Sondaż. Polska będzie jęczeć w lewackich okowach

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Partia Donalda Tuska po raz pierwszy 
od 2007 roku może przegrać wybory – wynika z sondażu „Rz". ….”Zbadaliśmy poparcie Polaków dla listy, którą firmują Aleksander Kwaśniewski, Janusz Palikot i Marek Siwiec, a także dla listy, na której Palikota zastępuje w tej trójce Ryszard Kalisz. W obu przypadkach wybory wygrywa PiS, a PO spada na drugie miejsce. 
W pierwszym wariancie poparcie dla PiS wynosi 29 proc., a dla PO 28 proc. Europa Plus z Kwaśniewskim, Siwcem i Palikotem na sztandarach zdobywa 10 proc. poparcia. „.....”W drugim przypadku, gdy Palikota zastępuje Kalisz, PiS nadal ma 29 proc. poparcia, ale PO już tylko 25 procent. Sama Europa Plus zajmuje trzecie miejsce, zdobywając aż 18 proc. głosów. A w połączeniu z SLD formacje lewicowe zdobyłyby aż 27 proc. poparcia. „.....(źródło )
 
Oleksy „Dlatego nawet gdyby PiS wygrało, to i tak w rezultacie będą rządziły PO i SLD. „....(więcej )
 
Ludwik Dorn „Tragedia smoleńska zdarzyła się w czasie dość szczególnym. To, że do niej doszło, i to, co działo się później, po stronie prawicy utrudnia nawiązanie do realnej koncepcji politycznej przebudowy państwa, dystrybucji dóbr, funkcjonowania gospodarki i unieważnia związane z tym pytania „.....”Pierwszym, który uderzył w III RP z zamiarem jej likwidacji, nie był wcale Jarosław Kaczyński, tylko Leszek Miller. To on stwierdził: dość tego bałaganu – i postanowił pójść śladem Putina, czyli wziąć wszystko pod but. Rosja Jelcyna to czas słabej władzy politycznej i silnej pozycji oligarchów. Putin postanowił z tym bezhołowiem skończyć. Za jego rządów nadal można było kraść, a nawet łamać prawa człowieka, ale w ramach czytelnego porządku. I Leszek Miller zaczął robić to samo. Uznał, że dobrze, niech oligarchowie dalej łupią i się bogacą, ale w ramach pewnych reguł. „.....”Przegrał, bo miał wielką żądzę rządzenia, więc poszedł za daleko. Zagroził sieciowym interesom III RP. Taki obraz wyłania się przecież z afery Rywina, afery orlenowskiej, z całej wiedzy o nich. „.....”Prezydent Sarkozy chlapnął kiedyś nieopatrznie, że pakiet klimatyczny to największe zwycięstwo starych państw nad nowo przyjętymi „.....(źródło )
 
Krasnodębski „Tusk buduje coś, co jest już systemem autorytarnym przy aprobacie znacznej części polskiego społeczeństwa i przy znacznym wsparciu instytucjonalnym, części mediów, establishmentu, od aktorów, poprzez dziennikarzy do naukowców, nie mówiąc już o biznesie. On im gwarantuje bezkarność i przywileje„...(więcej )
 
Paweł Kowal „Wbrew temu, co mówi premier, PO to nie centrum. Mamy rząd, który jest lewacki i ekstremistyczny, a Tusk jest dziś kompletnie niewiarygodny „...”Proszę pokazać drugą centrową partię w Europie, która przez kilka miesięcy organizuje ideologiczne awantury. To jest lewacki rząd, ekstremistyczny „...(więcej )
 
------
Mój komentarz
 
Z wyborów na wybory jest gorzej Wyniki sondażu pokazują że lewactwo ma jeszcze większe poparcie .Agresja propagandowa politycznej poprawności i na Polskę odnosi skutek. Polacy zostali pobici w tej wojnie ideologicznej . Skala wyprania mózgów jest porażająca Jeśli sondaż okaże się prawdziwy to Polacy będą z z rozrzewnieniem wspominali rządy PSL i Platformy . Platformy w której istniała frakcja zgniłych konserwatystów Gowina .
 
Platforma wyraźnie walce o utrzymanie się na klamce Niemiec już skręciła w stronę porządków lewackich Po następnych wyborach zgnili konserwatyści Gowina zostaną zlikwidowani , albo zmarginalizowani w Platformie . Lewacki ruch Palikota i Kwaśniewskiego będzie w koalicji z Platformą ustanawiał polityczną poprawność „religią państwową „ II Komuny .
Rok 1984 Orwella przy tym co będą z Polakami robili lewacy z Palikotem na czele to przysłowiowy raj .
 
„Bogdan Dobosz „lewicowy dziennik „Libération” promował jeszcze w 1977 roku „narodziny Frontu Wyzwolenia Pedofilów” (FLIP), publikując materiały zachęcające do refleksji nad depenalizacją pedofilii. „....”W tym samym roku ten sam dziennik opublikował pedofilski coming out pisarza Gwidona Hocquenghema, kolejnego bojownika 68’, wcześniej współzałożyciela Homoseksualnego Frontu Akcji Rewolucyjnej. Pisarz w wywiadzie proponował odbieranie pociech matkom, które „wyobrażają sobie, że mają wyłączne prawo do swoich dzieci” „...(więcej )
 
Jeśli państwo myślicie , że lewacki postulat odbierania opornym rodzicom dzieci , aby zboczeńcy mogli je gwałcić jest absurdalny to warto zapoznać się z postulatem programowym Palikota .
 
Palikot „Inicjacja seksualna jest w 13-tym roku życia. To jest typowa katolicka obłuda, że jest niedozwolona. Zmieńmy prawo „....(więcej )
 
Zbudowanie takiej koalicji pozwoli też Niemcom nie dopuścić do realnego przejęcia władzy w Polsce przez Tuska i utrwalenia zdobyczy przez jego Układ . Nastąpi wymiana Tuska . Tutaj warto wrócić do Dorna i jego opisu działań Millera. Miller próbował sputynizować Polskę , czyli stworzyć silny ośrodek władzy oparty na oligarchii . Oczywiście ani Niemcy , ani Rosja nie mogły do tego dopuścić , stąd jego spektakularny upadek . Drugą próbę putynizacji Polski podjął Tusk . I jak do tej pory n atej drodze doszedł najdalej . Niemcy panicznie bojący Kaczyńskiego i prawie pewnej utraty kontroli nad Polską nie mają wyjścia i muszą wspierać Układ Tuska , który to wykorzystuje kumulując coraz więcej władzy i bogactw .
 
Dlatego też warto zwrócić uwagę na to ,że Kaczyński realnie liczy się z tym ,że nie przejmie władzy a zwycięskie lewactwo wzmocnie terror ideologiczny i prawny . Dlatego dokańcza budowę struktury pozwalającej przetrwać Polakom pokolenie w lewackich okowach .
 
Jarosław Kaczyński w przemówieniu na trzecią rocznicę Zamachu Smoleńskiego „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień „..(więcej )
 
Życie w kraju okupowanym przez socjalistów politycznej poprawności będzie ciężkie dla Polaków. Ludność będzie uginała się pod ciężarem coraz większych podatków .Pogłębiająca się nędza , wyniszczenie podatkami i kontrolami przedsiębiorców , otworzenie ubojni ludzkich , czyli ośrodków eutanazji .
 
Powiecie Państwo niemożliwe . A jednak powstały takie bandyckie systemy , socjalizmy totalitarne jak Rosja Stalina , czy socjalistyczna III Rzesza . To może tez powstać socjalistyczna Republika Politycznej Poprawności .
 
Polecam video z Palikotem . Niechcący pokazał dane jak szybko socjalizm zniszczył Europę. Jako receptę na degenerację socjalizmem zaleca jeszcze więcej ..socjalizmu , Niemiec i Socjalistycznej . Piękny przykład lewackiego prania mózgu
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
 
Ziemkiewicz tak pisze „Donald Tusk, w miarę jak budował monopol swego ugrupowania, zaczął świadomie sięgać po socjotechniki analogiczne do używanych przez poprzednią monopartię”...”Mamy tu do czynienia z zupełnie świadomie wprowadzaną nową "piarowską" strategią władzy – strategią izolowania opozycji od społeczeństwa za pomocą strachu. „...”dysponuje oddanymi mediami, zwłaszcza elektronicznymi, a więc z zasady oddziałującymi bezpośrednio na emocje, można się kusić również o otoczenie kordonem strachu i niechęci grup znacznie szerszych. Nawet całego "żelaznego elektoratu" opozycji. Tym bardziej że przecież Tusk dysponuje całą niezbędną do tego peerelowską infrastrukturą, troskliwie przechowaną, a nawet rozwiniętą przez  III RP. Każdy obywatel wie, że wobec urzędu nie ma i nigdy nie będzie miał racji. Każdy przedsiębiorca wie, że  47 kontroli może go, jeśli tylko zechce, błyskawicznie doprowadzić do bankructwa. A każdy pracownik sfery budżetowej – że może wylecieć. „...(więcej )
 
Staniszkis tak pisze o mijającym roku w tekście pod znamiennym tytułem „Tusk putynizuje Polskę „ „Bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia z bar­dziej pro­stac­ką po­li­ty­ką Nie­miec w sto­sun­ku do Pol­ski. „...”Wbrew nie­od­po­wie­dzial­nym, nie­kom­pe­tent­nym i w ciem­no skła­da­nym de­kla­ra­cjom pre­mie­ra Tu­ska. Ale obec­na nie­miec­ka opo­zy­cja z SDP pod­cho­dzi znacz­nie bar­dziej pro­stac­ko do wie­lu spraw niż eks­per­ci, tak­że u nas. „....” Mieliśmy do czynienia z biernością większości Platformy i z działaniami premiera, które określam mianem putinizacji.Mam na myśli arbitralność decyzji, stosunek do procedur prawnych i demokracji. I nie chodzi mi tylkooporównanie tego, co robił Tusk, z politycznymi działaniami kanclerz Merkel w czasach kryzysu.Każde wystąpienie dotyczące reorganizacji Europy konsultowała ona i z Bundestagiem, i z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym – w przeciwieństwie do premiera Tuska, który nikogo nie pyta.”....”Niem­cy nie pod­pi­sa­li trak­ta­tu li­z-boń­skie­go, za­nim nie usta­li­li spo­so­bu ra­ty­fi­ko­wa­nia każ­dej po­waż­niej­szej zmia­ny w pier­wot­nym i wtór­nym pra­wie unij­nym. A u nas ma miej­sce ab­so­lut­ne lek­ce­wa­że­nie róż­nych ogniw pań­stwa. Ar­bi­tral­ność pre­mie­ra by­ło wi­dać za­rów­no przy wy­bo­rze ścież­ki śledz­twa w ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej, jak przy wy­bo­rze za­cho­wań pol­skie­go rzą­du w sto­sun­ku do pro­jek­tów w stre­fie eu­ro. I w wie­lu in­nych spra­wach. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­rzu­ca Pol­sce, że je­ste­śmy nie­su­we­ren­ni tak­że wo­bec Gaz­pro­mu. „....(więcej )
 
 
video „Palikot i Siwiec przedstawiają Ruch Europa+ „
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Ocena wpisu: 
Brak głosów