REPUBLIKA BANANOWA - NIK to zorganizowana grupa przestępcza

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

koleś vel niby prezes NIK vel Kwiatkowski rozpłakał się kilka dni temu w mediach, że taki praworządny .- z konfederacji Walczącej Jacku.K... przyjacielu czy z Ciebie też nie zrobili idioty ?...smutno mi ,że mam rację po kilku latach . Pamietam jak mi sugerowałeś ,że vel Kwiatkowski przyzwoity koleś ,nowe rozdanie ha,ha .... gangsterzy POlityczni i samorządowi tylko użytecznych idiotów dopuścili do władzy.Załączam na dowód jedno z naszych pism do gangstera POlitycznego vel Jacka Jezierskiego ,Kwiatkowski zapewnił ciągłość gangsterki .. i nagranie z "sowy" ..ogólnodostępne będzie podsumowaniem. .Być może PO 25 października uzyskamy odpowiedź na postawione 5 lat temu pytania i "zreformowana" prokuratura rozliczy nie tylko Kwiatkowskiego ?

z poważaniem

Prezes PIPH

Jerzy Kowalski

zał.Pismo z dnia 27 października 2010 do Prezesa NIK

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Najwyższa Izba Kontroli

Ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Sz. P. Prezes Jacek Jezierski 2010-10-27

Z przykrością powiadamiam Pana Prezesa o skandalicznym Piśmie Artura Zwartko WSK/WSW-052-2824/2010/T

Proszę o potraktowanie mojego Pisma jako Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez funkcjonariusza publicznego Artura Zwartko i Ewy Jasiurskiej na szkodę Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kodeksu karnego i w art. 271 KK oraz wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko tym osobom.

Załączam odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 15939 z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub służbowej urzędników państwowych... Wskazane przeze mnie poniżej okoliczności dowodzą, że Artur Zwartko i Ewa Jasiurska dopuścili się przestępstwa ściganego z urzędu określonego w art. 231 KK oraz w art.271 KK i w związku z tym jako Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wnoszę o przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego i skierowania zawiadomienia do prokuratury.

Z Pisma Artura Zwartko z 22 października 2010 :

1. cyt.:

...”realizacji umów najmu (dzierżawy) lokali mieszkalnych” zamiast

„ lokali użytkowych”

......”za uznaniem tego błędu za oczywistą omyłkę pisarską.”

Zmiana tytułu kontroli to nie tylko oczywista pomyłka pisarska , gdyż dalszy wywód w piśmie dotyczy usprawiedliwienia cenzury przez ochronę danych osobowych osób fizycznych , a pomija świadomie jawność danych Krajowego Rejestru Sądowego i jawność działań funkcjonariuszy publicznych i jawność działań w powiązaniu z funkcjonariuszami publicznymi i jawność działań na majątku publicznym . Jednoczenie „Decyzja NIK „ , to poważny dokument publiczny i nie może zawierać błędów i być niejasna dla innych osób .

Według mojej oceny sprawy niegospodarności , a także kuriozalnych decyzji należy podawać pod osąd opinii publicznej ,a działania ww osób to utrudniają.

Z Pisma Artura Zwartko z 22 października 2010 :

2.Cyt :

........................„Sformułowany przez Pana zarzut dotyczący przyjęcia przez DelegaturęNIK

w Gdańsku niewystarczającego – w Pana ocenie – zakresu kontroli R/08/005 i nie objęcie

badaniami wszystkich obszarów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

w których zdaniem Pana występują nieprawidłowości trudno byłoby uznać za zasadny

S:\PISMA\ARZAW\2010\20102824a.doc

w sytuacji, kiedy prowadzone były w tej sprawie konsultacje w siedzibie Delegatury NIK

w Gdańsku, podczas których informowano Pana o możliwości zgłoszenia kontrolerom

wątpliwości związanych z tematem kontroli w drodze pisemnego oświadczenia na podstawie

art. 41 ustawy o NIK. Z możliwości takiej, która mogłaby spowodować rozszerzenie zakresu

badań w trakcie trwającej ok. pół roku kontroli nie skorzystał Pan. „

Żądam zabezpieczenie materiałów z tzw. postępowania wyjaśniającego oraz przesłuchania Pani Jasiurskiej .

Oświadczam ,że nie miałem możliwości skorzystania z art.41 ustawy o NIK , gdyż o kontroli dowiedziałem się z mediów po jej zakończeniu na co zwróciłem uwagę Pani Jasiurskiej , gdy utrudniała mi dostęp do informacji publicznej w sprawie opisywanej kontroli /opis w moim piśmie do Prezesa /.

Z Pisma Artura Zwartko z 22 października 2010 :

3. Cyt.:

„nie objęcie badaniami wszystkich obszarów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku „

Nie żądałem objęcia kontrolą wszystkich obszarów, ale pozostałych sposobów dysponowania majątkiem gminy Gdańsk :

Z Pisma Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z dnia 15 września 2010 :

cytuję ważne pytania i problemy, na które Artur Zwartko nie udzielił odpowiedzi :

Proszę o potwierdzenie przez Pana Prezesa , jeśli oczywiście moje spostrzeżenie jest prawidłowe , że kontrole NIK wykonywane są w ograniczonym zakresie kontroli i nie są w stanie ujawnić wszystkich nieprawidłowości i przestępstw popełnionych w jednostce kontrolowanej

........... Czy interesy funkcjonariusz publicznego mogą być utajnione ?

Czy interesy podmiotów gospodarczych powiązanych z funkcjonariuszem publicznym przez zarząd , udziały, reprezentowanie podmiotu posiadającego udziały, członkostwo , wieloletnie układy towarzysko -biznesowe mogą być utajniane ?

Czy operacje na majątku gminy czy skarbu Państwa mogą być utajnione ?.....

.......Na jakiej podstawie zamiany nieruchomości , których właścicielem jest skarb państwa lub gmina podlegają pełnemu utajnieniu ?

Czy w związku z zamiami nie doszło do spowodowania kolejnych niegospodarności na majątku gminy lub skarbu państwa ?

Czy kontrolerzy NIK badali ujawnione zamiany nieruchomości jak i dzierżawy ?!

Podaję przykład niezbadanej niegospodarności - umowa 28 /2007 z 2 marca 2007- szkoda na kwotę co najmniej 143 000 zł .

Kamienica przy Długim Targu 39/40 , której właścicielem w tamtym okresie był skarb państwa wydzierżawiona została przez gminę Gdańsk wbrew stanowisku Wojewody na cele administracji publicznej i według przedsiębiorców była zamknięta przynajmniej przez cały 2007 r .Wątpliwa wydaje się także data zawarcia umowy....

Dlaczego nie badano pozostałych zamian skarb państwa z gminą Gdańsk mimo , że ujawniono w tym obszarze łamanie prawa ?

Dlaczego nie zbadano sposobu rozdysponowania majątku gminy i skarbu państwa ? , pominięto np. : użyczenia , darowizny, czy też lokale użytkowe przez wiele lat nie wykorzystywane - trzymane dla kogo ...? i kto ma pokryć związane z tym straty ?

....Załączam wystąpienia Pomorskiej Izby Przemysłowo- Handlowej dotyczące sposobu rozdysponowania majątku publicznego z 2004 roku oraz odpowiedź Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza .....

Podtrzymuję moje żądanie i oczekuję odpowiedzi na każde z postawionych pytań oraz wyjaśnienia

czy załączniki / dowody z pisma PIPH z dnia 15 września 2010 zostaną przekazane do prokuratury ?

Jakie kroki zostaną podjęte przez NIK aby dokończyć rozpoczętą kontrolę ?

Z Pisma Artura Zwartko z 22 października 2010 .

Cyt.:

Zawarte w skardze Pana stwierdzenie,że na dostarczoną informację elektroniczną

założono programowe ograniczenie uniemożliwiające kopiowanie wybranych stron

- w świetle wyjaśnień osoby udostępniającej informację- nie znajduje potwierdzenia, bowiem zastosowane ograniczenie dotyczy możliwości ingerowania w treść informacji i dokonywania w niej zmian lecz nie pozbawia Pana możliwości zapoznania się z tekstem informacji, czy też kopiowania jej fragmentów.

Przesyłam w załączniku zdjęcie /dowód zablokowania / informacji o zabezpieczeniu CD i gdyby Pan funkcjonariusz publiczny Artur Zwartko wykonał minimum ciążącego na nim obowiązku to by nie marnował papieru – aż 15 wierszy poświęcił na zbędną beletrystykę gdyż wyraźnie opisałem w piśmie problem , który bez zbędnych nakładów można naprawić przez udostępnienie zablokowanych opcji w „właściwości „ pliku ,- zakładka ochrona : kopiowanie ,drukowanie , wydzielanie stron... o co wystąpiłem . Do dnia dzisiejszego nie skopiowano żądanej informacji CD i nie udostępniono zgodnie z moja prośbą .

Według mojej oceny istnieje podejrzenie świadomego działanie prawdopodobnie w porozumieniu z Panią Jasiurską . Wnioskuję o analizę numerów telefonicznych Artura Zwartko i Ewy Jasiurskiej w okresie od styczeń 2009 do dnia dzisiejszego .

Z Pisma Artura Zwartko z 22 października 2010.

Cyt. :

w udostępnionej dokumentacji kontroli nie poddano anonimizacji żądnych

informacji dotyczących pana Macieja Lisickiego, a zatem użyte w skardze Pana określenie, iż

Delegatura NIK w Gdańsku ocenzurowała informacje dotyczące tego funkcjonariusza

publicznego uznać należy za niefortunne.

Według mojej oceny po raz kolejny funkcjonariusz publiczny Artur Zwartko poświadczył nieprawdę i żądam precyzyjnej odpowiedzi na „ Cenzury 1 do 7 „ szczegółowo opisane w piśmie z 15 września 2010 roku

Poniżej cytuję fragmenty z załączonej odpowiedzi Podsekretarza Stanu Zbigniewa Wrony ,które według mojej oceny opisują działania Pani Jasiurskiej i Pana Zwartko :

„ .... Przedmiotem ochrony typu czynu określonego w art. 271 § l K.k. (zwanego fałszem intelektualnym) jest wiarygodność dokumentów, jak również zaufanie obywateli do prawdziwości dokumentów wystawianych przez osoby do tego powołane. Przestępstwo to ma charakter przestępstwa indywidualnego. Może je popełnić wyłącznie funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. ...”

„....Przestępstwo z art. 271 § l K.k. polega na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w autentycznym dokumencie. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też ich przeinaczeniu lub zatajeniu, wbrew obowiązkowi. Czynność ta jest dokonana w momencie, gdy dokument zawierający poświadczenie zostaje wprowadzony do obrotu prawnego (zob. M. Mozgawa, ˝Komentarz do art. 271 Kodeksu karnego˝, w: M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, ˝Kodeks karny. Komentarz praktyczny˝, Oficyna, 2007, II wyd.). ....”

„..........Bezpośrednio chronionym dobrem typu czynu określonego art. 231 § l K.k. jest prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego i związany z tym autorytet władzy publicznej (zob. A. Barczak-Oplustil, ˝Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego˝, w: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoil, ˝Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.k.˝, Zakamycze 2006, wyd. II i powołany przez autora: Andrzej Zolll, ˝Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna˝, t. II, Zakamycze 1999, s. 778). .....”

„.......Przestępstwo to polega na działaniu funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w wyniku przekroczenia swoich uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów określających ich zakres w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (przepisy ustawy, rozporządzenia wykonawcze, regulaminy czy statuty), a także z istoty zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji (zob. A Marek, ˝Komentarz do art. 231 Kodeksu.......”.

Uprzejmie proszę o pilne udostępnienie żądanych przeze mnie materiałów bez zbędnej cenzury w formie elektronicznej . Otrzymałem w dniu dzisiejszym Pana Prezesa decyzję z dnia 15 października i oceniam ,że został wprowadzony Pan w błąd przez ww. osoby Liczę , że rozliczy Pan Prezes funkcjonariuszy publicznych naruszających prawo także tych z NIK oraz mam nadzieję ,że zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości związane z dysponowaniem majątkiem publicznym przez władze Miasta Gdańska .

Z Wyrazami Szacunku

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jerzy Kowalski www.piph.pl

Załączniki: 1. odpowiedź Min. Sprawiedliwości

2. zdjęcie ochrony /blokady/ CD z aktami kontroli LGD –R /08/005

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)