Ogólne warunki i założenia funkcjonowania Sfery Internetowej „ Ojczyzna”

Obrazek użytkownika Igor Zamorski
Idee

Ogólne warunki i założenia funkcjonowania Sfery Internetowej „ Ojczyzna”

I.Wybrane zagadnienia , sposoby istnienia i funkcjonowania tożsamości narodowej i konstytuujących ją idei i wartości. Geneza i zakres pojęcia.

II.Sfera aktywności i obszary zainteresowania członków społeczności patriotycznych.

1.Portale społecznościowe jako miejsca, źródła i ośrodki konsolidacji , aktywizacji i propagacji postaw patriotycznych , prospołecznościowych i propaństwowych; a także jako miejsca , źródła i ośrodki inwigilacji , manipulacji i prowokacji

2.Formy organizacji środowisk patriotycznych na płaszczyźnie internetowej.

Fora , grupy dyskusyjne , portale społecznościowe , blogowiska , serwisy informacyjne , grupy badawcze i eksperymentatorskie , think – tanki , zespoły projektowe, grupy rekonstrukcyjne, grupy aktywizacji społecznej , wolontariat, , koła samokształceniowe , portale religijne , światopoglądowe, hobbystyczne; grupy organizatorów imprez masowych , kampanii społecznych , grupy badania opinii i zjawisk społecznych , grupy samopomocowe i samoobronne , zrzeszenia i organizacje proobronne i paramilitarne , związki i zrzeszenia gospodarcze , polityczne czy grupy interesu prawnego.

3.Istniejące i planowane sposoby ich współistnienia , współdziałania. Metody „ systematyki” i administrowania panelami roboczymi w obrębie sfery.

III Mechanika działania sfery.

1.System pozyskiwania , porządkowania , operacjonalizacji , koordynacji i współpracy wzajemnej – poszczególnych mediów , form aktywności i rozmaitych narzędzi badawczych , narzędzi z zakresu operacjonalizacji danych , narzędzi internetowych - w oparciu o założone zadania.

2.Idea i technologia gry RPG . Także jako forma interakcji , rekreacji , sposobu zapamiętywania , aktywizacji umysłowej oraz jej aspekty więziotwórcze.

3.Rola i zadania silnika gry jako modelu aktywnej i samoorganizującej się sfery interakcji internetowo – informatycznych i społecznych. Nowa Wyszukiwarka , Nowa Poczta , Nowy Album.

4.Rola i zadania silnika gry jako narzędzia moderowania działań organizacyjnych i administracyjnych sfery.

5.Mechanika odpowiadająca bazie działania grup społecznych i zadaniowych a także aktywności naukowej , edukacyjnej , poznawczej i rozrywkowej poszczególnych uczestników. Indywidualizacja i personalizacja przestrzennych paneli roboczych.
6.
7.Idea małego osobistego silnika i dużego społecznościowego.

IV.Administracja.
1.Cele , funkcje i zadania administracji.
2. Zakres i sposoby administrowania i moderowania Sferą.
3.Realizacja ideowych celów Sfery,
4.Ochrona ,mechaniki, danych i informacji.
5.Działania anty hakerskie i anty szpiegowskie. Ochrona przed dywersją informacyjną i informatyczną.
6.Obrona przed technikami manipulacji , prowokacji i agentury wpływu.

V.Zagadnienia prawne.
1. Prawa własności intelektualnej
2. Dane osobowe i informacje wrażliwe.
3. Naruszenia dóbr osobistych i zbiorów, baz danych i archiwów. Netykieta.
4. Pozwy zbiorowe. Zbiorowe zawiadomienia o popełnieniu lub o możliwości popełnienia przestępstwa.
5.Ochrona i pomoc prawna. Członek społeczności sfery jako informator obywatelskiego dziennika publicznego.
6.Inicjatywy ustawodawcze i petycje, protesty i apele , interpelacje obywatelskie.
7.Aspekty prawne organizowania zgromadzeń , manifestacji , zbiórek pieniężnych w Sferze.
8.Organizowanie i pomoc prawna w powoływaniu fundacji , spółek , stowarzyszeń, partii politycznych , grup i związków wyznaniowych czy obywatelskich.

VI.Sfera informacyjna , edukacyjna i samokształceniowa.
1. Gromadzenia i operacjonalizacja danych, informacji , zapisów , wywiadów, notatek. Archiwizacja śledztw społecznych i dziennikarskich, zeznań , rozpraw sądowych , przesłuchań , postępowań i przewodów.
2. Kopiowanie źródeł historycznych , publicystycznych , prawnych i społecznych . W tym w szczególności zasad , mechanizmów , form i sposobów oraz metod i zakresu funkcjonowania państwa , prawa , religii , społeczeństwa, oraz pokrewnych aspektów aktywności zbiorowej.
3.Działalność edukacyjna, samokształceniowa. Techniki learning distance , opracowanie schematów samokształceniowych , wykłady on line , telekonferencje itp.

VII. Sfera społecznościowa.
1.Mechanizmy społecznej samoidentyfikacji . Jednostkowość i podmiotowość uczestnictwa w Sferze;
2.Aktywizacja wewnętrzna społeczności Sfery.
3.Sposoby i metody sprawowania społecznej kontroli wobec administracji Sfery.
4.Sposoby prowadzenia i rozwiązywania sporów. Mediacje , poręczenia i kary.
5.Sposób i zakres ustalania reguł i regulaminu oraz sposób ich zmian.

VIII . Sfera edukacji postaw propaństwowych i państwowotwórczych.
1.Wirtualny parlament , komisje , wybory , sposoby działania rozmaitych typów demokracji i ordynacji wyborczych. Mechanizmy sprawowania i kontroli władzy.
2.Analiza i symulacja ustaw , dekretów a także poszczególnych uchwał , interpelacji i decyzji administracyjnych.
3.Wirtualne i realne projekty aktów prawnych.
4.Sfera jako miejsce debaty społecznej , politycznej i światopoglądowej
5.Realizacje zamysłów , projektów a także innych akcji w sferze społecznej , gospodarczej , politycznej w formach bądź dziedzinach , w których przy obecnym stanie prawnym nie mogą być realizowane.
6.Zagadnienia z dziedziny tworzenia projektów wirtualnych w zakresie gospodarki , finansów , zrzeszeń , funduszy , zrzeszeń konsumenckich czy producenckich jako mechanizmów samo regulacyjnych Państwa.
7.System i zasady funkcjonowania Państwa w zakresie obrony oraz likwidowania zagrożeń , wewnętrznych , zewnętrznych a także związanych z następstwami klęsk żywiołowych.

IX.Finanse
1. System , dynamika i struktura powstawania i działania organizacji pozarządowych.
2. Monitoring i analiza systemu finansowego i bieżących wydatków i wpływów Państwa.
3. Transparentność funkcjonowania i finansowania działalności Sfery.
4. Sposób i rodzaj finansowania . Zakres i rodzaj finansowania przez podmioty życia społecznego , politycznego , fundacje itp.
5. Samofinansowanie poprzez powoływanie i współzarządzanie podmiotów życia gospodarczego i społecznego. Tworzenie analiz , audytów , badań terenowych ankiet grup docelowych i społecznych w wybranych przez Sferę dziedzinach obszarach i zakresach.

X.Historia i kultura w Sferze.
1.Historia polityczna , państwa , prawa, życia codziennego, religii.
2.Historia myśli filozoficznej , organizacji społecznej Historia idei.
3.Historia nauki , technologii i rzemiosł
4.Historia wojskowości , zasad i prowadzenia wojen, historia techniki wojskowej i czynu zbrojnego w tym walka w obronie niepodległości.
5.Konspiracja i techniki wynarodowiania i zniewalania narodowego.
6.Etnografia , archeologia, geografia , literatura , językoznawstwo.
7.Bazy danych , biblioteki , leksykony , monografie , słowniki ,
8.Organizowanie sympozjów , konkursów , ustanawianie nagród, fundacji , organizacja koncertów , odczytów , wieczorów autorskich.
9.Propagowanie , archiwizacja , udostępnianie i dystrybucja i pośrednictwo w dystrybucji materiałów wykonanych w technikach audiowizualnych.
10.Strój , kuchnia i obyczaj społeczny .

XI.Działy naukowe, badawcze i naukowo techniczne.
1. Propozycje nowych i nowatorskich technologii. Monitoring, pozyskiwanie i wspieranie sponsorów , fundacji , kooperantów, inwestorów nowych technologii czy grup naukowo badawczych.
2. Rola i działalność think – tanków , zespołów know – how . Koordynacja działań naukowych.
3. Nowe sposoby produkcji , dystrybucji , kooperacji, handlu i kumulacji.

XII Sfera obrony i samoobrony Państwa.
1.Obrona fizyczna i cyber obrona Państwa Polskiego.
2.Struktura , cele i zadania armii , policji , oraz wszelkich służb mundurowych w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa . Wewnętrznego i zewnętrznego. Zarządzenie ryzykiem oraz działanie i koordynacja
sztabów zarządzania kryzysowego.
3.Cele , zadania i organizacja struktur obrony cywilnej a także organizacji samoobronnych i proobronnych i paramilitarnych.
4.Zakres , cele i zasady szkolenia obronnego i wojskowego. Wspieranie , aktywizowanie i monitorowanie i archiwizowanie ruchu z zakresu szkolenia wojskowego , samokształcenia.
5.Wspieranie i rozwój nowatorskich systemów i technik obrony.
6.Stworzenie systemu walki i obrony w wypadku częściowego lub całościowego zajęcia terytorium kraju , okupacji , częściowej kontroli.
7.Wspieranie i wzmacniania sojuszy gospodarczych i militarnych a także animowanie organizacji działających na rzecz takich sojuszy.
8.Wspieranie i ochrona organizacyjna i logistyczna koncepcji nowatorskiego uzbrojenia , szkolenia bądź wyposażenia , wojska lub członków stowarzyszeń pro obronnych i samoobronnych.
9.Współpraca z wybranymi producentami bądź organizacjami czy też organami państwowymi działającymi na rzecz szeroko rozumianej obronności .

Ocena wpisu: 
Brak głosów