Cywilizacja apartheidu w Polsce.

Obrazek użytkownika Poloniae
Kraj

PO i PiS to masońskie maszyny do dzielenia Polaków. Członkami tych tworów cywilizacji apartheidu, mogą być tylko ludzie wtajemniczeni lub ślepo wierzący w zbawczą rolę jednej z tych partii politycznych. Solve et Coagule – Dziel i Łącz ! Oto ich naczelna zasada stwierdzająca, że ludzi można zjednoczyć tylko przez podział i tylko przez nieprzerwane dzielenie utrzymywać ich w zjednoczeniu. Nasze środowisko znające te zasady sprzeciwia się poniżaniu Narodu Polskiego i skreśli wszystkich kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.Państwo zapewne zechcecie dowodów ?
Oto one i zasadnicze;
- Petycja 1248 do Parlamentu Europejskiego,

http://rafzen.wordpress.com/2010/07/02/petycja-1248-2007-parlament-europejski/

- wniosek do Prezydenta Kaczyńskiego o delegalizację PO,

http://poloniae.wordpress.com/2011/03/12/wniosek-o-delegalizacje-platformy-obywatelskiej-2/

- wniosek o Trybunał Stanu dla winnych spełnionych gróźb karalnych wymawianych publicznie

http://rafzen.wordpress.com/2010/11/12/trybunal-stanu/

- symbol chrześcijaństwa Krzyż z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

Napiszę krótko o poszczególnych dowodach. Petycja posiada udokumentowany i potwierdzony przez Parlament Europejski zarzut w stosunku do władzy w Polsce dotyczącą karania rolników więzieniem w sytuacji gdy myli się urzędnik. Jest to naruszenie nie tylko Wspólnej Polityki Rolnej Unii ale zasady demokratycznego państwa prawnego, jako wymogu podstawowego dla Państw członkowskich Unii Europejskiej. Już 7 lat J. Wojciechowski jest Wice Przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i zamiast zajmować się interesami rolników w Polsce działa aktywnie na rzecz izraelskich osadników i rolników podpisując się pod wnioskiem w sprawie niepodległości Palestyny popierając tylko jedną ze stron czyli Izrael. Pomimo, że jest wybrany do PE z terytorium Polski a Izrael nie jest członkiem Unii to broni rolników i osadników w Izraelu zamiast w Polsce. Należy także przypomnieć jego przeszłość. Był on prokuratorem i sędzią stanu wojennego de facto jako sędzia sądu karnego na służbie u zbrodniarzy Kiszczaka i Jaruzelskiego w ich imieniu bezprawnie karał on Polaków wydając wyroki. Wojciechowski faktycznie zabrał głos w sprawie Petycji 1248 w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu Komisji Petycji, ale nigdy ta sprawa nie była przedmiotem rozpoznania właściwego tj. Komisji Rolnictwa PE. Niezwłocznie po stanowisku Komisji Petycji prawnym obowiązkiem Wojciechowskiego było już jako Wice Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE tytułem nadzoru nad wykonywaniem prawa unijnego podjąć skuteczne działania kontrolne w ARiMR, wymiarze sprawiedliwości oraz prokuraturze w celu zaprowadzenia właściwej sytuacji prawnej dotyczącej wszystkich rolników w Polsce. Wraz z Komisją Europejską z powodu ujawnionej kryminalizacji we Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce powinien wystąpić z wnioskiem o powołanie w tym celu Komisji Śledczej na forum PE i dążyć do przegłosowania tego wniosku. Był to zasadniczy wniosek i postulat złożonej Petycji. Zapytywany przez internautów w Polsce o powody tych zaniechań bezczelnie odpowiadał, że Gawroński gryzie rękę która mu pomaga lub że on nic nie może, ponieważ jego ugrupowanie nie posiada władzy. To jest zasadnicza różnica cywilizacyjna. Otóż stosowanie prawa nie zależy od posiadania władzy, tylko od tego czy prawo zostało złamane lub nie ! A w tym udokumentowanym przypadku prawo Unii Europejskiej zostało złamane przez wszystkie struktury władzy w Polsce. Ale co głupiemu po rozumie.
Wniosek o delegalizację Platformy Obywatelskiej został rozpatrzony przez Jana Olszewskiego. Jeżeli wniosek byłby zgodnie z prawem przekazany do Trybunału Konstytucyjnego z pewnością działalność w sferze zamachu stanu przeprowadzonego przez PO byłaby na tyle utrudniona, że mogłoby to zapobiec eskalacji przemocy w Polsce i śmierci wielu ludzi.
Kim właściwie jest mecenas Jan Olszewski i jego najbliższa rodzina ?
Jeszcze przed pierwszą wojną światową …Karol Oksner, bogaty żyd berliński, kupił majątek Kuźnica Grabowska, położony około 30 km na południe od Kalisza.
Posiadłość obejmowała 120 hektarów dobrej ziemi ornej, 225 hektarów stawów rybnych, 2500 ha lasów, młyn, tartak i dwa dworki. Wartość tego majątku liczona obecnie wynosiłaby 100 miliardów złotych, to jest mniej więcej 4 miliony dolarów…Karol Oksner miał trzech synów i dwie córki. Seweryn został głównym spadkobiercą majątku Kuźnica Grabowska, Leon dostał fabrykę farb i lakierów w Tomaszowie Mazowieckim, Mieczysław został polskim konsulem w Monaco…Po śmierci Karola Oksnera, dziedzicami Kuźnicy Grabowskiej zostali: Seweryn Oksner oraz krewna Oksnerów, żydówka rosyjska Helena Lubrzyńska…Seweryn Oksner ożenił się z Marią Hertz, córką bogatego fabrykanta łódzkiego, ewangelika niemieckiego pochodzenia i miał z nią jedynego syna JANA…Sewerynowie Oksnerowie jeszcze przed wojną zmienili nazwisko na OLSZEWSCY… Tak przedstawia się w skrócie saga rodu Oksnerów-Olszewskich i Premiera Jana Olszewskiego.
(źródło « Rzeczypospolita » nr. 3(44) z 19 IV 1996 roku.)
Wniosek prawnie działającej organizacji pozarządowej w Sprawie Trybunału Stanu jest sytuacją wręcz komfortową dla wszystkich uczestników życia publicznego. Niech Trybunał wypowie się o winie i zaniechaniach władzy w przypadku masowej śmierci najwyższych funkcjonariuszy w Polsce. Jeżeli Tusk, Miller, Klich i Janicki wykonywali swe obowiązki jak należy to żaden z nich nie powinien się obawiać osądu publicznego.
Krzyż na Krakowskim Przedmieściu został celowo upolityczniony w 3 miesiące od jego postawienia w tym miejscu, czyli 10 lipca 2010 roku. Jest to znany i niedawny epizod z życia publicznego w Polsce, więc tylko przypominam datę pojawienia się pod Krzyżem pierwszy raz J. Kaczyńskiego notabene brata zamordowanego Prezydenta i lidera rzekomej opozycji. Od tego czasu sytuacja nabrała jednoznacznych cech podziału społeczeństwa w skali całego kraju. Obecnie odbywają się w tym miejscu różne happeningowe uroczystości mające świadczyć o patriotyzmie danej grupy. Są to : inicjatywy pomnikowe, warty honorowe, puszczanie baloników, namiot nomadów itp. Są to godne pożałowania spektakle medialne w celu zwrócenia na siebie uwagi. Jedyna grupa właściwa to osoby modlące się w tym miejscu codziennie i pragnące powrotu Krzyża w to konkretne miejsce.
Masońska teza głosi: „aby zjednoczyć mniejszości narodowe mieszkające w różnych ze sobą sąsiadujących państwach, trzeba z kolei te państwa podzielić na części do odstąpienia mniejszościom i części pozostawione narodom rdzennym. I jeszcze dalej: aby zjednoczyć państwa narodowe w jedną całość w jakiejś części świata, trzeba je podzielić na regiony o granicach niekoniecznie zamykających je w jednym państwie, a następnie regiony te powiązać w zjednoczenie wyższego stopnia, np. w federację. Nasuwa się retoryczne pytanie, czy konieczność uprzedniego dzielenia ludzi, by ich potem zjednoczyć, oznacza, że wszelkie podziały są dobre? Oczywiście, że nie. Trzeba więc przeciwdziałać im, by się nie rozrastały ponad potrzebę; należy zmierzać do unieszkodliwienia ich następstw w stopniu możliwie największym.
Kto i jak ma to zrobić?
Mają to zrobić ludzie najmądrzejsi i najlepsi w każdym państwie tzn. masoni; należałoby sobie życzyć, by podjęli oni dobrowolne dzieła najwyższej hojności (ponadobowiązkowego – opus superrogatum).
A jak mają tego dokonać?
Ponieważ dzielenie ludzi następuje wskutek różniących ich (narodowościowych, religijnych, gospodarczych itp.) interesów, jest pożądane, by w każdym państwie mogły się znaleźć osoby, które nie zważając na uprzedzenia narodowościowe, wiedziałyby dokładnie, w którym punkcie patriotyzm przestaje być cnotą. Przesłanie jest jasne: masoni muszą zrezygnować z obowiązku patriotyzmu narodowego na rzecz dobra (patriotyzmu) wielonarodowego pod ich przywództwem. I to jest zasada, na której ma być oparta nowa cywilizacja apartheidu i taki jest sens hasła: « coagule – łącz! ». Tolerancja i relatywizm mają być gwarantami należytego funkcjonowania nowej całości społeczno-politycznej. W ten sposób ma być zrealizowany główny cel masonerii: przezwyciężenie
podziałów, które państwo tworzy z konieczności między ludźmi i ponowne ich zjednoczenie, ale już na zasadach masońskich. Na podstawie bogatego materiału dowodowego można stwierdzić, że pierwszą częścią strategii – « dzieleniem » objęte zostały najbardziej podstawowe więzy łączące ludzi w naturalne i elementarne grupy. Porwane być miały: więzy łączące człowieka z
monarchią i całym ładem rządowym, a książęta wraz z narodami powinni zniknąć z powierzchni ziemi, a wraz z nimi więzy własności prywatnej; więzy dziedziczenia; więzy patriotyzmu; więzy rodzinne (poprzez zniesienie małżeństwa, wszelkiej moralności i kolektywne wychowywanie dzieci) oraz wszelkie więzy religijne. Na rumowisku tych porwanych relacji międzyludzkich, politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim psychicznych, ma zacząć działać druga część strategii – « łączenie » rozproszonych elementów w nową całość: jedno państwo światowe i jeden
rząd światowy.Masońską proweniencję komunizmu dostrzegł bardzo wcześnie papież Leon XIII (encyklika Humanun Genus z 1884 r.). Napominał, by sekta wolnomularzy nie wypierała się wspólnoty
z tłumami komunistów oraz socjalistów. Wielki zaś Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Gilbert Abergel, oświadczył, że to wolnomularze stworzyli dewizę » Wolność, Równość, Braterstwo ». Za sprawą ludzi doszło do obniżenia wszystkich tych wartości. W imię wolności, równości i braterstwa powstały ideologie, które doprowadziły do zniewolenia ludzi.
Komunizm jest dzieckiem pierworodnym doktryny wolnomularstwa. A dalszą rodziną była rewolucja francuska, której towarzyszył rozwój kilku kierunków komunistycznych. Szczególnie zaś jeden z nich, pojmujący rewolucję komunistyczną jako « akcję militarną », « powstanie », « wojnę » – zwany od jego twórcy babuwizmem – silnie wpłynął na wszystkich rewolucjonistów, Karola Marksa, a potem i Włodzimierza Lenina. Rozczytywali się oni w pismach Babeufa. Doktryna zatem komunizmu w wersji Babeufa stała się fundamentem późniejszego komunizmu Marksa, a w 100 lat po Babeufie komunizmu marksistowsko-leninowskiego. Należy się zgodzić z ks. prof. Michałem Poradowskim, że komunizm marksistowski, jak i komunizm marksistowsko-leninowski są częścią „dziedzictwa rewolucji francuskiej” i jej masońskiej inspiracji. Nie ma wprawdzie wiarygodnych dowodów w historii wolnomularstwa na temat przynależności do
niej Lenina, ale z pewnością był nim kucharz Lenina, który miał ogromny wpływ na niego. Analiza zarówno jego doktryny, jak i szczególnie jego strategii, pod kątem widzenia hasła « dziel i łącz » dostarcza wielu argumentów nie pozostawiających wątpliwości co do korzeni tzw. leninizmu. Doktryna jego zawiera wyraźną tezę na temat uniwersalnego celu socjalizmu, którym jest utworzenie jednego państwa światowego, a następnie po zapanowaniu komunizmu, zlikwidowanie wszelkiego państwa. Otóż dziadek Putina był zaufanym kucharzem osobistym nie tylko Lenina. Lenin otrzymał go w spadku po Rasputinie. Po przejęciu władzy przez swego rodaka Dżugaszwilego i jemu oddawał przysługi nie tylko gotując. Owoce jego pracy były widoczne nawet w Polsce, gdy po wykwintnym raucie B. Bierut wrócił w trumnie do Polski. Konsumenci jego potraw żyli według doktryny komunistycznej: tyle ile należało aby żyli i ani dnia dłużej. Planowanie życia ludziom weszło więc także do naczelnej doktryny komunistycznej, będąc w sprzecznością z wolą Boga.
Lenin podał klasyczny przykład dzielenia, korzystnego dla bolszewików: Traktat Wersalski! Rozbił on jedno imperium wielonarodowe na suwerenne państwa narodowe, inne osłabił, ale te nowe państwa narodowe będzie można teraz scalić drogą rewolucji międzynarodowej w dalekiej wprawdzie, ale realnej przyszłości w jedno światowe państwo rządzone przez dyktaturę proletariatu. Gromił on bezkompromisowych « lewicowców » w Niemczech za nieuznawanie Traktatu Wersalskiego: „Wysuwanie sprawy wyzwolenia od pokoju wersalskiego koniecznie, bezwarunkowo i niezwłocznie na naczelne miejsce przed kwestią wyzwolenia spod jarzma imperializmu – to mieszczański nacjonalizm (…), nie zaś rewolucyjny internacjonalizm.” twierdził Lenin.
Ruch totalitarny nie może zwyciężyć w starych ramach naszej ukochanej Ojczyzny ponieważ stworzyłby on nowe, prymitywniejsze formy ludzkiego współżycia, w sprzecznością z otrzymanymi od Boga prawami w szczególności prawem własności i prawa do rodziny. W przypadku takiego niekorzystnego z wolą Boga rozwojem powstałyby sytuacja w której dozwolone byłoby współżycie z każdą istotą na ziemi, a prawo do miru domowego i domu jako takiego, w ogóle by nie istniało. Zakłóciło by to naturalny ład stworzony przez Boga. Jest on ujawniany przez naukowców podczas każdego odkrycia lub badań i nie tylko przez osoby, które są naukowcami wierzącymi w Boga. Wszechświat, a wraz z nim Ziemia ma swój matematyczny porządek i ład. Obecnie dzięki potężnym komputerom można bardzo dużo odkryć skrywanych prawd i je potwierdzić matematycznie. Trudno sobie wyobrazić, aby Bóg dał tyle rozumu ludowi koczowniczemu, aby mogli się oni posługiwać nowoczesnymi technologiami elektronicznymi. Musiałby im także przekazać techników napraw pogwarancyjnych. Więc wystarczyło dać im tylko i aż dziesięć przykazań na wiele lat. Na wiele im się one nie zdały, skoro Jezus obiecał im zbawienie i życie wieczne, a oni w dalszym ciągu wbrew woli Zbawiciela realizują swoją politykę naturalnego apartheidu. Dziel i rządź to nie dla nas Polaków ta doktryna. Jezus nie tylko ostrzega nas przed zwodniczymi znakami, lecz zwraca naszą uwagę na fakt, że najważniejsze – dla rozeznania czy jakiś nauczyciel lub prorok pochodzi od Boga – są owoce. Powiedział: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach» (Mt 7,15-20).
Kim są Tusk i Kaczyński i z czyjej woli są politykami wiemy – z woli decydentów obrad „okrągłego stołu”.

Brak głosów

Komentarze

Wszystkie fakty przedstawione są prawdziwe i niepodważalne.
POlactwu,które uważa że ludzie z obczyzny uczynią
coś dobrego dla Polski, przestrzegam i odsyłam do historii.
W swej miłości do ludzi innych nacji niż żydowska,byli
w stanie oddać swoją córę,władcy Persji za położnicę,by
przy jej pomocy unicestwić potężne w tym czasie państwo.
Jednej nocy wyrżnęli elitę tego tego kraju,doprowadzając do upadku i ruiny. Warto o tym wiedzieć i pamiętać, bo nawet
w internecie bardzo trudno doszukać się całej prwdy o
Narodzie wybranym.Pamiętaj wyborco!.

Vote up!
0
Vote down!
0

JAN OLSZEWSKI

#177671

Gawronski Rafzen
Smoleńsk jest nową wersją tamtego scenariusza.
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177673

- W smolensku zginely elity ( w tym Prezydent Kaczynski ...)
- Kaczynski jest be i z nadania okraglego stolca

Wiec w koncu jest Be
czy jest ok i elita ?
no chyba ,ze dla niektorych teraz jest ok -
zgodnie z zasada osadnikow w USA,
ze
"dobry Indianin to martwy indianin"

Vote up!
0
Vote down!
0
#177730

Gawronski Rafzen
...będzie wtedy gdy do sprawy zamachu stanu w Smoleńsku podejdzie się z dystansem i wiedzą. W Smoleńsku zginął Prezydent i Prezydent oraz część dworu. Kaczyński i Kaczorowski to nie to samo i nie te same elity ! Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski i Komorowski to także Prezydenci lecz czy elita ?
W tym artykule nie odnosimy się do elit tylko do wiedzy i prawa, a to jest róznica zasadnicza !
Jest jeszcze odnośnik wiary podsumuwujacy i decydujacy ponieważ jeżeli chce Pan wierzyć w Dziwisza czy J. Kaczyńskiego lub Tuska to każdy niech sobie Pan lub inni wierzą.
Ja wierzę tylko w Jezusa i to nam wystarczy do zbawienia
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177754

Gawronski Rafzen
...są jednoznaczne; albo jedynki albo dziesiątki.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177674

Ale jest też prawdą, że w punkcie zwrotnym dla Polski w roku 2005, wypowiedzieli posłuszeństwo i Kremlowi i Mędrcom Syjonu. Chcieli wolnej od okupanta z żydokomuny, Polski. To skutkowało atakiem mediów żydowskich i w konsekwencji zamachem smoleńskim. Obaj obrażeni na Kaczyńskich, postanowili wspólnie rozwiązać problem. W zgodnym sojuszu z rządami żydowskiej Unii, Putin zemścił się i za Gruzję i za próby dywersyfikacji. Ich pionki, w osobie Tuska i Komorowskiego zostali gubernatorami, Prywislańskiego Kraju

Vote up!
0
Vote down!
0
#177676

Gawronski Rafzen
....mylą, a prawda dla tego ugrupowania jest jednoznaczna. Różnica Szanowny czytelniku między mną a Kaczyńskim jest zasadnicza. Ja posiadam tytuł uchodźcy politycznego z wizą Aktu Aliantów 1947/49, a on kolaborat z zbrodniarzami oraz promowanie wszelkiej maści zdrajców i kolaborantów.
Proszę sobie w końcu zdać sprawę, kto jest kim !
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177681

Zauważ Waść, jedną dzielącą nas, ale zasadniczą różnicę. Waść tam, ale my, TU!!!.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177695

 rzekl jez schodzac ze szczotki ryzowej, ale Wasc ciagle na niej bladzisz powtarzejac coraz czesciej nieuzasadnione zarzuty. Czyj interes Wasc reprezentujesz? 

Vote up!
0
Vote down!
0
#177698

Wyłącznie!. Dziś jeż folguje chuci, miętosząc mopa. Szczotki ryżowe tylko w skansenach i za wschodnią granicą. Każdy ma prawo do własnej, nawet wyśnionej wizji Ojczyzny. W mojej wizji, szansą dla Polski, jest dziś jedynie Kaczyński. A Marek Jurek przykładowo, to człowiek, który zapędził się w ambicje będące drogą do nikąd.To wszystko. Pański ćwierćhrabia

Vote up!
0
Vote down!
0
#177703

 Przepraszam Pana cwierchrabie, nie zaadresowalem poprawnie odpowiedzi. Adresatem winnien byc Imc Polonae. Przepraszam za blad, Panskie poglady popieram

Vote up!
0
Vote down!
0
#177714

W.S.C.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177715

Kaczyński w POLSCE śmigał z jarmułką aż miło u warszawskich rabinów.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177716

Prezydentowi Polski, ani jej Premierowi tego uczynić nie wolno. Muszą, choć na pewno ze wstrętem, czasem wsadzić na łeb i jarmułkę i fez. Wiem to z dobrego źródła. Obaj Kaczyńscy, to antysemici z przekazu genetycznego!. Jak wszyscy potomkowie ziemian. Ale im swoich poglądów głosić nie wolno!...

Vote up!
0
Vote down!
0
#177733

w Jerozolimie nie wystarczylaby?
Czy Zyda ktos zmusza - gdy jest w gosciach w Polsce ,
ze np obowiazkowo ma zalozyc
kapelusz goralski i spodnie z parzenicami?
Czy Zyd jadac do kraju arabskiego zaklada dzelabie na grzbiet albo burke na glowe?
wiec
jak Kuba Panu tak Pan Kubie...

Vote up!
0
Vote down!
0
#177774

Gawronski Rafzen
Świetnie Pan uzasadnił. Cywilizacyjnym nakryciem głowy w Polsce jakie przysługuje Prezydentowi i Premierowi jest kapelusz. Za tę część garderoby nie płaci on, lecz podatnik.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177838

Gawronski Rafzen
Cywilizacyjnym nakryciem głowy Prezydenta lub Premiera jest kapelusz.
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177839

Gawronski Rafzen
...J. Kaczyński vel Pan Twardowski – postać szlachcica polskiego, który zaprzedał duszę diabłu. Pan Twardowski jest głównym bohaterem kilku baśni i legeng. Jedna z najbardziej znanych głosi, że obecnie przebywa on na Księżycu, wraz ze swymi lekami psychotropowymi.
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177759

Gawronski Rafzen
Odpowiadając na zadane pytanie pragnę napisać, że swój interes reprezentuję !
Gwoli wyjaśnienia i uzupełnienia mego oświadczenia dodam, że ten mój interes jest interesem : rolników, Polaków i Polski.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177837

Pod rządami be Kaczyńskich, Polska stawała sie silniejszym i bogatszym krajem.
Pod rządami be piłkarzyka chyli się ku upadkowi wśród szyderstw świata i pod dyktando wrogich nam plemion ze wschodu.
Zatem pozwól narazie na wybór mniejszego zła, a w suwerennym państwie wrócimy do wyboru właściwej doktryny.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177746

Gawronski Rafzen
..dla grzcznych dzieci. W tym wzbogaceniu tylko przeszkodził Lepper, którego należało zamordować dla lepszego jutra.
Pozdrawiam.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177758

Propagandą jest rozbijanie jedności wśród Patriotów.
Lepper, jako słup postawiony przez WSIoków na czele Samoobrony,posiadał informacje zagrazające nie PISowi, a paradzie oszustów.
Stąd wniosek iz to PIS przyczynił sie do jego śmierci jest kuriozalny.
A teraz gwoli wyjaśnienia -jestem samotnikiem, i żadnych układów z bandami nie zawieram.Niezaleznie od tego, jak chwytliwe hasełka wypiszą na swoich sztandarach.
Czytam, patrzę, słucham. I wyciągam wnioski.
Dziś mi po drodze z PISem, BO MA SZANSE.
I jak mnie, nie po drodze PISowi z sowietami i germanią.
A nie po drodze mi z megalomanami,którzy zebrawszy wokół siebie garstkę wyznawców, już krzyczą, że odmienią świat.
To własnie nazywam dziecinadą i niedojrzałością polityczną.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177765

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177767

Czyżby pod tym nickiem pisywało więcej niż jeden bloger?
Odniosłem się do Pańskiego wpisu o propagandzie dla dzieci.
W razie problemu ze zrozumieniem tekstu, proszę określić obszary tekstu.Postaram się wtedy używać prostszych określeń i słów, dostosowując się do poziomu adwersarza.
Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#177773

Gawronski Rafzen
...staramy sie odpowiadać na zarzuty. Natomiast głoszone deklaracje proszę zachować na dzień wyborów ten blog nie jest tubą propagndy dla osób wspierajacych pospolity bandytyzm w Polsce wykreowany w wyniku porozumień przy okrągłym stole. Proszę się powstrzymać od komentarzy pomówieniowych na zasadzie "czy Pan już przestał kraść ?" wypisując poziom adwersarza. Przeciwnikiem nikogo nie jesteśmy lecz o swoje się upominamy !
Dodatkowo już gwoli zakończenia podajemy dla, że blog dotyczy środowiska Poloniae.
Ps. Proszę się upominać odpowiedzi do komentarzy u swego lidera na blogu lub innych, którzy nie odpisują na nie.

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177816

Gawronski Rafzen
Na dzisiaj nasza wartość skreślenia wszystkich kandydatów w najbliższych wyborach wynosi 19 % głosujących.
Dziękujemy i obejmiemy was wszystkich modlitwą zamiast kryminalnych obietnic.
Pozdrawiamy wszystkich.
Rafał Gawronski

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

Vote up!
0
Vote down!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#177762