Migracja? Homo też - zaplanowane! cz.2

Obrazek użytkownika jasieńko
KawiarNIA

Możecie protestować, to nic nie pomoże. Marsze, petycje, pikiety, miasteczka namiotowe przed budynkami rządowymi, „morze atramentu” wylewane na portalach internetowych nie zmienią niczego – próżne nadzieje. Migrantów, homosiów i wszelką odmienność będziemy przyjmować i hołubić, a w wielu przypadkach zmuszeni i pokochać. Wchodząc w 2004 r. do paszczy potwora unijnego skazani zostaliśmy na utratę wszystkiego co stanowiło naszą europejską odrębność. Właśnie odczuwamy skutki mechanizmu działania potwora unijnego i jednego z podstawowych działań matematycznych – dzielenia. Wielu obywateli z radością przyjmuje coroczne kwoty finansowe płynące z dopłat i rozmaitych funduszy unijnych, czasem wydaje się, że bez nich nie można już nic samodzielnie zrobić, bo zwyczajnie – brak pieniędzy. Teraz spłyną nam migranci i nie ma powodu do protestu, proszę państwa, to przecież to samo działanie – dzielenie, a że nam i wielu innym się to niepodoba, mało kogo to obchodzi.

Ktoś zada pytanie – skąd ta pewność? Odpowiadam – z unijnych rozporządzeń i jeśli o tym nikt nie wie, to trzeba mieć pretensje do klasy politycznej, tej rzadzącej i tej w opozycji. Czy nie zastanawiającym jest, że nikt tego jeszcze nie wyartykułował - żaden polityk, dziennikarz?

Poniżej te rozporządzenia, które już od roku są w użyciu. Wskazują one dlaczego dla migrantów są otwarte granice, dlaczego tyle wszelkiego plugawstwa pojawia się w przestrzeni publicznej, wskazują też, że żaden z protestów przeciwko temu nie będzie uznany. To wszystko jest planowe, nawet pozorowana walka z Putinem! W Dzienniku Ustaw UE L77/2014 z 15.03.2014 r. zamieszczono pakiet 3 rozporządzeń ustanawiających: Europejski Instrument Sąsiedztwa, Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej. Ten ostatni instrument powinien być nam dokładnie znany gdyż stosunkowo niedawno nam też na nim przygrywano.

Ale do rzeczy, spójrzmy na dokumenty i ich zapisy, a łatwiej będzie zrozumieć to co dzieje się wokół nas, łatwiej zauważyć nieskuteczność obecnych form protestu przeciw wtłaczaniu wszystkich do jednego wora i wymuszaniu odpowiednich zachowań. Zauważmy wreszcie złotą klatkę poprawności w jakiej się znaleźliśmy, przyjrzyjmy się „instrumentom”, na których nam grają. To co istotne, dla zwrócenia uwagi - wytłuściłem.

Rozporządzenie pierwsze

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11.03.2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 ust. 1 i art. 212 ust. 2, uwzględniając (…), a także mając na uwadze, co następuje:

1) niniejsze Rozporządzenie ustanawia Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) jako jeden z instrumentów bezpośrednio wspierających politykę zewnętrzną Unii Europejskiej. Zastępuje ono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006, które straciło moc w dniu 31.12.2013 r. [mamy więc ciągłość procesu – J.]

2) art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że Unia ma rozwijać szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii (…)

3) w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) Unia oferuje sąsiadującym z nią krajom uprzywilejowane stosunki, oparte na wzajemnym zobowiązaniu do (…)

5) niniejsze rozporządzenie powinno wspierać realizację inicjatyw politycznych, które ukształtowały EPS; są to: Partnerstwo Wschodnie pomiędzy Unią a jej wschodnimi sąsiadami, partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu oraz Unia dla Śródziemnomorza w południowym sąsiedztwie. (…)

7) niniejsze rozporządzenie uznaje szczególny status Federacji Rosyjskiej zarówno jako sąsiada Unii, jak i strategicznego partnera w regionie.

11) oczekuje się, że państwa członkowskie, kraje partnerskie i inne kraje uczestniczące, biorące udział we współpracy transgranicznej i współpracy regionalnej, zapewnią współfinansowanie. (…)

17) unijne wsparcie udzielane na podstawie niniejszego rozporządzenia należy co do zasady dostosować do odpowiednich krajowych lub lokalnych strategii i środków krajów partnerskich i, w stosownych przypadkach, do takich strategii i środków Federacji Rosyjskiej.

19) walka ze zmianą klimatu to jedno z większych wyzwań stojących przed Unią, które wymaga podjęcia pilnych działań na skalę międzynarodową. (…)

20) stabilne ramy współpracy z państwami sąsiadującymi w dziedzinie energii i zasobów, spójne z unijnymi przepisami o rynku wewnętrznym, przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa Unii w tej dziedzinie. [znowu... Rosja – J.]

21) przekrojowymi celami wszystkich działań podejmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia są: równouprawnienie płci, prawa osób należących do mniejszości oraz zwalczanie dyskryminacji i nierówności.

Jeśli ktoś nie zorientował się co do geograficznego kierunku działań unijnych, wątpliwości rozwiewa załącznik do rozporządzenia:

Załącznik I

Kraje partnerskie , o których mowa w art. 1: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Republika Mołdawii, Maroko, Okupowane terytoria palestyńskie, Syria, Tunezja, Ukraina.

Wspomniany w załączniku art. 1 precyzuje to tak: niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Instrument Sąsiedztwa z myślą o dalszym dążeniu do przestrzeni wspólnego dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, obejmującej Unię oraz kraje i terytoria wymienione w załączniku I („kraje partnerskie”), (…) zgodnie z TUE. [czyli po wchłonięciu tych krajów „Instrument” będzie obejmował kolejne nowe kraje, gdyż to wynika z zapisów o globaliźmie w następnym rozporządzeniu – J.]

Jak na dłoni widać, że są to kraje, którym amerykanie i europejczycy niosą od paru lat demokrację i którym przyniesiono haos, destabilizację, wojny, śmierć i migrację. Właśnie stamtąd ta migracja. Zastanawiające jest sformułowanie: Okupowane terytoria palestyńskie. Nasuwa się pytanie – przez kogo, bo jakoś tego nie podkreślono? To coś brzmi równie mgliście jak: nazistowskie obozy śmierci w Polsce.

W rozporządzeniu drugim: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 235/2014 z dnia 11.03.2014 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie, czytamy w jego istotnych punktach:

12) tworzenie i utrzymanie kultury praw człowieka oraz wspieranie kształtowania się niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, (…) oraz zapewnienie demokracji dla wszystkich – zadanie szczególnie pilne i trudne we wschodzących demokracjach... [kultura praw człowieka – nowe pojęcie, zupełnie jak hasło reklamowe banku Alior: nowa kultura bankowości – J.]

15) w ramach niniejszego rozporządzenia Unia ma zapewniać pomoc w rozwiązywaniu globalnych, regionalnych, krajowych i lokalnych problemów w zakresie przestrzegania praw człowieka i demokratyzacji (…)

16) (…) pomoc Unii w ramach niniejszego rozporządzenia – ze względu na swój globalny charakter i niezależność działania od zgody rządów i organów publicznych odnośnych państw trzecich – powinna mieć szczególny charakter uzupełniający i dodatkowy.

Jeśli ktoś sądzi, że jest w stanie w jakikolwiek sposób zatrzymać napływ wszelkiego pedalstwa do Polski i Europy, to jest w błędzie, a niedowiarkom oczy powinien otworzyć art. 2 pkt 1a:

wspieranie i umacnianie demokracji uczestniczącej i przedstawicielskiej, zgodnie z ogólnym cyklem demokratycznym (…), między innymi poprzez:

i) wspieranie wolności zrzeszania się i zgromadzeń, swobodnego przepływu osób, wolności słowa i poglądów, w tym form wyrazu politycznego, artystycznego i kulturowego, (…) [porównajmy to z rzeczywistością w kraju, ile energii zużyto, by przykładowo, mogła zaistnieć TV Trwam - J.]

v) wspieranie pluralizmu politycznego i demokratycznej reprezentacji politycznej, zachęcanie kobiet i mężczyzn, a w szczególności członków grup marginalizowanych i grup szczególnie wrażliwych [jakich? - J.], zarówno w charakterze wyborców, jak i kandydatów, do uczestnictwa politycznego w demokratycznym procesie reform na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; [Porównując rzeczywistość i zapis tego punktu widać wyraźnie dlaczego wszelki opór przed tym (tzw. homofobia, ksenofobia) jest bez szans – to jest wypełnianie przez państwa rozporządzeń unijnych, to taki psi obowiązek - J.]

oraz art. 2 pkt 1b:

wspieranie i ochrona praw człowieka (…) między innymi w zakresie:

iv) walki z rasizmem i ksenofobią, a także dyskryminacją na jakimkolwiek tle, w tym ze względu na płeć, rasę, (…) opinie polityczne lub jakiekolwiek inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową [jakie pojemne hasła! Nawet - jakiekolwiek inne opinie czyli określenie żeś idiotą również? – J.]

viii) praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), w tym środków mających na celu depenalizację homoseksualizmu, zwalczanie przemocy i prześladowań na tle homofobii i transfobii oraz promowanie wolności zrzeszania się, zgromadzeń i słowa dla osób LGBTI

x) praw dziecka (…) w tym (…) ochrony przed dyskryminacją ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub inne [popatrzmy na ten galop! - już u dzieci: światopogląd i opinie polityczne – J.], narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne, majątek, niepełnosprawność, urodzenie lub inny status

Strategia nakazuje szybko działać, więc by nie uzależniać się od Parlamentu EU przyjęto w art. 7 zapis: uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Teoretycznie Parlament EU może cofnąć te uprawnienia jednak do tego wymagana jest jak wiadomo większość głosujących, a z tym to różnie. Tak więc wszelkie decyzje w tej sprawie parlament unijny przekazał w majestacie prawa niewielkiej grupie ludzi – mamy więc kolejny okragły stół, przy którym decyduje się o wszystkim.

Ażeby zapewnić napływ do EU migrantów, dewiantów, homosiów i wszelkich cosiów zagwarantowano na ten cel tzw. środki finansowe - ponad 1,3 mld Eur na lata 2014-2020 (art. 10), a dla rozporządzenia pierwszego - ponad 15,4 mld Eur na lata 2014-2020 (art. 17). W rozporządzeniu Europejski Instrument Sąsiedztwa jest jeszcze taki kwiatek (art. 17 Pula środków finansowych, pkt 3.):

zgodnie z art. 18 ust.4 rozp. Nr 1288/2013, orientacyjna kwota 1,68 mld Eur (…), zostaje przydzielona na działania związane z mobilnością edukacyjną do lub z państw partnerskich w rozumieniu rozp. (…) oraz na współpracę i dialog polityczny z organami, instytucjami i organizacjami z tych państw. [czyli jeżdżenie i nauczanie wybranych ludzi demokracji oraz sponsorowanie ich przyjazdu na szkolenia w krajach unii w tym samym celu, taki zaczątek kolorowych rewolucji – J.]

Rozporządzenie trzecie, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 z dnia 11.03.2014 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej. I w tym rozporządzeniu warunkiem przyjęcia jest wspieranie i ochrona praw człowieka między innymi w zakresie praw lesbijek, gejów, etc. i walka z dyskryminacją na jakimkolwiek tle.

Dla realizacji tego celu UE zabezpiecza ponad 11,6 mld Eur na lata 2014-2020 (art. 15). W załączniku wymieniono kraje, które są objęte pomocą przedakcesyjną: Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Turcja i była jugosłowaiańska republika Macedonii.

Jak widać nie zrezygnowano z dalszego nęcenia Islandii... natomiast informacje z doniesień medialnych wskazują, że jednym z warunków wchłonięcia (przyjęcia) Serbii będzie jej zgoda na istnienie Kosowa. A czym dla Serbii jest Kosowo? „Jest kolebką państwowości, mitem i legendą i jeśli to zostanie zniszczone, zginie i Serbia” - powiedział w ostatnim wystąpieniu reżyser Emil Kusturica. Czyż nie ma racji?

Dla porównania, pula środków przeznaczona rozporządzeniem 237/2014 z 13.12.2013 r. ustanawiająca Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego wynosi, przy miliardach, tylko... 225 mln Eur.

Wyjaśniło się przy okazji wiele rzeczy. Teraz wiadomo dlaczego wywołaliśmy awantury z Białorusią, dlaczego tak pomagamy Ukrainie. Jest unijny rozkaz i są na to środki finansowe. Stąd nie budzi zdziwienia bezkarność funkcjonowania na Ukrainie, potem w EU grupy Femen, która następnie pojechała robić zadymę do Tunezji i Turcji. Tam niestety nie powitano jej entuzjastycznie i kilka panienek wylądowało w odosobnieniu.

Z perspektywy czasu i odległości wydaje się, że krwawe konflikty w Azji i Afryce wynikają z usilnego zamiaru wprowadzania tam demokracji i praw człowieka oraz świadczy o tym, że tamtejsze społeczeństwa nie za bardzo tego chcą albo nie są jeszcze gotowe. Widać, że unijna polityka jest zbyt nachalna, zaś cały proces powinien być rozłożony na dłuższy okres. Stąd ten rozlew krwi i uchodźcy.

Ambicją Eurokołchozu jest zapędzenie wszystkich (niezależnie od koloru skóry) do pracy w europejskim (a nawet światowym) raju na rzecz wzrostu PKB, pod pozorem zbawienia świata przed zmianą klimatu i równouprawnienia wszystkiego z wszystkim.

Na wszystkie te negatywy jest przyzwolenie i akceptacja, są pieniądze, akty prawne i policja; będzie też wymuszanie i karanie opornych, czego pierwsze sygnały dochodzą ze Szwecji i Niemiec. Potwór unijny jest nienasycony, a to dopiero początek.

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:15)

Komentarze

~~~~~

Nie wydaje mi się byś trafił na szerszy odzew lub zainteresowanie.. Owszem.. Będzie kilka(u) "oburzonych" i "rozpaczających" - i..??

- No będzie kilka(u)..

- No i...??

No będzie kilku(a)!!
-  Nie wystarczy?? Przeca obowiązek spełniony!
..Czyli: - "Ach ta Unia!"

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

cornik Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#1496811

trzeba manifestowac i okazywac ze nie ma zgody. Bierna postawa tylko tylko ich upewni ze dzialania odnosza skutek. Na przestrzeni dziejow nie takie potwory padaly to i ten padnie. Jak nie z glodu to z przejedzenia. Najgorsze co mozemy robic to biernie sie poddawac ich dyktatom.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Medardo

Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas.

#1496816

rozbrojonym spoleczenstwie polskim nie ma wiekszego wyboru.
Rozbrojonym w sensie doslownym bo Polacy jako niewolnicy - bo tylko niewolnicy nie maja prawa posiadania broni zeby sie bronic przed bandytyzmem- ale tez rozbrojeni w sensie moralnym.
Gdzie podtawowy instynkt samozachowawczy zostal zniwelowany prawie do zera i zastapiony oportunizmem, tumiwisizmem czy przyslowiowym grylowaniem.
Grzech glowny Polakow to zaniechanie,ktore wolnymi krokami doprowadzilo do zniewolenia.
Juz dawno polksi wieszcz pisal bajke o psie na lancuchu z pelna micha ktory nie rozumial filozofi innego psa, ktory mowil :ze lepszy na wolnosci kasek byle jaki ,jak w niewoli przysmaki.
Problem w tym ze tych myslacych inaczej niz ci co mowia ze liczy sie tylko TU I TERAZ jest malo.
Tamci tu i teraz sa na lancuchu z pelna micha tyle ze w kazdej chwili moze przyjsc pan spusci kundla z lancucha i go pogoni, a na miejsce wezmie mlodszego lepiej szczekajacego.
Tamten kundel przyzwyczajony do gotowego zdechnie bezdomny z glodu.

Pelno jest tez agitatorow pseudo katolikow, ktorzy za przykladem gudlaja Mazowieckiego caly czas
wcikaja nam czerwona kreske i przytaczaja zle pojete slowa Popieluszki ze nalezy zlo dobrem zwyciezac,a Polacy to debile i nie sa przygotowani, aby miec dostep do broni, gdyz nie maja takiej przeszlosci historycznej z nia obcowania - jest to SATYRA gloszona przez tutejszego `niesiolowskiego`.
Ale kazdy portal niezalezny ma swoich zydokomuszych esbeckich pieskow ktorzy za miche szczekaja jak im pan dyktuje.
A nawet czlowiek prymitywny wie ze dostep do broni jest gwarantem bezpieczenstwa i wolnosci.

Usypiacze agituja zeby nadstawiac drugi policzek jako chrzescijanie,co jest bzdura, gdyz walka ze zlem adekwatnymi srodkami w stosunku do zla,jest zgodna z biblia.
Czy ksiadz Skorupko i wielu jemu podobnych w naszej hitori innych ksiezy zdradzili kosciol?
Dlaczego nam sie wpaja role rzeznych baranow ze to jest jedyna droga do przezwyciezenia zla.
Otrzymujac wielo krotnie komunie od ks.Popieluszki i sluchajc jego kazan dokladnie wiem co mial On na myli mowiac ze zlo nalezy dobrem zwyciezac.
I wcale Popieluszko nie mial na mysli tylko duchowej strony slowa DOBREM - jak nam sie tu imputuje,tylko adekwatne srodki jakie sa naszym dobrem i dlatego zginal,jego przekaz byla, az zbyt czytelny dla owczenego i obecnego rezymu.Dobrzez wiedzial ze sama modlitwa nie pokona sie zla/wroga.

Tak ze uwazam ze nawet bedac w niewoli jak najbardziej trzeba probowac, bo mala iskra kiedy powoduje pozar a im wiecej tych iskiereczek bedzie tym wczesniej ogien zaplonie, a juz widac ze juz sie nastroje wsrod najbardziej tolerancyjnych Polakach podniosly, anasza pisanina choc czesto nawet tu ocenzurowana przynosi efekt,tak ze warto wylewac tony atramentu czy zmieniac klawiatury w kopmach.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1496819

Jak świat światem, za wolność narody zawsze płaciły krwią. I nie w stacji krwiodawstwa. Europa pogrąża się w haosie jak niegdyś imperium Rzymu. Upadek imperium rzymskiego trwał trzysta lat. Upadek Europy się rozpoczął, i w dobie dzisiejszych technologii może trwać o wiele krócej. Jesli w porę nie przyjdzie opamietanie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1496825

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika wilk na kacapy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

nie rozbieriosz.Nikt ci za darmo wolnosci nie odda jak sie przyzwyczail do tego ze na niego orzesz.
Oni doprowadzaja do eutanazji narod,a my co mamy tylko ich za to nie pochwalac i byc dobzi dla naszych katow?
Oni wpieprzaja osmiorniczki z kawiorem astrachanskim popijajac szampanem, a kalekim dzieciom w sejmie od Tuska musialy matki wyrywac nedzne grosze na egzystencje na poziomie nedzy i co tu tez mamy byc dobzi dla tej bandy?
Przeciez to jest zlo w najwyzszym wydaniu i niech propagandysci pokroju Mazowieckeigo jakiegos dobra jako narzedzia walki z bandytyzmem nam nie wskazuja,bo jak ktos do mnie strzela to ja sie pomodle za jego dusze ale po tym jak mu posle troche olowiu.

Moj sasiad ciagle o cos fikal strzelal z wiatrowki mi nad glowa do patakow czy mojego kota, ktory do niego poszedl,prosilem po dobroci zeby tego nie robil nie skutkowalo,a moglem zadzwonic do merostwa zeby zrobili z nim porzadek bo nawet z broni pneumatycznej nie mozna strzela w odleglosci mniejszej jak 150 metrow od zabudowan.
Ale penego dnia kiedy wiedzialem ze mnie obserwuje wyciagnolem swojego AK i zaczolem czyscic.
Oczywiscie on towidzial i za piec minut zazdwonil na Policje,policjanci nie wchodzc do domu zapytali sie o co chodzi i o pozwolenie i bylo by po ptokach ale ja im powiedzilaem ze sasiad strzela z wiatrowki i boje sie o swoje zdrowie no bo oko moze wybic i ze strzela do zwierzat.
Gogusia skuli przyjechala specjalna ekipa, znalezli u niego i amunicje bez pozwolenia i wiatrowke o mocy, ktora wymagala zarejestrowania i pozwolenia jak na bron palna,znalezli tez marichuane w ilosci handlowej przyjechala ekipa z organizacji ochrony zwierzat ze specjalnym psem, ktory znalzl pare zakopanych wiewiorek i kota sasiadki.Okaqzalo sie ze byl juz karany i zadnego pozwolenia nie ma prawa miec.
Tak ze sam sobie narobil, ale potrzebny byl kalach chociaz tylko na pokaz.
Tak ze pozbyles sie idjoty bo sprzedali dom i teraz mam mila sasiadke.

Prawem kazdego wolnego czlowieka jest bronic swoich bliskich , swojego mienia,a takze przypadkowych ludzi, ktorzy potrzebuja pomocy.
Od zarania ludzkosci wolny czlowiek mial bron- najpierw prymitywna, ktora z czasem ewolucji broni zostala zastapiona nowoczesnym srodkiem razenia.
I bandzior czy to prywatny czy panstwowy zanim wejdzie w posiadanie twojej wlasnosci dwa razy sie nad tym zastanowi,nie do ppmyslenia jest zeby jakis komornik z mafi komorniczej wszedl na cudzy teren i w imie mafijnego prawa ukradl ciagnik czlowkowi ktory nie byl nic nikomu winien i zaraz ten caiagnik sprzedal kolesiom z wielkim zyskiem.
Jak by ten wlasciciel mial bron to by do tego zlodziejstwa nie doszlo- oczywiscie tez trzeba zmienic niewolnicze prawo w Polsce, ktore do tej pory chroni bandytow i zlodzieji.
W panstwie gdzie obywatele maja dostep do broni to sam rzad pilnuje demokracji,bo czuja bat spoleczenstwa.
Dlatego w Ameryce zydowskie lobby chce rozbroic spoleczenstwo by je bardziej zniewolic.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2
#1496843

Witaj

Ależ my nie powinniśmy protestować!

Ze staropolską gościnnością powinniśmy przyjąć ich setą i schabowym!

A następnie umieścić ich w pięciogwiazdkowym HOTELU z wyżywieniem a nawet rozrywkami,

z dzienną stawką za pobyt przypuśćmy 6000/30 euro...

Ze względów logistycznych i krajobrazowych, HOTEL powinniśmy zlokalizować powiedzmy

w Bornym Sulinowie.

A dla szczególnie wyróżniających się, na przykład w silosie po rakiecie nuklearnej.

Wtedy nawet na prądzie oszczędzimy, bo muslimy sami sobie będą świecić - np. oczami.

Przecież cały świat zapieje z zachwytu, a najbardziej Makrela.

Bo oni już w drodze do naszego raju, będą wyskakiwać w biegu pociągów.

Myśleć tylko trzeba.

Czesi już zaczęli i makrela oszalała z zachwytu...

http://wpolityce.pl/swiat/269559-uchodzcy-musza-placic-za-internowanie-i-nie-wolno-im-opuszczac-schronisk-to-spowodowalo-ze-muzulmanie-nie-uciekaja-do-czech-niemcy-sa-wsciekli

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#1496836