Siła państwa w kołchozie opiekuńczym Morawieckiego

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Morawiecki: Polska ma stać się państwem opiekuńczym”..(źródło )

Państwo przemiałowe (churning state - określenie Anthony'ego de Jasaya(link is external)) – siła przetargowa rozmaitych interesów decyduje od kogo i w jakiej wysokości bierze się podatki, a następnie komu się je transferuje, stąd określenie "społeczeństwo przemiałowe"..(źródło )(link is external)

Tak urzędnicy gnębią Polaków. 15-latka pisze list do premiera Morawieckiego. „Jest Pan moją ostatnią nadzieją”..”List 15-letniej Oli spod Częstochowy robi furorę w Internecie, ale skrywa za sobą smutną historię. Nastolatka motywowała swój list troską o rodziców, którzy mają problem przez…błąd urzędnika. „...” Firma ojca Oli zbankrutowała przez błędną decyzję urzędu skarbowego. Mężczyzna prowadził firmę i odprowadzał VAT.
Jak to jednak w naszym prawie bywa, wystąpił problem z interpretacją i tym, jaka stawka VAT obowiązuje na olej rzepakowy. Według pierwszych informacji uzyskanych od urzędnika przedsiębiorca powinien odprowadzać VAT w wysokości 7 procent.”...”Po kilku latach okazało się, że urzędnik skarbowy wydał błędną interpretację i w związku z tym mężczyzna musi zapłacić zaległość. Stawka VAT powinna wynosić bowiem 22 procent i przez kilka lat nazbierało się ponad 400 tysięcy złotych zaległości.Jest Pan moją ostatnią nadzieją na to, aby Pańscy urzędnicy pochylili się w końcu nad sprawą i poszukali ugodowego zakończenia tej wieloletniej gehenny – pisze w swoim liście Ola.W pewnym momencie wszystko zaczęło się psuć. Wtedy jako dziecko nie mogłam zrozumieć, co zrobiliśmy nie tak, teraz już wiem, że była to wydana błędna decyzja naczelnika Urzędu Skarbowego – dodaje dalej.Sprawa od kilku lat jest w sądzie, jednak na razie końca nie widać, a w międzyczasie przez złą decyzję firma zbankrutowała.”...(źródło )(link is external)

Państwo opiekuńcze (ang.(link is external) welfare state), także: państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa(link is external) oraz społeczeństwa(link is external) powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu(link is external), ukształtowana po II wojnie światowej(link is external). Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku(link is external). Państwo opiekuńcze to państwo o gospodarce rynkowej(link is external) z silnym interwencjonizmem państwowym(link is external), będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego(link is external), ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych(link is external). „...”Prawodawstwo państwa opiekuńczego ma służyć przede wszystkim zabezpieczeniu przed podstawowymi ryzykami życiowymi, takimi jak: starość, choroba, niepełnosprawność czy bezrobocie. Stąd powszechny dostęp do państwowego szkolnictwa(link is external) i służby zdrowia(link is external), osłony socjalne w postaci ulg różnego rodzaju, zasiłki dla bezrobotnych(link is external), budownictwo(link is external) komunalne, wyższe emerytury(link is external) i renty(link is external), dotacje do eksportu(link is external)[potrzebny przypis(link is external)] itp. Wydatki socjalne finansowane są wysokimi podatkami(link is external). Współcześnie duża część wydatków realizowana jest poprzez finansowanie organizacji pozarządowych(link is external)[1](link is external).
W analizach porównawczych modeli państwa opiekuńczego rozwinięto rozmaite typologie. Esping-Andersen(link is external) rozróżnia na przykład trzy typy państwa dobrobytu: reżimy liberalne (np. USA), reżimy konserwatywne (np. Niemcy) oraz reżimy socjaldemokratyczne (np. Szwecja). Kategoryzacja ta bazuje na trzech czynnikach: zależności między państwem a rynkiem w oferowaniu usług społecznych, jakości i rodzaju tych usług oraz oddziaływaniu polityki społecznej na społeczne rozwarstwienie i podział władzy.”...”James M. Buchanan(link is external) zbudował typologię welfare state opartą na sposobach dokonywania transferów przez państwo. Wyróżnił on dwa typy państwa:

  1. Państwo socjalistyczne(link is external), bierze na siebie zadanie zapewnienia ludziom dóbr i usług wcześniej przez siebie wyprodukowanych.
  2. Państwo transferowe, nie dostarcza ludziom dóbr i usług, ale każe płacić jednym podatki, aby następnie oddać je w postaci pomocy socjalnej dla drugich.
    1. Państwo opiekuńcze - w którym transfer pomocy socjalnej dokonuje się zgodnie z wyraźnie zdefiniowanymi normatywnymi zasadami ustalonymi w procesie ustawodawczym.
    2. Państwo przemiałowe (churning state - określenie Anthony'ego de Jasaya(link is external)) – siła przetargowa rozmaitych interesów decyduje od kogo i w jakiej wysokości bierze się podatki, a następnie komu się je transferuje, stąd określenie "społeczeństwo przemiałowe"..” dea państwa opiekuńczego ma wielu krytyków. Lewicowi krytycy akcentują klasowy charakter(link is external) państwa, istnienie obok państwowej(link is external) i społecznej(link is external), również prywatnej własności(link is external) środków produkcji(link is external) oraz istnienie rynku(link is external) i brak planowości(link is external) w sferze ekonomicznej. Według Leszka Balcerowicza(link is external) państwo tworzy klientów systemów społecznych na czym traci najbardziej młodzież i kobiety. Mart Laar(link is external) uważa, że model ten uzależnia od siebie ludzi. Stanisław Kwiatkowski (z Instytutu Misesa) pisze na Kryzys Blogu, że "finansowanie państwa dobrobytu wymaga deficytów budżetowych", co według niego jest równoznaczne z napędzaniem inflacji[3](link is external).

Podobne zastrzeżenia zawarte są w encyklice Centesimus annus(link is external): „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom[4](link is external). (źródło )(link is external)

Kołchoz (ros(link is external). колхоз) – formalnie rolnicza spółdzielnia(link is external) produkcyjna, rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR(link is external).
Słowo kołchoz jest skrótem od nazwy kollektywnoje choziajstwo (коллективное хозяйство), które w języku rosyjskim oznacza gospodarstwo kolektywne.
Kołchozy powstawały w wyniku zwykle przymusowego przejęcia ziemi od indywidualnych rolników(link is external) na rzecz państwa, w ramach kolektywizacji(link is external) rolnictwa. W odróżnieniu od sowchozów(link is external)uprawiana ziemia należała formalnie wciąż do rolników tworzących spółdzielnię, ale była przekazana w bezterminowe użytkowanie wspólnocie spółdzielczej. Od tradycyjnych spółdzielni funkcjonujących w innych krajach kołchozy różnią się tym, że wspólnota nie ma prawa się rozwiązać i żaden jej członek nie ma prawa z uczestnictwa w niej zrezygnować. Po wprowadzeniu w ZSRR obowiązku posiadania dokumentów osobistych (paszport wewnętrzny(link is external)) w 1932(link is external) roku aż do 1976(link is external) nie wydawano ich chłopom(link is external), co uniemożliwiało lub utrudniało im odejście z kołchozu (chłop mógł tylko wyjechać czasowo na podstawie tymczasowych dokumentów, które były ważne tylko w wyszczególnionych miejscach i dniach).
Członkowie kołchozu są zatem sprowadzeni praktycznie do roli pracowników etatowych, którzy dostają miesięczne wynagrodzenie(link is external) za pracę i mają prawo do domu mieszkalnego oraz do uprawiania działki przydomowej”..(źródło ) (link is external)

Folwark pańszczyźniany – to duże gospodarstwo „..”na którym to najbardziej wykorzystywano darmową pracę chłopa jako podstawę gospodarowania. . Chłop musiał odpracować 1 – do kilku dni w tygodniu za łan ziemi i był „ przypisany”
do niej, tak że nie mógł nawet myśleć o polepszeniu sobie bytu „...(źródło )(link is external)

Huawei przy okazji pochwalił się, że każdego roku przeznacza na R&D (badania i rozwój) dziesięć razy więcej środków niż jego rodzimi konkurenci. Podczas prezentacji Huawei P20(link is external) i Huawei P20 Pro(link is external) podano, że w 2017 roku wydano na ten cel… 10,4 miliarda euro! Dzięki tej kwocie Huawei znalazł się na szóstym miejscu w rankingu firm, wydających na R&D największe kwoty. „..(źródło )(link is external)

ak poinformował ostatnio prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w roku 2017 sięgnęły wręcz astronomicznej kwoty 12 mld euro.Według oceny inwestorów zagranicznych zawartych w „Ankiecie koniunkturalnej 2018” przygotowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Polska jest drugim po Czechach najbardziej atrakcyjnym krajem Europy.Pod względem ilości miejsc pracy tworzonych w przemyśle jak wynika z tej ankiety zajęliśmy pierwsze miejsce w Europie, co potwierdza, że Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako bardzo atrakcyjny kraj do lokowania inwestycji bezpośrednich.”..(źródło )

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „....”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”....”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie „...(więcej )
Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności, innowacji, ograniczają naszą wolność" – napisał w „Wolnym wyborze") czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (...) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego"). .. (więcej )

WD 90 „"Socjalizm świetnie nadaje się do fałszowania świadomości zbiorowej, gdyż jest intelektualną pokusą ćwierćinteligenta.".”W przededniu przystąpienia Wielkiej Brytanii do EWG, Harold Wilson, przywódca Partii Pracy, rozpraszał wszelkie wątpliwości i stwierdzał kategorycznie, że przyszła zjednoczona Europa będzie socjalistyczna. Podczas pierwszego przemówienia tego polityka w Izbie Gmin a'propos członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej zaznaczył dobitnie, że Uważamy, więc ten plan (...) nie za upowszechnienie wolnej gospodarki, ale zmianę polityki (...), a w naszym rozumieniu będzie to oznaczać więcej kontroli, więcej pozytywnych narzędzi planowania socjalistycznego, więcej posługiwania się własnością publiczną(...)” [A.K. Chesterton, The New Unhappy Lords. An Exposure of Power Politics, Hampshire 1975, s.152] „...( http://naszeblogi.pl/38174-barroso-juz-za-kilka-lat-polska-przestanie-byc-panstwem )
Coryllus „Nie dlatego bynajmniej, że socjaliści wstydzą się swoich zbrodni, ale dlatego, że za tym procederem stoją banki, które są rzeczywistymi mocodawcami panów nazywających siebie socjalistami. „.... (więcej)

Zygmunt Białas „ "Dobrobyt w Wielkiej Brytanii jest bardzo nierówno rozdzielony. Pięć najbogatszych rodzin posiada więcej majątku niż 12,6 mln najbiedniejszych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa - informuje portal spiegel.de, link: http://www.spiegel.de/wirtschaft/die-reichsten-fuenf-besitzen-mehr-als-die-aermsten-12-6-millionen-a-959220.html(link is external)(link is external) - Pięć najbogatszych rodzin posiada razem 28,2 mld funtów, podczas gdy 20% najbiedniejszych mieszkańców (w/w 12,6 mln ludzi) ma w sumie 28,1 mld funtów". ….(więcej )
Profesor Niall Ferguson” Pierwszą na świecie superpotęgą , która wcieliła w życiezasady państwa opiekuńczego w sposób najpełniejszyi z najbardziej imponującym skutkiem , nie była jednak Wielka Brytania, ale Japonia . Trudno znaleźć bardziej klarowny przykład ilustrujący bliskie więzi łączące państwo opiekuńcze z państwem militarnym „....”W rzeczywistości Japończycy wypracowali własny model państwa opiekuńczego i zaczęli to robić na długo przed zakończeniem II Wojny Światowej . Nie kierował nimi bynajmniej społeczny altruizm , ale typowe dla połowy XX wiekuzapotrzebowanie na sprawnych młodych żołnierzy i robotników Jak stwierdził amerykański politolog Harold D Lasswell , Japonia w latach 30 XX wieku była państwem garnizonowym . Zawierała jednak w sobie obietnicę państwa militarnego , a zarazem opiekuńczego, oferują Japończykom bezpieczeństwo socjalne w zamian za ponoszenie ofiar wojennych „...(więcej)
Profesor Niall Ferguson „ Państwo opiekuńcze zwykło się uważać za wynalazek brytyjski „....” Tymczasem pierwszy obowiązkowy system obowiązkowych państwowych emerytur wprowadzono nie w Wielkiej Brytanii, ale w Niemczech . Dopiero dwadzieścia lat później Brytyjczycy poszli za przykładem Niemców. „...” Prawo o ubezpieczeniu społecznym wprowadził Otto Bismarck , aby jak , jak sam to ujął w 1880 roku „ w szerokich masach nieposiadających rozbudzić konserwatywny stan umysłu wynikający ze świadomości posiadania prawa do emerytury „. Bismarck uważał ,że „łatwiej poradzić sobie z człowiekiem , który na starość może liczyć na emeryturę [….] niż z człowiekiem , który nie a takiej perspektywyKu zaskoczeniu swoich liberalnych oponentów przyznawał otwarcie ,że to „ państwowo – socjalistyczna idea „ ….” Bismarck nie kierował się jednak motywami altruistycznymi „ Każdy kto opowie się za ta ideą – stwierdzał – dojdzie w przyszłości do władzy . Wielka Brytania poszła z przykładem Bismarcka dopiero w w 1908 roku , kiedy ówczesny kanclerz skarbu , liberał z przekonania wprowadził skromne i i uzależnione od dochodów emerytury dla osób powyżej 70 roku życia „...”Chociaż Lloyd George był człowiekiem lewicy podzielał pogląd Bismarcka , że wprowadzenie tego typu uregulowań zapewnia głosy wyborców w kontekście gwałtownie rozszerzającego się praw wyborczego .Biednych było więcej niż bogatych „.....” W przemówieniu radiowym wygłoszonym w marcu 1943 roku Churchill wymienił ...”obowiązkowe ubezpieczenie państwowe od kołyski aż po grób dla przedstawicieli wszystkich grup społecznych „, zniesienie bezrobocia dzięki polityce rządu , polegającej na wywieraniu równoważącego wpływu na rozwój gospodarczy , który w zależności od potrzeb można przyspieszać lub spowalniać „ , „ rozszerzenie aktywności państwa w zakresie własności o przedsiębiorczości , rozwój budownictwa komunalnego , reformy w szkolnictwie państwowym oraz szerszy dostęp do usług medycznych i opieki społecznej..(więcej )

Z prof. HANSEM-HERMANNEM HOPPE z Uniwersytetu Newady w Las Vegas rozmawia Tomasz Cukiernik „Jeśli nagradzasz ludzi za nicnierobienie albo za robienie rzeczy nieproduktywnych czy za posiadanie nieślubnych dzieci, to takich sytuacji będzie coraz więcej. Jeśli karałbyś ich za to, to problem byłby mniejszy. Bieda czy problem nieślubnych dzieci nie mogą zostać wyeliminowane poprzez nagradzanie ludzi w ten sposób czyniących. Biedni ludzie, którzy dostają zasiłki, będą robili wszystko, by nadal być biednymi, aby nadal otrzymywać te zasiłki.Wszystkie programy socjalne są anty-produktywne. Właśnie w praktyce widać, że to działa w ten sposób. „.....” Istnieją dwa typy niewolnictwa. Stary typ niewolnictwa to taki, w którym jeden człowiek prywatnie jest właścicielem drugiego człowieka. Właściciel niewolnika może go sprzedać, wynająć i posiada wszystkie dobra wyprodukowane przez niewolnika. Drugi typ niewolnictwa to takie, jakie istniało w krajach dawnego bloku wschodniego. Na przykład nie można było opuszczać kraju, bo można było zostać zastrzelonym. Ponadto władze mogły zmusić ludzi do wykonywania różnego rodzaju prac. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami niewolnictwa polega na tym, że w tym drugim typie ludzie nie byli przedmiotem własności prywatnej – nie można było ich kupić, wynająć, a wyniki pracy były własnością publiczną „. ...(więcej )

Krzysztof Rybiński „ Ekonomia banksterów „ Żyjemy w przedziwnych czasach, w których wiele teorii ekonomii można wyrzucić, być może tymczasowo, do kosza. Pewne mechanizmy gospodarcze obserwowane od dekad, przestały działać lub działają odwrotnie. „....” Cele realizowane przez głównych architektów świata gospodarki i finansów uległy dramatycznej zmianie, bez głębszej refleksji, dokąd to może prowadzić. Ponadto jeszcze nigdy w historii rola rynku nie została tak zdominowana przez aktywność rządu „.....” Rynek został zastąpiony przez centralne planowanie, tylko zamiast Komitetu Centralnego mamy Rady lub Zarządy banków centralnych w głównych gospodarkach świata. Ale przynajmniej za komuny chodziło o jakieś idee. Teraz chodzi już wyłącznie o duże pieniądze. A teoria i praktyka ekonomii ma im służyć . „... (więcej )

Dokąd zmierza ludzkość. Eksperyment Coulhona „..”Pytanie o przyszłość ludzkości nie jest nowe. Do problemu podchodzono zarówno od strony czysto naukowej, religijnej czy filozoficznej. Jakie są cele ludzkości? Jakie instynkty nami rządzą? Czy dążymy do jakichś wyższych celów, czy chodzi wyłącznie o rozmnożenie się i walkę o przetrwanie? Wiele wskazówek na wyżej zadane pytania dostarczyć nam może „Eksperyment Calhouna”, oryginalnie zwany „Mouse Utopia”. Dokładne pytanie na które ów eksperyment stara się odpowiedzieć brzmi „co się stanie, gdy osobnikom danego gatunku zapewnimy wszystko, co potrzebne jest do przeżycia?”. John Calhoun stworzył mysi odpowiednik rozwiniętej cywilizacji ludzkiej. Eksperyment został przeprowadzony na myszach w roku 1968 i trwał 4 lata. Mimo wielokrotnych prób efekt końcowy był zawsze ten sam – Nieograniczony dostęp do pokarmu i brak zagrożeń powodował wymarcie populacji.”...”FORMALNE ZAŁOŻENIA (MYSI RAJ):
1. Nieograniczony dostęp do pożywienia, wody oraz materiałów potrzebnych do budowania schronienia.
2. Brak zagrażających życiu drapieżników.
3. Maksymalnie ograniczone rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (opieka lekarska dla myszy).
4. Jedyne ograniczenie – przestrzeń, która mogła pomieścić maksymalnie 3840 myszy.
PRZEBIEG EKSPERYMENTU:
Faza A – Okres przystosowywania się (dni 0-104)
1. Dnia pierwszego do siedliska wpuszczono 4 samce i 4 samice.
2. Początkowo myszy miały problem z przystosowaniem się do środowiska i do siebie nawzajem.
3. Po względnym ustabilizowaniu się sytuacji myszy stworzyły swego rodzaju podział terytorialny i zaczęły budować gniazda.
4. W dniu 104. zaczęły rodzić się pierwsze „nowe” myszy.
Faza B – Gwałtowny wzrost populacji – okres eksploatacji zasobów (dni 105-314)
1. Populacja gryzoni dubluje się co 55 dni.
2. Wykształcenie się rodzaju struktury socjalnej – wielkość miotu jest zależna od „pozycji społecznej” rodziców.
3. Więcej myszy rodzi się w boksach zamieszkałych przez bardziej dominujące samce, podczas gdy mało dominujące myszy mają znikomą ilość potomstwa.
4. Mimo tego, że warunki panujące w każdym z boksów były identyczne i dawały jednakowe warunki bytowe, można zauważać gromadzenie się myszy i konsumowanie pokarmu, w konkretnych miejscach. Myszom przestała przeszkadzać obecność innych. Coraz bardziej zauważalny był tłok w „wybranych” boksach.
5. Pod koniec fazy B było trzykrotnie więcej osobników nieradzących sobie społecznie (niedominujących w żaden sposób), niz osobników społecznie stabilnych, mających ugruntowaną pozycję (samce dominujące). Wartym odnotowania jest fakt, że stabilnie społeczne osobniki to głównie starsze myszy.
Faza C – Stagnacja – okres równowagi (dni 315-559)
1. Populacja dubluje się co 145 dni.
2. U samców zanika umiejętność obrony własnego terytorium.
3. Karmiące samice zaczynają być wyraźnie agresywne, niejako przejmując od samców role obrony gniazda. Agresja ta kierowana jest również ku własnemu potomstwu, które bywa atakowane, ranione i zmuszane do opuszczenia gniazda.
4. Powszechna staje się przemoc. Samce przestają w jakikolwiek sposób zabiegać o samice. Zamiast tego atakują się wzajemnie. Tworzy się rodzaj nowej struktury. Są samce agresywne – bardziej dominujące, jak również bierne – nadmiernie gryzione przez inne.
5. Pojawiają się zachowania homoseksualne. Bardziej dominujące samce wykorzystują te bardziej bierne, które przyjmują „rolę żeńską”.
6. U samic pojawia się mechanizm naturalnej antykoncepcji – wchłanianie płodów. Jest również coraz mniej zapłodnień oraz zanika instynkt rodzicielski. Skutkiem tego rodzi się coraz mniej młodych. Pojawiają się także całkiem bezdzietne samice.
7. W połowie facy C praktycznie wszystkie młode były odrzucane przez matki. Rozpoczynały one osobne życie, bez wykształcenia jakichkolwiek zachowań emocjonalnych czy społecznych.
8. Mimo tego, że spodziewanym czynnikiem hamującym wzrost będzie osiągnięcie limitu 3840 osobników, maksymalna populacja wyniosła jedynie 2200. Dodatkowo tylko 20% gniazd była stale zajęta.
Faza D – Okres wymierania (dni 560-1588)
1. W dniu 560. zakończył się wzrost populacji.
2. Samice bardzo rzadko zachodzą w ciążę, a nieliczne rodzone młode nie przeżywają.
3. Ostatnie zapłodnienie miało miejsce w dniu 920.
4. Pojawiły się męskie odpowiedniki samic, tzw. „piękni” („beautiful ones”). Samce te nie wykazywały żadnego zainteresowania samicami, jak równiez nigdy nie brały udziału w jakichkolwiek konfliktach. Ich zachowanie sprowadzało się wyłącznie do picia, jedzenia, spania, jak również dbania o własny wygląd (np. czyszczenie futerka, czy nieangażowanie się w walki – brak blizn).
5. Po pewnym czasie populacja całkowicie utraciła zdolność do reprodukcji.
6. Ostatni tysiąc myszy nie wykształcił w sobie jakichkolwiek reakcji społecznych. Nieznana im była agresja oraz zachowania prowadzące do ochrony gniazda i potomstwa. Nie angażowały sie w inne działania niż picie, jedzenie, spanie oraz dbanie o siebie. Osobniki w tym czasie wyglądały wyjątkowo ładnie i zadbanie. Posiadały zdrowe ciało i dobrze wyglądające oczy. Jednak nie potrafiły poradzić sobie z jakimkolwiek nietypowym bodźcem. Choć wyglądały wyjątkowo dobrze, były również wyjątkowo głupie.
7. W dniu 1588 umiera ostatni osobnik.
PODSUMOWANIE
Według Johna Calhouna: „Wnioski wyciągnięte z tego eksperymentu były następujące: gdy całe dostępne miejsce jest zajęte i określone są wszystkie role społeczne, konkurencja i stres, doświadczane przez jednostki, doprowadzają do całkowitego załamania skomplikowanych zachowań społecznych, ostatecznie pociągając za sobą wymarcie populacji”.
Brak wyzwań stopniowo pogarsza zachowanie kolejnych pokoleń populacji. Ta degeneracja jest nieunikniona i kończy się wymarciem populacji... (więcej )

Mark Blyth400 najbogatszych Amerykanów posiada więcej aktywów niż 150 milionów najuboższych Amerykanów...(więcej)

W swoim najnowszym wpisie na Facebooku wicemarszałek sejmu z klubu Kukiz Stanisław Tyszka przypomniał, że „jeśli zarabiasz na umowie o pracę 2500 zł „na rękę”, to twoje wynagrodzenie brutto wynosi 3490 zł.
Ale ta kwota nie ma żadnego znaczenia! Całkowity koszt Twojego pracodawcy, inaczej pieniądze przez Ciebie wypracowane, to 4210 zł.
Zatem co miesiąc rząd zabiera ci 1710 zł w podatkach (PIT) i składkach (emerytalna, zdrowotna, chorobowa, rentowa). Wnioski?
Praca jest w Polsce bardzo wysoko opodatkowana, a wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
Wyobraźcie sobie, co by było gdyby każdy pracownik musiał sam odprowadzić co miesiąc podatki.”..(źródło )(link is external)

-------
Ważne

Państwo przemiałowe (churning state - określenie Anthony'ego de Jasaya(link is external)) – siła przetargowa rozmaitych interesów decyduje od kogo i w jakiej wysokości bierze się podatki, a następnie komu się je transferuje, stąd określenie "społeczeństwo przemiałowe"....” Centesimus annus(link is external): „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom”

HANSEM-HERMANNEM HOPPE Istnieją dwa typy niewolnictwa. Stary typ niewolnictwa to taki, w którym jeden człowiek prywatnie jest właścicielem drugiego człowieka. Właściciel niewolnika może go sprzedać, wynająć i posiada wszystkie dobra wyprodukowane przez niewolnika. Drugi typ niewolnictwa ...władze mogły zmusić ludzi do wykonywania różnego rodzaju prac. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami niewolnictwa polega na tym, że w tym drugim typie ludzie nie byli przedmiotem własności prywatnej – nie można było ich kupić, wynająć, a wyniki pracy były własnością publiczną „
----------
Mój komentarz

Popieram Kaczyńskiego w jego koncentracji władzy , tworzeniu na wzór Chin silnych państwowych banków i korporacji , Popieram jego budowę katolickiego państwa polskiego. Nie popieram jednak budowy z Polski kołchozu opiekuńczego

Gdyby wierzyć w to co Podaje TVN , TVP i Polsat to Polacy jawią się jako podły, zdemoralizowany, mało wartościowy naród. Naród pozbawionych godności żebraków. Polak nie potrafi pracować , jego prac jest nic nie warta. Bo jak inaczej wytłumaczyć sytuację w której dzieci Polaków, ich miliony żyły w biedzie. Dopiero Morawiecki i 500+ wyciągnęło dzieci tych mało wartościowych w pracy, żałosnych istot z biedy. Praca Polaków jest tak mało wartościowa, że bez litości urzędników Morawieckiego nie tylko nie mogą utrzymać swoich dzieci, ale i zapewnić im mieszkania. Ten prymitywny naród prawie w całości jest tak bardzo zdemoralizowany, nieodpowiedzialny i tak mało wartościowy w pracy, że nie jest w stanie sam zadbać o siebie. Nie jest w stanie nic odłożyć na czas starości , na czas bezrobocia, czy niezdolności do pracy.

Może jednak nie mam racji. Może praca Polaków jest bardzo wartościowa, Tak bardzo, że pozwoliłaby im utrzymać własne dzieci, kupić mieszkanie, odłożyć na emeryturę, Godnie żyć. Może Polacy to bardzo wartościowy, odpowiedzialny naród. No, ale po co byłoby wtedy 500+, zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, renty.

Morawiecki chyba hołubi specjalną kastę swojego totalitarnego państwa podatkowego. Kastę urzędników skarbowych. Mogą bezkarnie zniszczyć każdego, nie ponoszą żadnej konsekwencji. Jak nazywa się państwo w którym bandyta ograbia z całego dorobku uczciwego, ciężko pracującego człowieka. To jest państwo opiekuńcze. Państwo urzędniczego bezprawia i terroru .

Przedsiębiorcy to sól polskiej ziemi. Trzy miliony ludzi, którzy ciężko pracując utrzymują swoje rodziny pracą własnych rąk . Nie korzystają z bezrobocia, nie idą na renty, niezwykle rzadko biorą zwolnienia lekarskie,. Co jest w tych trzech milionach ludzi, że rząd Morawieckiego ich tak nienawidzi. Bo to ludzie wolni . Polacy, którzy nie sprzedali swoje wolności za bezrobocie, renty , emerytury, zasiłki, za 500 + nie stali się prolami przemysłowymi kołchozu opiekuńczego Tuska i Morawieckiego.

Totalitarne państwo podatkowe, aby przetrwać musi zniszczyć klasę ludzi wolnych , musi zniszczyć Polaków, którzy własna praca w swoich własnych firmach utrzymują swoje rodziny. Rząd Morawieckiego dąży do ich zniszczenia i sprowadzenia do klasy proli przemysłowych , których można wynająć międzynarodowym koncernom i zagnać do pracy do ich fabryk i biur. Oligarchowie kosmopolityczni, właściciele fabryk i korporacji chętnie płacą Morawieckiemu za wynajem taniego polskiego prola przemysłowego. Za wynajem pokornie tyrającego taniego Polaka zapłacą Morawieckiemu ZUS i podatek dochodowy.

Wolność jest bezcenna . Czy warto zostać niewolnikiem, pozwolić okradać się Morawieckiemu z 80 procent swojej pracy, czy warto zostać prolem przemysłowym , prolem biurowym w zamian za bezrobocie, rentę, emeryturę, 500 + ?

Marek Mojsiewicz
Powieść Pas Kuipera jest gotowa i można ją kupić Cena 35 złotych Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wysłana na ksiazka@paskuipera.pl(link sends e-mail)
Więcej na stronie internetowej powieści http://paskuipera.pl(link is external)
Marek Mojsiewicz
Subskrypcja bloga https://www.facebook.com/Marek-Mojsiewicz-133715660024501/(link is external)
Strona powieści Pas Kuipera na Facebooku https://www.facebook.com/PasKuipera(link is external)

film CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY MIAŁ LEPIEJ NIŻ PODATNIK W POLSCE! - CAS MIAŻDŻY POLSKI FISKALIZM!
Film "Dyskryminacja ekonomiczna rodziny ze strony państwa" - prof. dr hab. Michał Wojciechowski
flim Stanisław Michalkiewicz - Obecna skala obciążeń podatkowych

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.1 (głosów:6)