O powstawaniu Narodów.

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Kultura

O powstawaniu Narodów.

Rozważania te dedykuję Naszemu wielkiemu Ignacemu Janowi Paderewskiemu – Wybitnemu Polakowi, Artyście, Patriocie i Wielkiemu Politykowi .

Jak to się stało , że mamy narody.

Feliks Koneczny definiuje pojęcie narodu : Naród jest to naczelny związek społeczny różnokrewny.

Uważam tę definicję za najtrafniejszą  , wystarczy przyjrzeć się uważnie rzeczywistości dziejowej i nic dodać nic ująć - precyzja tej definicji jest niepodważalna .

Proces narodowościowo twórczy w ponadpokoleniowej warstwie informacyjnej , w ogromnej mierze zachodzi w sferze żywego języka

Język narodowym dobrem .                                                                                                                                                              Język jest podstawowym międzypokoleniowym i dynamicznym nośnikiem informacji „ instrukcją obsługi ”w tworzeniu  historycznego kontinuum , wskazówkami w podejmowaniu przetrwalników - wyznaczników dla – trwania , wzbogacania , udoskonalania , przeżycia kryzysów narodowej substancji i kultury , a wreszcie jest fundamentalnym narzędziem w tworzeniu dobrobytu poprzez rolę w procesach optymalizacji systemów. Język informuje nas o dziejach i zadaniach , o tym , iż jesteśmy podobni wyznajemy wspólne wartości , pragnienia , interesy , mamy wspólny los. Jako ciekawostkę przytoczę  moją hipotezę dotyczącą powstania języka :  język stworzyły kobiety podejmując lingwistyczne talenty własnych dzieci…więc to nie jakieś tam kobiety , ale kobiety MATKI i BABCIE– to bardzo odpowiedzialne funkcje. Precyzja porozumienia przy złożoności nowożytnych zadań pochodzi z bogactwa i adekwatności języka do zadań – język najbardziej ubogacają i udoskonalają z jednej strony doświadczenia i tradycja , ale także pomysłowość i kreatywność z drugiej strony.                                                                                                                                                                          

 Los .

           Los to czynnik w tworzeniu narodowej jaźni  – wszyscy Ziemianie mają los , ale większą dozę świadomości własnego losu mają  autonomiczne poszczególne zbiory społeczne – narody . Jak wiemy najczęściej zajmują one dość określone nisze geograficzne , nisze ze swymi immanentnymi cechami - położenia , urody krajobrazów , klimatu , zasobów  itd. – te społeczności mniej lub bardziej zorganizowane i upodmiotowione  , dające się wyróżnić poprzez swoistą spójność  , poprzez nadrzędne  prawa dziejów i miejsca , przez członków tych związków , mają wspólny szczególny i niepowtarzalny swój własny los – czyli historię i potencjał przydany do historycznie obranej krainy geograficznej i jak modnie mówimy dziś , krainy geopolitycznej(dotyczy to w  mniejszym stopniu narodu żydowskiego,  przez co wyróżnia ten naród spośród narodów , poprzez metodą społecznego organizowania , nie związanego z zajmowaną niszą geograficzną , rolę tej niszy często stanowią dla Żydów inne narody , gdzie jak wiemy żyją w diasporach umacnianych tradycją  wybraństwa - „narodu wybranego”; od 14 maja 1948 zgodnie z decyzją ONZ państwo Izrael proklamowało niepodległość, więc współcześnie izraelscy Żydzi dołączyli do grona tych narodów posiadających państwo , czyli tych tworzących swą kulturą również poprzez dziedzictwo spuścizny  materialnej  , na drugim miejscu w  dziedzinie rozproszenia w świecie , często  nie ze swej winy , są członkowie narodu polskiego , także bardzo licznie żyjący w diasporach ). 

Procesy narodowościowo twórcze .

 Nie zakłócane procesy narodowościowo twórcze usprawniają systemy społeczne prowadząc do progresji poziomu życia , a także materialnego dobrobytu . Rozumienie tych procesów może zapobiec generowaniu poważnych problemów - bo to są procesy nie tyle przyrodnicze , co antropologiczne - nieodłączną sferą ludzkiej świadomości jest przestrzeń w której żyje - jej całe obecne i historyczne otoczenie , oraz niemal przyrodniczy imperatyw optymalizowania własnego losu , warunkiem jest nie zakłócana stabilizacja tworzenia elit .

Prawa rządzące procesami narodowościowo twórczymi  , są ponad ideologie , patos , ale też i trywializmy , są nieodłącznym uniwersalnym  czynnikiem dziejów socjologii i potencjałów społeczności antropoidalnych (to bardziej uniwersalne sformułowanie antropoidalnych – zastosowałem z myślą o tych , którzy nie kwestionują możliwości istnienia pozaziemskich społeczności , one również przez właściwości umysłu , bytując w niszy  planetograficznej  , a nawet szerzej  kosmicznej i technologicznej , tworzyć mogą kultury wyodrębnialne podobnie jak nasze Ziemskie narody )

Czy ludzkości potrzebne są narody?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opisane powyżej czynniki , nie są wymysłem , narody powstawały , powstają i ewoluują .Przykładem tych procesów  jest młoda społeczność  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej . USA powstało jako niebywały sztuczny wręcz  zlepek różnych etnicznie grup , najbardziej urozmaicony w swej różnorodności w świecie , a mimo to podlega prawom narodowościowo twórczym .Powiem więcej przez ostatnio trwający ogrom napływu przyjezdnych  - w roku 2015 wg różnych szacunków legalnych imigrantów w USA żyło 46mln (inne szacunki: Legal and illegal immigrants will hit a record high of 51 million in just eight years and eventually account for an astounding 82 percent of all population growth in America, according to new U.S. Census figures.   Link: ]]>http://www.washingtonexaminer.com/census-record-51-million-immigrants-in-8-years-will-account-for-82-of-u.s.-growth/article/2563463]]> ) , a więc przez ów ogromny napływ w akcie rozbudzenia instynktu samozachowawczego obywatele USA domagają się bardziej zdecydowanego respektowania praw do bycia narodem . . . odsetek przyjezdnych zagraża spójności cywilizacyjnej , przyjezdni nawet ci posługujący się sprawnie językiem angielskim potrzebują czasu na prawdziwą asymilację i osiągnięcie realnego współbrzmienia z interesem American Nation – z tzw. racją stanu Ameryki , teraz pod przewodnictwem prezydenta elekta , nie kryjącego żarliwego , a nawet nieco nadmiernego patriotyzmu , zapewne powrócą do zrównoważonego programu imigracyjnego , być może pobudzą prokreację amerykanów – to zdecydowanie da szansę na ujednolicenie kulturowe i cywilizacyjne(przypomnę cywilizacja to wg Feliksa Konecznego metoda ustroju życia zbiorowego) . Zbyt gwałtowne i obfite mieszanie odległych kulturowo i antropologicznie rzesz ludzkich - imigrantów – obniża spójność cywilizacyjną , zatem i skuteczność nie tylko patriotyczną , ale i produkcyjną , więc i ekonomiczną ,to wszystko powoduje poważne napięcia  i wewnętrzne konflikty . Nie oznacza to , iż należy się całkowicie izolować , bo taka izolacja zubaża elastyczność genetyczną , immunologiczną i cywilizacyjną populacji .

Reasumując moje poglądy na sprawy powstawania i rozwoju narodów.

naród powstaje poprzez :

1 społecznie zorganizowane zajmowanie niszy terytorialnej i dostosowanie się do niej , w perspektywie historycznej ,trwałe zajmowanie niszy statystycznie znacznie częściej występuje niźli ciągłe migracje powodujące stałe napięcia wśród tubylców i przyjezdnych.

2 tworzenie swoistej komunikacji – język przekazywany statystycznie najczęściej przez jednojęzyczne matki ,wzmacnia utrwalanie  kodu kulturowego wypracowanego przez doświadczenia pokoleń.

3 przez kontinuum w twórczej ewaluacji tradycji kulturowej i biologicznej , możliwej tylko przy istnieniu płciowości – ewaluacja ta umożliwia dostosowanie się społeczeństw  do zmienności natury i relacji między innymi społecznościami .

4.przez aktywność kreację – inwentykę –będącą odpowiedzią na wyzwania .

 

Interes Narodowy a zagrożenia .

W interesie narodu jest jego przetrwanie , trwanie i rozwój . Rozwój ten dla budowania ładu i pokojowego współistnienia narodów winien uwzględniać dobro i prawa innych narodów do własnego drogi , to wymagane dla poszanowania wzajemnego w interesie każdego z osobna , słowem my szanujemy was wy szanujecie nas .To podstawowa zasada obowiązująca także w obrębie każdej grupy społecznej , każdego zespołu ; jeden który się wyłamie niszczy relacje wszystkim.

 

 

Wybrane zagrożenia dla narodów i ludzkości –

egoistyczne interesy , szowinizm , kataklizmy wojenne  , geologiczne , klimatyczne , ekologiczne , kulturowe , informacyjne i cywilizacyjne , moralne , biologiczne i demograficzne: ]]>https://youtu.be/WLVUMad9xA8]]>  , globalizmy kosmopolityczne i dezinformacyjne itd.

Miłość do ojczyzny.

Przytoczone powyżej aspekty istoty narodu , zawierają opis czynników nieuwzgledniających najważniejszego aspektu człowieczeństwa -  miłości do ojczyzny i narodu , czyli bliskich i przyjaciół oraz kraju pochodzenia . Miłość rodzi się w umyśle i sercu , wymaga wyższej uczuciowości , tylko ona umożliwia  te emocje , które popychają nas do wielkich nieraz ofiar , do wielkiej pracy . My Polacy dowiedliśmy ,  iż tę uczuciowość mamy , a przykładem dla wielu były i są nasze elity , dzięki nim w dużej mierze trwamy!

 

Amen.

 Ignacy Jan Paderewski - Wybitny Polak, Artysta, Patriota i Wielki Polityk ]]>http://artpropo.com/portaits%20by%20Maciej%20Szproch/Ignacy%20Jan%20Paderewski.htm]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Komentarze

Rola języka jest bardzo ważna.

 

Niestety język, pisownia a szczególnie znaczenie pojęć są systematycznie fałszowane przez wrogie naszemu narodowi siły, zazwyczaj przez germańską i od późnego średniowiecza przez żydowsko-germańską agenturę.

Wprowadzona przez Cyryla i Metodego i uznana przez papieża Słowiańska liturgia kościelna i Głagolica zostały natychmiast zniszczone germańskimi najazdami na Słowiańskie kościoły i klasztory.

Księży mordowano lub sprzedawano w niewolę Żydom i Saracenom. Założony przez św. Prokopa klasztor w Sazawie został w ten sposób przejęty przez skandynawskich androfagów ("Niemców", "koścół rzymsko-katolicki") w 1096 roku a niedobitkowie schronili się na Śląsku.

Samego św. Metodego skandynawscy androfagowie uprowadzili, więzili i torturowali przez niemal trzy lata na granicy okupowanej  Spyrgowy ("Badeni-Wirtembergii") i Hval-Veđii/Vindelicii ("Szwajcarii").

Wkrótce po dewastacji Među-Lanum (Mediolanu) i zrabowaniu relikwii św. Kaspra, Piasta z Sawy, stosowane od ok. 4000-lat w naszej Słowiańsko-Scytyjsko-Aryjskiej kulturze pojęcia Piast, czy Kołodziej mające również odpowiednik w Sanskrycie zostały zneutralizowane przez germańską agenturę Fryderyka Barbarossy obsadzającego jako "Piastów" dziedzicznie (!!!) zgermanizowanych bastardów Władysława Wygnańca.

Kołodziej - (Čakravartin, चक्रवर्ती) - Władca Kręgów - tytuł wyższych mędrców-władców-nauczycieli z Aryjskiej (pochodzącej z terenów Środkowej Europy) dynasti Swarożyców Iakšyców (Sūryavaṃśa  Iakšaku,  सूर्यवंश इक्श्वाकू).

https://en.wikipedia.org/wiki/Suryavansha

https://en.wikipedia.org/wiki/Ikshvaku_dynasty

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravartin

https://en.wikipedia.org/wiki/Yaksha

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hetyci

Piast - tytuł przewodniczącego, składającego się zazwyczaj z 12-tu Kołodziejów, "Panku"-Sejmu (nazwa używana w Azji Mniejszej już ok. 3600-lat temu, skąd Piastowie mieli wpływy nawet na XIV-XVIII dynastie Egiptu).

https://en.wikipedia.org/wiki/Piast_the_Wheelwright

https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_Mainz

Tytuł pochodzi od centralnej roli piasty w kole wynalezionego przez nasz naród rydwanu, i związany jest również z łożyskiem i żądzącym nim zasadami - "Piastą" zwane jest też rytualne nakrycie głowy Piastów, którego kilka egzemplarzy odnaleziono na okupowanych przez androfagów terenach Europy. Nakrycie to zwane było przez Hellenów (Greków) "Polos" od czego może wywodzić się nazwa Polski. Nazwa dynastii Iakšaku pochodzi z kolei od iskrzącej się rzeki Iakšartes (Syr-Daria), wzdłuż której nasi pradziadowie dotarli ze swymi rumakami i rydwanami do Indii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rydwan

https://en.wikipedia.org/wiki/Sudarshana_Chakra

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_hat

Piastowie, Kołodzieje powrócili na rodzinne ziemie wprowadzając po wojnach trojańskich (Arzawa) do Europy epokę żelaza, najpierw w Grecji i Etrurii a następnie w kręgu t.zw. kultury lateńskiej, którą rozprzestrzeniali wśród ludów celtycko-słowiańskich zamieszkujących całą Europę. Kontakty "Polski" z Tokarią (Tokarze), Kotanem-Hutanem (Kotynowie, kuźnie, huty), Sparią (Sogdianą), Arią, Bałtią (Bałtowie Pamirscy) czy Kasperią (Kašmirem) odbywały się rydwanami i karawanami wzdłuż Iakšartesu (Syr-Darii) przez stepy Scytii i Sarmacji, przez Parthię, Tabarię (por. herby Topór, Oksza), Medię i Azję Mniejszą (gdzie jedną ze stolic była Arzawa, może źródłosłów późniejszej Warszawy) a następnie przez Illyrię lub dzięki współpracującej z Piastami flocie Iońskiej przez Speri (Morze Czarne) i Dunajem aż na Moravy do Vysperii (na Górny Śląsk i do Małopolski) i do Boio-Arii ("Bawarii").

Prasłowiańska religia i prawo zostały zapisane jako Żerdašta (aktualna wymowa z terenów Sparii - północnego Afganistanu) - tworząc podwaliny kolejnych religii i cywilizacji.

https://www.dropbox.com/s/x9ijarfv1fq4m5o/Zend_Avesta_ou_plut%C3%B4t_Zen_Daschta_expli.pdf?dl=0

https://pl.wikipedia.org/wiki/Listy_amarne%C5%84skie

http://www.tracesofevil.com/search/label/Bernstorf

https://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culture

 

Tak więc niszcząc liturgię, pismo i jedność językową Słowian skandynawscy androfagowie rozbili jedność naszej prastarej kultury i cywilizacji, rozbijając ją na małe regionalne OGRANICZONE "państewka", sukcesywnie najeżdżając je i skłócając między sobą.

Natychmiast po zniszczeniu liturgii i zrabowaniu klasztorów w Chorwacji, Czechach czy na Morawach zrównano z ziemią całe chrześcijańskie Księstwo Kopnickie. Również jego nazwa jest przekręcana ("Kopanickie") i fałszowana - Berlin, Brandenburg.

Do dzisiaj androfagowie twierdzą, że pierwotną nazwą Polski było "civitas shinghense" co jest po prostu zanotowanym przez germańskiego analfabetę określeniem "grody książęce".

Do dziś powstają w analogiczny sposób mity o "polskich obozach koncentracyjnych", "prześladowanych demokratach" i.t.p.

Inwazje germańskie i tureckie nazywane są "wędrówką ludów", autochtoniczni mieszkańcy nazywani są często "nielegalnymi imigrantami" a ponowna anekcja ziem Słowian połabskich "zjednoczeniem Niemiec". Analogiczne metody stosowane są na innych podbitych i skolonializowanych przez androfagów kontynentach, n.p. aktualnie germańsko-semiccy "Amerykanie" nazywając miejscową ludność "Indianami", "Meksykanami" lub "nielegalnymi immigrantami" utrudniają im życie i przemieszczanie się na ich własnym kontynencie, żadając na dodatek finansowania przez nich budowy imperialnych murów granicznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_kolonialne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_brytyjskie

Podstawowymi pseudo-"naukowymi" podstawami do manipulowania, fałszowania i zastępowania znaczenia słówbłędy, głównie rzymskich, dziejopisarzy nie mających pojęcia o sytuacji panującej poza limes ani nie posiadających metod na dokładne zapisywanie stosowanych w naszym języku DŹWIĘKÓW !!!

Tak n.p. Słowiańska społeczność z domieszką Celtów (haplogrupa R1) o nazwie Chruści, zapisywana przez Rzymian jako Cherusci a dowodzona przez przybyłego ze Sperii Kołodzieja Armeniusa - staje się dla androfagów germańskim plemieniem o nazwie Cherusker (wymawiane jak Kerusker ciekawe, że nie Ruskie) dowodzonym przez niejakiego Herrminiusa lub nawet Hermanna.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheruskowie&diff=48243693&oldid=48243610

Z kolei germańskie plemiona (proto-semicka haplogrupa I) przybyłe jako ludożerczy najeżdżcy do Europy ponad 70 000-lat po nas i nie mające nic wspólnego z nami ani z naszymi braćmi Aryjczykami (też jedno z określeń doszczętnie zafałszowanych przez androfagów) których niedobitki tępione są wciąż w Azji przez turecko-semickie i sowieckie (semicko-turecko-germańskie) bandy nie dość, że podszywają się pod celtycką haplogrupę R1b, twierdząc, że to haplogrupa germańska, to jeszcze, conajmniej od czasów Adolfa Hitlera (Afrykańska haplogrupa E) twierdzą, że są Aryjczykami (Słowianie, Sarmaci, Scytowie, Tadżycy właściwi, Ariowie, Brahmini… haplogrupa R1a).

http://new-indology.blogspot.de/2011/01/ancient-dna-from-europe-can-give-new.html

Prowodyrem i głównym pseudo-"naukowym" "autorytetem" tego typu diametralnych przekłamań był niejaki Julius Pokorny - podobnie jak Karl Marx, Alexandr Parvus czy Alexandr Stolzmann vel Kwaśniewski - zgermanizowany Żyd, twórca absurdalnych "indo-germańskich" teorii.

W dobie komputeryzacji jego śladami poszły całe zastępy neofaszystowskich pseudo-"naukowców" krętaczy, cenzorów, demagogów, propagandzistów… wymyślając i konstruując syntetyczny język "proto-indo-europejski", który w ich wydaniu jest raczej "proto-indo-germański" i ma za zadanie stworzyć "niepodważalne", "naukowe", "archaiczne" "dowody" na przynależność stosunkowo młodego, skleconego głównie ze zniekształconych indo-europejskich zapożyczeń języka germańskiego do naszej rodziny językowej. Język ten, znany z Kresów Zachodnich (Spyrgowy, Vindelicii, Boio-Arii, Perkunii-Hercynii, Pomorza, Braniborza, Serbo-Łużyc), Wielkopolski, Śląska, "Generalnej Gubernii" i dokumentów "Unii Europejskiej" ma za zadanie wraz z germańską, przejętą od apenińskiej mafii imperialną administracją wyprzeć nasz rodzimy prastary język a nas doszczętnie zniewolić.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_praindoeuropejski

https://de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache

 

Dbajmy o piękno muzyki i języka !

Dbałość o tradycje i archaizmy da nam siłę, pomoże się zjednoczyć i przetrwać.

 

 

http://niepoprawni.pl/blog/poliszynel/wosp-przekret-zgodny-z-prawem

http://niepoprawni.pl/blog/marcin-b-brixen/nirvana-to-my

 

UWAGA !!!

Jednym z narzędzi fałszu i manipulacji jest przytaczana przeze mnie często wikipedia - jak sama nazwa wskazuje organ propagandowy skandynawskich androfagów - pozostająca mimo wszystko obszernym i wygodnym miejscem na rozpoczęcie własnych dociekań i weryfikacji. Czasami wystarczy zajrzeć do zakładki "historia i autorzy" lub do innej wersji językowej.

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1531357