dr Wojciech Błasiak: Jak niszczono górnictwo węgla kamiennego w III Rzeczpospolitej

Obrazek użytkownika Lotna
Gospodarkadr Wojciech Błasiak

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa, Kraków

 

 

Część I. Międzynarodowe i ogólnopolskie tło likwidacyjnej restrukturyzacji górnictwa węglowego

 

(Niniejszy tekst jest odcinkiem publicystycznej wersji mojego artykułu naukowego z grudnia 2010 "Protesty społeczne w górnictwie węgla kamiennego w Polsce po 1989 roku: tło, przyczyny, przebieg oraz konsekwencje". Jest nim dowodzona teza, iż tzw. restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989 była celową likwidacją potencjału wydobywczego rentownego ekonomicznie polskiego górnictwa.

Rzeczywistym bowiem, a ukrywanym celem było wyeliminowanie Polski jako wielkiego eksportera węgla kamiennego z rynków światowych w interesie głównych konkurentów polskiego węgla czyli przede wszystkim USA, Australii, Kanady i RPA Był to program restrukturyzacji opracowany przez Bank Światowy, a realizowany przez kolejne polskie rządy, zarówno postsolidarnościowe, jak i postkomunistyczne, w latach 1989 – 2003.

W rezultacie tej niszczącej restrukturyzacji Polska z wielkiego eksportera światowego węgla kamiennego na poziomie ponad 30 mln ton w 1990 roku, stała się ostatecznie od 2008 roku jego importerem netto na poziomie ponad 10 mln ton. Bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne szacuję na rząd kilkuset miliardów złotych. Prawda o tej restrukturyzacji do tej pory jest bezwzględnie ukrywana przed polską opinią publiczną, a jej realizatorzy w osobach polityków, menedżerów i naukowców, funkcjonują publicznie jako postacie wielce kompetentne i zasłużone dla polskiej polityki, gospodarki i nauki.)

    1. Znaczenie gospodarcze polskiego węgla kamiennego

 

Polskie górnictwo węgla kamiennego do roku 1989 pozostawało strategicznym podsektorem ówczesnej gospodarki realnego socjalizmu. Przez cały okres istnienia Polski Ludowej w latach 1945 – 1989 zapewniało bowiem dopływ kluczowych dla bilansu płatniczego walut wymienialnych oraz relatywnie tanie źródło energii pierwotnej dla niskoefektywnego i wysoce energochłonnego rozwoju przemysłu i całej gospodarki. Węgiel kamienny był i jest nadal kluczowym pierwotnym nośnikiem energii polskiej gospodarki, przy rosnącym od lat 60. udziale węgla brunatnego.

W chwili obecnej aż 95,4 proc. energii jest produkowanej z węgla, w tym około 64 proc. z węgla kamiennego. Polska Ludowa była największym w Europie, poza ówczesnym Związkiem Radzieckim, producentem i wielkim światowym eksporterem węgla kamiennego, tak energetycznego, jak i koksowego. W 1988 roku Polska wydobywała 193 mln ton węgla, eksportując 32,2 mln ton węgla i 2,8 mln ton koksu, w 1989 roku odpowiednio 187, 28,9 i 3,2, a w 1990 roku 148, 28 i 3,7. W 1989 roku była czwartym na świecie producentem tego surowca energetycznego po Chinach, USA i ZSRR, a przed Indiami, Republiką Południowej Afryki i Australią oraz Wielką Brytanią.

Rozpad imperium radzieckiego w latach 1989 – 1991, najpierw w jego części zewnętrznej w latach 1989 – 1990, a ostatecznie części wewnętrznej w postaci samego państwa Związku Radzieckiego w 1991 roku oraz załamanie gospodarki realnego socjalizmu w Polsce w latach 1988 -1991, otworzyło procesy transformacji polskiej gospodarki i samego górnictwa węglowego. Zmiany organizacyjne i ekonomicznie w górnictwie polskim były w nowych warunkach niezbędne. Program przystosowania górnictwa do warunków rynkowych opracowany z udziałem naukowców Politechniki Śląskiej i Polskiej Akademii Nauk powstał na zlecenie Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność” już w 1989 roku. Jednak o przebiegu procesów przekształceń w samym górnictwie zadecydowały dwa strategiczne programy gospodarcze realizowane przez kolejne rządy.

    2. "Terapia szokowa" Washington Consensus i Bank Światowy

 

Pierwszym był tzw. "plan Balcerowicza" wdrożony pakietem specjalnych ustaw z dniem 1 stycznia 1990 roku. Został on opracowany w zasadniczych założeniach w formule skrajnie neoliberalnej „terapii szokowej” (i uzgodniony na wiosnę 1989 roku)i przez lidera światowej oligarchii finansowej Georga Sorosa dla ostatniego komunistycznego rządu Mieczysława Rakowskiegoii. Spektakularna klęska partii komunistycznej w częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku, a następnie „odwrócenie sojuszy” w parlamencie w sierpniu tegoż roku przez dotychczas satelitarne wobec komunistów partie, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, spowodowało utratę władzy parlamentarnej przez komunistów i umożliwiło powołanie pierwszego rządu niekomunistycznego, acz z udziałem komunistów.

W nowych warunkach latem 1989 roku plan G. Sorosa został uszczegółowiony już dla potrzeb pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego przez sponsorowanego przez G. Sorosa harvardzkiego ekonomistę Jeffreya Sachsa.iii Dla ukrycia jego niesuwerennego charakteru nazwano go i nadal się go nazywa tzw. "planem Balcerowicza", choć sam Leszek Balcerowicz nie ma z jego powstaniem nic wspólnego. Jak wspomina to J. Sachs, decydująca okazała się rozmowa w sierpniu 1989 roku z desygnowanym do roli nowego premiera T. Mazowieckim, który Musiał znaleźć kogoś, kto naprawdę byłby w stanie podjąć się tak ogromnego wysiłku. Wspomniał o Leszku Balcerowiczu, którego nie znałem. W końcu to właśnie Balcerowicz pokierował wykonaniem trudnych zadań gospodarczych.

I sądzę, że gdyby nie utrata bezpośredniej władzy politycznej w parlamencie przez komunistów na przełomie czerwca – sierpnia 1989 roku, to właśnie komunistyczny rząd realizowałby ten sam plan „terapii szokowej”, tyle że pod inną nazwą „planu Rakowskiego” czy „planu Wilczka”.

Drugim strategicznym projektem był program restrukturyzacji polskiego podsektora węgla kamiennego Banku Światowego ze stycznia 1991 roku.iv Program ten został zaakceptowany i był wdrażany przez kolejne polskie rządy, acz z różnym natężeniem i konsekwencją, praktycznie aż do końca 2003 roku. O realizacji tego programu w zasadniczy sposób decydowały aż do 2002 roku kolejne „misje węglowe” Banku Światowego, o czym świadczy porównanie zaleceń tych „misji”, szczególnie w postaci zalecenia limitowania eksportu polskiego węgla, z późniejszą polityką rządów polskich.

Z istniejących dwóch polskich zagłębi węglowych, dolnośląskiego i górnośląskiego, w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym w rejonie Wałbrzycha, gdzie było czynnych 5 kopalń, zlikwidowano całkowicie 4 kopalnie poczynając od października 1991 roku, a budowaną nową kopalnię antracytu zamknięto w 1996 roku. Nie stworzono tam alternatywnych miejsc pracy, przekształcając ten region w zagłębie biedy i bezrobocia sięgającego powyżej 30 proc. W regionie tym doszło do budowy tzw. „biedaszybów” przez zdesperowanych byłych górników, w postaci wykopywania głębokich jam i wydobywania z nich ręcznie węgla, z wypadkami śmiertelnego zasypywania w nich ludzi. Zagłębie Górnośląskie, gdzie były 64 kopalnie, podlegało procesom ograniczania wydobycia i likwidacji kopalń po rok 2003.

Tzw. "plan Balcerowicza", a w istocie plan Sorosa-Sachsa, był zgodny z zasadami Washington Consensus narzucanymi zadłużonym krajom peryferyjnym i semiperyferyjnych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz administrację rządową USA. Zakładał poprzez „szokową terapię” sprywatyzowanie majątku państwowego, maksymalną deregulację gospodarki, w tym finansów oraz walkę z inflacją jako główny cel gospodarczy. W istocie sprowadzał się on do redukcji aktywności gospodarczej poprzez uderzenie w popyt wewnętrzny, nieskrępowane otwarcie rynków na zagraniczną konkurencję, a rynków finansowych na zagraniczne kapitały spekulacyjne, zawłaszcza amerykańskie oraz przejęcie przez kapitał zagraniczny w drodze prywatyzacji gospodarczych enklaw rentowności i nowoczesności technologicznej.

    3. Rentowność ekonomiczna wydobycia węgla

 

W planie tym górnictwo miało odegrać i odegrało rolę tzw. "kotwicy" inflacji. To „zakotwiczenie” inflacji w Polsce polegało na tym, że z dniem 1 stycznia 1990 roku utrzymano urzędowe ceny węgla, a uwolniono prawie wszystkie pozostałe. Węgiel kamienny jest podstawowym nośnikiem energii w Polsce, więc jego niska, bezpośrednio i pośrednio administracyjnie utrzymywana cena, stała się gwarantem ograniczania inflacji. W ten sposób wyłączono górnictwo z urynkowienia gospodarki.

Narzucone ceny urzędowe poniżej kosztów wydobycia uczyniły wydobycie węgla kamiennego nierentownym finansowo już na starcie, mimo obiektywnej wysokiej rentowności ekonomicznej. I tak w całym 1990 roku średni koszt wydobycia 1 tony węgla wynosił według ówczesnego kursu dolara 20 USD, a średnia cena węgla eksportowanego z Polski 50 USD. Kopalnie zaś zostały zmuszone do sprzedawania węgla po średniej cenie 12 USD.v Ponieważ eksport był bardzo opłacalny, to rząd polski wprowadził 80 procentowy podatek eksportowy.

O wysokiej opłacalności wydobycia węgla kamiennego świadczy podstawowe kryterium porównawcze jakim jest cena parytetowa czyli potencjalna cena węgla importowanego do Polski, jaką musieli by płacić krajowi odbiorcy, gdyby zdecydowano się zaprzestać własnego wydobycia. W 1991 roku najtańszy węgiel energetyczny z importu musiałby kosztować już w porcie polskim przed wyładunkiem od 42 do 52 dolarów za tonę, jak szacowali eksperci ekonomiczni firmy eksportowej węgla „Węglokoks”, przy ówczesnej średniej cenie węgla krajowego na poziomie nieco ponad 25 dolarów za tonę, a kosztach wydobycia 28,5 dolarów, zaś średniej cenie węgla eksportowanego z Polski na poziomie około 49 dolarów za tonę. W centrum kraju , w zależności od jakości i kierunku importu, a także po doliczeniu VAT lub podatku obrotowego czy cła, ta cena parytetowa wynosiłaby od 61,9 do 71,9 dolara za tonę.

    4. Spirala zadłużania górnictwa

 

W 1990 roku uruchomiono proces spiralnego zadłużania kopalń, aż po stan katastrofy finansowej całego górnictwa od połowy lat 90. Polityka sterowania cenami zbytu węgla poniżej kosztów ich wydobycia doprowadziła do sytuacji, gdy obiektywnie wysoce rentowny ekonomicznie podsektor węgla kamiennego stał się nierentowny finansowo, stale powiększając wielkie zadłużenia. Ruszyła bowiem „kula śnieżna” zadłużenia górnictwa; od 4,5 bln starych zł w 1990 roku, przez 7 bln w 1991, 23 bln w 1992, po 13 mld nowych zł w 1998 i ponad 23 mld zł w 2002 roku.

Mechanizm sterowania przez kolejne rządy cenami węgla poniżej kosztów jego wydobycia utrzymano bowiem po 1990 roku. Po zniesieniu cen administracyjnych wprowadzono ceny kontrolowane przez podległe Ministerstwu Finansów Izby Skarbowe. Następnie zaś ceny zbytu węgla dla potrzeb zawodowej energetyki były określane przez faktyczny dyktat monopolistyczny państwowego sektora energetycznego, a faktycznie ustalane przez Ministerstwo Gospodarki. Energetyka przechwytywała poprzez tak narzucane ceny akumulację ekonomiczną z górnictwa, a poprzez relatywnie niższe ceny energii z akumulacji tej dyskretnie dotowano też odbiorców polskiej energii.

Dla przykładu, w 1997 roku ustalono cenę 32 USD za tonę węgla energetycznego, mimo iż węgiel importowany musiałby kosztować minimum 35 USD, a i tak w ciągu roku zmuszono spółki węglowe do sprzedaży węgla po 27 USD. Równocześnie limitowano i ograniczano administracyjnie eksport węgla, mimo iż aż do 1997 roku był on pod nawet pod ówczesnym względem finansowym opłacalny, a okresowo wysoce opłacalny. Do tego doszły duże obciążenia fiskalne w postaci wysokich opłat za podziemne wyrobiska i 22-procentowy VAT.

Wszystko to działo się w sytuacji polityki Narodowego Banku Polskiego podwyższania wartości złotego w stosunku do walut krajów rdzenia, czyli aprecjacji złotego, w ramach której w latach 1990 – 1997 złoty zyskał 180 proc. na swej wartości w stosunku do dolara. I w takiej relacji spadła opłacalność eksportu węgla. Z szacunków ekspertów Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wynikało, że gdyby nie restrykcyjna polityka finansowa kolejnych rządów branża ta byłaby rentowna i generowała nie wielkie straty, lecz wielkie zyski.

Szacowali oni, że jeden tylko czynnik restrykcyjny czyli kształtowanie cen węgla kamiennego poniżej poziomu inflacji w latach 1990-1997, spowodowało straty dla górnictwa w wysokości 268 bilionów starych złotych ( 26 817,6 mln zł). Jeśli odejmiemy od tego sumy przeznaczone na dotacje dla kopalń oraz wszelkiego typu umorzenia zobowiązań wobec górnictwa w wysokości 68 bln starych zł ( 6 780 mln zł ), to górnictwo powinno było przynieść ponad 200 bln starych zł zysku brutto (20 037,6 mln zł),vi tj. ponad 20 mld zł, a zysku netto 17 mld 715, 6 ml zł.

 

źródło: http://prawica.net/opinie/25150

 

Część II: http://niepoprawni.pl/blog/lotna/dr-wojciech-blasiak-jak-niszczono-gorni...

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.5 (głosów:16)

Komentarze

Tylko ZOMO-wskiej pracy się oddają

Może złodzieje wdepnęli na NP

Bo ich dusze diabeł na kawałki rwie

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1461264

Masz rację, Jacku, ale przecież nie od tego pałkarze są, aby się przejmować wyprzedażą polskich dóbr narodowych, nie taka ich rola na portalu, wręcz przeciwnie: ich rola to dołożyć tym, którzy się troszczą o Polskę io świadomość okradanych ze wszystkiego Polaków. .

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-8

Lotna

 

#1461311

Apele do sumioenia nic nie dają.

Ja dostałam conajmniej minus 48 punktów za polecankę - alert w sprawie polskiej ziemi i minus 40 punktów za polecankę z informacjami o celowym spowalnianiu śledztwa w sprawie korupcji w SN.

Tego się nie da w żaden sposób zrozumieć.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-11

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461336

czy aby to do końca  to prawda - a ile dostała Pani plusów za polecanke odnośnie sądów

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2
#1461337

Mam nadzieje że tu na forum publicznie wytłumaczy nam  DLACZEGO na Pani blogu właśnie teraz usuneła Pani OSOBISCIE  zamieszczony apel odnosnie naszej akcji co wiecej zrobili to też  ASTRA i TRYBEUS

Czy nie jest wam tak po ludzku WSTYD

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-5
#1461343

Niczego nie usuwałam. Niech Pan juz skończy z tym pomawianiem, bo się od tych Pańskich kłamstw niedobrze robi. 

Jeśli ktoś Pana usunął, to nie byłam ja.

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461345

Kto, kiedy i jakim prawem może z Pani bloga kasować wpisy bez Pani zgody - wstyd i nie tłumacz się kobieto w taki sposób bo jeszcze bardziej sie pogrążasz

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3
#1461346

że zostało usunięte Pańskie konto i to z powodu trollingu. Takie uprawnienia ma tylko administracja portalu. Pan Ruszkiewicz poinformował o tym oficjalnie.

Dlaczego Pan zatem przypisuje mi działania administratora?

Może się Pan łaskawie ode mnie odczepić?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461348

http://rebeliantka.neon24.pl/post/117917,uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej#comment_1099925

Rebeliantko
Powiedz temu Joszkowi z czerwonej budki, żeby nie czepiał się niewinnych ludzi. To ja usunąłem jego profil (już nie pamiętam, który bo zakładał już ich wiele, tak mu tęskno do "ruskiej tuby" :).

Gdyby ograniczył się do wklejenia apelu z np. to nic by się nie stało. 
Ale on znowu zaczął trollować w swoim stylu a na to zgody nie ma.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461353

on to na Twoje zapotrzebowanie napisał tu i teraz i niech ten pajac nie pisze o trolowaniu bo mam wszystko skopiowane

WSZYSTKO - i zapytam administracje o to czy mogę to wkleic i wtedy zostaniesz .......

a pajac  szukał mnie od listopada i gromade ludzi z tego powodu zbanowal

na bieżąco go o naszej rozmowie informujesz

 

ŻAŁOSNĘ

 

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1461355

Otrzymał Pan już wyjaśnienia i proszę już dalej nie skomleć, a na drugi raz nie zarzucać komuś bezpodstawnie jakichś niepopełnionych czynów.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461358

Przestań trolować na nie swoim blogu

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-6
#1461361

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

t sę dzją  dzwn rzczy..N djdzmy prwdy n c bg.N brz n pwżn tg c sę t sttn wpsj.Pzdrwm

Verita

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-9
#1461347

Tym bardziej, że kazdy moze wejść na mój blog i sprawdzić, kto zlikwidował konto jozia.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461351

Słuchaj no kobito czy istnieje gdziekolwiek tak zwyczaj by ktokolwiek inny niż własciciel bloga miał prawo decydować o tym jakie wpisy mają być lub nie. Komu taką idiotyczną teze chcesz wcisnąć. Podaj jeden słownie jeden taki przypadek tu na Niepoprawnych.pl by Gawrion skasował na własne widzimisię jakikolwiek komentarz, o czym ty piszesz, zastanów się o czym ty mówisz

Dla mnie taka osoba juz nie istnieje TYLE i AŻ TYLE

EOT

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1461352

Rebeliantko
Powiedz temu Joszkowi z czerwonej budki, żeby nie czepiał się niewinnych ludzi. To ja usunąłem jego profil (już nie pamiętam, który bo zakładał już ich wiele, tak mu tęskno do "ruskiej tuby" :).

Gdyby ograniczył się do wklejenia apelu z np. to nic by się nie stało. 
Ale on znowu zaczął trollować w swoim stylu a na to zgody nie ma.

Jarek Ruszkiewicz SL 18.01.2015 22:50:32
 
 
 
 
http://rebeliantka.neon24.pl/post/117917,uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej#comment_1099925
Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-10

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461354

Jozio z Londynu - 18 Stycznia, 2015 - 22:58
" ....... a pajac szukał mnie od listopada i gromade ludzi z tego powodu zbanowal"
 
Rozpoznanie bojem pokazało, że obrona jest czujna i szczelna. To boli.
Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8
#1461392

Przestań i ty trolować - apeluje

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4
#1461394

Usunięcie Józefa z pani blogu, zazwyczaj jest na prośbę tego który wystawia ten blog, admin sam siebie nie robi tego, więc zawiłe są pani tłumaczenia

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1461359

Rebeliantko

Powiedz temu Joszkowi z czerwonej budki, żeby nie czepiał się niewinnych ludzi. To ja usunąłem jego profil (już nie pamiętam, który bo zakładał już ich wiele, tak mu tęskno do "ruskiej tuby" :).Gdyby ograniczył się do wklejenia apelu z np. to nic by się nie stało.

Ale on znowu zaczął trollować w swoim stylu a na to zgody nie ma.Tutaj jest poważny portal, dbamy o jakość i kulturę dyskusji co każdy może z łatwością sam zauważyć.

Pyskówki niech sobie uskutecznia w niepoprawnej piaskownicy, tam to już stało sie regułą.

 

http://rebeliantka.neon24.pl/post/117917,uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej#comment_1099929

PS
Ten niemądry Jozóś jest jednak głupszy niż myślałem...:)))

//Kto, kiedy i jakim prawem może z Pani bloga kasować wpisy bez Pani zgody - wstyd i nie tłumacz się kobieto w taki sposób bo jeszcze bardziej sie pogrążasz//

Każdy admin może usunąć konto trolla i znika wszystko. Bardzo, bardzo rzadko tak się dzieje ale w przypadku recydywy (w tym przypadku wielokrotnej) taka decyzja jest automatyczna. 
A dziś ta zaszczytna rola przypadła akurat mi. Joszko miał pecha... :)))

Oszczędziłem go początkowo jedynie ze względu na ważną treść, którą wkleił.

Nie dyskutuj Rebeliantko z palantem, szkoda Twojej klawiatury i czasu.

http://rebeliantka.neon24.pl/post/117917,uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej#comment_1099936
Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-9

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461364

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

..t c npsł njk Rszkwcz jst dl mn zrzmł.Jdnk mżn zmścć wypwdź krótką,któr m sns.Pzdrwm wszystkch lgczn myślących lgczn  wypwdjących sę.

Verita

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-9
#1461366

Poza tym Ruszkiewicz wyraźnie napisał:

Gdyby ograniczył się do wklejenia apelu z np. to nic by się nie stało.

Ale on znowu zaczął trollować w swoim stylu a na to zgody nie ma.

A potem jeszcze raz objaśnił:

Oszczędziłem go początkowo jedynie ze względu na ważną treść, którą wkleił.

--------------------------

A więc jozio sam sobie załatwił, że jego ważny apel zniknął.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-8

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461369

wstawia mi "minus szóstki". Już chyba z 8 naprodukował.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-9

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461371

Jeszcze nie, jeszcze nie -

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2
#1461391

Nie rozmawiaj z palantem, wyobraża pani sobie by pan Gawrion coś podobnego powiedział do kogoś z was z NEonu, tu piszących, niema takiej możliwości.

A u was na NEonie od razu widać mentalność rodem ze stepów Akermańskich, dzicz kacapska jako żywo

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4
#1461373

to proszę w liczbie pojedycznej. 

Ale nie jestem zainteresowana i nie będę Panu odpowiadać. Nie prowadzę konwersacji z osobami zwracającymi się do mnie przy pomocy obelg. Eot.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-8

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461376

Dziekuję, że zabrałeś głos, bo czytając też miałam wrażenie, że jakaś dzicz wychynęła z lasu na żer! Pyskówka rebeliantki, na poziomie zbuntowanej dziewczynki! Józio z Londynu, podszedł do sprawy lasów poważnie, ponad podziałami, a tu jakiś admin wycina, wkleja, jak belfer w podstawówce! Co to za portal? Czy to może byłe skompromitowane NE? 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

viki

#1461380

Czy Pani się o mnie wypowiedziała per dzicz? Chciałam się upewnić.

Poza tym, na czym polega moja rzekoma - zdaniem Pani - pyskówka? Na tym, że uprzejmie i wielokrotnie wyjaśniałam  - na zyczenie blogera jozia - że nie usunęlam jego wpisów? On przecież zwracał się do mnie o wyjaśnienia w tej sprawie, więc ich udzieliłam, przedstawiając dodatkowo dwukrotne poświadczenie pana Ruszkiewicza. Pan Ruszkiwicz wyjaśnił oficjalnie i jednoznacznie, że zrobił to osobiście i z własnej inicjatywy. 

Co Pani zrobiłaby na moim miejscu?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-9

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461382

Ja bym siadła i płakała!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

viki

#1461384

z tej rady nie jestem w stanie skorzystać. Nie jestem beksą. 

Dobranoc Pani.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461387

Sama widzisz jak oni się do tego ustosunkowali, mimo wyciągniętej reki Józia, i tak jest ze wszystkim, udają udają, ze na sercu mają los Polski, a głównym celem jest by portal nasz NP pisał i mówił ich głosem, i ich tokiem myślenia, ale niestety dla nich, ludzie tu piszący samodzielnie myślą, i wyciągają wnioski.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1461385

Lepiej nie wyciągać pochopnych wniosków. Na Neonie napisałam komentarz do notki Rebeliantki informującej o akcji na NP. Dostałam propozycję napisania o tym notki i jej wyeksponowanie na SG Neonu.

http://rebeliantka.neon24.pl/post/117917,uwaga-na-handlarzy-polska-podaj-dalej#comment_1100230

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1461506

Czy wypowiedz admina na temat Józefa, który nazywa go palantem, nic u pani nie znaczy, i użytkowników z NEonu tu piszących, wtórujących wraz adminem obrażanie Józefa. To jak to pani nazwie. Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1461518

:)))))))))))))))))))))))

Tutaj nie ma nic do rozumienia Krysiu, to jest nienawiść bez powodu i to nie jest polska cecha.

Jak to mówią "skądś toto przylazło"  nikt nie wie skąd i na jak długo.

Lepiej unikać takich miejsc, tyle..

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-8

Astra - Anna Słupianek

#1461370

Dzięki i pozdrówka.

;))))))

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-8

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1461372

Właśnie wasz szef pokazał mowę miłości niczym PO względem Józefa, nazywając go palantem.

A pani ma taki sam charakterek jak pani pryncypał, a tutaj udaje pani dziewicę Orleańską, po prostu świętą.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1461377

To powinien każdy przeczytać. Materiał jest porażający i wiele wyjaśnia. A tak czyta się, że to podatnik musi bez przerwy dokładać do tych kopalń.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

NIE dla prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych

#1461497