Konstytucja. Rozdział I. c.d. punkty 11-23

Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Art. 11.

1.    Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

2.    Finansowanie partii politycznych jest jawne i nie może być z budżetu Państwa.

3. Partie mogą się utrzymywać tylko i wyłącznie ze składek członków.

4. Zabronione jest prywatne dotowanie partii

5. Zabroniona jest wszelka działalność finansowa lub gospodarcza partii.

6. Zabronione są wszelkie darowizny na rzecz partii.

7. Zabronione jest samoopodatkowanie się członków partii.

8. Sądownie udowodniona korupcja członków partii spowoduje zawieszenie działalności partii w pierwszym przypadku. Udowodniona po raz drugi spowoduje wykluczenie partii i jej członków w wyborach wszystkich szczebli w czasie najbliższych wyborów. Członkowie zawieszonej partii nie mogą kandydować z list innych partii. Korupcja udowodniona po raz trzeci powoduje rozwiązanie patrii oraz zakaz wstępowania członków zawieszonej partii do innych partii przez okres 25 lat. Powoduje również zakaz zajmowania stanowisk państwowych i samorządowych oraz kandydowania do Sejmu i Senatu na zawsze.Art. 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji w ramach obowiązującego prawa. Zakazane jest istnienie wszelkich organizacji których członkostwo jest utajnione.

Art. 13.

1.    Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

2.    Zakazane jest także istnienie partii i organizacji których program jest antypolski.

3, PPR, PZPR, ZSL, SD, SB, UB, IW uznaje się za organizacje przestępcze. Partie i organizacje polityczne czy społeczne wywodzące się z w/w organizacji czy partii zostaną rozwiązane, a majątki przekazane na Fundusz Emerytalny.

 Art. 14.

1.    Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

2.    W prasie, radiu i telewizji oraz innych środkach społecznego przekazu udział kapitału polskiego musi wynosić nie mniej niż 51%. Kapitał zagraniczny może mieć 49% udziałów, z tym że w jednym ręku może być skupione conajwyżej 8% udziałów. Wszystkie środki masowego przekazu muszą podawać  do publicznej wiadomości strukturę własnościową.

Art. 15.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod szczególną ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16.

1.    Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o Niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

2.    Rzeczpospolita Polska wprowadza dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych takich jak Prezydent RP, poseł, senator, sędzia, dziennikarz, redaktor, właściciel mediów, bankier, minister, urzędnik państwowy lub samorządowy,  aktor, reżyser, działacz związków sportowych, społecznych lub kulturalnych, nauczyciel, dyrektor placówki oświaty, dla osób które przed rokiem 1989 były członkami KD, KG, KP, KW, KC PZPR, SB, oficerami politycznymi w LWP, ŻW, WSW, pracownikami MO, ZOMO i ORMO a także współdziałali z tymi organami jako TW, KO. Zakaz ten obejmuje cztery pokolenia.

Art. 17.

 Ustrój gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej oparty jest na wolności działalności gospodarczej oraz własności prywatnej.

Art. 18.

1.    Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2.    Księgi wieczyste na terenach włączonych do Rzeczpospolitej Polskiej w  1945 tracą ważność.

3.    Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się zwrócić własność byłym Właścicielom lub ich spadkobiercom majątku zabranego w wyniku ustaw PRL. Zwrot nie dotyczy osób które opuściły terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku przesiedlenia z tzw. terenów Zachodnich oraz opuściły dobrowolnie Ojczyznę po roku 1968 a w latach 1944 – 1968 służyły w aparacie komunistycznym.

4.    Wszyscy którzy do roku 1990 mieli prawo użytkowania wieczystego lub ich spadkobiercy automatycznie stają się właścicielami tych nieruchomości, w szczególności dotyczy to osób z tzw. terenów Zachodnich.

5.    Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za odszkodowaniem zgodnym z aktualną wartością rynkową.

6. Rzeczpospolita zakazuje sprzedaży ziemi obcokrajowcom, mogą ją jedynie użytkować w systemie leasing przez 25 lat, umowa może zostać przedłużona tylko raz.

7.  Wszystkie dotychczasowe sprzedaże podlagają temu prawu

8.  Wszystkie bezprawne zwroty ziemi byłym właściecielom wyjeżdżającym do Niemiec, a dokonane przez sędziów będą cofnięte, a sędziewie zawieszeni w czynnościach.

Art. 19.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na bezpieczeństwo Państwa.

Art. 20.

1.    Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie Niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2.    Każdy pełnoletni obywatel posiadający pełnię praw wyborczych, w celach ochrony granic Państwa,  rodziny i własności ma prawo posiadania broni palnej w domu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Art. 21.

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych i przestrzeganych przez obydwie strony umów międzynarodowych.

Art. 22.

1.    Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie na amarantowym polu.

2.    Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i amarantowy.

3.    Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest  Rota.

4.    Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5.    Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 23.

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa, o ile Zgromadzenie Narodowe nie zadecyduje inaczej.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (głosów:2)