Kopacz stymuluje dzietność Polaków metodą jak u bydła

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Profesor Michał Wojciechowski „.”Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „...(więcej ) „ W świecie amerykańskich mediów , a także wśród ekonomistów , natura i historia Rezerwy Federalnej to temat zrozumiały i znany , wokół którego zarazem panuje zmowa milczenia .Jest to obszar na który nikt nie ma wstępu. Każdego dnia amerykańskie media potrafią na okrągło , niczym wykonujący żmudna pracę badawczą , debatować nad problemem małżeństw homoseksualnych, lub innym w sumie mało istotnym tematem . Próżno jednak szukać wzmianek na temat kontroli emisji pieniądza , a przecież to właśnie jest problem , który codziennie i bezpośredni dotyczy każdego człowieka , każdego centa wypracowanego dochodu , każdej tak istotnej dla zysków od kapitału płatności odsetek od udzielonej pożyczki „... Fragment z książki Song Hongbinga „Wojna o pieniądz” , strona 62 . „...(więcej )Bank Światowy ostrzega: jeśli Polacy sami nie zaczną oszczędzać - na emeryturze będą przymierać głodem”...”„Eksperci Banku Światowego wyliczyli, że przeciętny Kowalski powinien do tego, co odkłada już teraz, dołożyć jeszcze dodatkowo 10 proc. swoich rocznych zarobków, aby na emeryturze mieć mniej więcej tyle, ile obecni emeryci. „...”Na naszą niekorzyść wpływa też fakt, że polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w UE. „(źródło ) Są efekty urlopu Tuska „...”Najnowsze dane GUS zaskakują. W 2014 roku miało ubyć prawie 24 tys. Polaków, a przybędzie nas 10 tys. „...”Eksperci wskazują, że ta poprawa wynika w znacznej mierze z wprowadzonego w czerwcu 2013 roku rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że rodzice dzieci, które rodzą się w tym roku, byli już świadomi tego, że są lepiej zabezpieczeni w pierwszym newralgicznym okresie życia dziecka niż dotychczas. „...”Bieżący rok miał być najgorszy pod względem przyrostu naturalnego po II wojnie światowej. Z opublikowanej 1 października najnowszej prognozy ludności na lata 2014–2050 wynikało, że urodzi się zaledwie 360,4 tys. dzieci, a umrze 384,1 tys. osób. „...(źródło ) Krzysztof Rak „ Strategia bezpieczeństwa narodowego winna zawierać coś więcej niż sugestię powrotu do aktywnej polityki regionalnej. Polska powinna dążyć do tego, by mieć lepsze stosunki z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą, Łotwą i Estonią niż Niemcy i Rosja „....”Strategia bezpieczeństwa narodowego", którą w listopadzie podpisał Bronisław Komorowski, zastępuje „Strategię" zatwierdzoną w 2007 roku przez Lecha Kaczyńskiego. Wbrew zapowiedziom doktryna Komorowskiego nie zdaje sprawy z dramatycznych zmian w naszym międzynarodowym otoczeniu, jakie się dokonały w ostatnich latach. W szczególności nie definiuje zagrożeń ze strony Rosji oraz nie formułuje sposobów osiągania długofalowych celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. „....”Diagnoza polityki Kremla została tak sformułowana, aby pozbawić ją realnego znaczenia. Na arenie międzynarodowej dążenie państwa do wzrostu potęgi (mocarstwowości) jest przecież normą i może się dziać wyłącznie kosztem innych państw. Z kolei uwaga o negatywnym wpływie polityki Moskwy na bezpieczeństwo regionu to eufemizm służący ukryciu faktu, że Rosja stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa „...”Doktryna bezpieczeństwa winna wyjaśniać naturę zagrożeń ze strony Rosji. Po pierwsze, tych natury geopolitycznej. Wskazać, że pierwszoplanowym celem Moskwy jest zniszczenie politycznej wspólnoty Zachodu. Najpierw przez wbicie klina w więzi transatlantyckie, co będzie skutkowało wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z Europy i likwidacją NATO lub jego przekształceniem z sojuszu obronnego w organizację współpracy politycznej. W miejsce wspólnoty transatlantyckiej Moskwa chciałaby stworzyć sojusz eurazjatycki wraz z kontynentalnymi mocarstwami zachodnioeuropejskimi (Niemcami, Francją i Włochami). Sukces tych zamierzeń oznaczałby dla Polski marginalizację polityczną i geopolityczne osamotnienie (brak realnych gwarancji bezpieczeństwa). „...”Po drugie, doktryna winna analizować realne zagrożenia militarne. Rosjanie wielokrotnie otwarcie grozili Polsce: atakiem rakietowym, jądrowym, a nawet zupełnym zniszczeniem państwa. Bagatelizowanie tego rodzaju ostrzeżeń jest nieodpowiedzialne. Tym bardziej że takie scenariusze są ciągle ćwiczone przez wojska rosyjskie podczas corocznych manewrów „Zapad". „...”Strategia nie dotyka nawet zagrożeń związanych z polityką naszych zachodnich partnerów. Nie zauważa niekorzystnej ewolucji procesu integracji europejskiej polegającej na marginalizacji państw małych i średnich (a zatem i Polski) i dyktacie mocarstw. Najjaskrawszym przykładem „koncertu mocarstw" jest zgubna dla polskich konsumentów i gospodarki polityka klimatyczna. W jej efekcie będziemy musieli zlikwidować górnictwo i elektrownie węglowe. Grozi nam, że stracimy samowystarczalność w produkcji energii i będziemy zmuszeni kupować drogi prąd z Niemiec i Rosji. „...”A przecież jesteśmy obecnie świadkami końca epoki pozimnowojennej. Tworzy się nowy układ równowagi, który ma wpływ na międzynarodową pozycję Polski. „...”Jednocześnie Moskwa stara się pogłębić partnerstwo strategiczne z Berlinem. Warszawa, tkwiąc w coraz silniejszym rosyjsko-niemieckim uścisku, ma coraz mniejsze możliwości manewru. Dlatego też pierwszym zaleceniem analizy strategicznej winien być powrót do aktywnej polityki regionalnej. „...”Nie ulega wątpliwości, że zwrot w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa dokonany na początku 2008 roku przez tandem Tusk–Sikorski się nie powiódł. Polegał on na rezygnacji z budowania przywództwa regionalnego Polski. Miało je zastąpić zbliżenie z Berlinem i Moskwą, którego przesłanką było uznanie niemieckiego przywództwa w Europie i budowa partnerskich stosunków z Rosjanami „...” Powinniśmy postawić sobie bardziej ambitne zadania. Dążyć do tego, aby Polska miała lepsze stosunki z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą, Łotwą i Estonią niż Niemcy i Rosja. Wstępem do tego byłoby realizowanie polityki „zero problemów" z sąsiadami, a w pierwszej kolejności przezwyciężenie antagonizmów z Litwą. Taka strategia musiałaby być obliczona na co najmniej dekadę, a zatem zakładałaby szeroki konsensus klasy politycznej.

Dopiero na takim trwałym fundamencie polityki regionalnej moglibyśmy budować partnerskie stosunki z mocarstwami (przede wszystkim Niemcami) i pozycję w Unii Europejskiej. Silne środkowoeuropejskie ugrupowanie regionalne na pewno zostałoby zauważone przez Waszyngton, który mógłby je uznać za atrakcyjnego partnera w grach w przestrzeni eurazjatyckiej. W takiej konstelacji Polska winna wystąpić z inicjatywą zawarcia dwustronnej umowy wojskowej z USA, która dawałaby nam zapasową gwarancję bezpieczeństwa na wypadek dalszej erozji NATO.”...(źródło ) Ziemkiewicz „w połączeniu z ciśnieniem geopolitycznym, sprawia, że długofalowo III RP ma przed sobą tylko dwie możliwości: gruntowną przebudowę albo rekolonizację. „.....”Na pokrycie profitów uzyskiwanych przez postkolonialne elity złożyć się muszą masy. To skłania je do tym bardziej usilnego rabowania folwarku, aby wyjść na swoje. Powstaje szczególne sprzężenie w rozszabrowywaniu państwa − masy zamiast wymagać od elit, by przestały kraść, wymagają raczej, by nie przeszkadzały kraść „ludziom”. Popularność hasła walki z korupcją kończy się tam, gdzie walka ta odebrana jest jako zagrożenie dla codziennego wyłudzania świadczeń czy osiągania nielegalnych dochodów przez szarych obywateli”......”Prof. Witold Kieżun w jednej ze swych książek pisał, że gdy po wieloletniej pracy w programie pomocowym ONZ dla państw afrykańskich wrócił do wolnej już Polski, uderzyło go podobieństwo III RP do postkolonialnych państw, w których spędził ostatnie lata„.....”Jednym jest deformacja elit, drugim deformacja mas. Wspólną przyczyną obydwu jest fakt, iż państwo budowane przez siłę obcą dla utrzymania panowania nad podbitym krajem, eksploatacji jego zasobów i narzucania swojej cywilizacji jest czymś zasadniczo odmiennym od państwa stworzonego przez mieszkańców danego kraju dla siebie samych. Elita nie wyrasta tu w naturalny sposób ze społeczeństwa, nie formuje się z najlepszych, ale wyznaczona jest przez kolonizatora − okupanta, zaborcę etc. − z miejscowych kolaborantów. Zamiast „elitą narodu” jest „elitą przeciwko narodowi „......”Otóż jesteśmy krajem postkolonialnym, w którym zmiana metropolii dokonała się w sposób osobliwy. Elity PRL zbudowanego przez górujących nad Polakami siłą, ale nieimponujących im Rosjan, entuzjastycznie przyjęły ofertę złożoną im przez „magdalenkową” część „Solidarności” − pozostawiamy stary układ i stare hierarchie, ale zamiast ZSRS będzie teraz Europa, zamiast idei Marksa i Lenina − ogólnie rozumiany europejski liberalny humanizm „.. ..(więcej )„W tym samym czasie ZUS skontrolował  620 tys. osób pobierających zasiłki i zakwestionował wypłaty w prawie co dziesiątym przypadku. „...”Nowy system elektroniczny pozwoli ZUS błyskawicznie sprawdzić, czy pracownik nie symuluje choroby .Od przyszłego roku szykuje się rewolucja w udzielaniu zwolnień lekarskich. Papierowe blankiety zostaną zastąpione przez elektroniczny system.Dzięki niemu lekarz będzie miał informację na temat dotychczasowych absencji chorobowych pacjenta, a jego pracodawca i ZUS otrzymają informację o zwolnieniu tuż po jego wystawieniu. Lekarz prześle bowiem online informacje o zwolnieniu do ZUS i pracodawcy jeszcze podczas pobytu pacjenta w gabinecie.– Nowy system pozwoli przede wszystkim na kontrolowanie krótkich zwolnień lekarskich – zachwala Władysław Kosiniak-Kamysz, mi „...(więcej )Poglądy Glińskiego spisane przez Krzysztofa Bosaka„Przez jakie cechy najłatwiej byłoby mi opisać polskie współczesne elity, czyli elity III RP? Po pierwsza są to elity, które się doskonale wpisują w kontekst globalnych przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Po drugie są to elity antydemokratyczne. Po trzecie są to elity bardzo silnie związane z konkretnymi interesami. Po czwarte są to elity o charakterze postkolonialnym. Po piąte są to elity, które zdradziłyszereg bardzo istotnych wartości i celów polskiej transformacji, między innymi to co ja badałem czyli zdradziły taki cel, którym była budowa  społeczeństwa obywatelskiego. Takiego społeczeństwa, które się samo organizuje.  „....” Ten kontekst to przede wszystkim dynamiczny kryzys kultury współczesnej, relatywizm wartości, dominacja wartości infantylnych w świecie. „......”Następnym takim problemem, który jest bardzo istotny i co było szczególnie widoczne w ostatnim kryzysie ekonomicznym, jest przejście antywartości czy wartości ewidentnie niemoralnych ze sfery wartości realizowanych (bo to zawsze było realizowane) do uznawanych. „......” W tej chwili w świecie ekonomii, w polityce, w mediach to co kiedyś wydawało się nieprzyzwoite jest jak najbardziej akceptowane. „......”Nieprzypadkowo nasze elity są w dużej mierze spsiałe”, ponieważ elity światowe są także „spsiałe„......” W tym kontekście wyrosła elita III RP i ona się do tych zjawisk doskonale przystosowała. W tym także widziałbym – o czym wspominałem – charakter postkolonialny tych polskich elit, które dostosowują się doskonale do interesów tych elit, które „zarządzają” kryzysem kultury światowej czy kryzysem gospodarki światowej. W Polsce elita III RP doskonale żyje z realizacji interesów Unii Europejskiej i przekłada to na swoje własne interesy. Warto wspomnieć o bardzo silnym związku elit politycznych, z elitami, które nazwałbym elitą klasy urzędniczej.”.....”Gdy spojrzymy na elitę III RP to ona składa się z kilku grup, ale generalnie dominuje klasa czy grupa postkomunistów instytucjonalnych. Polska socjologia już na początku lat 90-tych w wielu różnych pracach to udowodniła.Uwłaszczenie nomenklatury czy kapitalizm polityczny to było normalne zjawisko, które w Polsce powstało. „......”Ale także mamy do czynienia z pewnym postkomunizmem mentalnym, z takim lewicowym nihilizmem czy elastycznością ideologiczną. Gdy spojrzymy na ideologie dominujących elit, to w zasadzie tam mamy wszystko: Leszek Miller staje się nagle zawziętym liberałem ekonomicznym wywodząc się z partii komunistycznej, opierając się zresztą na tego rodzaju klientelizmie. Do tego wszystkiego wchodzi to co jest elementem przemian kulturowych na świecie, czyli ten wielki liberalizm obyczajowy.„......”To wszystko ma charakter bardzo silnej i częściowo niejawnej koalicji, u podstaw której leżą wspólne interesy, jak mi się wydaje. Sieć interesów, która na górze i na dole społeczeństwa splata te struktury realnej elity III RP, przy czym dużą rolę w tym wszystkim odgrywa także klasa urzędnicza. Możliwość utrzymywania tego stanu jest związana także z kontaktami z Unią Europejską i z olbrzymimi środkami jakie stamtąd płyną. Bardzo silne jest wzmocnienie przez pieniądze europejskie i fundusze publiczne. Dług Polski nie jest przypadkowo tak duży, ponieważ on umacnia te struktury władzy.”......”Z takiego społeczeństwa, które nie jest aktywne, obywatelskie i kontrolujące władzę, powstają zdegenerowane czy spetryfikowane elity i w tym sensie w Polsce oczywiście w większej mierze działa żelazne prawo oligarchii Michelsa(czyli tworzenie się tych właśnie skorup, one mogą być sieciowe, niesieciowe, ale różnego typu elit które powiązane są interesami), niż teoria krążenia elit Vilfredo Pareto (która zakładała, że jednak te elity będą mogły się wymieniać), bo one kontrolują własną słabość na tyle silnie, że najprawdopodobniej nie podlegają tej wymianie. „...(więcej )Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „Możemy to uznać za efekt naszych działań na rzecz ochrony oraz wspierania dzieci i rodziny, których socjaliści zaniechali, a myśmy do nich wrócili, a także za efekt naszego nowego systemu opodatkowania rodzin. „.....”W ostatnich dniach czytałem wyniki badań poziomu życia – tak, są takie – najbardziej rozwiniętych krajów zrzeszonych w OECD. Z badań tych wynika, że 69 proc. Węgrów uważa, iż podczas przeciętnego dnia mają więcej doświadczeń pozytywnych niż negatywnych „....”Nawiasem mówiąc, dla 43 proc. Węgrów słowo „kultura” kojarzy się z literaturą, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi tylko 23 proc., zaś korzystanie z bibliotek na Węgrzech nawet w ciężkich latach nie spadło. Jest więc wciąż nadzieja „...”Przez lata doświadczaliśmy tego, że od ludzi tylko zabierano, a ich samych też zachęcano do brania: do pobierania, do konsumowania na kredyt swojej przyszłości. Uczono ich tego, by nie pracować, lecz żyć z zasiłków, z których przez lata można było uzbierać więcej niż z pracy. Skończone szaleństwo! Wryto w nas pogląd, że założenie rodziny to beznadziejne, z góry skazane na niepowodzenie przedsięwzięcie, że nasza praca ma niewielki sens, że na rynku nie ma zapotrzebowania na naszą fachową wiedzę i w ogóle nie jesteśmy zdolni nic do tego świata dodać. Węgry najbardziej przypominały zapyziałą kamienicę czynszową, z której w każdej chwili mieszkańcy mogą zostać wyrzuceni na bruk. Wtedy – w końcu! – w 2010 roku Węgry wzięły swój los w swoje ręce. My, Węgrzy, zaczęliśmy przeprowadzać to, co było podyktowane naszym interesem, a nie tym, czego inni od nas oczekiwali. Przestaliśmy słuchać rad nieproszonych adwokacików. „.....”Zalękniony naród nie ma swej ojczyzny, ale też pozbawiony jest przyjaciół i sojuszników, gdyż bojącemu się nie można ufać. A to dlatego, że tchórz nie ufa sam sobie, więc jak mogą ufać mu inni? „...”Wielkim węgierskim dziełem było Powstanie 1848 roku przeciw austriackiemu absolutyzmowi i zaborom, podobnie też nasze Powstanie roku 1956, poprzez które zdemaskowaliśmy wobec świata oblicze komunizmu i wbiliśmy pierwszy decydujący gwóźdź do trumny sowieckiego imperium. „....”Trzeba to wyznać skromnie i po cichu, tonem pełnym szacunku dla niedościgłych przodków, ale trzeba to powiedzieć. Ojczyzna nasza przez ostatnie sto lat rzadko była panem swojego losu. Najczęściej jej pole działania ograniczane było przymusami – wydana na łaskę wielkich mocarstw, podporządkowana despotyzmowi obcych najeźdźców, później interesom międzynarodowych kół gospodarczych i finansowych oraz banków. Robiliśmy nie to, co chcieliśmy, co służyłoby naszym interesom, lecz to, czego chcieli od nas inni. Posługując się modnym określeniem: byliśmy resocjalizowani przez innych. Nauczyliśmy się być małymi. Żyliśmy kuląc się pod dywanem, ze spuszczoną głową, w poczuciu wstydu, aż doszliśmy w 2010 roku do punktu zwrotnego, na nowo po bardzo długich latach. W 2010 roku postanowiliśmy, że jeśli szansa do nas nie zapuka, cóż, wtedy sami sobie wyrąbiemy drzwi. Zdecydowaliśmy, że Węgry uczynimy krajem, w którym powodzi się tym, którzy wstają rano i zapracują na wszystkie swoje potrzeby, a jeśli czegoś nie znajdą, wówczas to stworzą „.....”To był punkt zwrotny: w ten sposób i właśnie dlatego powstała jedyna w Europie parlamentarna większość konstytucyjna [2/3 mandatów] – wyraźny, nawet z dalekich stolic dobrze widoczny dowód solidarności naszego narodu. Wszyscy to pojęli i – nawet jeśli się to komuś nie podoba – zrozumieli, że u Węgrów rozpoczęła się nowa era „....”Zgodnie z naszym fachowym planem skończymy z zewnętrznym finansowym uzależnieniem kraju oraz z energetycznym uzależnieniem Węgier. Wszystkich wyciągniemy – dokładniej: pomożemy im wyjść – z dewizowego zadłużenia. Zatrzymamy spadek liczby ludności. Każdy, kto chce pracować w kraju, znajdzie tu pracę. Konkurencyjność węgierskiej gospodarki podniesiemy do pierwszej trzydziestki krajów świata. Poprzez odnowę przemysłu skonwergujemy go z niemieckim. Poziom kosztów finansów, energii i informacji dla naszych przedsiębiorców będzie niższy od poziomu kosztów naszych konkurentów. Stworzymy 10 tysięcy konkurencyjnych węgierskich przedsiębiorstw średniej wielkości wytwarzających także na eksport. Powołanie 15-20 węgierskich spółek działających w skali międzynarodowej, da siłę węgierskiej gospodarce, by zaznaczyła się na poziomie globalnym, a w tym samym czasie zadłużenie państwa zredukujemy do 50 proc. PKB. „.....”Od stycznia 2013 roku każde węgierskie gospodarstwo domowe za gaz, prąd i ogrzewanie ciepłownicze płaci o 10 proc. mniej. Wcześniej obniżki opłat nie było na Węgrzech od dziesięcioleci. Mamy lepsze wyniki, ale niewystarczająco dobre. Dlatego w 2013 roku dalej będziemy obniżać koszty utrzymania. Węgry mają lepsze wyniki w realizacji swoich interesów niż przed rokiem 2010. Od czasu przyłączenia się do Unii jeszcze nigdy nie zdołaliśmy uzyskać z jej budżetu tylu środków co teraz. „....”Na dodatek dokonaliśmy tego w czasie, gdy cały budżet Unii kurczy się, a to oznacza, że z mniejszej beczki więcej możemy sobie nalać”...(więcej )Rząd kontynuuje prace nad kontrowersyjnym projektem ustawy, która poszerzy kompetencje kuratorów oraz ograniczy wpływ samorządów lokalnych na działanie prowadzonych przez nie szkół. Może to prowadzić do narzucania szkołom ideologicznych treści, które budzą sprzeciw rodziców.”..” Tak szerokie uprawnienia przyznane Ministrowi Edukacji mogą zostać wykorzystane do narzucania w szkołach treści ideologicznych, które budzą poważne społeczne kontrowersje i zdecydowany sprzeciw rodziców. „...(źródło )----------

Ważne„ W świecie amerykańskich mediów , a także wśród ekonomistów , natura i historia Rezerwy Federalnej to temat zrozumiały i znany , wokół którego zarazem panuje zmowa milczenia .Jest to obszar na który nikt nie ma wstępu. Każdego dnia amerykańskie media potrafią na okrągło , niczym wykonujący żmudna pracę badawczą , debatować nad problemem małżeństw homoseksualnych, lub innym w sumie mało istotnym tematem . Próżno jednak szukać wzmianek na temat kontroli emisji pieniądza , a przecież to właśnie jest problem , który codziennie i bezpośredni dotyczy każdego człowieka , każdego centa wypracowanego dochodu , każdej tak istotnej dla zysków od kapitału płatności odsetek od udzielonej pożyczki „... Fragment z książki Song Hongbinga „Wojna o pieniądz” , strona 62 . „...(więcej )Gwiazdowski”Stypendium socjalistyczne to kosztowny socjalizm „ Ten model socjalizmu jest nie do utrzymania. Z drugiej strony żaden model kapitalistyczny nie jest do wcielenia w życiw społeczeństwie demokratycznym, w którym większość obywateli korzysta z transferów socjalnych. „.....”Premier Waldemar Pawlak: Emerytury będą głodowe. O ile w ogóle będą”. I zachęcili: róbcie dzieci, a my będziemy zabierać Wam mniej pieniędzy, żebyście mogli je wychować.” „.....”rozerwaliśmy związek przyczynowo-skutkowy między posiadaniem dzieci i bezpieczeństwem na starość. On co prawda obiektywnie istnieje, ale go nie dostrzegamy, bo politycy wmówili nam, że to państwo się o nas zatroszczy – zapewni nam „godziwą emeryturę” i „bezpłatną opiekę medyczną”. No to po co nam dzieci? „.....”Po czwarte, zabieramy młodym ludziom tyle, że ich na wychowywanie dzieci nie stać. „.....”Średnie wynagrodzenie brutto wynosi obecnie coś około 3.600 zł. Nie interesuje ono ani pracownika, ani pracodawcy. Interesuje jedynie GUS i rachubę płac. Dlatego – jak usłyszałem niedawno od jednego z dziennikarzy – podawanie jego wysokości przypomina nieco podawanie długości członka razem z kręgosłupem.Od 3.600 trzeba odjąć 351 zł i 36 gr. składki emerytalnej, 54 zł składki rentowej, 88 zł 20 gr. składki chorobowej, 279 zł 58 gr. składki zdrowotnej (NFZ), i 252 zł zaliczki na PIT. A pracodawca musi jeszcze zapłacić 654 zł i 84 gr. składki na ZUS i 91 zł i 80 gr. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łącznie pracodawca wydaje na pracownika 4.346 zł i 64 gr., a pracownik otrzymuje 2.574 zł i 86 gr. Różnica wynosi 1.771 zł i 78 gr. Prawie tyle ile „stypendium demograficzne” na dwójkę dzieci! ….(więcej) Marczuk „Prof. Krzysztof Rybiński do czerwoności rozpalił emocje uczestników debaty publicznej swoją propozycją fundowania tzw. stypendium demograficznego. „...”Chodzi o wypłacanie wszystkim dzieciom w Polsce 1000 zł, comiesięcznego świadczenia. - W najlepszym przypadku mogę powiedzieć, że to jest szalony pomysł – ocenił przed chwilą na konferencji pasowej tę propozycję premier Donald Tusk. „....”Szyderstwo władz i dziennikarzy byłoby może trochę mniejsze gdyby zdali sobie sprawę z dramatu jaki dzieje się na naszych oczach oraz fatalnej polityki społecznej prowadzonej przez nasz kraj – m.in. dramatycznego faworyzowania osób starszych, kosztem młodych. Klika zaledwie danych. The World Factbook: Polska zajmuje 211 miejsca na świecie, na 224 kraje, pod względem wskaźnika dzietności. GUS: wskaźnik ten spadł w 2012 r. poniżej 1,3. GUS: Polska znajduje się w głębokiej depresji urodzeniowej. GUS: na emerytury i renty wydajemy rocznie 200 mld zł, na rodzinę ok. 25 mld. GUS: na stałe poza Polskę wyjechało 1,3 mln, głównie młodych Polaków. MSWiA: Polska nie ma praktycznie żadnej polityki migracyjnej.ZUS: do emerytur w tym roku budżet dopłaci 37 mld zł, otwarta jest też kwestia 12 mld zł pożyczki. MPiPS: na wydatki socjalne przeznaczamy 15 proc. PKB, z tego 12,5 proc. na starszych, 1,5 proc. na młodych. „. ….(więcej )Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „Możemy to uznać za efekt naszych działań na rzecz ochrony oraz wspierania dzieci i rodziny, których socjaliści zaniechali, a myśmy do nich wrócili, a także za efekt naszego nowego systemu opodatkowania rodzin „.....”.”Przez lata doświadczaliśmy tego, że od ludzi tylko zabierano, a ich samych też zachęcano do brania: do pobierania, do konsumowania na kredyt swojej przyszłości. Uczono ich tego, by nie pracować, lecz żyć z zasiłków, z których przez lata można było uzbierać więcej niż z pracy. Skończone szaleństwo! Wryto w nas pogląd, że założenie rodziny to beznadziejne, z góry skazane na niepowodzenie przedsięwzięcie, że nasza praca ma niewielki sens, że na rynku nie ma zapotrzebowania na naszą fachową wiedzę i w ogóle nie jesteśmy zdolni nic do tego świata dodać „.....”Węgry mają też o wiele, wiele lepsze wyniki na polu konwergencji społecznej. W 2012 roku 261.000 ludzi pracowało w ramach rządowego programu zatrudnienia „Start dla Pracy”. Ponieważ nie można sporządzać urzędowych danych zawierających kryteria narodowościowe, musimy zdać się na Cyganów, którzy zajmują się organizacją pracy i najlepiej znają się na tym. Otóż według ich szacunków, wśród zatrudnionych było 54.750 osób pochodzenia romskiego, które utrzymują swoje rodziny nie z zasiłków, lecz z uczciwej pracy. To oni są naszym największym sukcesem. Jest też w programie „Start dla Pracy” 9.316 osób, które po raz pierwszy w życiu podjęły pracę, pierwszy raz znaleźli miejsce pracy. Mówię tu o ludziach dorosłych. Tysiąc kobiet, Cyganek, rozpoczęło kursy opiekunek do dzieci i starszych oraz kursy pracowników społecznych. „...(więcej )Józef Kossecki „Agresja demograficzna jest dawno znaną metodą walki.  „....”W 1942 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa stopa urodzeń wynosiła 18,6 promil, w 2003 r. w III RP wyniosła ona zaledwie 9,2 promil – czyli niecałą połowę tego co w podczas wojny i okupacji. „...”Zgodnie z powyższym planem Verordnung (Rozporządzenie) Generalnego Gubernatora Franka z dnia 9 marca 1943 r. wprowadziło pełną niekaralność aborcji dokonywanych przez Polki i przedstawicielki innych „niższych” narodów, zwiększono natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich - aż do kary śmierci włącznie. „...”cytat z dokumentu z dnia 25.XI.1939 r., zatytułowanego „Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo politycznego punktu widzenia”, opracowanego na zlecenie Urzędu ds. Rasowo-Politycznych NSDAP, którego autorami byli dr E. Wetzel (kierownik centrali doradczej tego Urzędu) oraz dr G. Hecht (kierownik Oddziału dla Volksduetschów i Mniejszości w powyższym Urzędzie):„Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przenoszeniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. (...) Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące spędzaniu płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia”

Hitlerowski plan polityki depopulacyjnej w stosunku do ludności polskiej przewidywał ponadto takie m. in. środki:

  • „redukcje świadczeń chorobowych z tytułu ubezpieczenia społecznego;
  • ograniczenie lecznictwa szpitalnego;
  • zawieszenie zasiłków rodzinnych i świadczeń z tytułu macierzyństwa;
  • obowiązujący na terenach włączonych do Rzeszy Niemieckiej zakaz zawierania małżeństw przez mężczyzn w wieku poniżej 28 lat i przez kobiety w wieku poniżej 24 lat;
  • całkowity zakaz zawierania małżeństw przez osoby wywiezione do Niemiec na roboty”.

( więcej )Profesor Michał Wojciechowski „.”Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „...(więcej ) 

-------------

Mój komentarz

Mało kto sobie zdaje sprawę z istoty stypendium demograficznego , urlopu wychowawczego , czy innego tego typu zasiłków . Są to metody państwa totalitarnego , państwa dla którego ludzi w nim żyjący to bydło robocze, którego procesami rozrodczymi mogą sterować urzędnicy metodami administracyjnymi .Proszę zwrócić uwagę ,że wzorcami dla państwa polskiego są metody zarządzania rozrodem zniewolonych ludzi socjalisty Hitlera .

Czy państwo zdajecie sobie sprawę ,że mamy do czynienia z Polską ,państwem totalitarnym nowego typu. Podstawą zniewolenia ludzi w państwie totalitarnym nowego typu jest pozbawienie ludzi praw do Boga ,praw d do posiadania rodziny , prawa do własności , ale także prawa do owoców swojej pracy . Związany z osiąganiem tego celu lewacki bandytyzm podatkowy pozbawił ludzi tak dużej części dochodów , że zrobił z Polaków niewolników , którzy nie są w stanie bez tego bandyckiego przetrwać. . Nie mogą przeżyć na starość bez zapomogi państwa , a jeśli rząd zdecyduje że da im mniej to starzy Polacy będą zdychać z głodu. Polacy nie są w stanie bez zgody administracji się leczyć , a jeśli rząd nie da zgody jak w wypadku niektórych nowotworów, to będą zdychać, jeśli rząd zdecyduje że ciężko chorzy maja czekać latami na zabieg , czy leczenie to też będą zdychać . Totalitarne państwo decyduje o życiu i zdrowi swoich parobków .

Ale państwo socjalistyczne totalitarne nowego typu jest państwem , podobnie zresztą jak totalitarny socjalizm niemiecki Hitlera , którego elitą są oligarchowie , którzy posiadają banki i koncerny , w wypadku Polski ,państwa kolonialnego elity kontrolujące są obcego pochodzenia i rezydują poza granicami.Dla socjalistycznego państwa totalitarnego nowego typu, którego fundamentem gospodarczym są koncerny kluczową sprawa jest kontrola rozrodczości bydła roboczego.Jeśli koncernom potrzeba więcej robotników to państwo da zasiłki na dzieci, jeśli oligarchowie i lichwiarze dojdą do wniosku że roboli na danym terenie jest za dużo , lub chcą wyczyścić dany obszar z ludności to zasiłki są likwidowane.Kluczowy problemem jest takie oprogramowanie polskiego bydła roboczego, aby tą wszechmoc państwa zaakceptowała i przyjmowało jako coś oczywistego , bez buntu . I to jest dla Polski największym zagrożeniem.

Orban idzie w innym kierunku , w kierunku modelu chińskiego . Nie daje dużych zasiłków , ale kończy z okradaniem Węgrów podatkami .Jak ktoś pracuje i ma trójkę to jeśli taka rodzina zarobi około 100 tysięcy złotych , to dzięki ulgom nie płaci żadnych podatków. Podkreślam zarobi ,a nie dostanie .Polacy nie zasługują na to aby, aby państwo sterowało ich rozrodczością niczym jakiegoś bydła roboczego . Państwo musi przywrócić Polakom wolność rozrodczą, czyli przestać ich okradać bandyckimi podatkami. Należy zlikwidować prymitywne , czasem mające dwieście lat urągające zdrowemu rozsądkowi podatki typu dochodowy, zus , czy podatek VAT dla małych firmJakoś sobie Chiny , Indie , Nigeria, bez tych podatków radzą. A w Chinach zarobki są już dużo wyższe niż w Polsce , a bezrobocie wynosi ….4 procent ( słownie cztery )

Oczywiście Kopacz jest zbyt mało inteligentna i ma zbyt małą wiedzą , aby orientować się co się wokół niej dzieje. Ona po prostu bezmyślnie zaakceptowała system i ma pozycje ekonoma który ma batem chłopstwo pańszczyźniane gnać w pożądanym przez lichwiarzy, oligarchów i należące do nich koncerny kierunkuvideo prof. Andrzej Nowak- Zagadnienia demograficzne w Europie Środkowo- Wschodniej

video Raport: Demografia a system emrytalny. Marek Kułakowski, Centrum Analiz KoLibraMarek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka 
Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 


Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Jeszcze raz dziękuję    

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)