Konstytucja. Rozdział I. Pierwsze 10 artykułów

Obrazek użytkownika Alternatywa Konserwatywno-Narodowa
Idee

Rozdział I

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Art. 1.

1.    Państwo Polskie jest Rzeczpospolitą.

2.    Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

3.    Religią panującą jest religia rzymskokatolicka.

4. Żaden z rodziałów, punktów, podpunktów i paragrafów Konstytucji nie może być zmieniony przez Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, Prezydenta czy grupę obywateli.

5.  Dopuszcza się wprowadzenie poprawek do Konstytucji, z tym, że może to być jedna poprawka na 25 lat, pod warunkiem akceptacji jej przez społeczeństwo w ogólnonarodowym referendum. Poprawka musi uzyskać bezwzględną większość przy kworum wynoszącym conajmniej 75 procent ogółu obywateli uprawnionych do głosowania.

Art. 2.

1.    Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2.    Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli.

3.    Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa jest Prezydent RP oraz Sejm; w zakresie władzy wykonawczej -  Prezydent RP łącznie z odpowiedzialnymi ministrami; w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy i trybunały.

4.    Naczelnym zadaniem Organów Narodu jest służenie Rzeczpospolitej.

Art. 3.

1.    W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa.

2.    Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.

3.    Państwo powoła oddzielnymi ustawami samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego.

Art. 4.

1.    Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.

2.    Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.

3.    Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

Art. 5.

    1. Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

   2.Wiekiem, od którego można brać udział w Wyborach do Sejmu, Senatu i Prezydenckich jest 21 lat.

Art. 6.

Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani narodowość, ani płeć nie mogą być powodem ograniczenia praw i obowiązków obywatela.

Art. 7.

Rzeczpospolita Polska strzeże Niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka, bezpieczeństwo obywateli oraz strzeże dziedzictwa narodowego.

Art. 8.

1.    Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

2.    Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

3.  Rzeczpospolita Polska stworzy  warunki do powrotu do Macierzy Polonii ze wschodu wywiezionej tam w ramach wcześniejszych deportacji zaczętych przez okupantów od roku 1794 jak i tych którzy mieszkali w granicach Rzeczpospolitej i pozostają poza Jej aktualnymi granicami.

4.    Rzeczpospolita Polska otacza opieką prawną Polonię na całym świecie.

Art. 9.

1.    Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

3.    Zabroniona pod karą ciężkiego więzienia  jest jakakolwiek interpretacja Konstytucji. Zarówno przez Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Prezydenta, Vice Prezydenta, ministrów rządu, wszystkich sądów i sędziów, korporacji zawodowych i związków zawodowych.

Art. 10.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego tylko w granicach suwerenności Narodu i Państwa.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.4 (głosów:3)