REPUBLIKA BANANOWA chroni gangsterów samorządowych

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kilku latach bezczynności zauważyło , że jednak się coś nie zgadza w oświadczeniach majątkowych Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i tak się przepracowało , że nasze doniesienie do CBA ws. zatajenia prawdy w oświadczeniach majątkowych i ....przez kolejnego gangstera samorządowego burmistrza Skarszew Dariusza Skalskiego przekazało ,a raczej tak zadysponował chwilowo anonimowy prokurator okręgowy do prokuratury w Starogardzie Gdańskim, z której to prokurator Patryk Kucki hurtowo umarzał już śledztwa "prowadzone" przeciwko burmistrzowi Skarszew. Patryk Kucki pilotuje oskarżenie mojej osoby z art 226 KK o zniesławienie gangstera samorządowego burmistrza Skalskiego.

załączam pismo do "organów" i liczę na poparcie naszych żądań przez przyzwoitych salonowców i polityków.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
2013-10-03

Warszawa

Centralne Biuro Śledcze

Prokurator Generalny Andrzej Seremet

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki

Sławomir Górnicki Prokuratura Generalna

Bogusław Michalski
Prokuratura Generalna

Włodzimierz
Pluto Prokurator Prokuratury Apelacyjnej

Ireneusz Tomaszewski Prokurator
Prokuratury Apelacyjnej

Mirosław Szymański Prokurator Prokuratury Okręgowej

Dotyczy: III Dsa 82/12/Gk-Wr , III Ko
1246/13
AP III Ko 58/11/Gk , PG II Ko 142/10

3 Ds. 91/10 ,3 Ds. 226, 3 Ds.
361/11, 3 Ds. 205/12 Gd Wrzeszcz

1 Ds 2230/11 Gd Śródmieście

Ds. 367/07 , Ds. 1015/10 III Ko 1323/13 Starogard Gdański

2 Ds. 292/10 Gdynia

VI Ds 5/10 Toruń

3 Ds
231/12 , Ds. 2570/l2 Tczew

Ds. 31/10 ,Ds. 577/12 , 3Ds
179/12 Bytów- Słupsk

PG II
Ko2 2403/12 Ko 578/12 i Ko
589/12 , Ap III Dsa 12/12 Sk Słupsk - Bytów

Powiadomienia CBA w Warszawie z
dnia 5.09.2013

Dotyczy: szukania paragrafów na Jerzego Kowalskiego Ds. 627/13 ; Ds - 2236/13 Starogard Gdański na
zlecenie burmistrza Skarszew /znieważenie gangstera samorządowego /

Uprzejmie
wzywam organa sprawiedliwości do zapewnienia przestrzegania prawa i przerwania bezprawia i rozliczenie funkcjonariuszy publicznych, którzy zawiedli oczekiwania społeczne z : poświadczania nieprawdy w dokumentach
urzędowych , zatajania prawdy w oświadczeniach majątkowych, niegospodarności i korupcji , niszczenia zabytków , nadużycia
władzy oraz szkód wielkiej wartości na majątku i w związku z majątkiem
publicznym .

Nasze
powiadomienie z dnia 5 września 2013 r o możliwości popełnienia przestępstw przez
funkcjonariusza publicznego burmistrza Skarszew Dariusza Władysława
Skalskiego i jego współpracowników złożone
zostało do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie za pośrednictwem
gdańskiego CBA . Zarówno w pisemnym powiadomieniu z dnia 5 września 2013 r , jak i w krótkim ustnym powtórzeniu treści
mojego pisemnego powiadomienia do protokołu w dniu 9 września 2013 r
zaznaczyłem wyraźnie , że oczekuję ustanowienia
nadzoru przez prokuratora spoza układu pomorskiego i wtedy złożę szersze
wyjaśnienia . Zdziwienie moje budzi fakt , że CBA gdańskie nie przekazało
sprawy do centrali CBA w Warszawie zgodnie
z moim pisemnie i ustnie znaczonym adresatem , a przekazało powiadomienie do prokuratury Okręgowej w Gdańsku , która to przekazała
dokumenty do Prokuratury w Starogardzie Gdańskim . Żądam uprzejmie wyjaśnienia lekceważenia moich oczekiwań i podania podstawy prawnej takich działań.

Śledztwa i postępowania przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu Dariuszowi Władysławowi Skalskiemu umarzali lub odmawiali wszczęcia prokuratorzy nie tylko ze Starogardu Gdańskiego , a także z Gdyni i Gdańska przy aprobacie Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Niestety podobny proceder ochrony uprawiają niektórzy prokuratorzy w Gdańsku i Słupsku w stosunku do gangsterów
samorządowych z Gdańsku czy Bytowa. Dla przykładu , do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono podejrzenia między
innymi prania brudnych pieniędzy przez
Wiceprezydenta Macieja Lisickiego opisanego , jak i opisano fragment działalności „życzliwej
dla gangsterów nie tylko samorządowych” prokurator Barbary Kijanko , w Kurierze
Specjalnym PIPH z 2011 r .:

http://www.piph.pl/pliki/10.2011/kurier%20PiPH.pdf

Brak nadzoru nad wyczynami niektórych funkcjonariuszy publicznych doprowadził nie tylko do afery Ambergolda, ale „biznesmenom” za publiczne pieniądze tj. niektórym
prezydentom ,burmistrzom ..i ich współpracownikom umożliwia kontynuowanie bezkarnego łamanie prawa .

Państwa podpisy na dokumentach wymienionych w nagłówku spraw niestety
utrwalają system REPUBLIKI BANANOWEJ i
nie ma na to zgody społecznej .

Ponownie uprzejmie wzywamy do podjęcia stosownych działań i egzekwowania
prawa w ważnym interesie publicznym przez adresatów pisma i żądamy :

1.wyłączenia prokuratur pomorskich z
prowadzenia spraw pomorskich gangsterów samorządowych , jak i ponownego wszczęcia spraw umorzonych i
ponownego zbadania spraw nie wszczętych dotyczących funkcjonariuszy publicznych
i przestępstw na majątku i w związku z majątkiem publicznym poza pomorskimi
prokuraturami

2. wyłączenia
prokuratury toruńskiej ze sprawy VI Ds
5/10 , rozliczenia prokuratora Mariusza Rosińskiego i wznowienia jej w innej
prokuraturze

3. przeprowadzenie kontroli
działalności prokuratury toruńskiej w zakresie prowadzonego
postępowania „ VI Ds 5/10 w sprawie przestępstw
popełnionych przez kierownictwo urzędu miejskiego w Gdańsku z zawiadomienia
Najwyższej Izby Kontroli i udostępnienie jej wyników. Wnoszę także o uznanie mojej osoby jako reprezentanta
pokrzywdzonych i udostępnienia kopii dokumentów z tzw. postępowania
prokuratury toruńskiej .

4. przeprowadzenie kontroli
działalności prokuratur gdańskich w zakresie prowadzonych postępowań
dotyczących funkcjonariuszy publicznych , jak i przestępstw na majątku i
w związku z majątkiem publicznym oraz udostępnienia wyników kontroli

5. przeprowadzenie kontroli
działalności prokuratury w Starogardzie Gdańskim w zakresie prowadzonych postępowań
dotyczących funkcjonariuszy publicznych, jak i przestępstw na majątku i
w związku z majątkiem publicznym oraz udostępnienia wyników kontroli

6. przeprowadzenie
kontroli działalności prokuratury w
Słupsku w zakresie prowadzonych postępowań
dotyczących funkcjonariuszy publicznych, jak i przestępstw na majątku i
w związku z majątkiem publicznym oraz udostępnienia wyników kontroli

7. wyłączenie i rozliczenia prokuratorów
uwikłanych w niejasne umorzenia i postępowania chroniące nie tylko gangstera
samorządowego burmistrza Skarszew Dariusz Władysława Skalskiego i przeprowadzenia śledztwa z udziałem
innej prokuratury. Wnoszę
także o uznanie mojej osoby jako reprezentanta pokrzywdzonych . Zostaliśmy
poinformowani w Piśmie z Prokuratury
Okręgowej w Gdańsku o sygn. III
Ko 1246/13z dnia 25 września 2013 podpisanym przez prokuratora Mirosława Szymańskiego , że anonimowy cyt. „ Zastępca Prokuratora
Okręgowego w Gdańsku na mocy zarządzenia z dnia 25 września 2013 nie znalazł podstaw do wyłączenia Prokuratury rejonowej w Starogardzie Gdańskim
z prowadzenia przedmiotowego postępowania i nadesłane materiały z delegatury CBA w Gdańsku przy Piśmie z dnia 16 września 2013 r nr GD -3519/13 – przekazano je w oparciu o przepis art. 31 & 1 kpk do tamtejszej jednostki prokuratury – celem procesowego zweryfikowania .”„ . Oczekujemy
zmiany tej decyzji jak i ujawnienia danych personalnych prokuratora okręgowego , dla którego umorzenie przez prokuratora ze Starogardu Gdańskiego , pod nadzorem jego szefów ze Starogardu Gdańskiego i Okręgowego
Prokuratora Mirosława Andryskowskiego hurtem 8 /ośmiu / śledztw przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu Dariuszowi Władysławowi Skalskiemu –„ w
prezencie sylwestrowym w 2010 r dla Dariusza Skalskiego „, nie stanowi poważnej
przesłanki aby przenieść „ procesową weryfikację zawiadomienia o podejrzeniu
przestępstw wznowić i przenieść umorzone śledztwa do innej prokuratury . Według
informacji od przedsiębiorców umorzono przeciw Dariuszowi Skalskiemu większą
liczbę śledztw .

8. ustanowienia trybu
pracy prokuratur w taki sposób aby
wszelkie śledztwa i postępowania dotyczące funkcjonariuszy publicznych były
prowadzone przez prokuratorów z innych
województw niż oskarżany funkcjonariusz

9. wydania zarządzenia , które zapewni przeprowadzenie kontroli z udziałem pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości oraz przeprowadzenie
jawnych postępowań dyscyplinarnych ws. prokuratorów i sędziów , którzy zawiedli oczekiwania społeczne

10.wyjaśnienia nie podjęcia postępowania ws. naszego powiadomienia o łamaniu prawa przez Ministra Finansów Vincentego Rostowskiego i podejrzenia poświadczania nieprawdy w pismach urzędowych przez urzędników Ministerstwa Finansów

11.PILNEGO doprowadzenia do unieważnienia darowizny dotyczącej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Strzeleckiej 7 B ,
którego nie zrealizował Prezydent Paweł Adamowicz , mimo trzykrotnych pisemnych
wezwań do unieważnienia tej darowizny uczynionych przez Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego . Odzyskania
wyłudzonego przez kolesi Wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego
wielomilionowego odszkodowania i rozliczenia Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza z nadużyć władzy , niegospodarności , spowodowania olbrzymich nadużyć finansowych w gminie Gdańsk i działania w
interesie gangu deweloperskiego

12. udzielenia odpowiedzi na pytania zadane Prezydentowi
Gdańska w trybie dostępu do informacji publicznej przez wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Krajową w ważnym interesie publicznym i zbadania działalności
Prezydenta Gdańska w zakresie między innymi zadanych pytań . Prezydent Gdańska, korzystając z wieloletniej ochrony prokuratorów , którzy zawiedli oczekiwanie społeczne w tym Mirosława Andryskowskiego i Barbary Kijanko uważa , że nie musi odpowiadać na zadane pytania, jak i przestrzegać
obowiązującego prawa.

13. udzielenia odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do
informacji publicznej skierowane do burmistrza Skarszew Dariusza Władysława Skalskiego przez wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę spoza układu pomorskiego w ważnym interesie publicznym i zbadania
działalności burmistrza w zakresie między innymi zadanych pytań . Burmistrz
Skarszew , korzystając z wieloletniej ochrony prokuratorów , którzy zawiedli oczekiwanie społeczne w tym Patryka Kuckiego i Janusza Malczyńskiego uważa , że nie musi odpowiadać na zadane pytania, jak i przestrzegać obowiązującego prawa.

Odsyłanie organów władzy , która nic nie może , jeśli chodzi partyjnych kolegów , mimo udokumentowanego wielokrotnego łamania prawa przez prezydenta czy burmistrza np. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jak to czyni Wojewoda Pomorski uważamy za kpiny z prawa ….i marnotrawstwo publicznych pieniędzy na utrzymywanie bezużytecznego aparatu .

Żądamy rozliczenia gangsterów samorządowych :

1. Prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza, wice Prezydenta Macieja Lisickiego

2. Burmistrza
Skarszew Dariusza Władysława Skalskiego i Wice burmistrza Roberta Stolińskiego

3. Burmistrza
Bytowa Ryszarda Sylke

jak i wspierających ich działalność innych funkcjonariuszy publicznych i urzędników.

W sprawach umorzonych czy też nie wszczętych nie ma zastosowania stosowana ewentualnie „sztuczka” przedawnienia, ponieważ gwarantuje to
nam Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej cyt. :

Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn
politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich
zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

A oczywistym jest , że gangsterzy samorządowi korzystają od wielu lat z parasola
politycznego - i tak np. z ostatniej chwili -„Kurier Skarszewski” ustalił , że odbyło się w sobotę 7 września 2013 spotkanie partyjnych kolegów z burmistrzem Skarszew
Dariuszem Skalskim w urzędzie gminy Skarszewy –w USC „ Może brali ślub ? „….

Wnoszę o nie przesyłaniu naszego kolejnego powiadomienia o łamaniu prawa przez funkcjonariuszy publicznych pomiędzy adresatami tego pisma i nie wytwarzania zbędnej makulatury , a uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, jak i wszczęcie stosownych, a zaniechanych z powodów politycznych działań :

Wniosek 10/2013

,czy i jeśli tak to kto złamał prawo przekazując nasze powiadomienie z dnia 5 września 2013 r skierowane do CBA w Warszawie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku , która nadzorowała hurtowe
umorzenia śledztw ws. przestępstw popełnionych przez funkcjonariusza
publicznego Dariusza Skalskiego , jak i kolesi z afery ambergolda , jak i prania pieniędzy i szkód wielkiej
wartości popełnionych na majątku i w związku z majątkiem publicznym jak i
prywatnym , których prowadzenie pozorowali prokuratorzy ze Starogardu
Gdańskiego ,Gdańska , Gdyni czy Bytowa

Wniosek 11/2013

1. Podania sygnatur umorzonych śledztw jak i odmowy wszczęcia śledztw powiązanych z działalnością funkcjonariusza
publicznego Dariusza Władysława Skalskiego lub dotyczących WOPRu /Honorowy Prezes WOPR / za okres pełnienia funkcji burmistrza
Skarszew

2. Kopii dokumentów umorzeń lub odmowy wszczęcia wraz z uzasadnieniem

Wniosek 12/2013

1. wyjaśnienia stosowania art. 226 KK przez
prokuratorów Paryka Kuckiego i Janusza Malczyńskiego
oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich nadzór , artykułu niezgodnego z Konstytucja
Rzeczypospolitej Polski , jak wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

2. wnoszę o wyjaśnienie Z jakiego powodu i na podstawie jakich przepisów prawa, mimo skutecznego powiadomienia w kwietniu 2013
r o możliwości popełnienia przestępstw na majątku i w związku z majątkiem
publicznym przez burmistrza Skarszew Dariusza Władysława Skalskiego , nie
podjęli działań prokuratorzy Patryk Kucki i Janusza Malczyński .

Wniosek 13/2013

1. Podania sygnatur umorzonych śledztw, jak i odmowy wszczęcia śledztw powiązanych z działalnością funkcjonariusza publicznego Pawła Adamowicza za okres pełnienia funkcji Prezydenta Gdańska

2. Kopii dokumentów umorzeń lub odmowy wszczęcia wraz z uzasadnieniem

Wniosek 14/2013

1. Podania sygnatur umorzonych śledztw/postępowań jak i odmowy wszczęcia śledztw/postępowań powiązanych z działalnością funkcjonariusza
publicznego Ryszarda Sylke za okres pełnienia funkcji burmistrza Bytowa

2. Kopii dokumentów umorzeń lub odmowy wszczęcia wraz
z uzasadnieniem

Wniosek 15/2013

1. Podania sygnatur umorzonych śledztw/postępowań jak i odmowy wszczęcia śledztw/postępowań powiązanych z działalnością funkcjonariusza
publicznego Macieja Lisickiego za okres
pełnienia funkcji Prezydenta Gdańska

2. Kopii dokumentów umorzeń wraz z uzasadnieniem

Wniosek 16/2013

kopii raportu CBA w Warszawie z realizacji ustawy USTAWA
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie prawdziwości oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych za okres 2007-2013

Wniosek 17/2013

Podania liczby zgłoszonych przez Wojewodę Pomorskiego Stachurskiego do CBA powiadomień o możliwości zatajenia prawdy lub poświadczenia nieprawdy, w
związku obowiązkiem ustawowym analizy przez Wojewodę oświadczeń majątkowych prezydentów ,burmistrzów i wójtów i innych osób za okres sprawowania przez niego funkcji przedstawiciela Rządu w terenie.

Wniosek 18/2013

Podania liczby zgłoszonych przez Wojewodę Pomorskiego Stachurskiego do CBŚ powiadomień o możliwości popełnienia przestępstw na majątku i w związku z majątkiem publicznym w związku z
działalnością prezydentów ,burmistrzów i wójtów i innych osób w Województwie
Pomorskim za okres sprawowania przez niego funkcji przedstawiciela Rządu w
terenie.

Wniosek 19/2013

Czy CBA zabezpieczyło dowody opisane w powiadomieniu z 5
września 2013 r , jeśli nie to proszę o podanie podstawy prawnej takiego
zaniechania

C.D.N.

Z poważaniem

Prezes Pomorskiej
Izby Przemysłowo- Handlowej

Jerzy Kowalski

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

I tak już będzie dopóki rzady w kraju sprawował będzie ryży i jego skorumpowana banda.Nie ma żadnej niezależnej prokuratury czy też sądów. Nad wszystkim trzyma łapę ryży i pilnuje aby czasem nie stała się krzywda jakiemuś skorumpowanemu pachołkowi z jego parti.!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Marika

#387050

Prezes Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jerzy Kowalski http://www.piph.pl

użyteczni idioci wspierają bezprawie i muszą zostać rozliczeni pozdr.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Prezes Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jerzy Kowalski http://www.piph.pl

#387057