Grzegorz Braun

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Tak się jakoś dziwnie poukładało na tym świecie, że Polacy mają pecha do przedstawicieli dwóch narodów, z jakimi przyszło nam tworzyć historię przez kilka wieków. O Ukraińcach pisaliśmy sporo, kilka lat temu również o Żydach. Okazuje się jednak, że za sprawą urodzonego w Moskwie dr Yacova Livne, ambasadora Izraela w Polsce, do tematu trzeba wracać.

Wg wspomnianego wyżej dr Livne niesłusznie...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Pamiętamy dokładnie hasła, pod jakimi to obecna waadza jeszcze niedawno podburzała społeczeństwo. Prócz „wolnych sądów” chodziło im jeszcze o „wolne media”.

Tak się jakoś dziwnie układało, że im mniej było reklam (ogłoszeń) rządowych czy też instytucji Skarbu Państwa zamieszczanych w „wolnych mediach” (czyt. GazWyb, TVN, Newsweek), tym niżej Polska była lokowana w tzw. rankingu wolności mediów.

...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Od­ru­ch na­pa­ści na czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dza ak­cję ga­śni­czą, je­st wy­jąt­ko­wo szko­dli­wy. W cza­sie ak­cji, któ­rą prze­pro­wa­dził Grze­go­rz Braun w Sej­mie, ga­sząc cha­nu­ko­we świe­ce, po­wsta­ło za­mie­sza­nie i nikt nie wie­dział, co się dzie­je. Mo­gło być tak, że na­praw­dę wy­bu­chł po­żar i ktoś go ga­si. W tak dy­na­micz­nej sy­tu­acji na­le­ży po­móc te­mu, kto ga­...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Ży­je­my w XXI wie­ku. Uży­wa­my kom­pu­te­rów, sa­mo­cho­dów, sa­mo­lo­tów, wy­sy­ła­my sa­te­li­ty na or­bi­tę, roz­wi­nę­li­śmy sztucz­ną in­te­li­gen­cję prze­wyż­sza­ją­cą w wie­dzy i zdol­no­ści ro­zu­mo­wa­nia więk­szo­ść lu­dzi, po­tra­fi­my ro­bić prze­szcze­py ser­ca, roz­bi­jać ato­my i czer­pać ener­gię z wie­lu źró­deł. Wie­my co by­ło mi­liar­dy lat te­mu i co je­st mi­liar­dy lat...

2.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Wszy­scy dziś je­ste­śmy Asy­ryj­czy­ka­mi i na znak so­li­dar­no­ści z tym na­ro­dem, na któ­rym 2200 lat te­mu do­ko­na­no lu­do­bój­stwa, po pod­stęp­nym ucię­ciu gło­wy je­go przy­wód­cy, po­win­ni­śmy psik­nąć ga­śni­cą na ja­kiś świecz­nik.

Mot­to:

War­choł krzy­czą nie za­prze­czam

Tyl­ko wła­snym pra­wom ufam

Wol­na wo­la je­st czło­wie­cza

Per­ga­mi­nów nie po­słu­cha...

  Cha­nu­ka...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Świat

Racja jest jak dupa, proszę państwa. Każdy ma swoją.

Powyższe słowa, mniej lub bardziej dokładnie, przypisywane są Marszałkowi Piłsudskiemu. I mimo upływu wieku od ich wypowiedzenia pozostają ciągle aktualne.

Nasz kolega, bloger GPS, popełnił onegdaj (24 września) tekst o jakże mondrutkim tytule: Konfederacja ma we wszystkim rację!

Niestety. Najwyraźniej nie zdążył poinformować o najnowszych...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Grzegorz „pożal się Boże” Braun słusznie chowany jest przed elektoratem. To, co wyrabia tenże człowiek, 8 lat temu cieszący się sporym poważaniem jako reżyser nie tylko nie unikający trudnych tematów, ale przede wszystkim umiejący je przedstawić, zdecydowanie wykracza poza tzw. ludzkie pojęcie…

Oto jedna z najnowszych akcji podjętych dla „ratowania Polski”. Na stronie www kanapy posła Brauna,...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kultura

Przypomnienie przez jedną ze znajomych blogerek teorii podkowy jakoś dziwnie nie zwróciło uwagi ogółu. Bo z jednej strony na milę wyczuć prosowiecki zabieg propagandowy – ultralewica jest podobna do skrajnej prawicy, co twórca tej teorii odkrył obserwując NSDAP i komunistów niemieckich, ale ci pierwsi to skrajna prawica, komuniści zaś wiadomo…

Dzisiaj już wiemy, że „teoria podkowy” stosowana...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Incel to mężczyzna, który uważa, że „ustawowo” należy mu się miłość i ciała kobiet. Ponieważ czerpie na brak tychże kobiet i żyje w wymuszonym celibacie, to kobiet oficjalnie nienawidzi. Jednak w rzeczywistości, bardzo ich pragnie.

Trzeba przyznać, że Artur Dziambor, były członek Konfederacji, a niedługo były poseł, zachowuje się żałośnie. W stosunku Do Konfederacji jest właśnie takim incelem....

2.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Świat

Oczywistą oczywistością jest, niestety, że postrzegane przez nas jako renegackie portale oraz imiennie znani publicyści tak naprawdę mają wytworzyć w oczach przeciętnego Rosjanina obraz Polaka, zastraszonego i prześladowanego przez syjonistyczno-banderowsko-anglosasko-watykańsko-amerykański rząd.

Pomijając ewentualność posłużenia się tym okrteśleniem do dalszej walki (co, biorąc pod uwagę...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Pierwszy raz w życiu miałem napisać książeczkę. I to od razu o zadanych parametrach. Określona była objętość, układ, a nawet po części wnioski, które musiałem przedyskutować z moim promotorem.

Do dzisiaj pamiętam słowa ś. p. Profesora N. - Możesz- powiada- iść w kierunku niemieckim. Zaczynając od tytułu komplikuj wszystko tak, aby nawet wyrobiony czytelnik znudzony odłożył twoje dzieło góra po...

4.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Śmierć lek. med. Zbigniewa Hałata na nowo obudziła drzemiących. Chcąc zapewne pokazać, że idee Hałata są niczym Lenin wiecznie żywe, sięgnęli po swoje najlepsze. Niestety. Wystarczy tylko lekko ścisnąć, żeby spod ładnego opakowania wychynęło…

W komentarzu do mojego tekstu bloger JJ bezkrytycznie powołuje się na materiał zaczerpnięty ze strony kancelarii Lega Artis.

Popatrzmy bliżej, co to takiego...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Najwyraźniej szacunki określające ludzi trąconych psychicznie na 2% społeczeństwa nie odpowiadają rzeczywistości w blogosferze.

Popatrzmy, co dzieje się wokół epidemii COVID-19 starając się zachować dystans tak duży, jak tylko to jest możliwe.

Po stronie anty mamy informacje pewne już nawet nie na 100, ale nawet na 1000 procent. ;)

Oto czołowy antyszczep ksywa Ivanowitz 8 października 2021 roku...

3.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (8 głosów)
Obrazek użytkownika janksero
Kraj

Wskoczył mi filmik z konferencji prasowej Konfederacji z dnia 22.09.21, na której kandydat na „naczelnego kata Rzeczypospolitej” Grzegorz Braun, ciągnie dalej swoje hasło „będziesz wisiał” i otoczony nie mniej w tej sytuacji groteskowymi postaciami, istne panoptikum, z całą powagą i przekonaniem, w otoczeniu marsowych  min bogów wojny, zaprezentował program Konfederacji o nazwie „Norymberga 2.0”

...

4.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Im dalej od pierwszych szczepień tym głośniejsza staje się nawalanka antyszczepionkowców. Bo przecież coraz wyraźniej widać, jak bardzo głupawe było ich kategoryczne twierdzenie, że góra do dwóch lat od zaszczepienia wymrą wszystkie „ofiary eksperymentu medycznego”.

Nowy guru antyszczepionkowców (po emerytowanym lekarzu Hałacie i po równie wiekowym profesorze genetyki Zielińskim) niejaki Ryszard...

3.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

W zeszłotygodniowym wydaniu Do Rzeczy (17/2020) znajdujemy wywiad, jaki przeprowadził red. Maciej Pieczyński z jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów Konfederacji Grzegorzem Braunem.

 

Fakt ten, jakże doniosły w końcu, bo od dłuższego czasu mamy okazję powoli przeanalizować każde słowo czołowego zawodnika Narodowej Jedenastki, dziwnie jakoś przeszedł be echa na portalach.

Co takiego się...

4.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (18 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Z uwagą obserwuję przejawy życia politycznego na samym dole. Jak bowiem jest u góry wiemy od lat – nie ma takiej rzeczy, której by polityk nie obiecał przed wyborami.

 

Myślę, ba, przekonany jestem, że rok 2019 już się nie powtórzy. Ledwie pół roku po wyborach widać wyraźnie rozpad ugrupowania, które próbowało (i to dość skutecznie) przechwycić hasła opolskiego muzyka z 2015 r.

 

Jednak KUKIZ’15...

3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (10 głosów)
Obrazek użytkownika raven59
Ogłoszenie

Fragment nagrania z Konferencji Historycznej - II Wojna Światowa - 75 rocznica konferencji w Jałcie w lutym 1945, geopolityka oraz strategie przetrwania, która miała miejsce 8 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjnym Powiśle, Warszawa, Kopernika 30. Organizator: Centrum Edukacyjne Powiśle,

W tym fragmencie Grzegorz Braun poświęcił parę słów kwartalnikowi Szkoła Nawigatorów i jego autorom oraz...

3.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Konrad Rękas, publicysta polskojęzycznego Sputnika, przewidywalny jest do bólu.

 

Kolejna publikacja na „polskim” portalu obnaża całkowicie jego zależność mentalną (czy tylko?) od kremlowskiego reżimu.

W agitce zatytułowanej Czego uczy nas Putin?, opublikowanej w tym samym czasie, kiedy miliony polskich rodzin katolickich śpiewają kolędy tuż po zakończonej kolacji wigilijnej, publicysta Sputnika...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

JE płk KGB prezydent Rosji Władimir Putin ciągnie polski wątek. Tym razem „przypomniało” mu się, że to Polska kolaborowała z Hitlerem.

Onet:

W wystąpieniu do kierownictwa rosyjskiego MON Putin mówił dziś o tym, że polskie władze przed 1939 r. dogadywały się z Berlinem. Przytoczył dokumenty, które jego zdaniem wskazują na to, że polski ambasador w III Rzeszy Józef Lipski podzielał opinie nazistów...

3.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (20 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Na początek przypomnijmy sobie wyniki wyborów parlamentarnych 2015 r. Partia Janusza Korwina Mikkego, występująca jako KORWIN otrzymała 4,76% głosów. Tymczasem „złotousty” i „arcykatolicki” Grzegorz Braun i jego ugrupowanie „Szczęść Boże” zagarnęło tylko 0,09% ważnie oddanych głosów.

 

Narodowcy natomiast, by realnie marzyć o wejściu do Sejmu VIII Kadencji poukrywali się na listach KUKIZ’15 i...

3.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Od mniej więcej 1992 roku kieruję się jedną zasadą realpolityczną. Otóż mniej uwagi zwracam na program wyborczy, więcej zaś na wyborców danej opcji. Ich postawa mówi więcej, niż nawet najbardziej wzruszająca deklaracja (czyt. obietnica) wyborcza.

 

Popatrzmy więc, co naprawdę oferuje nam Konfederacja w oparciu o słowa jednej z najbardziej znanych tu zwolenniczek pp. Brauna, Korwina i Winnickiegi...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Zwolennicy Konfederacji uważają się za jedynych-prawdziwych patriotów. Spojrzeć bliżej, a to patrioci priwislanscy. Niestety, do takiej konkluzji prowadzi niżej wymieniona wypowiedź Grzegorza Brauna.

"... Proszę Państwa, Wielka Brytania od 500 lat do swoich priorytetów strategicznych zalicza walkę z Polską, z Rzeczpospolitą, z Koroną. Królestwo Zjednoczonej Wielkiej Brytanii od wieków do swojej...

3.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (23 głosy)
Obrazek użytkownika elig
Kraj

  

Chodzi o zawiązaną w lutym 2019 Konfederację KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, czyli sojusz polityczny zawarty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego {TUTAJ}.  Aż do wczoraj [3.03.2019] była ona traktowana, jak ugrupowanie nieszkodliwych maniaków.  Zmieniło się to po przedterminowych wyborach prezydenta Gdańska, w których Grzegorz Braun uzyskał prawie 12% poparcia {TUTAJ} Marek Mojsiewicz...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika wawel24
Kraj

Gdy władza poza światłami reflektorów i tubami propagandy prowadzi antypolską robotę zatykania ust niezależnym środowiskom internetowym, artystycznym i naukowym - nie łudź się, że ciebie to ominie. Milcząc o tym, co się dzieje za kulisami "zbawców narodu" kręcisz bicz sam na siebie. Twoje lamenty za jakiś czas, gdy ostrze strachliwej manii władzy dotknie i ciebie (a dotknie niechybnie) - będą...

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (24 głosy)
Obrazek użytkownika izaluka
Kraj

[video:https://www.youtube.com/watch?v=b16n42shHtE]

https://www.youtube.com/watch?v=b16n42shHtE

– Obronię Gdańsk przed eurokomuną i inwazją imigrantów. Nie będą Niemcy i Żydzi uczyć nas historii, nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci.

– Rozliczę Układ Gdański. Miasto dla mieszkańców, nie tylko dla obcych spekulantów i deweloperów, jeżeli ulgi i ułatwienia to dla lokalnych pracodawców i...

3.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Zawiedzony
Kraj

Co pisza w sieci

 

                 

Odsłuchałem sobie właśnie wczorajszy wywiad Radia Gdańsk z kandydatem na tamtejszego prezydenta Grzegorzem Braunem. Rzecz jasna o Grzegorzu Braunie można by dużo dyskutować, ale pozwolę sobie cały jego koloryt i polityczno ideowe poglądy wziąć tu w nawias, bo zwróciła moją uwagę inna rzecz.

W jego wypowiedzi bardzo mocno wybrzmiała po raz kolejny teza o jakichś...

3.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (11 głosów)
Obrazek użytkownika raven59
Idee

10 lutego 2019 roku mija 70 rocznica śmierci prof. Feliksa Konecznego wybitnego polskiego filozofa, dziennikarza,  historyka i historiozofa, twórcy oryginalnej koncepcji cywilizacji.

Z tej okazji Centrum Edukacyjne Powiśle wraz Stowarzyszeniem im. Bpa Kajetana Sołtyka zorganizowało konferencję historyczną z cyklu „Jedynie prawda jest ciekawa” pt.: „Prof. Feliks Koneczny i jego porównawcza nauka o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika markowa
Kraj

Czas mija, dzieci rosną, my się starzejemy, a najmłodszy (do niedawna) Prezydencik - "prezydenci".

 Co z tego wynika? Każdy widzi. Po wierzchu - wszystko ślicznie.

A pod spodem?

Ustawa 1066 - w mocy. Mogą odstrzelić każdego w biały dzień.

Ustalono tysiące afer PO+PSL - i nic.

Najgorsze ze wszystkiego jest jednak podlizywanie się Żydom.

Pisze o tym Grzegorz Braun w "Polsce Niepodległej." (obszerny...

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (17 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Kultura

  Wczoraj [1.03.2017] przeglądałam Internet i znalazłam dwie ciekawe rzeczy, które przegapiłam 22 miesiące temu oraz 6,5 miesiąca temu.  Chodzi mi o dwa krótkie wywiady Grzegorza Brauna dotyczące "Gwiezdnych Wojen".  Pierwszy z nich nakręcony 1 maja 2015 roku {TUTAJ

(link is external)} na lotnisku w Brukseli znalazł spory oddźwięk w sieci, od portalu wPolityce.pl {TUTAJ(link is external)} po "...

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (13 głosów)

Strony