KULĄ W PŁOT.

Obrazek użytkownika Zyga Dulski
Kraj
czyli wielka „mądrość ludowa” przysuskiej gminy z Klwowa. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył skargę do pięciu Wojewódzkich sadów administracyjnych w których oskarża lokalne samorządy o złamanie prawa - na skutek: odrzucenie Karty Praw Równości Kobiet i Mężczyzn. ORDO IURIS przygotowało dla sądów opinię prawną, która odrzuca oskarżenie RPO - jako bezpodstawne. Stanowiska Rzecznika wydaje się niezrozumiałe, ponieważ już dużo wcześniej 30 września 2019 roku wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił podobną skargę na uchwałę nr X/125/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku. Uchwała stanowiła sprzeciw wobec próby wprowadzenia ideologii LGBT. Sygnatura akt. II SA/Ke650/19. Sąd Administracyjny orzekł - uchwała nie narusza zasad legalizmu, nie ingeruje w konstytucyjne prawa żadnej grupy społecznej, ani nie ustanawia norm prawnych. * Więcej szczegółów dotyczących uchwały Radnych Gminy Klwów. podjętej dnia 17 czerwca 2019 roku i uznanej za zgodną z prawem. Rada Gminy zdeklarowała że lokalny samorząd nie będzie ingerował w prywatną sferę życia rodzin. Dlatego nie pozwoli narzucać swojej społeczności niepotrzebnych problemów i konfliktów społecznych związanych z przyjęciem ideologii LGBT. Instytut na rzecz kultury prawnej „ORDO IURIS: - stwierdził niedopuszczalność złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi - ponieważ podjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego i nie dotyczy administracji publicznej. Ponadto została zachowana tutaj zasada legalizmu ( art. 7 Konstytucji ) art.18 ust.1 u.s.g.) upoważnia Radę Gminy do podejmowania działań niewładczych. O ile nie wkraczają w sferę praw i obowiązków innych podmiotów prawa. ORDO IURIS stwierdza, że uchwała Rady Gminy ma charakter ogólnej deklaracji ideowej - tym samym nie stanowi podstawy do nałożenia obowiązków czy przyznania praw. Ponadto, nie aspiruje - do prezentowania ideologii zakazanej przez prawo. Nie kształtuje także nowej sytuacji prawnej. Jest wyrazem postawy obywatelskiej i wyrazistym głosem w aktualnym gorącym dyskursie publicznym. Uchwała Rady Gminy Klwów - posiada więc charakter niewładczy Dotyczy spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Radni z Klwowa powiedzieli jednym głosem „Nic o nas bez nas”. Wiadomym jest że Rada Gminy - nie formuje wytycznych co do organizacji Pracy szkół, nie ingeruje w podstawę programową. Jednak ma prawo i obowiązek sprzeciwiać się działaniom sprzecznym z prawem - stojąc w obronie rodziców, uczniów i nauczycieli. Uchwała jest zgodna z Konstytucją i zasadą równości (art. 32 ). Nikogo nie dyskryminuje. Wolność od czegoś - nie jest równoznaczna z potępieniem - „tego czegoś”. Wiadomym jednak jest że ideologia LGBT nie poprzestaje tylko na ekspresji odmiennych preferencji seksualnych. uporczywie dąży do upowszechniania szkodliwych dla zdrowia i dla kondycji moralnej idei i postaw. Dąży do zmiany - definicji małżeństwa, rodziny, płci. Do odrzucenia wielowiekowej tradycji oraz obyczajów określanych mianem stereotypów. Czyli w praktyce ideologia LGBT zmierza do destabilizacji i destrukcji - podstawy bytu społecznego. Dlatego też szeroka debata publiczna i konsultacje leżą w interesie społecznym. Uzupełnienie. Uchwała Rady Gminy nie ingeruje w wolności i prawa innych grup. Gwarantuje każdemu prawo do odosobnienia i intymności. Ochronę prywatności i danych osobowych. Ustawa nikogo nie dyskryminuje. Jednakże wolność wyrażania poglądów nie oznacza zgody polskiego społeczeństwa - na wprowadzanie do szkół dowolnych treści czy też afirmację seksualnych dewiacji. LGBT - ma charakter ideologiczny i polityczny. Jej działania zmierzają wprost do rewolucji kulturalnej. Ostrza tej ideologii są skierowane przeciw: wolności słowa (art. 54), niewinności dzieci (art.72 ust.1), autorytetowi rodziny (art.18; art.48, ust.1; art.71), swobodzie działalności przedsiębiorstw (art. 22) Reasumując. Dzieci mają prawo być wychowywane zgodnie z przekonaniami swoich rodziców (art.48, ust.1; art.71.). Rodzice dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku; (art.26 ust.3) mają pierwszeństwo wybory treści i form nauczania swoich dzieci. Aneks do Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku (Dz.U.1991 nr 120, poz.526) stanowi że powinno być szanowane prawa rodzicielskie - zgodnie z polskim zwyczajem i tradycją. P.S. Polecam uwadze mieszkańców Wielkopolski, apel do Wojewody w podobnej do w/w kwestii pod linkiem: ]]>www.genderkartastop.pl]]> pozdrawiam Zyga
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)