USTAWA „O ®ównym traktowaniu obywateli państwa i azylantów”.

Obrazek użytkownika izaluka
Kraj
Islamiści w Europie

1500 100 900

PROJEKT USTAWY

z dnia 20 września 2015 roku

(uchylony)

 wersja poprawiona, tekst ujednolicony z dnia 19 maja 2017 roku

 

o ®ównym traktowaniu obywateli państwa i azylantów.

       Art. 1. 1. W związku z zainicjowanym przez Unię Europejską kryzysem związanym z napływem do Europy milionów imigrantów ekonomicznych z krajów muzułmańskich, zwanych dla niepoznaki uchodźcami wojennymi, oraz wolą Niemiec podzielenia się tym dobrodziejstwem ze wszystkimi krajami Unii, Rzeczpospolita Polska poddawana jest politycznym naciskom i szantażom.

 1. Wobec wymuszania przez Unię Europejską na rządzie Polski przyjęcia do Polski kilkunastu tysięcy imigrantów ekonomicznych zwanych dalej „azylantami”, Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w celu ochrony bytu materialnego obywateli Polski i zapewnienia maksimum bezpieczeństwa społecznego w trybie pilnym uchwaliło wspólny projekt ustawy Rządu i Prezydenta.
 2. Niniejszy Projekt Ustawy 1500 100 900 dotyczy nadzwyczajnych czasowych zmian w obowiązującym prawie oraz o czasowym częściowym ograniczeniu praw i swobód obywatelskich.
 3. Powodem uchwalenia Projektu Ustawy 1500 100 900 jest także wyjście naprzeciw towarzyszącym arbitralnym decyzjom Niemiec i UE ogromnym naciskom postępowych krajowych środowisk o znacznej empatii i zamożności. Sejm i Senat, Rząd i Prezydent zmuszeni są wobec tego podjąć decyzje wymienione w niniejszym Projekcie Uchwały na wypadek faktycznego przerzucenia do Polski kilkunastu tysięcy „azylantów” z Niemiec i innych krajów zachodniej Europy, aby ich rządy mogły w to miejsce nadal zapraszać kolejnych imigrantów ekonomicznych, czyli tzw. „azylantów”, a potem solidarnie przydzielać ich pozostałym krajom.

1) Naczelnym celem ustawodawcy przy tworzeniu niniejszego Projektu Ustawy poza ochroną obywateli, jest spełnienie nakazu SOLIDARNOŚCI, który jest tak bardzo bliski krajom Unii, szczególnie takim, jak Niemcy czy Francja, a której to Polacy ponoć dotąd nie okazywali, co nam wytknięto.

2) Jednocześnie niniejszy Projekt Ustawy wychodzi także naprzeciw wspomnianym żądaniom opozycji rządowej przepełnionej wzruszającą empatią wobec uciekających przed wojną młodych, zdrowych mężczyzn, którzy w przypadku nie udzielenia im azylu byliby zmuszeni wbrew ich woli bronić swego kraju i swoich rodzin z bronią w ręku, zamiast żyć sobie dostatnio i bezpiecznie w krajach Europy.

3) Ustawa ta pozwoli równocześnie i przede wszystkim spełnić oczekiwania większych i mądrzejszych od Polski państw Unii Europejskiej i umożliwi KOLEKTYWNE podzielenie się tzw. „azylantami”, zaproszonymi wcześniej do Niemiec przez Kanclerz tego kraju, z Polską i z pozostałymi krajami Europy Wschodniej, mimo ich sprzeciwu.

 1. Jako rząd Polski, powodowany troską o sprawiedliwość społeczną i obowiązkiem dbania o przetrwanie własnego narodu w tych trudnych czasach, musimy zadbać o przeciwdziałanie spodziewanym oczywistym i drastycznym różnicom w warunkach bytowych pomiędzy społeczeństwem Polski a tzw. "azylantami" pamiętając o tym i mając to na uwadze, że nieszczęśni tzw. „azylanci” nie lubią pracować, ale za to przyzwyczajeni już są przecież do pobierania wysokich zasiłków społecznych otrzymywanych dotąd w krajach Europy Zachodniej.
 2. Projekt Ustawy 1500 100 900 jest Projektem wstępnym. Bardziej szczegółowe rozwiązania Rząd i Prezydent zaproponują i podejmą w stosownym czasie.
 3. Otwiera się też szeroką dyskusje społeczną nad ostatecznym kształtem Ustawy 1500 100 900.

Art. 2. Z dniem 18 maja 2017 roku powołuje się Urząd ds. ®ównego Traktowania Obywateli Rzeczpospolita Polska i „Azylantów” (U®TOPiA).

Art. 3. 1. W związku z Art. 1 i Art. 2, proponuje się zawieszenie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. "Ustawy 500+" do czasu unormowania sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w UE i powrotu tzw. „azylantów” wraz z rodzinami do swoich ojczyzn.

Art. 4. Z dniem 18 maja 2017 roku otwarty zostaje Fundusz: Witamy "Azylantów”.

Art. 5. 1. Środki na Fundusz: Witamy "Azylantów” będą pochodziły ze źródeł:

1) środki przyznane przez Unię Europejską na cele związane z przyjęciem tzw. „azylantów”;

2) środki pochodzące z realizacji niniejszej Ustawy w tym z zawieszonej tzw. "Ustawy 500+".

Art. 6. 1. Fundusz: Witamy "Azylantów” będzie przeznaczony na zapewnienie równego poziomu życia obywatelom Polski oraz tzw. "azylantom" poprzez wyrównanie dochodów każdego obywatela Polski do poziomu przyznanych tzw. "azylantom" środków finansowych oraz zapewnienie równoważnych warunków lokalowych.

Art. 7. 1. Nikt z obywateli Polski nie może osiągać dochodów niższych od świadczeń przyznanych tzw. „azylantom” z Funduszu: Witamy "Azylantów”.

 1. Wszyscy obywatele Polski o dochodach poniżej 1,5 tyś. zł netto/mc na osobę w rodzinie otrzymają z Funduszu: Witamy "Azylantów” wyrównanie do kwoty 1,5 tyś. zł netto/mc na członka rodziny.
 2. Osoby samotne, w tym samotni emeryci i renciści o dochodach poniżej 3 tyś. zł netto/mc otrzymają wyrównanie do kwoty 3 tys. zł netto/mc z Funduszu: Witamy "Azylantów”.

Art. 8. 1. Każdy polski obywatel żyjący w rodzinie ma prawo do dochodu na członka rodziny w wysokości 1,5 tyś. zł netto/mc.

 1. Każdy samotny polski obywatel w tym samotni emeryci i renciści mają prawo do dochodu w wysokości 3 tyś zł netto/mc.
 2. Każdy obywatel żyjący w rodzinie i posiadający w chwili wejścia ustawy w życie dochód powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc na członka rodziny, od kwoty powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc zostanie opodatkowany 100% podatkiem "solidarnościowym" na rzecz Funduszu: "Witamy Azylantów”.
 3. Każdy emeryt i rencista żyjący w rodzinie i posiadający świadczenie emerytalno-rentowe powyżej 1,5 tyś. zł netto/mc na osobę /mc na osobę zostanie opodatkowany 100% podatkiem "solidarnościowym" na rzecz Funduszu: Witamy "Azylantów”.
 4. Każdy obywatel samotny, w tym samotni emeryci i renciści, posiadający w chwili wejścia ustawy w życie dochód powyżej 3 tyś. zł netto/mc zostanie opodatkowany 100% podatkiem "solidarnościowym" na rzecz Funduszu: Witamy "Azylantów”.

Art. 9. 1. Wszelkie aktywa finansowe zgromadzone przez obywateli Polski na osobistych kontach bankowych zostają zamrożone na czas obowiązywania niniejszej Ustawy.

 1. Możliwa będzie jedynie jednorazowa wypłata do wysokości 1,5 tyś zł w okresie od momentu wejścia niniejszej Ustawy w życie do pierwszej wypłaty świadczenia z pracy lub pierwszego świadczenia emerytalno-rentowego.

Art. 10. 1. W przypadku opuszczenia Kraju przez obywatela Polski w czasie obowiązywania niniejszej ustawy na czas powyżej 1 miesiąca mieszkanie lub dom będący jego własnością, zostanie przekazany do wykorzystania przez U®TOPiA i Fundusz: Witamy "Azylantów”.

 1. Po powrocie do Kraju obywatel opuszczający Polskę w czasie obowiązywania niniejszej ustawy na czas powyżej 1 miesiąca jest zobowiązany do uregulowania zaległego podatku na Fundusz: Witamy "Azylantów” wyliczonego na podstawie dotychczasowych dochodów.
 2. W stosunku do obywatela Polski, który opuści Polskę w czasie obowiązywania niniejszej ustawy i nie ureguluje zobowiązania podatkowego na rzecz Funduszu: Witamy "Azylantów” zostanie zastosowany przepadek mienia pozostawionego w Polsce na rzecz U®TOPiA i Funduszu: Witamy "Azylantów".

Art. 11. 1. Każda polska rodzina i każda tzw. „azylancka” rodzina ma prawo wyłącznie do jednego domu lub mieszkania.

 1. Jeśli w chwili wejścia Ustawy 1500 100 900 w życie polska rodzina posiadać będzie więcej, niż jeden dom/mieszkanie, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać je nieodpłatnie Urzędowi Ds. ®ównego Traktowania Obywateli Państwa i Azylantów (U®TOPiA) na cele związane z zakwaterowaniem "azylantów". Dotyczy to także domków letniskowych, dacz itp.

Art. 12. 1. Każda polska rodzina ma prawo wyłącznie do jednego samochodu.

 1. Jeśli rodzina posiada więcej, niż jeden samochód, zobowiązana jest go sprzedać, np. tzw. "azylantowi", a uzyskaną kwotę ze sprzedaży w całości przekazać do Urzędu Ds. ®ównego Traktowania Obywateli Państwa i Azylantów (U®TOPiA).

Art. 13. 1. Każdy pracodawca ma prawo zatrudnić tzw. "azylanta".

 1. Każdy pracodawca, który zatrudni tzw. "azylanta", ma jednocześnie obowiązek zatrudnić obywatela polskiego.
 2. Pracodawca ma obowiązek zatrudnić tzw. "azylanta" i obywatela polskiego na identycznych warunkach zatrudnienia i płacy, ale nie mniej, niż 1,5 tyś. zł netto/mc.
 3. Każdy pracodawca, który zwolni z pracy obywatela polskiego jest zobowiązany do natychmiastowego zwolnienia z pracy tzw. "azylanta".

Art. 14. 1. Zarówno obywatel polski jak i tzw. "azylant", po spełnieniu warunków ustawy o zasiłkach społecznych, ma prawo do zasiłku społecznego lub zasiłku dla bezrobotnych. Podniesienie dotychczasowych niskich zasiłków społecznych i dla bezrobotnych przysługujących obywatelom polskim do poziomu akceptowanego przez tzw. "azylantów" będzie w całości pokryte z Funduszu: Witamy "Azylantów".

 1. Zasiłek społeczny dla obywateli polskich i tzw. "azylantów" musi być w tej samej wysokości.
 2. Zasiłek dla bezrobotnych dla obywateli polskich i tzw. "azylantów" musi być w tej samej wysokości.

Art. 15. 1. Żaden obywatel Polski, ani żaden tzw. "azylant", nie może pozostawać bezdomny.

 1. Tak, jak każdy tzw. "azylant" otrzyma zakwaterowanie, tak i każdy dotychczas bezdomny obywatel Polski musi otrzymać zakwaterowanie o nie gorszym standardzie od lokalu, jaki otrzyma tzw. "azylant".

Art. 16. 1. Wprowadza się obowiązkowe szkolenia dla obywateli polskich i tzw. "azylantów".

Art. 17. 1. Wprowadza się następujące obowiązkowe szkolenia dla obywateli polskich:

1) szkolenia w zakresie samoobrony;

2) szkolenia w zakresie podstawowego słownictwa w języku/językach tzw. "azylantów";

3) szkolenia w zakresie zwyczajów religijnych oraz norm społecznych tzw. "azylantów".

Art. 18. 1. Wprowadza się następujące obowiązkowe szkolenia dla tzw. "azylantów":

1) szkolenia w zakresie prawa obowiązującego w Polsce;

2) szkolenia w zakresie podstaw języka polskiego;

3) szkolenia w zakresie prawa obowiązującego w Polsce;

4) szkolenia w zakresie zwyczajów religijnych i społecznych obowiązujących w Polsce.

Art. 19. 1. Szkolenia wymienione w Art. 16, Art. 17 i Art. 18 są płatne i ich koszt ma być pokryty z funduszy własnych zarówno w przypadku obywatela Polski, jak i tzw. „azylanta”.

2. Szkolenia wymienione w Art. 17 i Art. 18 muszą być sfinansowane z własnych funduszy osób, których dochód na członka rodziny w chwili wejścia w życie Ustawy 1500 100 900 przekracza 1,5 tyś. zł netto/mc. Opłata za szkolenie zostanie odliczona od podatku na Fundusz: Witamy „azylantów” .

 1. Osoby, których dochód na członka rodziny w chwili wejścia ustawy w życie nie przekroczy 1,5 tyś. zł netto/mc będą zwolnione z opłat za szkolenia. Koszty pokryje U®TOPiA z Funduszu: Witamy „azylantów”.
 2. Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore otrzymają z U®TOPiA przydział funkcjonariusza obrony wyszkolonego w zakresie Art. 17.1) – 3) oraz Art. 18.1) – 4). Koszty pokryje U®TOPiA z Funduszu: Witamy „azylantów”.
 3. Wynagrodzenie i koszt szkolenia funkcjonariusza obrony przydzielonego osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym będzie pokryte przez U®TOPiA z Funduszu: „Witamy Azylantów”

Art. 20. 1. Obywatele Polski, którzy zgodnie z niniejszą Ustawą, poprzez solidarne odstąpienie swoich dochodów oraz własności na rzecz tzw. „azylantów", przyczynią się do nowoczesnego wizerunku Polski na arenie światowej, jako kraju wolnego od ksenofobii, rasizmu, nazizmu, zaściankowości, fałszywego katolicyzmu, a zatem przyjaznego każdej kulturze, stawiającego dobro cudze na co najmniej tym samym poziomie, co własne, otwartym i uwolnionym od zabobonów chrześcijańskich, przychylnym zabobonom cudzym, zyskają poklask i uznanie wszelkich postępowców i miano pełną gębą Europejczyków z UE.

Art. 21. Z dniem 19 maja 2017 roku otwiera się szeroką dyskusję społeczną nt. projektu Ustawy 1500 100 900. Prosimy o zgłaszanie propozycji poprawek i uzupełnień do niniejszego Projektu Ustawy.

Art. 22. 1. W kolejnej Ustawie Rząd przedstawi rozporządzenia o wydaniu okolicznościowych medali oraz dyplomów dla szczególnie konkretnie empatycznych obywateli Polski.

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie w dniu wyrażenia zgody przez Rząd i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie na terytorium Polski tzw. "azylantów" przydzielonych Polsce przez Unię Europejską.

 

                                                                                                       Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pierwotna publikacja: http://naszsalon24.org/2017/05/18/ustawa-o-ownym-traktowaniu-obywateli-panstwa-azylantow/

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.5 (głosów:2)

Komentarze

Na pohybel fałszywym empatom niszczącym cywilizację łacińską.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540353

Tego, oprócz terroryzmu chcą dla nas zlewaczałe oszołomy - szokujące obrazki z ulic Paryża A.D. 2017 - od 2:27:

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

izaluka

#1540358