Amerykanie walczą z socjalistycznymi bandytami o przetrwanie

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Grzegorz Kostrzewa Zorbas „Cruz i Paul wraz z całą Tea Party przyjęli za taktyczny priorytet zniesienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.”...” młodzi, ukształtowani już po zimnej wojnie radykalni Republikanie, związani z Tea Party – partią buntu przeciw podatkom. Nie patrzą na koszty społeczne chorób, epidemii i przedwczesnej śmierci ludzi. Odrzucają solidarność. Nazywają siebie „konstytucyjnymi konserwatystami”, co w USA oznacza redukcję państwa do funkcji przewidzianych w konstytucji z XVIII wieku – „....”Doktryną Tea Party jest libertarianizm: jak najmniej państwa i jak najmniej polityki zagranicznej. „.... Nie jest to partia w sensie ścisłym, lecz ruch społeczny i jednocześnie frakcja wewnątrz Partii Republikańskiej. Zbuntowała się także przeciw republikańskiemu kierownictwu. Senatora Johna McCaina uważa za mięczaka i zawalidrogę. Najwięcej uwagi medialnej przyciągają związani z Tea Party senatorowie Ted Cruz i Rand Paul.”.... „We wtorek 1 października wygaśnie budżet państwa. Brak nowego budżetu i brak prowizorium. Przestanie działać większość instytucji federalnych, na czas nieokreślony, aż Partia Demokratyczna porozumie się z Republikańską. „...”Dyplomacja, wojsko, wywiad i inne instytucje służące bezpieczeństwu narodowemu i sojuszom zagranicznym będą działać, lecz na wygasających obrotach. „....” Zaraz po kryzysie budżetowym – około 17 października – wyczerpie się limit federalnego długu publicznego. Po raz pierwszy w historii Ameryce zagrozi niewypłacalność. Wojna totalna nie robi wyjątków. Demokraci i Republikanie i w tej sprawie stawiają sobie nawzajem warunki zaporowe. Demokratyczny prezydent Barack Obama żąda podniesienia limitu i odrzuca samą ideę negocjacji z opozycją. Radykalni Republikanie odrzucają samą ideę nawet najmniejszego wzrostu długu, wydatków lub podatków federalnych. Na bezpieczeństwo i sojusze tak samo, jak na ochronę zdrowia albo pomoc społeczną. „....(źródło)
 
Katarzyna PawlakDonald Tusk skierował do MSW projekt zarządzenia przewidujący „użycie 11 listopada żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy policji”. Wojskowi mają zabezpieczać Marsz Niepodległości i odbywający się tego samego dnia szczyt klimatyczny. „....”W uzasadnieniu do projektu na uwagę zasługują słowa Tuska, który zastrzega: „Projekt ten będzie również testem dla służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie właściwego zapobiegania i przeciwdziałania zidentyfikowanym ryzykom, a także likwidacji wszelkich źródeł napięć i niepokojów społecznych”. „...(źródło)
 
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas „Naród grecki reaguje masową emigracją do Niemiec i innych krajów północy UE, oraz do dynamicznych państw reszty świata – od USA po Australię. Grecy zostający w ojczyźnie czują się ekonomicznie zmuszeni do rezygnacji z posiadania dzieci. Ostry spadek przyrostu naturalnego wskutek ubóstwa i pesymizmu jest najnowszym, najbardziej tragicznym i najgroźniejszym długoterminowo skutkiem programu oszczędnościowego dla Grecji. Liczba urodzonych dzieci spadła ze 118 tysięcy w 2008 roku – ostatnim, gdy jeszcze nie była mocno dotknięta recesją – do 101 tysięcy w 2012 roku. Przewidywany jest spadek o kolejne 10 tysięcy w roku 2013 – razem o 23 procent „...”Liczba mieszkańców maleje mimo masowej imigracji spoza Unii i spoza Europy. Według najnowszych prognoz Grecja do 2050 roku straci 14 procent ludności – ma 11,3 miliona, będzie mieć 9,7 miliona. „......”Jeden z głównych wskaźników innowacyjności i konkurencyjności w dzisiejszym świecie – procent PKB przeznaczany na badania i wdrożenia – od 2008 roku nie jest publicznie podawany w Grecji, prawdopodobnie dlatego, że dramatycznie spadł z już bardzo niskiego poziomu 0,6 procent w roku 2007, niższego nawet niż w Polsce. „....”O ponad 25 procent spadnie PKB Grecji w latach 2008-2013. Głównym powodem piorunującej recesji jest narzucony przez UE wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym program oszczędnościowy, mający jasny priorytet: uratować euro „....(więcej)
 
Paweł Sztąberek „Biurokracja – studnia bez dna
Państwowa biurokracja nie karmi się powietrzem. Żyje z tego, co przedsiębiorcy i pracownicy wypracują, czyli z ich dochodów konfiskowanych im w postaci podatków”..”liczba urzędników w III RP przekracza już 500 tysięcy. Wszystkich Polaków jest ponad 38 milionów. Okazuje się, że pół miliona ludzi w Polsce decyduje o tym, jak wydawane jest ponad 50 procent dochodu prawie 40-milionowego narodu! „...”Na historię III RP spojrzeć można jak na dzieje rozpędzającego się coraz bardziej fiskalizmu. Od 2004 roku Polakom poza rodzimą biurokracją doszło jeszcze utrzymanie biurokracji unijnej. Redaktor Stanisław Michalkiewicz wyliczył kiedyś, że za kwotę, którą Polska odprowadza rocznie jako składkę do unijnego budżetu (w 2012 r. 15 miliardów zł), można by wybudować 500 km autostrad i kupić wszystkie przylegające do niej grunty. Widać, jak potężna jest skala transferu pieniędzy z kieszeni polskich podatników do skarbców unijnych urzędników. „...”Mąż stanu, przywódca z prawdziwego zdarzenia, musi zdawać sobie sprawę, iż stosując nadmierne opodatkowanie własnych obywateli, łamie siódme przykazanie Boże – „Nie kradnij”. Zubaża on rodziny, zmuszając je do żebrania o państwową jałmużnę, i prowadzi do demoralizacji. Z wysokich podatków nie ma pożytku dla nikogo, ani dla obywateli, ani dla budżetu państwa, natomiast kradzież dokonywana choćby i w majestacie prawa, ustanowionego przez demokratyczną większość, nie przestaje być kradzieżą. Pamiętać o tym powinni zwłaszcza ci politycy, którzy mają w zwyczaju powoływać się na naukę Kościoła. „...(źródło )
 
 
Nowoczesna medycyna Bioniczne nogi ( źródło )
 
------
Mój komentarz
 
priorytet zniesienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.”...” młodzi, ukształtowani już po zimnej wojnie radykalni Republikanie, związani z Tea Party – partią buntu przeciw podatkom. „
 
Socjalizm to nie tylko nędza , nędzna opieka zdrowotna, prymitywne szkolnictwo i nauka, i zacofanie technologiczne i cywilizacyjne , to również wcześniej czy później przemoc policyjna,wojskowa przeciwko buntującym się ,żyjącym w prymitywnym państwie ludziom .
 
Proszę zobaczyć na link pokazujący najnowocześniejsza technologię pozwalająca ludziom niepełnosprawnym wrócić do normalnego życia. W państwie socjalistycznym w którym socjalistyczni i bandyci okradają ludzi haraczem zwanym przymusowymi ubezpieczeniami społecznymi takie protezy otrzyma tylko socjalistyczna nomenklatura. Reszta będzie oglądał normalne standardowe cywilizacyjne leczenie tylko w filach z krajów wolnorynkowych w których obywatel sam się ubezpiecza .
 
W Polsce leki są najdroższe w Europie , wykonanie podstawowych , prymitywnych zabiegów tak drogi i nieefektywne ,że socjalistyczny , przeznaczony dla niewolników system opieki przestaje leczyć , a socjaliści rozważają masowe mordy , holokaust starych i schorowanych Polaków kryjący się pod nazwą eutanazja .
 
Kostrzewa Zorbas to bardzo pobożny wyznawca socjalizmu , który w sprawach swojej lewicowej wiary wyłącza mózg i zdolność racjonalnego myślenia. Przytaczam jego opis nędzy w jakiej znajdują się Grecy i procesu biologicznego wyniszczania całego narodu .
 
Dlaczego Grecy „ zdychają „ . Odpowiedź jest oczywista . Socjalizm . Przymusowe ubezp0eiczenia społeczne, bandyckie podatki , zadłużenie państwa , monstrualna biurokracja, prymitywne socjalistyczne szkolnictwo.
 
I teraz profesor Kostrzewa Zorbas tego samego losu życzy Amerykanom .Aby zaczęli jako naród zdychać pod socjalistycznymi bandyckimi przymusowymi ubezpieczeniami społecznymi, bandyckim podatkami i bandyckim odsetkami płaconymi lichwiarzom .
 
Tusk szykuje wojski przeciwko Polakom . Przecież propaganda reżimowa przedstawia Polskę jako kraj socjalistycznego raju z geniuszem na czele rządu . To że Tusk szykuje się aby użyć wojska przeciwko Polkom świadczy ,że to kłamstwo . Ale tak się kończy , kiedy naród ulega kłamstwom , propagandzie socjalistycznych bandytów .Przemoc , krew rozlana na ulicach i okupacja kraju .
Nie bez powodu Obama i lewacy amerykańscy chcą odebrać bron Amerykanom . Bezbronnych łatwiej zniewolić i zabijać.
 
video „ Bismarck, Hitler, Adenauer, Kohl... Angela Merkel „ Jacek Sobala i Krzysztof Rak - co dla Polski oznacza wyborcze zwycięstwo Angeli Merkel?
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
do wywiadu Przybylskiego z Baderem  
Bader „ Wów­czas na­ra­ża­ją się na po­zwy, i to na­wet wte­dy, gdy mó­wią o kimś bo­le­sną praw­dę. Na przy­kład pe­wien męż­czy­zna po­wie­dział o swo­jej by­łej żo­nie – 
któ­ra zdra­dza­ła go z in­ny­mi – że jest dziw­ką. Ta po­da­ła go do są­du, bo po­psuł jej re­pu­ta­cję, i Sąd Naj­wyż­szy uznał, że mia­ła do te­go pra­wo. Ry­zy­ko pro­ce­su jest wy­so­kie, bo Ame­ry­ka­nie uwiel­bia­ją się pro­ce­so­wać. A w ta­kich pro­ce­sach pierw­sza po­praw­ka nie da­je zbyt du­żej ochro­ny. „....”Czy to po­dej­ście do wol­no­ści sło­wa zmie­ni­ło się w ostat­nich la­tach?
Za­kres wol­no­ści sło­wa zo­stał ogra­ni­czo­ny w cią­gu ostat­nich dwóch de­kad. Sąd Naj­wyż­szy ze­zwo­lił bo­wiem na po­zy­wa­nie do są­du pra­co­daw­ców z po­wo­du two­rze­nia wro­gie­go śro­do­wi­ska pra­cy”...”Du­żo mniej wol­no też obec­nie po­wie­dzieć lub na­pi­sać uczniom w szko­łach pu­blicz­nych. W Wi­scon­sin 15-let­ni chło­pak, któ­ry na­pi­sał w szkol­nej ga­zet­ce ar­ty­kuł wy­ra­ża­ją­cy je­go sprze­ciw wo­bec pra­wa do ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry ho­mo­sek­su­al­ne– któ­ry opu­bli­ko­wa­no obok tek­stu po­pie­ra­ją­ce­go ad­op­cje przez ge­jów – zo­stał przez dy­rek­to­ra szko­ły na­zwa­ny igno­ran­tem i pod­że­ga­ją­cym do prze­mo­cy chu­li­ga­nem. Gro­żo­no mu na­wet za­wie­sze­niem w pra­wach ucznia.Szko­ła prze­pro­si­ła zaś wszyst­kich za opu­bli­ko­wa­nie ta­kie­go tek­stu. „....”Czy ta po­li­tycz­na po­praw­ność nie po­zba­wi za kil­ka lat dzien­ni­ka­rza zwy­kłej ga­ze­ty pra­wa do na­pi­sa­nia ar­ty­ku­łu kry­tycz­ne­go wo­bec mał­żeństw ge­jow­skich?
Naj­pew­niej tak. W No­wym Jor­ku, któ­ry jest kuź­nią po­par­cia dla mał­żeństw ge­jow­skich, pro­ku­ra­tor za­żą­dał wpro­wa­dze­nia za­ka­zu wy­wie­sze­nia kry­tycz­ne­go wo­bec ho­mo­sek­su­ali­stów bil­l­bo­ar­du. Je­stem pew­ny, że mnó­stwo no­wo­jor­skich praw­ni­ków z za­do­wo­le­niem przy­ję­ło­by też spra­wę ura­żo­ne­go pra­cow­ni­ka­-ho­mo­sek­su­ali­sty, któ­ry wal­czy o du­że od­szko­do­wa­nie. Kło­po­ty praw­ne cze­ka­ją też in­sty­tu­cje re­li­gij­ne – np. ka­to­lic­kie sie­ro­ciń­ce – któ­re od­ma­wia­ją uzna­nia mał­żeństw ge­jow­skich. I cho­ciaż nie moż­na po­zwać Ko­ścio­ła za od­mo­wę udzie­la­nia mał­żeństw pa­rom tej sa­mej płci, to już pra­cow­nik ko­ściel­ne­go szpi­ta­la czy uni­wer­sy­te­tu mo­że wnieść po­zew prze­ciw­ko swo­je­mu pra­co­daw­cy za krze­wie­nie krzyw­dzą­cych go po­glą­dów.
Dla­te­go mo­im zda­niem, cho­ciaż w ran­kin­gu wol­no­ści pra­sy po­win­ni­śmy się znaj­do­wać w pierw­szej dzie­siąt­ce, ewen­tu­al­nie w pierw­szej dwu­dzie­st­ce,
to je­śli cho­dzi o wol­ność sło­wa, je­ste­śmy do­pie­ro gdzieś w pierw­szej pięć­dzie­siąt­ce. Oba­wiam się, że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści wol­ność sło­wa w USA bę­dzie jesz­cze bar­dziej ogra­ni­cza­na.”.....”Je­stem prze­ko­na­ny, że w ta­kich sta­nach jak No­wy Jork czy New Jer­sey wol­ność sło­wa jest bar­dziej ogra­ni­czo­na niż w wie­lu kra­jach eu­ro­pej­skich i gor­li­wy chrze­ści­jan już po­wi­nien uwa­żać, co mó­wi.„ „...(więcej )
 
Brak głosów

Komentarze

Europa się zmienia i Polska za Tuska również

Jak łatwo demokracje zamienić w dyktaturę.

Vote up!
0
Vote down!
0
#382637