OPIS I ZASADA DZIAŁANIA PROJEKTU „SFERA INTERNETOWA – OJCZYZNA”

Obrazek użytkownika Igor Zamorski
Idee

OPIS I ZASADA DZIAŁANIA PROJEKTU „SFERA INTERNETOWA – OJCZYZNA”

Pojęcie sfery internetowej zostało ukute dla potrzeb tego projektu i ma ono określać specjalny rodzaj porządkowania , klasyfikowania i wreszcie pozyskiwania oraz operacjonalizowania informacji z bardzo wielu dziedzin ludzkiej aktywności , których wyznacznikiem , punktem odniesienia oraz bazą jest pojęcie ojczyzny.
Porządek „sferyczny” zakłada takie przenikanie , uzupełnianie uzupełnianie i i dopełnianie się tego rodzaju informacji , aby w jak największym stopniu pozyskiwanie tejże czy nawigowanie po tak skonstruowanych katalogach uczynić dla użytkownika ze wszech miar pożytecznym , użytecznym i atrakcyjnym.
Uporządkowanie czy też chyba właściwiej by rzec przyporządkowanie lub zoperacjonalizowanie danych z tak wielu dziedzin , dyscyplin , przedmiotów prac czy dyscyplin naukowych powinno w obrębie takiej sfery odbywać się nie dosyć że „przejrzyście” to dodatkowo efektywnie i ekonomicznie. Jak to uczynić? Po pierwsze poprzez kodyfikację , unifikację nawigacji , personalizację interfejsów , łatwość tworzenia hiper łącz czy też tworzenia struktur tworzenia przypisów bibliograficznych , archiwów czy bibliotek.
Układ sferyczny nie neguje a wręcz przeciwnie sugeruje i ułatwia w dużej mierze nie tylko pobieranie i kolportaż informacji ale też za pomocą tych i innych narzędzi ich tworzenie ulepszanie , aktualizowanie itp. Dodatkowo sfera taka morze stać się narzędziem tworzenia stron osobistych , domowych , punktem zbornym uczestników rozmaitych , forów , blogowisk czy witryn o charakterze społecznym czy gospodarczym.
Za zgodą właścicieli oraz we współpracy z nimi można by korzystać nie tylko z przeogromnej wiedzy zapaleńców ale także próbować wykorzystywać ją w dziedzinie ustawodawstwa, legislacji, przedsiębiorczości , wynalazczości , ochrony dóbr intelektualnych czy też najzwyczajniejszej , samopomocy samokształcenia , czy też samoobrony.
Istnienie sfery konstytuowane byłoby w oparciu etos ojczyzny i wartość niepodległości swoistej autonomiczności społeczno kulturowej , obyczajowej , religijnej , administracyjnej ,państwowej itd.
Siłą rzeczy koniecznym jest takie ułożenie działów aby odnosiły się one do siebie wzajemnie czy krzyżowo tj: np.: mając dział historia , ekonomia , geografia , postęp techniczny , państwo , prawo,... to w każdym takim dziale powinno znaleźć się miejsce dla : odpowiednio: historii ekonomii , , historii geografii , historii prawa itd.
Tak skodyfikowana przestrzeń informacyjna nie musiałaby być „ od nowa pisana” a mogłaby się składać z „ cytatów” odnośników , hiperłączy do np. wykładów zapisanych np. w formie audio lub video , oczywiście za zgodą „ ich autorów” czy po powiadomieniu ich. Takie wykorzystanie dostępnych , rzetelnych i wartościowych a nierzadko dezawuowanych czy wyszydzanych źródeł mogłoby się w wyraźnym stopniu przyczynić do przełamania monopolu nie tylko informacyjnego ale także monopolu formowania opinii na forum społecznym , monopolu sprawowanego przez siły idei Ojczyzny niechętnym bądź wrogim.
Sfera ta powinna być też ze względu jej genius loci – miejscem przenikania się różnych nomen omen sfer czy dziedzin aktywności ludzkiej w których realizuje się i do których odnosi się pojęcie ojczyzny i wynikającego z powinności względem niej patriotyzmu. Za pomocą tej sfery można byłoby wprząc w działalność budowania tożsamości narodowej takie grupy o charakterze patriotycznym czy pro państwowym jak stowarzyszenia pro obronne , grupy paramilitarne, grupy symulacji militarnych , ASG , grupy kibiców drużyn piłkarskich i w razie prób ich marginalizacji lub wręcz ataku na nich – rozpocząć działania o charakterze solidarnościowym względem nich.
Tak więc reasumując: sfera taka miała by mieć charakter informacyjny jak też dydaktyczny , społeczny i wreszcie polityczny. Również w dziedzinie tworzenia wizerunku i postaw patriotycznych sfera ta mogłaby zostać tak skonfigurowana aby ważne dla kraju obszary takie jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne , nowe i nowatorskie źródła energii czy nowe nierzadko unikalne technologie mogły być z należytą troską , rzetelnością i uwagą propagowane , publikowane czy też analizowane. Tak zorganizowana sfera dawała by też możliwość zapoznania się z możliwościami i potencjałem intelektualnym i inwestycyjnym również osobom spoza kraju , które dzięki temu mogłyby za jej pomocą zaczerpnąć rzetelnej , całościowej i nieprzekłamanej wiedzy na ten temat.
Obecny stan polskiej tożsamości narodowej jest widoczny wymaga działań natychmiastowych i totalnych . Tak jak totalny jest atak przypuszczony na istnienie tożsamości narodowej ,zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Aby zapobiec tej nie bójmy się powiedzieć społeczno – obyczajowej degrengoladzie i ułomności obywatelskiej zwłaszcza wśród ludzi młodych , przy braku szerokiego dostępu do mass mediów środowisk patriotycznych– powstanie takiej sfery wydaje się być rozwiązaniem skutecznym , bezpiecznym jeśli chodzi o ochronę wizerunku ojczyzny oraz niezwykle ekonomicznym w każdym tego słowa znaczeniu.
W skład sfery mogłyby wchodzić platformy pomocowe czy też „ inkubatory” pomysłów - think tanki , panele dyskusyjne czy też sympozja lub konferencje. Zasadnym zdaje się też być stworzenie w obrębie tej sfery możliwości prowadzenia akcji uświadamiania oraz pomocy przy opatentowaniu czy zastrzeganiu dóbr z dziedziny własności intelektualnej.
Osobnym zagadnieniem mogłaby się stać „ współpraca” bądź współdziałanie w obrębie grup społecznościowych.
Także aktywność o znaczeniu społeczno – obywatelskim jak protesty , petycje , interpelacje czy inicjatywy ustawodawcze mogły by się „ w takiej sferze realizować” czy być inicjowane.
Nie do pogardzenia jest również możliwość badania , sondowania czy opiniowania problemów , treści czy pytań badawczych z dziedziny szeroko rozumianych nauk społecznych w tak wyizolowanych warunkach ściśle wyekstrahowanej grupy.
Ponadto po „ zapełnieniu” sfery informacjami z dziedziny historii i funkcjonowania państwa, można by było się pokusić o stworzenie „ alternatywnego świata – nie przyjętych ustaw czy pomysłów , tak aby unaocznić „ odwiedzającym” płynące z takiego „ odrzucenia” konsekwencje.
Lub po prostu alternatywnego zarządzania przez mniej lub bardziej lokalne grupy społeczne. Oraz lokalnych liderów politycznych.
Za pomocą tak rozbudowanej sfery można by uaktywnić współpracę pomiędzy peryferiami i centralą partii politycznych , udrażniając przepływ nowych pomysłów , idei czy zamierzeń.
Ułatwiłoby to i podniosło na nowy poziom ,organizację imprez masowych o charakterze patriotycznym. W tym także w dziedzinie logistyki , bezpieczeństwa i monitoringu.
Także sfera artystyczno literacka ojczystej spuścizny zarówno tej historycznej jak i może szczególnie dzisiejszej zyskałaby na takiej nieskrępowanej prezentacji.
Ważne jest aby właśnie w sferze ojczystego dorobku , z dziedziny kultury , historii , czy cywilizacji każdy mógł bez trudu znaleźć coś dla siebie i to jak mówiłem nie tylko w sensie pozyskiwania danych ale też kreacji , współdziałania w duchu współodpowiedzialności za to co nas łączy i współkonstytuuje zarazem. Tego wszystkiego , czego wymaga się od światłego , świadomego obywatela – spadkobiercy tego przebogatego dorobku , który niesie ze sobą pojęcie ojczyzny.

Oczywistym jest, iż w pewnym momencie uszczegóławiania informacji w gąszczu którego stracić orientacje może nawet specjalista czy pasjonat, przydatność takiej wiedzy może okazywać się niemal balastem. Niemniej jednak istota organizacji sferycznej nie wyklucza zadawania pytań poszczególnym „ kołom pasjonatów” , „klubom kibica” czy też „zrzeszeniu hobbystów” lub społecznych badaczy czy proponowanie im ciekawiących ich zadań a przydatnych np. w opracowaniu szczegółowych problemów prawnych dotyczących np. zapisów ustaw , czy informacji bądź analiz potrzebnych poszczególnym think tankom. Tak więc i rola moderatorów i administratorów takiej sfery przeszłaby na kolejny , wyższy wymiar. Sprawa ta dotyczy też zoperacjonalizowania wszelkich danych i faktów występujących w obrębie śledztw dziennikarskich czy obywatelskich w ujęciu np. zasobów archiwalnych bądź opracowań takich zbiorów dotyczących. To samo dotyczy monitorowania i archiwizowania oraz analizy wystąpień o charakterze antypolskim we wszelkim tego słowa znaczeniu.

Sfera internetowa „Ojczyzna” byłaby nie tylko multimedialną książką od historii , geografii czy podręcznikiem survivalu wśród dżungli bieżących przepisów prawnych ale także samoorganizującym się , żyjącym w oparciu o hasło „Bóg , Honor i Ojczyzna” miejscem tworzenia się świadomości i organizacji przestrzeni w pełni suwerennej Wolnej Polski.
Nie należy oczywiście zapominać o sferze ludzi znajdujących się w sytuacjach , trudnych , podlegających wykluczeniu ekonomicznemu , społecznemu , ludziach szukających w sferze ojczyzny pomocy , zrozumienia , wsparcia czy ratunku. Tutaj także wielka oddolna inicjatywa niesienia takiej pomocy poprzez wzajemną komunikację czy informowanie o możliwości pomocy prawnej , pracowniczej , rodzinnej , materialnej osobistej czy duchowej jest tu sprawą niebagatelną.
Sfera może być także poprzez międzynarodowość sieci internetowej platformą enkulturacji , dyfuzj i kulturowej, szerzenia postaw i wartości propolskich wśród Polonii , repatriantów, emigrantów czy też osób zainteresowanych czy zafascynowanych naszą unikalną w skali świata , przebogatą tożsamością narodową. W obrębie takiej sfery istniała by nieskrępowana możliwość powstawania i animacji wszelkiego rodzaju więzi pomiędzy Rodakami a Krajem. Także w sferze działalności organizacyjnej , kulturalnej i publicystycznej aktywnych grup polskiej mniejszości narodowej.

Rozwiązania szczegółowe:
Po pobieżnym , skrótowym a wręcz z powodu wymogu przejrzystości przekazu ograniczonym przedstawieniu koncepcji zasady systemu organizacji danych , pora przejść do konkretów czyli .

Jak to zrobić i jak z tym żyć?
Jak wspomniałem ideą przyświecającą działaniu sfery jest prostota. Zarówno w użytkowaniu jak też konstruowaniu systemu. W związku z tym najrozsądniejszym pomysłem na szybką i skuteczną obsługę takiego ogromu dziedzin jest oparcie się na rozwiązaniach z gier komputerowych . Rozbudowany interfejs a może nawet interaktywny kawałek świata RPG mógłby podołać takiemu zadaniu jak nawigacja, edycja , zarządzanie i kooperacja w obrębie tak wielkiego wirtualnego świata.
Jeżeliby z czasem powstał lub wyłonił się sferyczny parlament bądź samorząd – takie rozwiązanie – choć nieco „odważne” musiałoby zostać prędzej czy później zastosowane. Organizacja samego widoku czy ' skórki” na biurową czy bajkową byłaby tu sprawą trzeciorzędną i chyba możliwą do spersonalizowania. Skorzystanie z istniejących silników , apletów i podstaw interfejsów gier RPG byłoby moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem problemu – wielkość danych – nawigacja – obsługa – cena. Nie mówiąc już o szacie graficznej.
Odrębna kwestią musiałoby być nadzwyczajne zabezpieczenie sfery pod kątem zarówno ataków fizycznych, hakerskich jak też niszczącego działania agentury wpływu , prowokatorów itp.

Brak głosów

Komentarze

Może masz Pan rację, ale kto ją zrozumie? W internecie i codziennym życiu jest tyle "blablania", że trudno to ogarnąć. Nawet we wypowiedziach, w dobrych informacjach, ciekawych propozycjach powinna być zachowana "ergonomia".
Teksty powinny być możliwie krótkie, pisane zrozumiałym językiem i realne. Wtedy ten co czyta jest w stanie przetrawić tekst i może coś z tego wyniknie. Aby coś z tego było w czym uczestniczymy powinny być zachowane jakieś normy, zasady, logika..Jak często potarza Ojciec Tadeusz:
Formacja, Organizacja i na końcu Akcja. Między innymi czytanie mądrych wypowiedzi na takich stronach jak ta, jest dla mnie kształtowaniem świadomości społeczno-politycznej, a więc "Formacja". Życzę Panu powodzenia.

Vote up!
0
Vote down!
0

RAK

#272220

Tekst mój jest dosyć rozwlekły - zgoda. :)
A więc w dwóch słowach:
Wszystkie informacje podane są użytkownikowi w postaci " wirtualnego świata RPG". Teksty , projekty i dyskusje nie nikną liniowo w odmętach wirtualnego dzisiejszego świata ale są umieszczane w " przestrzeni" 3D jakiegoś wirtualnego tworu na przykład wirtualnego miasta - państwa.
Ogromna ilość informacji jest w ten sposób "linkowana w 3D i dostępna. Co więcej sfera trzeciego wymiaru może być przYdatna w komunikacji społecznej i tworzeniu rzeczy nowych.
Na ten przykład : dlaczego nasza tu dyskusja zjedzie za jakiś czas w " niebyt archiwum"?
Bo nie ma na nią miejsca na I- szej stronie.
Racja!
Ale gdyby można byłoby tę dyskusję " zaczepić" u wszystkich chętnych w ich panelu 3D w jakiejś " wirtualnej ojczyźnianej rzeczywistości" , to wtedy zrobiłby się sam z tego po czasie - być może swoisty projekt na przykład ;)
Innymi słowy: dlaczego ten portal nie jest w 3d?
Mało miejsca?
Przecież użytkownik nie musi od razu " ładować wszystkiego"
Obecnie gry na 3D nie zajmują tego relatywnie wiele a możliwości dają przeogromne. Proszę choćby porównać ile " waży" tekstura przedmiotu a ile tekst jak ten.
Sądzę , że to ma szanse powodzenia.
A administrowanie takim tworem i polowanie na trolle i krety - toż to czysta przyjemność dla fanów Wiedźmina 2
Pozdrawiam:)

Vote up!
0
Vote down!
0

Nie jestem pewien czy podążam we właściwym kierunku , więc na wszelki wypadek nie zbaczam z kursu.

#272273

Troche to dla mnie zbyt skomplikowane, acha, kto sie podejmie takiego zamierzenia.
Flage Pan masz, ale gorzej z wojskiem.
Uklony zza oceanu.
"Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na starość" Józef Piłsudski

Vote up!
0
Vote down!
0

"Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na starość" Józef Piłsudski

#272255

ale jak to zabezpieczyć przed wszelkiego rodzaju szkodnikami? Polska to "projekt" oblicznony na wspólistnienie tych prawie czterdziestu milionów ludzi. W internecie na różne sposoby obecny jest tylko jakiś procent a widać jak "wydajna" jest agentura.Potrzebne są dalsze propozycje dające lepszy obraz jak by to miało funkcjonować.

Vote up!
0
Vote down!
0
#272259