Wezwanie PKW do przywrócenia czynności wyborczych

Obrazek użytkownika Pluszak
Kraj

9 września 2011 Paweł Pietkun, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu złożył w Krajowym Biurze Wyborczym wezwanie w trybie skargowym.

„Wezwanie w trybie skargowym

W związku z uznaniem przez Sąd Najwyższy działań Państwowej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych za niekonstytucyjne, wzywamy Państwową Komisję Wyborczą do konwalidacji w trybie nadzoru administracyjnego wszystkich decyzji odmownych (w formie uchwał) dotyczących rejestracji wszystkich komitetów wyborczych które dokonały zgłoszeń zarejestrowania komitetu, zarejestrowania List Wyborczych do Sejmu bądź zarejestrowania kandydatów do Senatu, poprzez ponowne, prawidłowe tym razem przeliczenie podpisów znajdujących się w wykazów obywateli popierających zarejestrowanie komitetów wyborczych bądź popierających zgłoszone Listy Wyborcze do Sejmu i zgłoszonych kandydatów do Senatu, oraz

wzywamy

Państwową Komisję Wyborczą do podjęcia wymaganych kroków prawnych celem przywrócenie czynności wyborczych w stosunku do komitetów wyborczych, List wyborczych do Sejmu i kandydatów do Senatu pokrzywdzonych w wyniku rażącego naruszenia prawa przez PKW lub OKW poprzez wystąpienie do Prezydenta RP o wyznaczenie nowego terminu wyborów.

Uzasadnienie

W załączonym uzasadnieniu Sądu Najwyższego do postanowienia z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn.. akt III SW 10/11 Sąd Najwyższy orzekł, iż "konstytucyjne prawa obywatela nie mogą być ograniczane przez nadmiernie restrykcyjną metodę oceny prawidłowości wpisów w wykazie osób popierających - tu: utworzenie komitetu wyborczego wyborców, a w innych przypadkach - kandydatów do stanowisk, które na mocy Konstytucji obsadzane są w wyborach bezpośrednich".

Uznając tym samym działania PKW i OKW za niekonstytucyjne.

Orzekając co do istoty sprawy, w kwestii weryfikacji przez PKW podpisów poparcia obywateli Sąd Najwyższy zauważył także co następuje:

„Nie jest wiec konieczne wpisanie danych osobowych do wykazu na tyle czytelnie, aby bez znajomości danych wynikających z rejestru wyborców można jednoznacznie ustalić imię, nazwisko i adres osoby udzielającej poparcia. Sytuacja jest bowiem odmienna niż w przypadku odczytywania danych osobowych wyłącznie na podstawie tekstu ręcznie napisanego przez wyborcę. Nie chodzi o to, aby osoba odczytująca odręcznie wpisy w wykazie poznała wyłącznie na ich podstawie imię, nazwisko i adres wyborcy udzielającego poparcia, lecz oto, aby ta osoba mogła sprawdzić, czy nie ma istotnych sprzeczności między danymi wynikającymi z rejestru wyborców a danymi wskazanymi we wpisie do wykazu poparcia. Zasadniczym celem tego sprawdzenia danych jest bowiem ustalenie, czy ten, kto wpisał się do wykazu poparcia jest w rzeczywistości uprawnionym wyborcą, na którego wskazuje numer PESEL zamieszczony w rejestrze wyborców i w ten sposób ograniczenie możliwości popełnienia oszustw. Dla osiągnięcia tego celu zbędne jest wymaganie pełnej czytelności danych osobowych podanych przez wyborcę w wykazie poparcia, może ono natomiast ograniczyć konstytucyjne prawa wyborcze obywatela niemającego czytelnego pisma ręcznego. Dlatego Sąd Najwyższy uważa, że przy ocenie prawidłowości wpisania danych osobowych do wykazu poparcia należy stosować metodę przeciwną tej, która jest stosowana przez PKW”.

Mając na uwadze powyższe, żądamy by zostały podjęte czynności przez PKW sprawdzające czy przy weryfikacji wszystkich przedłożonych do tej pory wykazów poparcia przez wszystkie Komitety Wyborczej nie naruszono konstytucyjnych praw obywateli, przez zastosowanie rażąco naruszającej prawo metody, którą kwestionuje Sąd Najwyższy. Mamy bowiem poważne podejrzenia, że w głośnych sprawach zakwestionowania podpisów na wykazach poparcia dotyczących Komitetów Wyborczych: KW Porozumienia Prawicy, KW Nowej Prawicy czy KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu (m.in. sprawa Marka Króla i Anny Kalaty) a także innych dotyczących rejestracji Komitetów Wyborczych Wyborców i ich kandydatów, odmawiano rejestracji rażąco nadużywając prawo i łamiąc konstytucyjne prawa obywateli. Mamy więc poważne podejrzenie, że niekonstytucyjne działania PKW i podległych mu jednostek OKW ma charakter powszechny, istotny dla przebiegu głosowania i wyników wyborów. PKW po naszym wezwaniu, uczynionym w trybie skargowym i po stwierdzeniu nieprawidłowości, ma wynikający z KPA, Kodeksu Wyborczego i Konstytucji RP obowiązek podjąć działania w celu unieważnienia bezprawnych decyzji, a nie dysponując możliwością zmiany kalendarza wyborczego ma obowiązek dopełnić wszelkich czynności, zmierzających do zaprzestania naruszania prawa i przywrócenia praw oraz czynności wyborczych odebranych w sposób nieprawidłowy.

W tym celu po ponownym przeliczeniu podpisów na wykazach poparcia i stwierdzeniu nieprawidłowości skutkujących pozbawieniem praw konstytucyjnych i wyborczych (czynnych i biernych) PKW ma obowiązek zwrócenia się do Prezydenta RP o rozpisanie nowych wyborów, co jest jedyną dopuszczalną konstytucyjnie i ustawowo formą przywrócenia terminów zawartych w Kodeksie Wyborczym podmiotom bezprawnie wykluczonym z wyborów. Inne działanie PKW będzie przestępstwem niedopełniania obowiązku i bezprawnego wpływania na wynik wyborów.

Nasz komitet wyborczy ma interes prawny w przedmiotowej sprawie ponieważ realizując bierne i czynne prawo wyborcze jesteśmy żywotnie zainteresowani by Wybory do Sejmu i Senatu były przeprowadzone w sposób praworządny, sprawiedliwy i równy, a na listach wyborczych znaleźli się wszyscy uprawnieni kandydaci.

Mając na uwadze powyższe, powagę wyborów do parlamentu RP oraz państwową wagę powyższej sprawy, wnosimy jak na wstępie.”

Źródło: Nowy Ekran

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

 ...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181933

Czyli, generalnie, na listach była kupa bazgrołów, co się PKW nie spodobało. Sąd Najwyższy decyzję, z takich czy innych przyczyn, uchylił, a potem dostaliście jeszcze kilka dni czasu na próbę ponownej rejestracji.
Nie zdążyliście?

Pomijam aspekt prawny, ale to takie typowe: bazgroły i burdel.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181935

Państwowa Komisja Wyborcza nie dopuściła do wyborów list wyborczych kilku Komitetów Wyborczych : KW Porozumienia Prawicy, KW Nowej Prawicy, KW Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu, KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu, powołując się na niespełnienie przez listy wymogów Kodeksu Wyborczego. KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu skierował sprawę do Sądu Najwyższego RP, który wyraził stanowisko, że PKW oraz podległe jej Okręgowe Komisje Wyborcze postępowały niezgodnie z prawem i w rezultacie PKW przywróciła czynności wyborcze KW Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu nie przywracając ich pozostałym zgłoszonym Komitetom Wyborczym, mimo że odmawiając im czynności wyborczej użyła tych samych argumentów, którymi posłużyła się względem KW WOLWNE. Jest to złamanie prawa równości w literze prawa wyborczego.

http://www.pluszaczek.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

http://www.pluszaczek.com

#181939

Tak, pisałem o tym "niespełnieniu wymogów", dokładnie - wyjaśniając, językiem dostępnym rónież dla laika, na czym ono polegało.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181942

WSIowy słup z NE nie był w stanie zebrać nawet 1000 podpisów koniecznych do zgłoszenia komitetu. Nie mówiąc o skompletowaniu pełnej listy kandydatów przynajmniej w jednym okręgu wyborczym, zebraniu 5000 podpisów koniecznych do jej zarejestrowaniu, czy 105 tysięcy podpisów w 21 okręgach koniecznych do zarejestrowania listy ogólnopolskiej... Zadymiarz i pieniacz wspomagany przez córeczkę generała wileckiego, nie kryje co jest jego celem: "wycofaliśmy się z udziału w tych oszukanych wyborach. Zrezygnowaliśmy ze zgłaszania List Poselskich i w sprawie wielu kandydatów wstrzymaliśmy zbieranie podpisów. Nie liczymy na nic tylko na przerwanie tej szopki." (Łażący Łazarz 08.09.2011 16:30:42) Po "przywróceniu czynności wyborczych" nic się nie zmieni i WSIowy słup z NE nadal nie będzie w stanie zapełnić i zarejestrować list wyborczych. Po co wiec ta jego szopka z wezwanie PKW do przywrócenia czynności wyborczych ? Jeżeli zostanie wykorzystana do unieważnienia wyborów, a zapewne zostanie, to będzie musiał się powiesić...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#182015

"PKW ma obowiązek zwrócenia się do Prezydenta RP o rozpisanie nowych wyborów". Czy przed obecnie zapowiedzianymi, czy po nich, zależeć będzie od wyniku tych najbliższych. Jeśli PO nie wygra, to przyjdzie pora na inicjatywę PKW, której domaga się NE. Uznają rację pokrzywdzonych komitetów. Wszystkie "autorytety" zaświadczą, że dla dobra kwitnącej demokracji wydatki na zorganizowanie nowych wyborów będą jak najbardziej usprawiedliwione. Eksperci konstytucjonaliści pokręcą trochę głowami, ale jako prawnicy ten konstytucyjny delikt wytłumaczą jako zdobywanie doświadczeń przez organy uprawnione (takie rozpoznanie walką, by użyć wojskowego porównania) i nawet korzystne z punktu widzenia praworządności. Co się odwlecze, to nie uciecze.

A jeśli te powtórzone wybory nie dadzą wyniku zgodnego z oczekiwaniami obecnie rządzących, to co będzie stać na przeszkodzie, żeby Gajowy wprowadził stan wojenny z tytułu zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa? Jakiś incydent, czy dwa zawsze da się zorganizować. Zdolnych mamy organizatorów i domyślamy się spod jakiego znaku się wywodzą. A potem można rządzić skolko ugodno, biorąc przykład z Łukaszenki. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#181986