Stowarzyszenie Przejrzysty Rynek do Premiera Tuska

Obrazek użytkownika Jerzy Bielewicz
Blog

Warszawa, 7.11.2010

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Jako organizacja społeczna, zaniepokojeni rozwojem sytuacji w Polsce pragniemy niniejszym złożyć bezpośrednio na Pana ręce szereg naglących pytań dotyczących długu publicznego, zadłużenia Państwa oraz deficytów budżetu i finansów publicznych:

* Czy środki przekraczające 20 miliardów złotych, które będą spożytkowane na pożyczki, zestawione w Artykule 8 Ustawy Budżetowej, będą wliczane do długu publicznego?
* Czy i kiedy nastąpi spłata tych pożyczek przez FUS i Fundusz Drogowy jak i inne podmioty i strony wymienione Artykule 8?
* Jaka jest ogólna obecna wartość poręczeń i gwarancji skoro tylko w 2011 roku Państwo może ich udzielić na sumę przekraczającą 50 miliardów złotych?
* Jak wygląda rozbicie gwarancji i poręczeń na głównych beneficjentów?
* Na jakie kwoty i którzy pożyczkodawcy skorzystali z poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwo w latach 2009, 2009 i 2010?
* Czy decyzja o zawarciu transakcji swapowych w grudnia 2009 była samodzielną decyzją Ministra Finansów, czy też konsultował ją z Panem lub/i Radą Ministrów?
* Czy nie należałoby wprowadzić do Ustawy Budżetowej lub/i Ustawy o Finansach Publicznych ograniczeń kompetencji Ministra Finansów do samodzielnych decyzji zawierania transakcji na instrumentach pochodnych?
* Czy nie należałoby wprowadzić do Ustawy Budżetowej lub/i Ustawy o Finansach Publicznych granicznej ogólnej wartości transakcji na instrumentach pochodnych w danym roku budżetowym?
* Czy w Ustawie Budżetowej lub/i Ustawie o Finansach Publicznych nie należałoby konkretnie określić sytuacje i cele, kiedy Minister Finansów może posłużyć się instrumentami pochodnymi?
* Czy Minister Finansów zawierając transakcje na instrumentach pochodnych nie powinien przedstawiać koszty i projekcje ryzyka finansowego jakie te instrumenty niosą w kolejnych latach po zawarciu transakcji?
* Czy sformułowania Artykułu 32 Ustawy Budżetowej nie są aby zbyt ogólne i nie brzmią zbyt pięknie by nie dopatrzeć się w nich ukrytych zagrożeń?
* Czy Ministerstwo Finansów, inne ministerstwa jak i Skarb Państwa są w stanie skutecznie kontrolować zobowiązania zaciągane przez ponad 60 agencji, fundacji i funduszy około-budżetowych?
* Czy fundusze stworzone wokół Banku Gospodarstwa Krajowego są kontrolowane przez rząd czy przez Bank?
* Czy Pan i/lub Rada Ministrów przychyla się do proponowanych zapisów Ustawy o zmianie ustawy o BGH?
* Czy ustanowienie gwarancji Skarbu Państwa na wszystkie zobowiązania BGK nie zakłóci równowagi na rynku bankowym?
* Czy BGK jako bank państwowy powinien sprzedawać swoje (wystawione przez siebie) papiery wartościowe i instrumenty pochodne do NBP?
* Jakie jest ogólne zadłużenie i dynamika wzrostu zadłużenia spółek, w których Skarb Państwa posiada pakiety kontrolne?
* Jakie jest zadłużenie i dynamika wzrostu zadłużenia, samorządów i spółek komunalnych należących do samorządów?
* Czy stanowisko Pana Jana Krzysztofa Bieleckiego zapowiadające wyzbycie się przez Skarb Państwa akcji PKO BP i PZU jest stanowiskiem rządu i Rady Ministrów?
* Jakie miałoby być uzasadnienie i cele decyzji o wyzbyciu się akcji PKO BP i PZU?

Z uwagi na wagę pytań, jako strona społeczna liczymy i nakłaniamy do bezzwłocznej odpowiedzi.

Za Stowarzyszenie:

Paweł Pietkun, Artur Zawisza, Jerzy Bielewicz

Więcej na Unicreditshareholders.com

Ocena wpisu: 
Brak głosów