Apologetom Żydo-PiS(-PO) oraz żydo-katolickiego Kościoła

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Kraj

 

 

Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, Ziemie Odzyskane, w polityce IIIŻydo-RP i żydo-katolickiego Kościoła

 

1. W 1990r. odbyła się tzw. konferencja 2 + 4, czyli zjednoczeniowa dla NRF i NRD w obecności Rosji, USA, Wlk.Brytanii i Francji. M.Thatcher zaprosiła do udziału w konferencji także władze IIIŻydo-RP. Była to dobra okazja do międzynarodowego traktatowego uregulowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej między jednoczącym się państwem niemieckim i Polską. Polska miała poparcie M.Thatcher – bynajmniej nie wynikało ono z sympatii do Polski i Polaków -, obawiającej się wzrostu znaczenia Niemiec oraz poparcie Rosji. Żydowskie władze IIIRP zrezygnowały z udziału w konferencji i międzynarodowego postawienia sprawy granicy, zadowoliły się niemiecką obietnicą zawarcia z Polską dwustronnego porozumienia dotyczącego granicy.

2. W 1995r. tracą moc ustalenia Konferencji Poczdamskiej. Odtąd polsko-niemieckiej granicy nie chroni żadne międzynarodowe porozumienie, żaden traktat. W aktualnej konstytucji NRF* istnieje zapis, wedle którego obowiązującą granicą między Niemcami i Polską jest granica z 1937r.
Przedstawiciele żydo-władz IIIRP biorący udział w przygotowaniu traktatu akcesyjnego (przed 2004r.) Polski do UE mieli kolejną okazję do międzynarodowego traktatowego zapisania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako prawnie obowiązującej NRF i Polskę. Było to bardzo łatwe do przeprowadzenia, ponieważ to Zachód chciał jak najszybciej wchłonąć Polskę do UE, tak jak czyni to wobec Ukrainy – dzisiaj może już nieco mniej intensywnie.

 

Warto wysłuchać wypowiedzi ostentacyjnego żydo-katolika G.Brauna, który mimo, iż potwierdza zarzuty wobec L.Kaczyńskiego, to jednak prezentuje swoisty syjonistyczny – także przecież jest Żydem – makiawelizm.

 

3. Ostatnią okazję i to dwukrotnie, raz w 2007r., drugi raz w 2009r., zaprzepaścił prezydent L.Kaczyński podpisując i potem ratyfikując traktat lizboński. Ten osobnik lansowany przez PiS na wielkiego patriotę, obrońcę polskich interesów, opatrznościowego (chyba opacznościowego) męża, którego truchło złożono na Wawelu, wypiął się nie tylko na granice Polski, ale i na suwerenność Państwa Polskiego.
__________________________

.

Władze IIIRP wywodzące się niemal w całości z żydowskiej V kolumny kilkakrotnie pokazały nam, że ich celem nie jest realizacja ani polskich interesów narodowych, ani polskich interesów państwowych – polskiej racji stanu.

Co ciekawe żydo-sanacyjny, tzw. londyński, rząd T.Arciszewskiego w sprawie granicy na Odrze i Nysie popierał stanowisko zachodnich aliantów (?) – Ziemie Zachodnie nie są Polsce potrzebne. W rzeczywistości było to stanowisko żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która tak jak po I w. św., również po II w. św. nie przewidywała powstania RP.

Na stanowisko rządu Arciszewskiego przez lata powoływał się kanclerz RFN, Konrad Adenauer, uznając wypowiedź londyńskiego rządu RP za głos „wolnej Polski”.

Jeszcze we wrześniu 1953 roku Wielka Brytania (obecnie najważniejszy europejski sojusznik IIIRP w polityce rządu Żydo-PiS) przygotowała tajny projekt pozbawiający Polskę terytorium między Nysą Kłodzką i Łużycką w wypadku podpisania traktatu pokojowego między czterema mocarstwami a zjednoczonymi Niemcami. – „Historia polityczna Polski 1944-1991” – A.L.Sowa

Pierwszy podłożył bombę pod tę granicę żydo-katolicki Kościół w 1965r. swoim sławetnym listem do biskupów niemieckich „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”.

List biskupów polskich był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli gwaranta naszego gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi –, obywateli NRF względem Polski, a dzisiaj już także względem Polaków.

Ukoronowaniem tej polityki żydo-ktaolickiego Kościoła, ukoronowaniem otwarcia granic Polski na likwidację narodowej gospodarki (a więc na osłabienie polityczne) przez żydowski kapitał z NRF (i z USA) była msza pojednania w Krzyżowej w 1989r. Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa opolskiego, A.Nossola, były słowa: „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości”.

Wprowadzenie Polski do obozu zachodniego było celem polityki JPII, Watykanu i żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

 

Żaden żydowski rząd IIIRP nie przeprowadził uwłaszczenia Polaków na Ziemiach Odzyskanych, nie naprawił fatalnego w tym względzie w skutkach doktrynalnego błędu władz PRL (?). Ziemskimi majątkami na Ziemiach Odzyskanych wywianowano tylko żydo-katolicki Kościół przed przystąpieniem IIIRP do UE za jego zasługi w naganianiu Polaków do unijnego obozu. Kościół czerpie z tego tytułu pokaźne profity.

Zachodnia granica Polski oraz Ziemie Odzyskane nie mają żadnego zabezpieczenia traktatowego, nie chroni ich ani siła militarna armii, ani siła gospodarcza (zlikwidowano przemysł, PGR, polski handel), ani polska własność ziemi. Została tylko polska administracja terytorialna, ale skonfigurowana w ramach unijnych euroregionów, które upstrzyły polsko-niemiecką granicę. Żydowski reżim wychodzi na przeciw separatystycznym ruchom autonomicznym kierowanym przez żydowski, antypolski element (np. RAŚ).

 

Dzisiaj, z perspektywy 71 lat od zakończenia II w. św., można stwierdzić, że jedyną skuteczną i trwałą gwarancją polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej był sojusz PRL z ZSRR, który wygasł w momencie powstania IIIRP – w momencie ukonstytuowania się żydowskich, reżimowych, wasalnych wobec Waszyngtonu i Brukseli rządów w Polsce. Dzisiaj żydowski reżim IIIRP realizując wytyczne swoich zachodnich mocodawców właśnie w Rosji każe nam widzieć głównego wroga.

Czy żydowskie władze IIIRP upatrują obecnie gwaranta naszej zachodniej granicy wśród sojuszników z NATO i z UE, gdy nawet nie istnieje w zagranicznej polityce żydowskich rządów temat „zabezpieczenia zachodnich granic i Ziem Odzyskanych”?

 

Dariusz Kosiur

 

* Ustawa zasadnicza (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) obwieszczona 23 maja 1949r. działa jako konstytucja Niemiec do momentu, gdy niemiecki naród wybierze w wolnej elekcji dla siebie konstytucję (NRF pozostaje nadal pod okupacją USA i Wlk.Brytanii, a organizacyjnie i prawnie jest Spółką z O.O.)

_________________________

 

Według elementu prosyjonistycznego oraz niektórych osobników trudno kojarzących fakty, rząd „dobrej zmiany” jest: najlepszy, dobry, mniejszego zła

Rząd „dobrej zmiany” – Jerozolima, listopad 2016

 

W czym w takim razie gorszy/lepszy był rząd sprzed „dobrej zmiany” (i wszystkie poprzednie)?

______________________________________________

Prawdy niechciane

Cytat:

"W czerwcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez większość krajów świata poza Hiszpanią Franco i Watykanem. Jednak na nowym rządzie nie zrobiło to większego wrażenia i już 12 września 1945 roku zawiadomił stolice apostolską, iż w związku z tym, że po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę, umowę konkordatową z 1925 roku uważa się za jednostronnie zerwaną.

 

Konflikt ten znacznie się zaognił, kiedy w marcu 1948 roku, znany z proniemieckich sympatii papież Pius XII, wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”. Ten wyjątkowo nieprzychylny Polsce duchowny zakwestionował również polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz wezwał do rewizji postanowień poczdamskich.

 

W III RP kultywuje się upowszechniany przez środowiska kato-prawicy fałszywy pogląd, że to ówczesne władze PRL są odpowiedzialne za zerwanie konkordatu- rzekomo z przyczyn światopoglądowych. Powielanie takiej plotki, w którą najwidoczniej uwierzyły osoby sprawujące wtedy w Polsce najwyższe urzędy- prezydent Lech Wałęsa i premier Hanna Suchocka, miało wymierny cel merkantylny w rokowaniach dotyczących konkordatu. W dyplomacji bowiem strona pokrzywdzona (a za taką miał uchodzić Kościół jako instytucja) zawsze zyskuje psychologiczną przewagę nad partnerem winnym złamania umów.
W tym przypadku ówczesny postsolidarnościowy rząd i prezydent Wałęsa, przyjąwszy wersję o rzekomej polskiej winie, w 1993 roku niemal „na kolanach” podpisali korzystny dla Watykanu konkordat, dyktowany przez Nuncjusza papieskiego w Polsce- arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

 

Kwestia wypędzonych Niemców nie była wówczas jedynym zgrzytem na linii Warszawa-Watykan, gdyż Pius XII, konsekwentnie negując polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, za żadne skarby nie chciał się zgodzić na utworzenie przez polski episkopat na Ziemiach Zachodnich oficjalnej administracji kościelnej, zezwalając jedynie na funkcjonowanie tam w celach administracyjno porządkowych tzw. rezydentów, ale przy jednoczesnym zachowaniu pełni praw diecezjalnych dotychczasowych biskupów niemieckich, a mianowicie: Bertmana Breitingera oraz arcybiskupa gdańskiego Carla Marii Spletta, który w czasie wojny zakazał podległym mu duchownym przyjmowania spowiedzi w języku polskim.

 

Prymas August Hlond w takiej sytuacji ustanowił administratorem apostolskim we Wrocławiu ks K. Milika,w Opolu ks B. Kominka, w Gorzowie Wielkopolskim ks E. Nowickiego, a w Gdańsku ks A. Wronkę. Wymownym był fakt, iż żaden z tych duchownych nie posiadał wtedy funkcji biskupa, co wyraźnie świadczyło, iż Watykan nie traktował tych funkcji poważnie, licząc na rychły powrót ziem zaodrzańskich do Niemiec.

 

Rząd polski oczywiście nie uznał tych watykańskich nominacji i zażądał od Stolicy Apostolskiej mianowania biskupów stałych. Gdy papież odmówił Polsce (semper fidelis- zawsze wiernej), nasz rząd, wychodząc z założenia, że albo administracja kościelna będzie należytej rangi, albo nie będzie jej wcale, zlikwidował substytuty władzy kościelnej. Problem istniał aż do 1972 roku, kiedy to papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae Coetus” (spotkanie polskich biskupów) z dnia 28 czerwca utworzył nowe diecezje na polskich Ziemiach Odzyskanych, a- co za tym idzie- uznał wreszcie, 27 lat po wojnie (!) (wcześniej, w 1970r. uczynił to RFN), polska granicę zachodnią”.

 

Paweł Petryka, Polska Ludowa-prawdy niechciane, s.60-61, Kraków-Włocławek 2015

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.5 (głosów:13)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1545234

Do czego ty mnie kobieto podczepiasz? Byleby tylko popyskować i popluć na jazgdyni. Ogarnij się. Gość mi kompletnie zwisa, jak każdy nawiedzony. I złośliwe @#!&&.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1545236

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1545237

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545273

Pisałem ci wielokrotnie, że gdzie jak gdzie, ale tu to dość szybko dostaniesz bolesnego kopa i to centralnie między nogi.
Boli, co ?

Miałem racje ?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1545420

Przyłączam się do Pańskiego stanowiska, z takimi poglądami nie da się dyskutować.

Procesy i wydarzenia w nich zachodzące mozna analizować odwołując się do rozmaitych tez bazujących na nauce i wskazujących mechanizmy tych wydarzeń, natomiast ten czlowiek upraszcza sobie zadanie zastępując analizę mechanizmów historyczno-spolecznych wątkami personalno-rasistowskimi.

Różni tacy nawiedzeni stosują zabawne metody, jak np powołując się na nasz słowiański rodowód wskazują na wspólne interesy z Rosją, ale gdy pojawi się tu wątek Ukrainy to automatycznie pojawia się melodia o żydobanderowcach. I tak facet nie bierze pod uwagę,że Żydzi to semici i Arabowie też semici i jak tu w tej sytuacji wyjaśnić konflikt ?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1
#1545240

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545244

Panie dobrodzieju łaskawy, 

Jak Pan zaczyna tekst, to na początku prioszę określić założenia i wymienić tezy wyjściowe oraz cel jaki one mają osiągnąc. Tezy muszą zaś być oparte na wyraźnych założeniach bazujących na dyscyplinie naukowej w ramach której można umieścić rozwążania zamieszczone w tekście. Całość tekstu musi też być oparta na pewnym algorytmie, albo wziętym z nauki, albo jeśli to jest pomysł autorski na algorytmie skonstruowanym przez autora, ale wyraźnie zwerbalizowanym. Oczywiście muszą być też dane ale na tyle reprzentatywne by, przepuszczone przez wspomniany algorytm uzasadniały ostteczne wnioski. 

Bo gadać od rzeczy to mozna na imieninach u cioci. A internetowe pogaduszki gorsze są czasami od tych na imieninach u cioci, bo przecież autorzy niczym nie ryzykują. 

Dodam jeszcze, że medialne opowieści o roli Piusa XII są równie wiarygodne jak opowieśći o "polskich obozach koncentracyjnych" i "polskim udziale w zagładzie".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1
#1545260

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545276

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545274

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545247

... komentarz Jazgdyni na Gadaczce, cyt.: "Brawo Gawrion + Satyr! Teraz gadaczka będzie prawdziwą rozmową" dotyczył tego, że Gawrion przy mojej skromnej pomocy (jako testera) - minionej nocy zmodernizował Gadaczkę tak, że funkcjonuje lepiej, niż popularny czat na innych portalach.  

Nowością jest przede wszystkim to, że nowe wpisy na Gadaczce aktualizują się automatycznie przy zwłoczności około 10 sekund od chwili ich zamieszczenia przez Użytkowników. Nie ma też potrzeby odświeżania SG, by na niej przeczytać nowe wpisy, co do tej pory było znacznym utrudnieniem w "gadaczkowej" komunikacji pomiędzy piszącymi. 

Ty natomiast Verito skorzystałaś ze szczątkowego przekazu jednego wpisu JzG i... dopasowałaś swoją teorię. Jak bardzo się myliłaś, - masz szansę się przekonać poprzez przeczytanie nocnego dialogu pomiędzy Gawrionem i mną (tutaj: http://niepoprawni.pl/shoutbox), który zaczął się dzisiejszej nocy parę minut po północy i trwał ponad 2 godziny w czasie trwania konfigurowania skryptu Gadaczki przez Gawriona.

Sprawa Dariusza Kosiura była tylko pobocznym tematem na linii Satyr-Gawrion. Nie wiem, w jaki sposób wydedukowałaś, że JzG ma jakiś związek z tym, co pisałem w nocy do Gawriona na Gadaczce na temat "tfurczości" D. Kosiura.

Nie graj "Matki Teresy z Kalkuty" w stosunku do... "ciemiężonych" na NP. Zabrakło ci teraz Spiryto Libero (ma 2-tygodniowego bana!), to usiłujesz brać w obronę kolejnego "ciemiężonego" - D. Kosiura. Zawsze "przyklejasz się" do ludków, których nie akceptuje tutejsza Niepoprawna społeczność, a którzy to "ciemiężeni" obrzucają epitetami każdego, kto ma inny pogląd niż oni.

Wobec powyższego, - nie obrażając ciebie - a jedynie wskazując drogę proponuję: uruchom wreszcie szczątkowe ilości swej kory mózgowej i zacznij myśleć, póki nie jest jeszcze za późno. 

Satyr 

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1545250

Jeśli popatrzeć na to co dzieje się dziś za Odrą i Nysą Łużycką, to na pewno nasze Ziemie Odzyskane, winny być oczkiem w naszej głowie. Po temu dzięki D. Kosiur za te niektóre przytoczone fakty. Naturalnie nie zmienia to mojego zdecydowanego, krytycznego nastawienia do absolutnie antychrześcijańskiej postawy, którą tu prezentujesz non stop. Natomiast widzę tu szansę, gdybyś tak porzucił swoją niechęć i wrogość dla wszystkiego, co katolickie, a rozwijał byś w sobie tę miłość, którą masz do naszych Ziem Odzyskanych. Skupił się dla przykładu na badaniach naukowych nad bogactwem tych Ziem, włączonych ponownie do Polski. Może z czasem i coś byś dobrego napłodził!

Nadto zauważyłeś sam przecie, że pomimo takiej, a nie innej postawy papieża Piusa XII, a zważ że Kościół katolicki w ojczyźnie i naród polski, był w owych ciężkich latach powojennych, stalinowskich b. mocno prześladowany, pomimo zawirowań i upływu tych lat w końcu jednak Watykan wszystko ułożył, tak jak trzeba i dziś mamy na Ziemiach Odzyskanych piękny kościół katolicki, który kwitnie rodzinami i polskimi tradycjami. Tylko czy potrafisz to docenić, oto jest pytanie?!! 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1545265

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545279

"Ależ ja właśnie jestem nowo-nawrócony - pozbyłem się zatęchłych klimatów nadjordańskiej dżumy."

Warto ci żydzie przypomnieć że mimo twojego rodowodu byłeś w Polsce chrzczony
warto ci katoliku - inaczej przypomnieć, że byłeś bierzmowany
warto ci katoliku - inaczej przypomnieć ,że brałeś ślub kościelny
warto ci katoliku - inaczej przypomnieć że swoje (jeśli twoje) dzieci też brały sakramenty święte
warto ci katoliku - inaczej przypomnieć że zostałeś kopnięty w krocze przez PIS i Kaczynskiego
(
próbując startować z ich listy) centralnie w krocze ,aż resztki męskiej wydzieliny wyszły ci otworami usznymi

Kłamie ?
ps.
pozdrów kozojebca Białasa i tą wywlokę SB z Australii

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1545306

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545311

To co na nim robi taki niedorobiony kretyn, jak autor tego bloga?

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1545312

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

DK

#1545347

To co na nim robi taki niedorobiony kretyn, jak autor powyższego  komentarza?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1545351

wierność wierze

 

stalinowska małpa

wierna jest swej wierze

na specjalne okazje

w brzytwy się ubierze

 

PS Nie ma to jak głęboka wiara!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

jan patmo

#1545322

Od braci kacapskich Słowian.

Tylko nie wiem, czemu omyłkowo nazywają cię człowiekiem, a nie 'brakującym ogniwem w teorii Darwina"???

Może ty od małpy pochodzisz, ale mnie stworzył i dał życie Pan Bóg!!!

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1545330