdy przyzwoity Polak ... w notce i w odpowiedzi tituszkom.

Vote up!
5
Vote down!
-7
#1485853

Witaj Ulo

 

Daje się zauważyć, że Moskwa po nokałcie Komorowskiego przystepuje do kontrataku. Ta ukraińska, jak również anty-toruńska zagrywka agencika zadaniowego III kategorii na neonie, ma siać zamęt, destabilizować, a w rezultacie walić w PIS, prezydenta Dudę i panią Szydło.

Zobaczysz, zaraz putlerki będą się domagać jednoznacznych deklaracji w sprawie Ukrainy. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Kremla. Oni są tak prymitywni, że aż nudni.

 

Serdeczności

Vote up!
5
Vote down!
-5

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1485855

Ślepota?

 

To wcale nie jest ślepota -

tak działa banderowska chołota.

 

Wykręty

 

Choćbyś nie wiem jakie stosował wykręty -

jesteś banderowcu na zawsze już przeklęty!

 

PS Dotyczy to także ich pomagierów.

Vote up!
8
Vote down!
-5

jan patmo

#1485864

Tu także (w poście powyżej) obrońca morderców esesmańskich i putinowskich oraz komuszych zdrajców nie narusza Twojego Regulaminu?

 

 

 

Vote up!
4
Vote down!
-5
#1485872

W mundurze

 

W banderowskim mundurze Ujejska Ula

do esesmanów i bolszewików się przytula!

 

PS No bo to jest jedna, bezgranicznie miłująca się swołocz!!!

Vote up!
5
Vote down!
-6

jan patmo

#1485896

Oj, no wiem żebyś chciał się przytulać  i gwałcić jak twoje przodki,  ale dzisiaj,  (...) nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka... znasz te piosenkę ?

... więc przytul się do tego nowego "opały" heh, świeżego mięcha z nełonu.

 

:))))

Vote up!
5
Vote down!
-3
#1485898

Zabawa

.

 

Tam życzę miłej banderowcom zabawy,

 gdzie koty i psy załatwiają swe sprawy.

 

PS A po tej rozkosznej zabawie niech Ulejska Ula stanie pod neonem! 

Vote up!
5
Vote down!
-4

jan patmo

#1485947

Wiem że lubisz takie swojskie klimaty zwłaszcza nurzanie sie w "fekaliach", potrafisz coś jeszcze językowa miernoto? Bo jak dotąd, to  tylko o bobkach i innych fekalich, dziw..ach, kurw..ch, etc. tutejsza sowiecka hołta i swołocz, której jesteś reprezentantem, umie coś napisać - prznajmniej tak myśli że umie. No i wydaje ci się językowa miernoto, że mnie strasznie tym obrazisz ...  Nie jesteś wstanie obrazić kogokolwiek.

 

Zbyt mało masz danych na to ...

By być w moim życiu  choćby DATĄ !

 

hłe hłe hłe hłe

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1485976

Dziewoja

 

Niechże więc dzielna kołchozowa dziewoja

z marszu wstępuje do banderowskiego woja!

 

Propaganda

 

Niech się tutaj z pysków swołoczy

banderowska propaganda nie toczy!

 

PS Won do banderowskich batalionów!!!

Vote up!
4
Vote down!
-5

jan patmo

#1485984

Drugi raz dzisiaj pytam Cię: czy te dwa sąsiednie posty do mnie osobiście, nadane przez Jana Patmo, także nie łamią Regulaminu ?

1.

http://niepoprawni.pl/comment/reply/105370/1485896

2.
http://niepoprawni.pl/comment/reply/105370/1485864

Vote up!
6
Vote down!
-3
#1485910

nie zebym sie zgadzal z p.olszewskim,alepytanie pozostaje jaka polityke stosowac wobec ukrainy?bylo nie bylo to kraj kraniczacy z Polska.czy Ukraina ma byc wolnym i niepodleglym panstwem?jesli tak to jak mamy ich traktowac?jako upowcow i zbrodniarzy?czesc z nich sobie na to zasluzyla,oj zasluzyla.ale z tymi ktorzy byli przeciwni?oni tez cierpieli z wlasnych braci rak?tak jak my od naszych komuchow.jak to wszystko pogodzic?czy Polska ma miec dookola same wrogie nam panstwa?bo czesi nas nie lubia,niemiaszki tez ze o litwinach nie wspomne.co Wy na to?jak to rozwiazac?ten wezel gordyjsko-gordyjski?

Vote up!
2
Vote down!
0

marekpolo

#1485878

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Ula Ujejska (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Proszę Pana, tu nie ma żadnego węzła gordyjskiego. Trzeba jedynie stosować PRAWO. Tituszki w tym wątku jak hitlerowcy i stalinowcy stosują odpowiedzialność zbiorową wobec Ukraińców jak i Polaków. Przypomne FAKTY.

1. W czasie Rzezi Wołyńskiej obszar Kresów był pod kontrolą / władztwem hitlerowcow i stalinowców - a więc bezpośrednio terytorialnie za zbrodnię ponoszą wspólnie odpowiedzialność także: ZSRR i Niemcy. Bo to ten kto włada obszarem odpowiada za przestrzeganie prawa na tym obszarze... tak mówi prawo miedzynarodowe.

2. Nawet w Normberdze  nie sądzono  zbiorowo wszystkich Niemców lecz poszczególnych zbrodniarzy hitlerowskich za konkretne czyny.

3. Za Rzeź Wołyńską zgodnie z prawem międzynarodowym odpowiadają indywidualnie konkretni zbrodniarze,a więc dowódcy konkretnych oddziałów UPA i ich rosyjscy i hitlerowscy pomagierzy,  a nie Ukraina której de facto nie było, ani nie było jej jakichkolwiek suwerennych władz.

4. O innych aspektach tej sprawy także stanowi prawo międzynarodowe i precedens sądów norymberskich, jak choćby to, że my Polacy ofiary Rzezi możemy mieć roszczenia finansowe w sprawie Rzezi Wołyńskiej także wobec Niemiec i Rosji jako bezpośrednich "władców" i współsprawców mordów na tych terenach w czasie wojny.

Proszę zwrócić uwagę jak tituszki w tym wątku traktują ofiary Rzezi Wołyńskiej, do których i ja się zaliczam. Jeden skowyt w obronie esesmańskich i rosyjskich zbrodniarzy - co prawda nie robia tego wprost, ale taki jest kontekst ich wypowiedzi: to winni są wyłącznie Ukraińcy a nie także i przede wszystkim inspiratorzy i podrzegacze z ówczesnych Niemiec i z Rosji.

Vote up!
5
Vote down!
-7
#1485885

Wreszcie jakiś trzeźwy komentarz. Tak samo, choć jest różnica w skali i stopniu zorganizowania zbrodni, argumentuję, gdy zarzuca się nam zbrodnie na Żydach. Więc ta sama logika musi być stosowana w stosunku do Ukrainy.

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1485922

Niestety, wydawałoby się że tu w Polsce powinno nam iść w tym temacie najlepiej, a tak nie jest. Łże media i sowiecko-niemiecka swołocz za w-ruble, niestety ogłupiły znaczną część narodu. Powoli jednak odzyskujemy teren :)   Jeśli uda sie dokanać na jesieni mocnej zmiany, a idzie mocna młoda zmiana, to nełonowej  i wszelkiej innej rusko-niemieckiej hołocie skurczy się jeszcze bardziej pole oddziaływania.

Natomiast moja aktywność na zachodnich portalach ma o wiele lepszy skutek -  anglosasi to jednak inny wymiar społeczny. Tam putasowska swołocz  w starciu z wolnymi narodami przegrywa dziś doszczętnie, a nasze patriotyczne polskie argumenty są nie do podważenia. Udało mi się "nawrócić" nawet ambasadora USA  w Polsce - już nie będzie mówił o nazistowskich obozach w Polsce tylko o niemieckich. I tenże ambasador zrobił nawet sobie specjalną fotkę pokazującą po czyjej stronie jest na Ukrainie :))))

Vote up!
4
Vote down!
-4
#1485933

"przenieś" nasz kraj np. pomiedzy Portugalie a Hiszpanie , oczywiscie z dostepem do morza :-)))))))

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1485908

To też nic matołom z SB nie da. Głównie przecież plują na Izrael, choć odległy o parę tysięcy kilometrów.

Gdyby matołów wywieźć na Madagaskar, to nawet tam będą wielbić Rosję ;)

Vote up!
4
Vote down!
-4

Mariusz Cysewski

#1486432

Pod komendę

 

Niech no banderowskie towarzystwo ogony podkula

i niech się zaciąga pod komendę ukraińskiego srula!

 

PS Banderowskie bataliony czekają na takich jak wy z otwartymi rękami, zwłaszcza zaś na "uroczą" amazonkę, na niejaką Ujejską Ulę!

Vote up!
4
Vote down!
-6

jan patmo

#1485948

No jak tam pseudokresowe matoły z SB, importy z Nowego Ekranu... LOL.

Żadna świnia dalej nie podpisze się nazwiskiem? Elementary my dear Watson...  Nazwiska tych emerytów znajdziemy w katalogach IPN ;-))

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

Mariusz Cysewski

#1486396

A TWOJE NIE ???

Vote up!
2
Vote down!
-2

Bogusław Henryk Kaczorowski

#1486534

Wiesz dobrze radziecka świnko... Przecież sprawdzałaś ;))

Vote up!
2
Vote down!
-2

Mariusz Cysewski

#1486934

Zza ekranu

 

Zza banderowskiego wygląda  ekranu

i robi przy tym Stepanowi wiele rabanu.

 

PS Stąd zresztą ta czerwono-czarna aureola wokół głowy "nowego męczennika".

Vote up!
5
Vote down!
-4

jan patmo

#1486442