Unia Europejska wprowadzi nakaz pracy i roboty przymusowe ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

„Rozważamy obniżenie stawki podatku dochodowego dla Węgrów z obecnej 16- procentowej do 9 proc. - powiedział w piątek węgierski minister gospodarki Mihaly Varga. Nowa niższa stawka podatku miałaby wejść w życie od 2015 roku.”...”Podatek liniowy na Węgrzech został wprowadzony w 2011 roku i na razie jednolita stawka podatku dochodowego wynosi 16 proc., a stawka CIT dla firm - 10 proc.”.....”najnowsza prognoza banku centralnego wskazuje na to, że PKB Węgier w przyszłym roku wzrośnie o 2,1 proc.”....(źródło )

Ryszard Czarnecki „ Czy Niemcy są jeszcze europejskie, czy już Europa jest niemiecka? „....”Nie ma kraju, który mógłby powstrzymać ich aspiracje i zapędy, więc w dużym stopniu Niemcy rozdają karty. Pomaga w tym oczywiście sytuacja gospodarcza Europy oraz to, że Niemcy są głównym beneficjentem powstania eurolandu. Niewiele krajów na tym zyskało, raczej większość straciła. Ale powstanie tej strefy sprawiło z czasem, że Niemcy zyskały ważny instrument ekonomiczny, który wzmacnia ich pozycję polityczną.Czyli Niemcy są silne słabością innych?
Niemcy są silne słabością ekonomiczną i polityczną innych. Natomiast są też silne dlatego, że potrafiły nadać integracji europejskiej kierunek, który dla nich jest korzystny. Bowiem wzmacnianie władzy centralnej w Brukseli oznacza w praktyce scedowanie kompetencji nie tyle do Unii jako takiej, ale do Berlina. Np. charakterystyczny moment, gdy Irlandia znalazła się w tarapatach ekonomicznych, Unia zaczęła roztaczać kuratelę nad tym krajem. Wkrótce okazało się, że budżet irlandzki na następny rok był szczegółowo rozpatrywany w Bundestagu. To Niemcy w dużym stopniu decydują o tym, jakiej pomocy udzieli UE poszczególnym krajom „....”Czy w Berlinie będzie narastała pokusa, aby potęgę gospodarczą wykorzystywać w instrumentarium politycznym? Jeśli krytykujemy Rosję za to, że wykorzystuje swoje gospodarcze przewagi, typu eksport gazu czy ropy, do budowy potęgi politycznej, to równą miarą trzeba też tak traktować Niemcy, które robią to samo. Tyle, że nie przy pomocy surowców, które importują, ale wykorzystują silną gospodarkę do zwiększania wpływów politycznych. To jest widoczne gołym okiem od lat. Europa staje się niemiecka. „...(źródło )

Adam Machaj „Chińczycy zawiesili podatek dochodowy od drobnych przedsiębiorców „.....”od 1. sierpnia „komunistyczny” rząd w Pekinie zawiesił pobór podatków od firm, których obrót jest mniejszy niż 3200 dolarów amerykańskich miesięcznie!!! . ...(więcej)

Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „...”.”Węgry mają też o wiele, wiele lepsze wyniki na polu konwergencji społecznej. W 2012 roku 261.000 ludzi pracowało w ramach rządowego programu zatrudnienia „Start dla Pracy”. Ponieważ nie można sporządzać urzędowych danych zawierających kryteria narodowościowe, musimy zdać się na Cyganów, którzy zajmują się organizacją pracy i najlepiej znają się na tym. Otóż według ich szacunków, wśród zatrudnionych było 54.750 osób pochodzenia romskiego, które utrzymują swoje rodziny nie z zasiłków, lecz z uczciwej pracy. To oni są naszym największym sukcesem. Jest też w programie „Start dla Pracy” 9.316 osób, które po raz pierwszy w życiu podjęły pracę, pierwszy raz znaleźli miejsce pracy. Mówię tu o ludziach dorosłych. Tysiąc kobiet, Cyganek, rozpoczęło kursy opiekunek do dzieci i starszych oraz kursy pracowników społecznych. „...(więcej )

Adam Szejnfeld „Trzęsienie ziemi. Wielka Brytania tnie zasiłki i przywileje - tymi metodami pragnie zachęcać obywateli do pracy. „...(źródło)

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”...”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „.....” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „....”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”...”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „....”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego „....(więcej)

Jakub Woziński „ ” świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie.”...”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni.”...”Protestanckie państwo opiekuńcze”....”W Polsce teoria Webera zyskała wielkich entuzjastów szczególnie w środowiskach katolickiej lewicy (m.in. środowiska „Tygodnika Powszechnego"), której teza o większej zgodności protestantyzmu z instytucjami wolnorynkowymi służy do krytyki katolicyzmu i potrzeby jego reformy zgodnie „z duchem czasu". Tymczasem prawda przedstawia się zgoła odmiennie. Katolicki świat właśnie dlatego znalazł się w kryzysie, że bezwiednie zaakceptował wiele instytucji społecznych o protestanckim rodowodzie: państwową opiekę społeczną, przymus szkolny oraz koncepcję wszechmocnego państwa. Zamiast mieć niesłuszne kompleksy wobec protestantów, katolicy powinni powrócić do swych źródeł i odrzucić szkodliwą narośl religijnej reformy, którą przeniknięty jest nasz świat. Nie wolno także zapominać, że Weber był obywatelem Prus, gdzie protestantyzm miał wyróżniony status. „.....”Laborystyczna teoria wartości”.....”Weber podkreślał, że u źródeł kapitalizmu leżą uwydatniana w świecie protestanckim ciężka praca oraz oszczędność. Ta cecha zreformowanej religii, zamiast sprzyjać kapitalizmowi, przyczyniła się w istocie do zrodzenia idei socjalizmu”....”Zwolennikiem laborystycznej teorii wartości był m.in. Adam Smith, tak jak większość protestanckich ekonomistów, a od Smitha przejął ją... Karol Marks. Socjalistyczny zapał do budowania wielkich hut, kombinatów, elektrowni czy też kopalni wynikał właśnie z protestanckiego kultu pracy fizycznej oraz przekonania, że tylko ona jest w stanie tworzyć wartość. Doświadczyliśmy tego w czasach PRL, gdy zgodnie z marksizmem-leninizmem wznoszono w naszym kraju wielkie kompleksy fabryczne w przekonaniu, iż dzięki nim prześcigniemy Zachód, gdzie wartość tworzono przede wszystkim za pomocą pracy umysłowej. Ta sroga pomyłka miała swoje źródło właśnie w czasach reformacji. „....”Za radą Marcina Lutra i Filipa Melanchtona już w XVI w. niemieckie miasta i państwa zaczęły wprowadzać przymusową edukację szkolną. W krajach katolickich nauka była wciąż dobrowolna, a mimo to korzystały z niej masy młodzieży, szczególnie w bezpłatnych szkołach jezuickich. „.....”W rzeczywistości jednak rewolucja przemysłowa dokonywała się na całym kontynencie, także w Belgii, Francji, katolickiej części Niemiec czy też w północnych Włoszech.”...”Podstawowy błąd Webera polegał na tym, że znacznie zawężał rozumienie kapitalizmu i ograniczył go przede wszystkim do rewolucji przemysłowej. Tymczasem elementy systemu społecznego, w którym wiodącą rolę odgrywał kapitał pieniężny lokowany w najbardziej rentowne i innowacyjne przedsięwzięcia, był obecny w Europie już znacznie wcześniej, nim jeszcze Marcin Luter wystąpił ze swoim programem religijnym. Jak wskazywali niektórzy ekonomiści, m.in. Murray Rothbard oraz Joseph Schumpeter, kapitalizm pojawił się już wcześniej we włoskich miastach-republikach późnego średniowiecza. W Mediolanie, Florencji, Genui czy też Wenecji kwitły handel, rzemiosło oraz prężny rynek pieniężny, który czynił z północnych Włoch najbogatszą część kontynentu. „.....”Marcin Luter i inni reformatorzy byli zwolennikami silnej władzy państwa, dlatego nalegali, aby władcy pozbawili Kościół wielu instrumentów społecznego oddziaływania. Państwa, które za oficjalną religię uznawały protestantyzm, likwidowały więc zakony, a Kościołowi odbierano mienie. Od wieków klasztory pełniły rolę przytułków dla ubogich i chorych, lecz nagle w krajach protestanckich przestano się nimi opiekować. Dlatego zarządzono, że odtąd pobierany będzie podatek na rzecz ubogich (tzw. poor law), przekazywany następnie zborom, których obowiązkiem od tej pory miała być opieka nad potrzebującymi. Kraje protestanckie wprowadziły więc jako pierwsze instytucję państwa opiekuńczego i rozwijały z każdym kolejnym rokiem zakres państwowych świadczeń. Pierwsze przymusowe ubezpieczenia społeczne narzucił w latach 80. XIX wieku protestancki kanclerz Prus Otto von Bismarck. Jeżeli więc Europa upada dziś pod ciężarem wielkich długów zaciągniętych dla utrzymywania państwa opiekuńczego, winić za to należy przede wszystkim protestantyzm. „.....”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni. W późniejszych wiekach wolnorynkowa ekonomia kwitła przede wszystkim także w krajach katolickich, o czym świadczy chociażby francuski fizjokratyzm. Historycy myśli ekonomicznej rzadko wspominają dziś też o takich postaciach jak choćby Richard Cantillon czy Jean-Baptiste Say, których gospodarczy leseferyzm nie znajdował odpowiedników w świecie protestanckim. Jakby tego było mało, najbardziej wolnorynkowa szkoła ekonomii pojawiła się w katolickiej Austrii, stąd – pomimo innych korzeni jej autorów – nazywana jest austriacką. „.....”Aby więc nie dać Bogu powodu do potępienia, Luter i Kalwin zalecali, aby każdy człowiek poświęcał się przede wszystkim pracy. „....”Negacja prawa naturalnego”....Filozofowie społeczni wskazują na kluczowy wpływ, jaki w dziedzinie zrozumienia zasad wolności gospodarczej miała koncepcja prawa naturalnego. Świat katolicki już w pierwszym tysiącleciu głosił przekonanie, że istnieje zestaw zasad moralnych, których nie może złamać żadne państwo. Jednym z najważniejszych punktów reformacji była negacja prawa naturalnego i stwierdzenie, że nie istnieje żadne prawo poza tym, które stanowi państwo. W wyniku tej zmiany w świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie. Prusy miały mizerny wkład w rozwój przemysłu i gospodarki, a wszystkie tereny przemysłowe (Śląsk, Zagłębie Ruhry) zdobyły w wyniku wojen, nie własnej pracy.” „...(więcej )

Wikipedia Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. „...”Nakaz pracy wydawano na 3 lata, po których pracownik uzyskiwał swobodę zmiany pracy. Miejsce, dokąd był kierowany pracownik na podstawie nakazu, miało zależeć przede wszystkim od dotychczasowych wyników w nauce — teoretycznie osoby osiągające lepsze wyniki miały być kierowane do miejsc atrakcyjniejszych (położonych bliżej dotychczasowego miejsca zamieszkania, z lepszą komunikacją i z lepszymi warunkami socjalnymi na miejscu). W praktyce przydział miejsca bardziej zależał od „znajomości” kandydata i jego rodziny oraz ewentualnie łapówek. „.....(źródło )

Barbara Fedyszak-Radziejowska „...”To nie reforma, ale nakaz pracy”...” Europejska finansjera będzie zachwycona rządem Donalda Tuska - oto Polacy, którzy żyją średnio o 10 lat krócej, niż większości europejczyków, będą od większości z nich pracować dłużej - mówi w wywiadzie dla Faktu Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog z PAN”.....”Propozycja rządu to wprowadzenie nakazu pracy do 67 roku życia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Przyjęty tryb realizacji tego nakazu daje rządowi możliwość poczynienia znacznych oszczędności przy wypłacaniu emerytur każdej nowej grupie emerytów i to natychmiast, od momentu wejścia ustawy w życie. „.....(źródło )

W czasie II wojny światowej roboty przymusowe stanowiły jedną z głównych metod pozyskiwania taniej siły roboczej w Niemczech dla przemysłu i rolnictwa, a zarazem jedną z form eksterminacji ludności terytoriów podbitych przez III Rzeszę.W okupowanej Polsce dotyczyły głównie bezrobotnych według gminnych „spisów bezrobotnych”. Wiosną 1940 przymusowa branka na roboty do Niemiec przybrała charakter masowy, a organizowały ją niemieckie urzędy pracy (Arbeitsamt). Wtedy też narodziło się słowo – łapanka. „...(źródło )
-----
Mój komentarz
Jakakolwiek cena rewolucji chińskiej to oczywiście sukces nie tylko jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, ale także o morale i wspólnotę celów. Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR). „...(więcej )

Różnica między niewolnikiem , a człowiekiem wolnym jest taka ,że niewolnik musi całe życie pracować , a za swoją pracę otrzymuje tylko mieszkanie, wyżywienie, ubranie i drobne rozrywki . Lwia część wartości pracy niewolnika jest przywłaszczana przez jego pana. Prawie tak samo , według tego modelu działają współczesne państwa socjalistycznej Unii Europejskiej . Skal bandytyzmu podatkowego i kontroli administracyjnej sprowadziła kilkaset milionów Europejczyków do roli klasycznych niewolników państwowych. Prototypem takiej niewolniczej klasy byli spartańscy heloci

Heloci „Przywiązani do ziemi niewolnicy , był ipodstawową siłą roboczą na spartańskiej wsi, pracującą na utrzymanie spartiatów . Nie mieli żadnych praw, nie posiadali wolności osobistej,nie można było ich sprzedać (byli własnością państwa). Uprawiali ziemię spartiatów, z czego50% plonów mogli wykorzystywać na własne utrzymanie.Wolno im było zakładać rodziny, gdyż zwiększali w ten sposób swoją liczebność i jednocześnie tak cenną dla Spartan siłę roboczą. Mogli posiadać skromny majątek oraz praktykować swoją religię „... „...(więcej )

Europejczycy kasy średniej są wyniszczani i są coraz mniej liczebni Niższe robocze klasy Europejczycy są powoli całkowicie pozbawiani majątku . Różnica pomiędzy spartańskimi niewolnikami państwowymi , a klasa pracująca w socjalistycznych państwach jest taka ,że heloci mogli wyznawać swoja religię , a lewactwo europejskie poszło dalej i wprowadza jako religie państwową religię niewolników , czyli ideologię politycznej poprawności . Drugą różnicą jest skal wyzysku ekonomicznego . Helotom państwo będące ich właścicielem zostawiało im 50 procent efektów ich pracy,wa w takiej Polsce socjalistyczne okupacyjne państwo zostawia im im jedynie ...17 procent

Michalkiewicz „W 1995 roku Centrum Adama Smitha obliczyło, że państwo polskie konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83 procent dochodu – jeśli brać pod uwagę tylko to, do czego ci ludzie są zmuszeni przez prawo. Wynika z tego, że rzeczywiste podatki są znacznie wyższe, niż podają statystyki, bo statystyki nie uwzględniają na przykład przymusowych „składek” ubezpieczeniowych, sięgających przecież połowy dochodu. W ten sposób ludzie, formalnie pozostając właścicielami, zostają wyzuci z własności nie tylko wskutek konfiskaty przytłaczającej większości płynących z niej dochodów, ale również poprzez mnożenie regulacji, „ „...(więcej)

W myśl wolnorynkowej doktryny katolickiej , będącej podstawą intelektualną kapitalizmu człowiek jest wolny że to właśnie wolność , anie przymus jest źródłem dobrobytu i rozwoju

”Negacja prawa naturalnego”....Filozofowie społeczni wskazują na kluczowy wpływ, jaki w dziedzinie zrozumienia zasad wolności gospodarczej miała koncepcja prawa naturalnego. Świat katolicki już w pierwszym tysiącleciu głosił przekonanie, że istnieje zestaw zasad moralnych, których nie może złamać żadne państwo. Jednym z najważniejszych punktów reformacji była negacja prawa naturalnego i stwierdzenie, że nie istnieje żadne prawo poza tym, które stanowi państwo. W wyniku tej zmiany w świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie. Prusy miały mizerny wkład w rozwój przemysłu i gospodarki, a wszystkie tereny przemysłowe (Śląsk, Zagłębie Ruhry) zdobyły w wyniku wojen, nie własnej pracy.”

Lichwiarstwo i klasa oligarchii zgromadziła tak wielki bogactwa , władzę gospodarczą i polityczna ,że rzuciło im się to na mózg .Zapragnęli być półbogami z setkami milionów niewolników .

Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR).

Użyli bandytów socjalistycznych do ograbienia ludzi owoców ich pracy ,. To od woli socjalistów w i ich administracji zależy czy robol będzie miał dziecko . Bez zasiłków na dziecko dwoje pracujących rodziców nie jest w stanie przetrwać. Orban stara się wprowadzić na Węgrzech chiński model tak zwanego kapitalizmu autorytarnego, czego najlepszym dowodem dosyć szybka całkowita likwidacja podatku dochodowego . Rozmontowywanie chorego systemy socjalistycznego nie jest jednak łatwe . I być może Orban będzie musiał wprowadzić rządy autorytarne.

Ale wart zwrócić uwagę na nakaz pracy jaki wprowadził , który nawet Romów zmusza do pracy.
Wysokie podatki , vat , akcyza , nie licząc podatku dochodowego i zus przekładają się na koszty życia .Orban obniżył ceny energii, gazu, wody , ale zachodni socjaliści używają kosztów w tych mediów do dalszego zubożenia ludzi .
Orban cofając zasiłki i tworząc roboty publiczne przy wysokim opodatkowani dóbr zmusił nawet Romów do pracy .

W Europie socjaliści rozpętują propagandową kampanię przeciwko osobom niepracującym , biorącym zasiłki . Cofając zasiłki , przy jednoczesnym utrzymaniu bandyckiego opodatkowani faktycznie zmusi się ludzi do ciężkiej pracy . Stąd już tylko krok do państwowego zarządzania siłą roboczą i nakazami pracy przy robotach publicznych , czy dla wskazanych koncernów .

- Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła - powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „....”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna - cytuje słowa Orbana agencja AFP. „...(więcej )

video Dr Rath - Polityczne perspektywy UE
video George Selgin - Stulecie porażek: dlaczego powinniśmy rozważyć zlikwidowanie Fedu
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitter

Brak głosów

Komentarze

Szkoda, że są podane w formie takiej, jakiej są, bo warto byłoby się dłużej nad nimi zatrzymaś.

Bardzo rzadko wspomina się o tym, że to właśnie odejście od katolicyzmu, a konkretnie protestantyzm ze swoją ideologią, że Bóg błogosławi tym, którzy pomnażają swoje dobra materialne, przyczynił się do rozwoju kapitalizmu, a co za tym idzie socjalizmu, który niechybnie prowadzi do totalitaryzmu, gdzie państwo ingeruje w każdą dziedzinę życia obywateli i kontroluje ich za ich własne, ciężko zarobione pieniędze, które odbiera w formie zabójczych podatków.
Dzięki religii protestanckiej, kapitalizm rozwijał się na Zachodzie Europy, gdzie były powszechnie akceptowane nieludzkie warunki pracy na bardzo szeroką skalę i gdzie bez skrupułów wykorzystywano robotników, których niewolnicza praca nie zapewniała podstawowych potrzeb życiowych. Warunki takie, takie traktowanie robotników i ich rodzin, nie mogły być akceptowane przez katolików. Reymont pisze na ten temat w "Ziemi obiecanej", gdzie przedstawia niemożność konkurowania polskich ziemian-kapitalistów, kierujących się etyką katolicką w stosunku do robotników, z kapitalistami żydowskimi, którym wszelkie współczucie dla robotników było obce i dla których robotnicy pracujący w ich fabrykach, byli wyłącznie narzędziem do zdobywania zysku.
Dzięki etyce protestanckiej, dążącej do bogacenia się jako wartości nadrzędnej, rzekomo prowadzącej do zbawienia, żyjemy dziś w systemie, gdzie nie ma miejsca na wolny rynek, twórczą działalność prywatną i suwerenność obywateli.
Jest to błędne koło, bo, jak zauważył Autor, nawet Amerykanie domagają się zabezpieczenia finansowego czy zdrowotnego, bo ich działalność została ograniczona do tego stopnia, że nie mają innego wyjścia i nie mogą sami, swoją pracą i inwencją zapewnić sobie niezależnego bytu i spokojnej przyszłości w późniejszym wieku.
Jest to chory system, który można zmienić jedynie odrzuciwszy nieetyczną ideologię protestancką leżącą u jego podstaw.

  Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
0

Lotna

 

#398007

"Jakakolwiek cena rewolucji chińskiej to oczywiście sukces nie tylko jeśli chodzi o profesjonalne zarządzanie, ale także o morale i wspólnotę celów. Eksperyment społeczny w Chinach pod kierownictwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych i najbardziej udanych w historii ludzkości."- David Rockefeller, członek Klubu Rzymskiego i Rady Stosunków Zagranicznych (CFR)."
Nie rozumiem, czy Autor się zgadza z tą wypowiedzią?

Z pewnością, dla Rockefellera chińska rewolucja jest sukcesem, bo Mao nie na darmo został ustawiony u władzy przez te same siły, które dopuściły do władzy Hitlera i Stalina. Dla Rockefellera jest to z pewnościę eksperyment, i dla niego i jemu podobnych, nieważne, że kosztem milionów istnień ludzkich i totalnego, barbarzyńskiego zniewolenia Chińczyków.

  Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
0

Lotna

 

#398008

"... i dla niego i jemu podobnych, nieważne, że kosztem milionów istnień ludzkich i totalnego, barbarzyńskiego zniewolenia Chińczyków."
Odwrotnie! Właśnie całkowite zniewolenie reszty, jest celem takich ludzi, a nie kosztem osiągnięcia jakiegoś innego, niedoprecyzowanego celu
ukłony

Vote up!
0
Vote down!
0
#398115

Czy myślisz, że Chińczycy będą wyłączeni z masy tych zniewolonych? Jakoś na to nie wygląda. :) To, co się tam dzieje, ma być udziałem nas wszystkich, a więc chiński eksperyment jest jak najbardziej udany.

  Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
0

Lotna

 

#398121