Powstał Ruch Edukacji Narodowej ( OKEN)

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Oświadczenie Ruchu Edukacji Narodowej
ws. wspierania działalności Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej

Sygnatariusze Ruchu Edukacji Narodowej stanowczo oświadczają, że w swoich działaniach pragną współdziałać z Obywatelską Komisją Edukacji Narodowej. Daliśmy temu wyraz w naszym Statucie, gdzie w pierwszym rzędzie deklarujemy takie poparcie dla OKEN.
Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi organizacjami, dla których cele naszej organizacji są bliskie.
Warszawa, dn. 18 czerwca 2012r. Prezes REN
Jadwiga Chmielowska

Statut Stowarzyszenia „Ruch Edukacji Narodowej” (REN)
z siedzibą w Katowicach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie „Ruch Edukacji Narodowej” (REN) zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada
osobowość prawną.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z zachowaniem
miejscowych praw o stowarzyszeniach .
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 8. Celem Stowarzyszenia jest następująca działalność:
1. Wspieranie działania Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.
2. Budowa szerokiego ruchu społecznego, który będzie wsparciem dla polskiej szkoły
w realizacji przez nią programów wychowawczych i programów nauczania opartych
na wartościach chrześcijańskich i tradycji patriotycznej.
3. Tworzenie klimatu budowania w polskich szkołach programów wychowawczych
opartych na wartościach chrześcijańskich i tradycji patriotycznej.
4. Ocenianie podstaw nauczania, programów ramowych przygotowywanych
przez administrację państwową.
5. Przygotowywanie własnych propozycji programowych, własnych programów
ramowych.
6. Przygotowanie mechanizmów ewaluacji szkół pod względem jakości nauczania
jak i realizacji programu wychowawczego.
7. Przygotowanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych umożliwiających szeroki
rozwój szkolnictwa niepublicznego, w szczególności poprzez przejmowanie placówek
szkolnictwa publicznego przez organizacje związane z Kościołem Katolickim.
2
8. Budowa niezależnych od administracji państwowej certyfikatów potwierdzających
uzyskanie określonego poziomu wiedzy i umiejętności w różnych obszarach nauczania.
9. Stworzenie odpowiedniego klimatu do opracowywania i wydawania podręczników
zgodnych z tradycyjnie rozumianymi wartościami: poszanowania i doceniania
roli rodziny, Kościoła katolickiego i tradycji patriotycznych.
10. Budowanie zainteresowania polską szkołą szerokich kręgów społecznych –
rodziców, nauczycieli, wychowawców.
11. Budowanie etosu nauczyciela i wychowawcy.
12. Zachęcanie rodziców do aktywnego oddziaływania na szkoły z wykorzystaniem
narzędzi prawnych określonych w Ustawie o Systemie Oświaty.
13. Inicjowanie zakładania i prowadzenie szkół podstawowych, średnich, zawodowych
i wyższych
14. Prace na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także prowadzenie działań wspierające rozwój demokracji.
16. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
17. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
18. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
19. Wspieranie wszelkich form nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury i sportu.
20. Krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży, w szczególności poprzez
zwiększanie świadomości historycznej i obywatelskiej.
21. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
22. Upowszechnianie problematyki ekologicznej
23. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej
24. Popularyzacja turystyki krajoznawczej
25. Upowszechnianie dorobku historycznego w tym poprzemysłowego
§ 9 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji
i inicjatyw działających w następujących obszarach: oświata, edukacja, kultura, kultura
fizyczna, obronność, przestrzeganie prawa i prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój
regionalny i lokalny.
§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc w organizowaniu lokalnych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich
spotkań organizacji.
2. Tworzenie sieci współpracowników lokalnych.
3. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym charakterze.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjnoszkoleniowej.
5. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej
6. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
7. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
8. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób
indywidualnych.
9. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych,
gospodarczych, politycznych i samorządowych.
3
10. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie
użytecznych.
11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
12. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, związkami zawodowymi,
organizacjami pożytku publicznego, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
oraz osobistościami z życia publicznego zainteresowanymi celami Stowarzyszenia
13. Podejmowanie wszelkich innych działań zgodne z prawem, które zmierzają
do osiągnięcia celów jakie stawia sobie Stowarzyszenie.
§ 11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkami zwyczajnymi są osoby biorące udział w akcji w Obronie Polskiej Szkoły
i osoby je bezpośrednio je wspierające.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Nowo
przyjmowany członek stowarzyszenia ma obowiązek wystąpić do IPN-u o zaświadczenie
wykluczające jego współpracę z aparatem bezpieczeństwa PRL.
4 Kandydaci na członków urodzeni po dniu 1 sierpnia 1972 roku są z tej procedury
zwolnieni..
§ 15.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych
z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
4
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.
§ 16.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc
i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
§ 17.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 18.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich
lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
5) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
popełnione z pobudek zasługujących na szczególne potępienie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20.1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności
ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
5
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
nie później niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się
do uchwał, o których mowa w § 35.1 i 2.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 21.
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji
skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób
nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną. Liczba dokooptowanych
w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
3. W przypadku kiedy liczba dokooptowanych członków organów pochodzących z wyboru
przekracza 1/3, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
§ 22.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(z zastrzeżeniem § 21.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35.1 i 2).
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
6
10. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
poprzez wideokonferencje lub/i telekonferencje.
§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 24.1. Zarząd składa się z od 5 do 9 osób w tym Prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego
składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
6. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty
elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też videokonferencji. Do podejmowania
uchwały przy użyciu wyżej wymienionych środków stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
§ 25. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
7
14) powoływanie i odwoływanie uchwałą delegatury Stowarzyszenia określając ich obszar
działania i kompetencje.
15) Powoływanie Komisji Programowej, ciała ustalającego wraz z zarządem cele i strategie
działania.
§ 26. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 27.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji
Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 29. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
1) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień,
2) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie
ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30. 1.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu
tajnym.
2. Komisja może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty
elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też videokonferencji. Do podejmowania
uchwały przy użyciu wyżej wymienionych środków stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Komisji.
§ 31.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
8
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 32.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§ 33.1 Zabrania się:
1). Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami
bliskimi”
2). Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
3). Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4). Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich
Rozdział VI
Reprezentacja stowarzyszenia
§ 33.
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów,
udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych są Prezes działający łącznie z członkiem Zarządu. Do ważności
oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch w/w członków Zarządu.
9
2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach
niemajątkowych jest prezes jednoosobowo lub co najmniej dwaj członkowie
zarządu działający łącznie w tym obowiązkowo wiceprezes.
3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia powyżej kwoty 50 000 PLN wymagana jest pisemna
zgoda Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje
także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Ruch
Edukacji Narodowej” (REN), nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie
majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Zebrani w Rajczy w dniach 1 - 3 czerwca 2012 roku uczestnicy głodówek w obronie polskiej szkoły, mając wsparcie uczestników protestu z Warszawy, Wrocławia i Siedlec postanowili kontynuować walkę o tożsamość narodową i edukację w polskiej szkole poprzez Stowarzyszenie RUCH EDUKACJI NARODOWEJ – REN powołując Stowarzyszenie o takiej nazwie. 14 czerwca br. statut został złożony w sądzie. Od tego momentu REN może aktywnie działać i budować struktury terenowe.
Celem ruchu jest stymulowanie ogólnonarodowej debaty o edukacji dla stworzenia nowego systemu oświaty.
Ruch wspiera powołaną 19 maja 2012 roku w Krakowie Obywatelską Komisję Edukacji Narodowej (OKEN) w celu przygotowania nowych podstaw programowych dla polskiego szkolnictwa.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE:

Bogusław Leonard Dąbrowa-Kostka KRAKÓW
Kazimierz Zygmunt Korabiński KRAKÓW
Ryszard Majdzik KRAKÓW
Jerzy Maciej Kublikowski SIEDLCE
Janina Jadwiga Chmielowska TARNOWSKIE GÓRY
Andrzej Jan Kamiński TARNOWSKIE GÓRY
Anna Franciszka Zaskórska TARNOWSKIE GÓRY
Zdzisław Jan Bojarski CZĘSTOCHOWA
Witold Paweł Korona CZĘSTOCHOWA
Jerzy Andrzej Zimny CZĘSTOCHOWA
Jan Karandziej NYSA
Janusz Wolniak WROCŁAW
Radosław Rozpędowski WROCŁAW
Ola Walentyna Lamorska NOWA RUDA
Krystyna Antonina Śliwińska NOWA RUDA
Piotr Gryza WARSZAWA
Mariusz Patey WARSZAWA
Adam Borowski WARSZAWA
Lech Ochnik WARSZAWA
Grzegorz Wysocki WARSZAWA
Katowice, dnia 16 czerwca 2012 roku
Władze stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Janina Jadwiga Chmielowska TARNOWSKIE GÓRY - prezes
Janusz Wolniak WROCŁAW – v-ce - prezes
Bogusław Leonard Dąbrowa-Kostka KRAKÓW – v-ce prezes
Piotr Gryza WARSZAWA - v-ce prezes
Ryszard Majdzik KRAKÓW – skarbnik
Witold Paweł Korona CZĘSTOCHOWA – sekretarz

Komisję Rewizyjną w składzie:
Jan Karandziej NYSA – przewodniczący
Jerzy Maciej Kublikowski SIEDLCE– v-ce – przewodniczący
Ola Walentyna Lamorska NOWA RUDA
Ruch zaprasza do współpracy nie tylko organizacje ale i wszystkie te osoby, którym leży na sercu przyszłość kolejnych pokoleń Polaków.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”

Kontakt: ruchedukacjinarodowej@gmail.com
tel. 505 054 344 Jadwiga Chmielowska;
605-432-666 Bogusław Dąbrowa – Kostka;
601 782 551 Janusz Wolniak;
603 134 481 Piotr Gryza.
Stanowisko
Stowarzyszenia Ruchu Edukacji Narodowej ws. projektu Rozporządzenia MEN dotyczącego zmiany podstawy programowej

Przedstawienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 12 czerwca br. projektu Rozporządzenia ws. zmiany podstawy programowej traktujemy jako pozytywny przejaw refleksji nad przyszłością polskiej oświaty.
W pierwszym roku funkcjonowania nowej podstawy programowej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym mamy nadzieję, że będzie czas, aby resort edukacji poważnie potraktował wszelkie propozycje opracowane przygotowywane i opracowywane przez Obywatelskie Komisje, związki zawodowe i inne organizacje.
Nasze Stowarzyszenie traktuje ten okres jako czas przejściowy, w którym będzie można spokojnie wypracować odpowiedni model polskiej edukacji. Służyć temu będzie między innymi powołana w Krakowie Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej i inne organizacje pragnące włączyć się w prace reformatorskie.
Pragniemy zaznaczyć, że popieramy także stanowisko Polskiej Akademii Nauk, w którym podkreśla się, że ograniczenie nauczania także przedmiotów ścisłych, np. fizyki prowadzić będzie do zapaści cywilizacyjnej.
Wyrażamy wolę współpracy ze wszystkimi organizacjami, a także z MEN w pracach nad opracowaniem nowej polityki edukacyjnej.
Pragniemy przywrócenia tradycji polskiej szkoły, która uczy, wychowuje, razem z rodzicami kształtując świadomego patriotę i obywatela. Taki kształt edukacji będzie możliwy wtedy, gdy programy nauczania, w tym polska historia, nie będą redukowane, ale nauczane w pełnym zakresie.
Katowice dn. 15 czerwca 2012 r.
Za Zarząd REN
Prezes
Jadwiga Chmielowska

Ocena wpisu: 
Brak głosów