Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Historia

 

 

 

   To jest możliwe, ale bez żydowskich i żydo-katolickich pośredników.

 

My, Polacy i Ukraińcy jesteśmy jednym ludem słowiańskim. I właściwie poza stwierdzeniem tego faktu – moim zdaniem pozytywnego, bo wskazującego na kilka tysięcy lat wspólnoty kulturowej i etnicznej –, o innych pozytywach trudno jest dzisiaj mówić.

Żydowski reżim IIIRP oraz żydowsko-banderowski reżim Ukrainy dokładają wszelkich starań, żeby wzajemna niechęć między naszymi słowiańskimi narodami nie malała, a przeciwnie, wzrastała. Pewien wyjątek w tej polityce stanowiła prezydentura W.Janukowycza, który eliminował antypolskie, szowinistyczne, probanderowskie, resentymenty na Ukrainie. Jednak prezydent W.Janukowycz, polityk o polskich korzeniach, był postrzegany przez żydowski reżim IIIRP jako wróg z powodu zacieśniania politycznej i gospodarczej współpracy Ukrainy z Rosją.

Współczesny Polak, interesujący się polityką, patrzy na Ukrainę przez pryzmat okrutnego ludobójstwa szowinistów OUN-UPA na Polakach w latach 1939-47. Pozostaje poza wszelką dyskusją konieczność właściwego nazwania, potępienia i godnego upamiętnienia ofiar tych zbrodni przez oficjalne władze Ukrainy i Polski. Z pewnością nie doczekamy tego pod rządami żydowskich reżimów IIIRP i Ukrainy.

Wydaje się, że zbrodnia ta oraz brak właściwego jej potraktowania przez obydwa żydowskie reżimy utrudnia reżimowi IIIRP uzyskanie społecznej aprobaty dla antyrosyjskiej polityki reżimu Ukrainy, a zwłaszcza dla udzielanego przez rządzących IIIRP poparcia militarnego, gospodarczego, finansowego, tej polityce bratniego reżimu – „wojna” z Rosją przede wszystkim i ponad wszystko.

 

Jednak do właściwego kształtowania stosunków między naszymi słowiańskimi narodami samo tylko oficjalne upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa nie wystarczy. Zarówno Polacy i Ukraińcy winni poznać prawdziwą i całą historię kształtowania naszych wzajemnych stosunków, poznać prawdziwe polityczne przyczyny zaszczepiania nam wzajemnej wrogości i nienawiści – bo i my, Polacy, bez winy także nie jesteśmy. Budować trwale można tylko na prawdzie.

 

Wielce negatywną rolę w stosunkach polsko-ukraińskich odegrał żydo-chrześcijański Kościół.

W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat ten, podpisany najpierw w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie. Zaczęto niszczyć i grabić cerkwie i klasztory prawosławne, grabić majątki szlachty ukraińskiej. Przejmował je żydo-katolicki Kościół oraz uszlachcani Żydzi. Szlachta ukraińska, która nie chciała zmienić wyznania była mordowana. Tych zbrodni dokonywały wojska polskie, wojska polskiej magnaterii, z poduszczenia władz Kościoła oraz za aprobatą władzy królewskiej, wychowanka jezuitów, Zygmunta III Wazy.

 

Dla Kościoła nie miała znaczenia uchwalona przez sejm w 1573 r. konfederacja warszawska gwarantująca religijny pokój i tolerancję w I RP, w której katolicy stanowili mniejszość.

Ten religijny pokój był cierniem w oku żydo-katolickiego Kościoła, gdyż zbory protestanckie rozwijały się o wiele prężniej od katolickich parafii, a wschód Polski był tradycyjnie prawosławny, więc i finansowe wpływy Kościoła nie rosły w zadowalającym tempie. Toteż biskupi na synodzie w Piotrkowie w 1577r. rzucili na akt konfederacji klątwę. Papież potwierdził tę klątwę bullą w 1578 r. Klątwa aktualna jest nadal – oto „tolerancyjny i miłosierny” Kościół.

 

Szlachta, w obliczu królewskich dążeń (króla całkowicie spolegliwego wobec Kościoła) do rządów absolutnych i pełnej katolicyzacji kraju oraz ograniczenia uprawnień sejmu, podjęła program obrony tolerancji religijnej, niezbędnej w państwie wielowyznaniowym.
W 1606 r. stanął na sejmie projekt „konstytucji przeciw tumultom”. Chodziło o ukrócenie inicjowanych przez jezuitów pogromów religijnych poprzez karanie ich sprawców. Dotychczas zbrodniarze, osłaniani przez kler, byli bezkarni.
Uzgodniony już projekt król poddał ocenie jezuitom – P.Skardze i F.Bartschowi. Uznali oni, że projekt jest szkodliwy dla wiary katolickiej. Biskupi, z urzędu senatorowie! – warto to zapamiętać: z urzędu senatorowie RP, reprezentanci państwa Kościelnego! -, mimo uprzedniej zgody, zablokowali ustawę w senacie. Przepadły także uchwały o podatkach na wojsko.

 

Odpowiedź na politykę króla i Kościoła przyszła dość szybko. Pojawiła się cała seria powstań kozackich przeciw polskiej magnaterii i szlachcie.

W 1648 roku doszło do największego powstania Kozaków pod wodzą B.Chmielnickiego. Wojska ukraińskie wymordowały także wielu Żydów zamieszkujących wschodnie województwa Rzeczpospolitej. Dlaczego Żydów? Mordowano żydowskich kupców i dzierżawców (arendarzy), reprezentujących interesy polskiej szlachty i magnaterii, które z racji swej pozycji wedle prawa I RP (uchwalanego także przez senatorów w sutannach) nie mogły same zajmować się handlem, zlecając to Żydom.
Tak więc żydo-katolicki Kościół w XVI w. okazał się nie tylko siewcą nienawiści wśród słowiańskiego ludu, ale ma na swoich rękach krew ukraińską i polską i nawet żydowską – „ludu wybranego”.

Ponownie polityka antagonizowania Ukraińców i Polaków realizowana była w czasach II RP. Żydo-sanaycjne władze likwidowały ukraińskie cerkwie i lokowały w nich żydo-katolickie kościoły. Ukraińcy w II RP byli obywatelami drugiej kategorii – żydo-sanacyjne władze nie wspierały kultury ukraińskiej mniejszości, Ukraińcy mieli utrudniony dostęp do edukacji, niższy był także poziom życia Ukraińców w II RP. (Zupełnie inaczej traktowana była mniejszość żydowska. Ochronę jej praw gwarantował tzw. mały traktat wersalski z 1919r., którego podpisanie wymuszono na państwach Europy środkowo-wschodniej. Nie podpisała tego traktatu rządzona przez Żydów Republika Weimarska i polska mniejszość na terenie Niemiec nie posiadała równoległych praw.  Żydowską kulturę, oświatę, w II RP musiał więc całkowicie finansować polski i ukraiński podatnik.)

 

Podglebie dla powstania ukraińskiego szowinizmu – czyli nacjonalizmu zdegenerowanego – zostało więc należycie użyźnione tak przez żydo-katolicki Kościół poczynając od wieku XVI, jak i przez żydo-sanacyjne władze II RP, realizujące w latach 1926-39 wytyczne żydowsko-anglosaskiej polityki. Niewątpliwie skwapliwie skorzystały z tego rządzona przez żydowską finansjerę od XVIII w. Wlk.Brytania oraz Niemcy już pod koniec XIX w. – w tym czasie szowinizm ukraiński był ukierunkowywany przeciw Rosji. Jednak w momencie zakończenia I wojny św. tak Wlk.Brytania (czyli żydostwo) jak i rządzona przez Żydów Republika Weimarska wysterowały ukraiński szowinizm przeciw sowieckiej Rosji i szczególnie przeciw odradzającej się Polsce.

 

Z pewnością niewielu Polaków wie, że Episkopat Kościoła w IIIRP udzielił w 2013r. poparcia żydowsko-banderowskiej rebelii na Ukrainie. A więc wsparł dążenia syjonistycznego Zachodu, żydowskiego reżimu IIIRP oraz Żydów i potomków bandytów OUN-UPA na Ukrainie do obalenia prezydenta tego kraju, prezydenta o polskich korzeniach, który zakazywał upamiętniania bandytów OUN-UPA. Udzielił także wsparcia procesowi wepchnięcia Ukrainy w obszar tzw. zachodniej lub, jak kto woli, żydo-chrześcijańskiej cywilizacji, co jak wiemy nie powiodło się i już chyba nie powiedzie.

Widzimy więc, że polityka żydo-katolickiego Kościoła nie jest realizowana z wczoraj na jutro, ale że jest to polityka długofalowa, której interesy i wektory działania są wytyczane na stulecia. Co może wydać się dla wielu zaskakujące jest to polityka zbieżna z interesami naszych, tak polskich jak i ukraińskich – słowiańskich, wrogów. Cele tej polityki są całkowicie sprzeczne z żywotnymi interesami Polaków i Ukraińców. Jest to stała polityka podboju Wschodu realizowana od 2000 lat przez wszystkie siły, które należy utożsamiać z cywilizacją Zachodu lub z cywilizacją żydo-chrześcijańska (idea Kościoła ewangelizacji Rosji jest nadal aktualna).

Niestety, także prawdziwe pojednanie między naszymi słowiańskimi narodami nie będzie tak długo możliwe, jak długo w naszych krajach trwać będą rządy żydowskich reżimów.

 

Oficjalna polityka aktualnego żydowskiego reżimu zakłada zasilenie Ukraińcami rynku pracy IIIRP, z którego wypchnięto 8 milionów Polaków na przymusową zarobkową emigrację. Ukraińcy mają uzyskać polskie obywatelstwo. Staną się w naszym kraju mniejszością narodową, której liczebność może sięgać milionów obywateli. Będą stanowili w IIIRP siłę roboczą opłacaną jeszcze niżej niż Polacy – jest to cecha charakterystyczna żydowskiego kapitalizmu Zachodu, brutalnie eksploatującego najemnych pracowników. Będzie to jednocześnie dodatkowy czynnik antagonizujący Polaków i mniejszość ukraińską – jest to proces świadomie realizowany przez żydowski reżim IIIRP.

Dla odwrócenia społecznej uwagi od tej antypolskiej polityki (w szerszym kontekście także antyukraińskiej) szef PiS i jego podwładni zbojkotowali niedawne forum Polska-Ukraina. „Naczelnik Państwa” w radiowym wywiadzie pogroził nawet P.Poroszence, że IIIRP nie przejdzie do porządku nad zbrodniami OUN-UPA na Polakach – tak się dba, nie, nie o naród polski, ale o medialny wizerunek partii.

A przejawy ukraińskiego szowinizmu w IIIRP jak były, tak i są bezkarne.

 

Nie można wykluczyć, że inżynieria społeczna żydowskiego reżimu IIIRP w obliczu narastającego kryzysu gospodarczo-politycznego, który może doprowadzić do konfliktu: żydowski reżim kontra polskie społeczeństwo, będzie zmierzała do przeniesienia konfliktu na inną płaszczyznę narodowościową: Polacy kontra mniejszość ukraińska. Koncepcja ta wydaje się nabierać realnych cech szczególnie teraz, gdy USA deklarują pozostawienie swoich wasali samych sobie, co jednocześnie wskazuje, iż polityka wasalnych reżimów nie może ulec żadnej zmianie, bo zmiana oznacza ośmieszenie i utratę władzy.

 

Ciągle żywe są wśród nas sentymenty do Kresów wschodnich. Trudno pogodzić się np. z utratą Lwowa, którego polskości nie sposób zakwestionować. Jednak Kresy muszą zostać w sferze sentymentów. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że IIIŻydo-RP nastawiona na grabież polskiego majątku, przy niewydolności struktur administracyjno-państwowych, przy zdewastowanej i przejętej przez obcych gospodarce, przy braku bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, przy braku polskich władz, byłaby w stanie udźwignąć ciężar włączenia Kresów ponownie w obszar polskiego państwa.

Można natomiast wyobrazić sobie działania polityczne władz państwa zmierzające do wzmocnienia ekonomicznej pozycji mniejszości polskiej na Wschodzie, jako procesu długofalowego z niekoniecznie eksponowaną wizją powrotu Kresów. Jednak nawet taki plan nie jest realny w Polsce pod żydowskim reżimem, którego cele są przeciwne polskim, słowiańskim interesom.

 

Dariusz Kosiur

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/02/02/polacy-ukraincy-slowianie-kto-miedzy-nas-sieje-nienawisc/

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.4 (głosów:17)

Komentarze

Jest w tej akcji żydowskiego reżimu zmierzającej do wywołania ulicznych starć także pewien element humorystyczny. Oto bowiem żydo-katolickie mohery IIIRP – bo i PiS i PO przy krzyżu stoją – złapią się za łby za aprobatą Kościoła, wszak błogosławił i jednym i drugim i „niepodległej”, „demokratycznej” IIIRP w zachodnich strukturach.

Żydo-katole z PiS kontra żydo-katole z PO – super mecz. A niech się pozabijają.Mądry Polak zostanie w domu.

http://wps.neon24.pl.ne.3lab.info/post/135769,zydo-rezim-szykuje-nam-uliczne-zapasy

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544392

Gratulujemy Wam, naszym słowiańskim braciom Rosjanom, (który jako pierwszy Naród na świecie zapłacił ogromną cenę ludobójczego bolszewizmu, sponsorowanego przez to samo środowisko lichwiarzy, co obecnie na Ukrainie), obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że po wielu niekorzystnych latach demontażu Rosji nastąpiło jej odrodzenie, szczególnie w duchu moralnym oraz Chrześcijaństwa. Wiążemy z tą zmianą nadzieję również dla nas Polaków, którzy wielokrotnie skłócani przez polskojęzyczne media oraz 25 – letnią tą samą pasożytniczą klasę polityczną nie ulegliśmy w całości, dyktaturze propagandy oraz bankierom. W obecnej walce (póki co propagandowej i politycznej) duża część Polaków jest z Rosją, z Rosjanami, z wolnymi od wpływów zachodnich Ukraińcami i z wszystkimi Słowianami. Nasze wspólne działania muszą przynieść odpowiedni rezultat dla dobra naszych słowiańskich narodów, dla dobra ludzkości, gdyż w innym przypadku podzielimy losy Iraku, Afganistanu, Syrii, Libii, Egiptu, Jugosławii, Ukrainy i wielu innych. Tylko wielka Chrześcijańska Rosja może zatrzymać marsz ,,szatana zachodu” na nasze słowiańskie ziemie.

Pozdrawiamy Naród Rosyjski wraz z jego władzami

Podpisy:

Profesor Anna Rażny – Kraków

Profesor Jan Szarliński – Kraków

Zygmunt Wrzodak – Poseł na Sejm IV i V kadencji, były członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, bloger: NEon24.pl

Mecenas Ryszard Parulski - Warszawa - 

Mecenas Marian Barański – Warszawa

Mgr. Tadeusz Bednarski – Poznań

Mgr. Adam Śmiech – blog jednodniówka.pl – Pabianice

Mgr. Andrzej Skorski – Warszawa

Zdzisław Jankowski – Poseł na Sejm IV kadencja

Mgr. Jerzy Truchlewski – Gdańsk

Dr. Paweł Ziemiński – Łódz

Mgr. Dariusz Kosiór - Otwock

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544393

... parę nazwisk z czerwonego neonu 24!!!

Czyżby się teraz wstydzili???

Tych obrońców Polski, którzy chcą Polskę bez sojuszy i bez granic, sorry,  sojusz tylko z Rosją, jak niejaki Opara z neonu.

Ot swołocz kacapska, marzy im się.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1
#1544401

jej sygnatariuszy mam tzw. mieszane uczucia. Z jednej strony - "nóż się w kieszeni otwiera", z drugiej - "litość i trwoga".

Litość - że ktokolwiek może być aż tak głupi - po naszych wielopokoleniowych doświadczeniach z Moskalami i z Rosją, a trwoga - bo słabość umysłowa zawsze jest początkiem upadku. Bez sensu są jakiekolwiek odniesienia do Dmowskiego. Dmowski był Wielkopolaninem i odczuwał większą groźbę dla Polski ze strony Prusaków. Ponadto - fałszywie, bo zbyt naiwnie, oceniał niebezpieczeństwo rosyjskie: sądził, że Rosja to kolos na glinianych nogach, który powinien łatwo załamać się. Ocena Piłsudskiego była natomiast realistyczna - nie miał żadnych złudzeń co do obu naszych sąsiadów - zarówno tych ze Wschodu, jak tych zachodnich.

Żałosne ponadto, że charyzmatyczny ksiądz, patriota, Jacek Międlar, został prawidłowo "rozpoznany" przez wrogów Polski i natychmiast skutecznie "relegowany". Choć był w stanie "zagospodarować narodowców". I - poza pierwszym jego przełożonym - nikt nawet nie próbował pomóc Mu ukierunkować jego aktywność, od strony Kościoła. A teraz do głosu dochodzą te różne "szajsy" - liżące doopę Moskwie, nie zważające na polski interes narodowy.

Żeby też było jasne - wszystkie następne wpisy Kosióra na blogu Niepoprawnych będę, nawet bez czytania - oceniać negatywnie. Tacy jak on powodują, że nie wycofałam się z blogu - walka jeszcze nie skończona. 

Zniknął Pers, gdzieś jeszcze "w tle" pałęta się Jsc, a teraz zjawiają się kolejni - Kosióry i BonTony.

Ale - damy radę! Jeszcze Polska nie umarła!

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544404

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

1. Tekst dotyczy stosunków polsko-uraińskich, a nie polsko-rosyjskich.

2. Jaką Pani dysponuje wiedzą n/t historii stosunków polsko-rosyjskich? (Czy Pani w ogóle zna historię Polski?)

3. Zapytam wprost: a komu Pani liże dupę? - to by wiele wyjaśniło.

 

A były ks.Międlar nie jest polskim patriotą, tylko szowinistyczną, żydo-katolicką kreatura nawołująca w interesie żydo-katolickiego Kościoła i światowego syjonizmu do walki z muzułmanami i z Rosją.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-11

DK

#1544420

(dumny ze swego emploi, bo z inteligencji - brak szans) - zapewne, ze względu na słabość intelektualną, nie byłeś w stanie spostrzec, że mój komentarz nie dotyczy twego aktualnego wpisu, a jedynie - innego komentarza na blogu (odnośnie twych dawniejszych ekscesów politykierskich).

A od Jacka Międlara to ty się "odteleptaj kaczym chodem".

Proponuję też zaobserwować, w jaki sposób wyrażam swoje emocje, a w jaki - wyrażasz je ty. Podejrzewam, że masz pewne problemy z bystrym postrzeganiem.

Cóż - ułomnych ani leżących bić nie będę.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544433

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Nie wiem, czy jesteś równie bezczelna i bezmyślna co stara, czy odwrotnie (?).

 

Swoją drogą widzę, że wdepnąłem w niezłe żydo-pisowskie szambo. Na razie zajmę się fetorem, a zawartość zutylizuje się później.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-10

DK

#1544437

Teraz, mimo moich dwóch wcześniejszych uwag na PW do ciebie - ostrzegam cię Dariuszu!

Istniejesz na Niepoprawnych od ponad trzech dni. Oby nie były to twoje ostatnie dni tutaj.

Satyr

P.S. 
Forma zwracania się do siebie "per ty" w blogosferze istnieje od zawsze. A ty,... "siedząc jeszcze za nisko" na NP - nie będziesz nikogo pouczał, mimo posiadania tytułu magistra. Są tu na NP  ludzie ze średnim wykształceniem, także profesorowie, doktorzy habilitowani, ale piszą sensownie. A twój tytuł naukowy w dysputach publicznych nie ma znaczenia, bowiem i wśród "naukowców" takich jak ty... też można napotkać buraka.

Twoje zaprezentowane na NP "mundrości" wskazują, że... "jezdeś tak mundry, jak Krysioków dzieciok. Ten, jeno się urodziuł, jus mnioł dwa zumbki mundrości".

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1544441

"1000 lat istnienia KK na polskiej ziemi spina wyniesienie na ołtarze dwóch świętych, św. Stanisława ze Szczepanowa – patrona Polski i dzisiaj JPII, „polskiego” papieża – obydwaj współpracowali czynnie z wrogami Polaków na rzecz demontażu Państwa Polskiego."

" Kościół, cywilizacja łacińska, były i są wrogiem państwa narodowego. Kiedyś utrudniało ono władzę Rzymowi - stolicy chrześcijańskiego imperium. Pośrednim beneficjentem cywilizacji łacińskiej, władzy Rzymu – poprzedniczki współczesnej nam UE -, było żydostwo, którego zasięg pasożytowania na narodach pokrywał się z obszarami opanowanymi przez cywilizację łacińską. Współcześnie, gdy UE staje się w Europie tym, czym kiedyś był Rzym, żydostwo jest bezpośrednim beneficjentem nowego porządku, który jest etapem na drodze do NWO."

"Zatem, mamy w Polsce totalitarna dyktaturę zewnętrznego organizmu decyzyjnego realizowaną przez miejscowych syjonistycznych kolaborantów."

"Kaczyńskiego za "zasługi dla Polski" usunąć z Wawelu !!!"

 

"Czy L.Kaczyński, syjonista i zdrajca, zasługuje na Narodowy Panteon?

Syjonistyczne kreatury wmawiają Polakom, że L.Kaczyński, czołowy syjonista III RP, zdrajca stanu – m.in. podpisał traktat lizboński UE -, to polityczny mąż stanu godny spiżu.

W tej bezczelnej hucpie mają swój udział także hierarchowie KK w Polsce. I wielu, zbyt wielu, nieświadomych polskich katolików daje się omamiać łobuzom w sutannach, którzy z racji swojego bożego posłannictwa winni stać na straży etyki, także etyki w polityce."

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544451

Trzeba pisać na Berdyczów, lub na neon, tam grunt podatniejszy, na takie ukazy carskie.

Tu na NP lud konserwatywny, chrześcijański i propolski i nie daje się nabijać w butelkę na kacapską propagandę i doktryny, o wyższości Rosji nad resztą świata, pod światowym przywództwem pułkownika KGB Putina. 

Na dzień dobry, u mnie pała -24

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2
#1544403

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Odnoszę wrażenie przeciwne, że lud komentujący na NP jest politycznie głupi, beznadziejnie skatoliczony, a więc wbrew intencjom (zakładam ich szczerość) antypolski, antysłowiański. No, ale cóż głupota nie boli, a więc żyć z nią jak widać można.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-11

DK

#1544418

 Kosiur czyli ...

Psychopata zakochany w nienawiści do KK.

Bez niej nie istnieje

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3
#1544419

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A wiesz ty chociaż, dlaczego się tam znalazłeś?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-11

DK

#1544424

Widząc taka facjatę jak twoja

to setki tysięcy ludzi się wyniosło

Taki aryjski nosek z Tel Avivu

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2
#1544427

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czy to już szczyt twoich możliwości, czy potrafisz coś więcej?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-9

DK

#1544438

.....beze mnie nic uczynić nie możecie! Dodał też jasno i stanowczo, iż kto z Nim nie buduje, ten rozprasza. Jak pogodzisz to Dariuszu Kosiur z tym co piszesz o Kościele katolickim w Polsce?! Jaka jest twoja wiara?! Jaka jest miłość do Chrystusa Pana?! Jeśli nie masz wiary, to po prostu napisz, że jesteś ateistą, wtedy pryznajmniej będziesz uczciwy! Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1544449

Na tak postawione pytanie może Pan się spodziewać jednej ulubionej jego odpowiedzi -
Jest Pan Katodebilem.
To jest właśnie pajac z Wiernych Polsce Syjonistycznej.Dwuosobowej parti, a on sam startował na radnego z listy..... PIS-u (sic)

Dariusz Kosiur kandydatem z listy PiS – Po ‘Requiem ..’ z tzw. narodowca na PiS-owca

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/12/dariusz-kosiur-kandydatem-z-listy-pis-po-%E2%80%98requiem-%E2%80%99-z-tzw-narodowca-na-pis-owca/

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544452

Lepiej unikać wprowadzania do przestrzeni politycznej wątków etniczno-religijnych bo to prowadzi prostą drogą w maliny. Nie pochodzenie bowiem jest istotne lecz wartości polityczno-kulturowe. Gdybyśmy bowiem przyjęli kategorię etniczne, to jak wytłumaczymy konflikt między semitami Żydami a semitami Arabami. Więc słowiańskie pochodzenie nie ma tu nic do rzeczy, lecz tradycja wspólnoty politycznej, zadzierżgniętej przez unię polsko-litewsko-ruską na początku w. XV. I te same interesy skłaniają nas do pracy nad koncepcją Trójmorza.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1544458

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

"Lepiej unikać wprowadzania do przestrzeni politycznej wątków etniczno-religijnych" - "Nie pochodzenie bowiem jest istotne lecz wartości polityczno-kulturowe."

Przecież do wartości polityczno-kulturowych zaliczamy czynnik zarówno etniczny i religijny - są to jedne z najistotniejszych czynników tak politycznych, jak i kulturowych.

Chyba nie zaprzeczy Pan kulturotwórczej roli chrześcijaństwa - ? Inna rzecz, że chrześcijaństwo (a generalnie judaizm) odgrywa negatywną rolę w kulturze Europy.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-6

DK

#1544514

cały czas głupio pier...niczysz: "chrześcijaństwo (a generalnie judaizm) odgrywa negatywną rolę w kulturze Europy" - to kolejny przykład.  Gdybyś był milczał... Nie skorzystałeś z okazji!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544530

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

To uzasadnij, że to ty masz rację. Na razie tylko pier...niczysz.

Niczego sensownego nie spłodziłaś - inna rzecz, że od fanatyczki i fundamentalistki religijnej trudno wymagać myślenia.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-6

DK

#1544533

...a nie Tarnoska.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1544536

bo twoja ostatnia szara komórka właśnie samotnie padła.

A ty powtarzasz cudze "wice" i na wsze strony obracasz dawno wyświechtane slogany antychrześcijańskie.

Ze zrozumieniem czegokolwiek też jest nietęgo, co implicite wynika z twych oskarżeń chrześcijaństwa. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544537

Przywędrował "rewizor" z Gogola z neonu i myśli że blady strach padnie na tu na NP.

I próbuje nam tu wcisnąć propagandę od Putina.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1544544