Kopacz ochrania przekręt na 50 mld złotych ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Historyk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ....(więcej )Janusz Szewczak, komentując sprawę problemów „frankowiczów”. „....”To była zręcznie zaplanowana pułapka, w którą wpuszczono nie tylko Polskę, ale inne sąsiadującymi z nami kraje - tyle, że niektóre jak Węgry zdążyły uciec. W naszym kraju rządzi lobby bankowe, a nie żadne instytucje… (…) To już nie jest tylko problem tych, którzy wzięli kredyty, ale całego systemu bankowego „...”Gwałtowny wzrost wartości franka szwajcarskiego, spowodował, że ponad 550 tysięcy kredytobiorców w Polsce znalazło się pułapce kredytowej. Wielkość ich zadłużenia zwiększyła się w kilka minut niemal o połowę „....”Wszyscy czują się bankowymi niewolnikami. „....”Maciej Pawlicki „....”Przywołano również opinię prof. Witolda Modzelewskiego, który kredyty we frankach nazwał rodzajem zakładu.Władza publiczna musi sprawdzić i poinformować nas wszystkich o korzyściach, które uzyskano w wyniku tych działań: kto zyskał na tym, ile zyskał… Pewne kwoty już znamy - mówi się o 50 mld złotych za cały ten okres, choć nie mamy pewności, czy to jest kwota dobrze policzona i pełna”...”Beata Komarnicka-Nowak, prawnik, pełnomocnik zbiorowego pozwu sądowego w sprawie kredytów frankowych  „....”Do naszej kancelarii zadzwonił były bankowiec i opowiedział, jak sprzedawano ten produkt - produkt, a nie kredyt… Ten skruszony człowiek powiedział mi, że jeśli nie sprzedawał kredytów we frankach, to miał obcinaną prowizję-premię za swoją pracę o 80%! Gdy próbował mówić klientom o możliwym ryzyku, to wołano go do przełożonego i mówiono: „Klient nie musi wiedzieć wszystkiego!”. Gdzie tutaj jest równowaga? „...”Mariusz Korpalewski, inny prawnik uczestniczący w programie mówił, że z zestawień banków sprzed kilku lat wynika, że banki przyznawały zdolność kredytową we frankach o wiele wyższą niż w złotówkach.Dlaczego KNF w 2007 roku nie potrafiła tego odnaleźć i ukarać wtedy tego banku?”...(źródło ) Zbigniew Kuźmiuk „ Potwierdza się teza o wyprowadzaniu przez OFE aktywów za granicę „....”1. W tych dniach pojawiły się w mediach informacje potwierdzające tezę, że po tak zwanej reformie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) przeprowadzonej przez koalicję Platformy i PSL-u na jesieni 2013 roku, Fundusze będą coraz częściej inwestowały za granicą. Na koniec grudnia 2014 roku Fundusze miały ulokowane w akcjach zagranicznych firm blisko 5,6 mld  „...(źródło ) Cezary Kaźmierczak „Banki nie działają na wolnym rynku, sa instytucjami koncesjonowanymi przez Panstwo i w tym sensie sa instytucjami zaufania publicznego. Obywatel polski ma prawo przypuszczać, ze Rzeczpospolita nie wydała koncesji złodziejowi i oszustowi i ten kto taka koncesja sie posługuje zasluguje pewien kredyt zaufania. „...”Banki w Polsce uzyskały niespotykane przywileje na czele z kuriozalnym Bankowym Tytułem Egzekucyjnym i prawem jednostronnego zmieniania umów, co szerzej ostatnio opisał Robert Gwiazdowski, który tez niestety dał sie wciągnąć w budowanie zasłony dymnej dla banków poprze "podatnik nie powinien dopłacać do frankowiczow".

Za CHF powinny zapłacić banki. Przewalutowanie kredytów CHF po kursie z dnia wypłaty środków - to dla banków roczny ZYSK sektora (około 40 miliardów złotych). Oznacza to wyłącznie zmiejszenie i tak pokaźnych zysków sektora bankowego. Dla 270 tysiecy rodzin, czyli 600-700 tysiecy Polaków (tyle podobno ma być zagrożonych) bankructwo, strata mieszkania i długi często do końca życia! Bo banki w Polsce maja jeszcze inny przywilej - na podstawie własnych regulacji typu odsetki od odsetek, po odebraniu domu, mogą dalej domagać sie od swojej ofiary pieniędzy! W przypadku CHF bedzie to bardzo łatwe - obecna wartość nieruchomosci jest znacznie mniejsza niz dług wobec banku. Zeby było jasne - w większości krajów po odebraniu nieruchomosci przez bank, ustawowo bank nie moze domagać sie juz od kredytobiorcy niczego. Ale nie u nas. U nas panuje pełna i totalna niesymetryczność relacji bank. - obywatel. Ten drugi nie ma właściwie prawie zadnych praw.

Co wybierze nasz rząd - interes zagranicznych banków czy polskich obywateli - nie wiem.Rządy Hiszpanii czy Węgier wiedziały co wybrać. Jest to o tyle dobre, ze w debacie publicznej wytraci to byłym marksistom argument "co powie Europa?", "kapitał od nas ucieknie" czy "banki wyjdą z Polski". Jakos w innych krajach nic takiego nie miało miejsca.Niestety mam obawy, ze u nas zwycięży postkolonialna mentalność i murzyńskość, o której niegdyś mówił Marszalek Sikorski. Kasyno nie traci nigdy. ….(więcej )Melvin Sickler „ Jak powiedział to pewnego razuMayer Anselm Rothschild:„Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jego prawa.” …..”4 czerwca 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument prezydencki, zwany Dekretem Prezydenta nr 11110 (Executive Order11110), który stanowił poprawkę Dekretu Prezydenta nr10289 z dnia 19 września 1951 r.Dało to Kennedy'emu, jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, prawną możliwość tworzenia własnych pieniędzypotrzebnych do prowadzenia działalności państwa, pieniędzy, które należałyby do społeczeństwa i byłyby wolne od długu i odsetek.Wydrukował więc banknoty Stanów Zjednoczonych, kompletnie ignorując banknoty Rezerwy Federalnej pochodzące z prywatnych banków Rezerwy Federalnej.....”Nasze obliczenia pokazują ,że Kennedy wyemitował 4 292 893 825 dolarów w gotówce. Było doskonale oczywiste,że Kennedy zdecydował się podważyć System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Zaledwie kilka miesięcy później, w listopadzie 1963 r światem wstrząsnęła szokująca wiadomośćo zamachu na prezydenta Kennedy'ego.”.....” Interesujące jest to, że następnego dnia po zamachu na Kennedy'ego, wszystkie banknoty Stanów Zjednoczonych, które wyemitował Kennedy, zaczęły być wycofywane z obiegu”...(więcej )List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok...„Tylkomniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego )Owa mniejszość to alboludzie ogromnie zainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznych nigdy nam się nie przeciwstawią. Natomiast zdecydowanawiększość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzyi wyższości nad innymi, jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie.Ludzie ci znoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im i ich interesomSong Hongbing „ Wojna o pieniądz „ ..” 9http://naszeblogi.pl/36918-wedlug-prof-wojciechowskiego-tusk-jest-zlodziejem )Andrzej Jakubiak, szef KNFbezczelnie o kłopotach frankowiczów: „To nie armagedon”....(źródło )Propozycja Ogórek "mało poważna"Prze­ma­wia­jąc do zgro­ma­dzo­nych, Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski pod­su­mo­wał mi­nio­ny rok i ży­czył po­myśl­no­ści w roz­po­czę­tym. Jak oce­nił, rok 2014 był trud­ny m.​in. z po­wo­du kry­zy­su wokół wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych. For­mu­ło­wa­ne za­rzu­ty o fał­szo­wa­niu wy­bo­rów uznał za "nie­spra­wie­dli­we i krzyw­dzą­ce wobec są­dow­nic­twa"

Oprócz reagowania na potrzeby zmian, prawo trzeba poprawiać i aktualizować oraz doskonalić. Mało poważne są propozycje zmiany całego systemu prawnego w Polsce. Wszyscy wiemy, że jest to niemożliwe i niewskazane. Dlatego ja swoją rolę pojmuję jako poprawianie prawa - oświadczył prezydent.Potrzeba "napisania prawa od nowa", to jeden z pomysłów kandydatki SLD na prezydenta Magdaleny Ogórek. Według niej obecne prawo jest "zbitkiem przepisów po jeszcze poprzednich systemach politycznych, ciągle uniemożliwia obywatelom rozwój i hamuje dobre, bezpieczne życie".”...”Po raz pierwszy w ostatnim 25-leciu na zaproszenie głowy państwa do Pałacu Prezydenckiego przybyło ok. 200 sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. „....”Prezes SN: "nie będziemy znosić dyskusji tabloidowej"I pre­zes SN prof. Mał­go­rza­ta Gers­dorf pod­kre­śli­ła, że funk­cjo­nu­ją­ca w Pol­sce od nie­daw­na nie­za­wi­słość i nie­za­leż­ność sę­dziow­ska jest obec­nie kon­te­sto­wa­na "w ja­kimś za­kre­sie przez wła­dzę przy­go­to­wu­ją­cą roz­wią­za­nia, które nie po­do­ba­ją się śro­do­wi­sku sę­dziow­skie­mu", ale też przez media. - Media kon­te­stu­ją sądy, nie prze­bie­ra­jąc w sło­wach, wy­po­wia­da­jąc się o sę­dziach i są­dach w agre­syw­ny spo­sób. Ta dys­ku­sja nie jest na­uko­wą, lecz przy­bie­ra formę ta­blo­ido­wej. Do­cho­dzi do wul­ga­ry­za­cji wy­po­wie­dzi, a prze­cież wol­ność słowa nie jest nie­ogra­ni­czo­na - mó­wi­ła, do­da­jąc, że "do­cho­dzi do tego, że SN jest przed­sta­wia­ny jako sie­dli­sko »ośmior­ni­cy« i ko­rup­cji".. (więcej )Bogdan Góralczyk „Chiny chcą do 2021 roku zbudować „społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu”, czyli mówiąc po naszemu klasę średnią, a po drugie spełnić „chiński sen”, jakim ma być „wielki renesans narodu chińskiego”. ….” Centralna Konferencja ds. Związanych z Polityką Zagraniczną po raz ostatni zebrała się w 2006 roku. Uczestniczą w niej ci, którzy odpowiadają za relacje polityczne, dyplomatyczne, biznesowe, handlowe ze światem zewnętrznym. Byli tam wszyscy, którzy być powinni.Xi Jinping, szef partii i państwa oraz głównodowodzący armią – akurat w tym przypadku wszystkie te trzy kapelusze są ważne – w obecności wszystkich bez wyjątku najważniejszych osób w państwie nakreślił nową strategię Państwa Środka.”...”Wielka stawka

Klasa średnia jest ważna, bowiem nowy model rozwojowy ma być oparty na konsumpcji i rynku wewnętrznym, a nie na eksporcie, jak było dotąd. Dlatego, co powtórzono, w okresie 2012-20 przeciętne dochody per capita obywateli ChRL mają być podwojone. „...”będziemy mieli do czynienia tak z „renesansem”, jak też z Wielkimi Chinami, supermocarstwem, które pamięta, że w czasach wojen napoleońskich – jak wynika ze znanych wyliczeń Angusa Maddisona z OECD – Chiny same dawały światu niemal 1/3 jego PKB. Dziś dają 15 proc. „...”Sięgnięto do popularnych w chińskich elitach teorii Immanuela Wallernsteine’a, mówiących o „centrum”, peryferiach i półperyferiach. Jednak głównie do bogatej chińskiej tradycji, mówiącej o „kręgach oddziaływania i wpływu” centrum, oczywiście w postaci Państwa Środka. Współpraca ze wszystkimi partnerami za granicą ma odbywać się na zasadzie obopólnych korzyści, ale nadrzędne znaczenie ma mieć współpraca z sąsiadami i w regionie.

Tej ostatniej mają służyć dwa wielkie projekty: na pograniczu północnym i zachodnim budowa Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku, zaś na południu i wschodzie ma to być – co jest całkowitym novum – Morski Jedwabny Szlak 21 Wieku. Chiny doby renesansu chcą być już nie tylko potęgą lądową, ale także morską,”...”(nawet dla Korei Płd Chiny są już największym partnerem handlowym), a jednocześnie wkraczać na te tereny z własnymi inwestycjami. Implementacja już się zaczęła. W grudniu Chiny podpisały umowę na 10,5 mld dolarów z Tajlandią na budowę trasy szybkiej kolei na niemal całym jej terytorium (z Nan Kai do portu Rayong). „...”Mocna ręka państwa

Żeby zrozumieć, o co chodzi w nowym planie trzeba sięgnąć do spuścizny wizjonera chińskich reform, Deng Xiaopinga, który w kontekście rozpadu ZSRR i z obawy utraty władzy przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh), jako pragmatyk do szpiku kości zaordynował swoim następcom, by przestali już reformować socjalizm, gdy ten ostał się tylko na Kubie lub w Korei Północnej. Gospodarka na świecie jest jedna, kapitalistyczna i na dodatek stanowi naczynia połączone. Stąd też ChRL ma szukać rozwiązań na przyszłość u – bliskich etnicznie i kulturowo – „czterech tygrysów”: Hongkongu, Korei Płd., Tajwanu i Singapuru, ze wskazaniem na tego ostatniego.”...”utrzymując formalną nazwę ustroju, tzn. socjalizm o chińskiej specyfice, w istocie w gospodarce zacząć budować kapitalizm o chińskiej specyfice, rynkowy, ale z dużą dozą interwencjonizmu państwowego, jak u „tygrysów”, a w kontrze do modnego wówczas neoliberalnego konsensusu z Waszyngtonu, nadającego bezwzględny priorytet rynkom. Chiny, owszem, na rynek też postawiły, ale na nieco innej zasadzie: Niewidzialna ręka rynku? Jak najbardziej, ale tam gdzie są żywotne interesy państwa trzyma ją bardzo widoczna ręka państwa. To była istota systemu. Wiosną 2004 r. Joshua C. Ramo (Amerykanin wykładający w Chinach), niejako w kontrapunkcie do konsensusu z Waszyngtonu, ochrzcił to zjawisko mianem „konsensusu pekińskiego”, rozumianego jako kapitalizm państwowy. „...”Ale Deng Xiaoping zostawił następcom jeszcze jeden testament,  „...”Zgodnie z nią, wchodząc z pełnym rozmachem na światowe rynki ChRL, z nazwy socjalistyczna, ma: uważnie obserwować i chłodno analizować sytuację, zabezpieczać swoje pozycje i interesy, nigdy nie starać się być przywódcą, nie stawać w pierwszym szeregu, zachowywać się powściągliwie, ale też ukrywać swe możliwości i zamierzenia. „...”Ponieważ pojecie „konsensusu z Pekinu” jako importowane ię nie przyjęło, zaczęto ożywioną i trwającą do dziś debatę nt. chińskiego modelu rozwojowego (Zhongguo moshi). „...”Jednakże już dziś, wyciągając należyte wnioski z tego, co się stało i co się dzieje, Chiny – zgodnie z zaleceniami Xi Jinpinga – mają „wypracować własne dyplomatyczne podejście, zgodne z ich rolą silnego państwa” (daguo – co można też tłumaczyć jako „mocarstwo”).”....(źródło )  Węgierski parlament uchwalił w poniedziałek wywołujące kontrowersjezmiany w konstytucji,które zdaniem krytyków stanowią zagrożenie dla demokracji. Przeciw zmianom, m.in. ograniczeniu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, protestowały m.in. UE i USA.......”Niemal wszystkie wspomniane zmiany zakwestionował już węgierski Trybunał Konstytucyjny. Deputowani rządzącego Fideszu anulowali jednak jego orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2012 roku,wprowadzając do konstytucji zapis,że trybunał nie może powoływać się na precedensy z ostatnich 22 lat i może podejmować decyzje jedynie w sprawach proceduralnych.Zdaniem opozycji oznacza topoważne osłabienie kontrolnych funkcji Trybunału Konstytucyjnego.Ponadto sprawy sądowe mają podlegać powstałemu niedawno Narodowemu Urzędowi Sądownictwa.”.... (więcej )Wiktor Orban „„Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie tonie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję,kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych. „...”Na innowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB.Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „...”Stworzymy 10 tysięcy konkurencyjnych węgierskich przedsiębiorstw średniej wielkości wytwarzających także na eksport.Powołanie 15-20 węgierskich spółek działających w skali międzynarodowej,da siłę węgierskiej gospodarce, by zaznaczyła się na poziomie globalnym, a w tym samym czasie zadłużenie państwa zredukujemy do 50 proc. PKB.„...(http://naszeblogi.pl/36600-orban-deficyt-niewolnicza-praca-dla-lichwiarzy )Attily Szalaya „ W 1989 r., około pół roku przed wolnymi wyborami, kiedy rozwiązano partię komunistyczną, wszystkie media były w rękach jej następczyni - partii socjalistycznej. W tymcentralny dziennik ogólnokrajowy i 17 dzienników w poszczególnych regionach. W ostatnich miesiącach rządów komunistycznych wszystkie te tytuły sprzedano niemieckim koncernom Axel Springer i Bertelsmann „....( więcejProf. Grażyna Ancyparowicz w wywiadzie z Anna Szrarzyńską „....”( AS ) Premier Donald Tusk wspomniał wczoraj, że z analiz, które otrzymał wynika, iż emerytury z OFE mogą być wypłacane tylko przez 10 lat. Czy to oznacza dla przyszłych emerytów? „....”(G.A)Ale cała reforma przeprowadzona w 1999 roku była wielkim oszustwem. Polakom zafundowano piramidy finansowe. Wielkie korporacje mają pełną świadomość, że skoro natknęły się na barierę popytu na produkcję finansową w krajach wysoko rozwiniętych to jedyną szansą przetrwania było, przekonanie rządów z grupy krajów tzw. rynków wschodzących (do których należy Polska) do zlikwidowania funduszy ubezpieczeń społecznych i założenia funduszy emerytalnych. „.....”A reszta? Trzeba pamiętać, że ta reforma ma jeszcze drugie dno, które polega na tym, że jeśli starsi ludzie będą mieli zbyt mało pieniędzy by utrzymać własne mieszkania, to będą je cedować na banki. Tacy ludzie mieszkają często w bardzo atrakcyjnych lokalizacyjnie punktach. Korporacje to przejmą„.....”Powinniśmy się jako społeczeństwo zbuntować. Ale trzeba najpierw wytłumaczyć społeczeństwu, że to jest oszustwo. A potem jak najszybciej wycofać się z tej reformy, bo wszyscy będziemy nędzarzami. Wszyscy. ….(więcej )

---------

WażneSong Hongbing „ Wojna o pieniądz „Sugerujemy abyście ze wszystkich sił spierali znane dzienniki tygodniki, a głównie prasę związaną z rolnictwem i religią , z determinacją sprzeciwiając się emisji „zielonego „dolara przez rząd . Powinniście natychmiast strzymać wszelkie dotacje pieniężne dla tych kandydatów ,którzy nie wyrażają się jasno i nie potępiają w ostrych słowach emisji „zielonego „ dolara. Likwidacja systemu emisji waluty państwowej przez banki lub powrót do emisji pieniądza przez rząd doprowadzi do sytuacji w której państwo będzie dostarczać ludziom pieniądze ,co wyrządzi szkody nam ,bankierom oraz pośrednikom kredytowym , a tym samym zaszkodzi naszym żywotnym interesom.Spotkajcie się jak najszybciej z kongresmenami z waszych okręgów wyborczych ,zażądajcie od nich gwarancji ochrony dla naszych interesów.W ten sposób będziemy mogli sprawować kontrole nad legislatywąSong Hongbing „ Wojna o pieniądz „ strona 59 ( http://mojsiewicz.salon24.pl/530595,orban-uderza-konstytucja-w-niemieckie-propagandowe-media ) Janusz Szewczak, komentując sprawę problemów „frankowiczów”. „....”To była zręcznie zaplanowana pułapka, w którą wpuszczono nie tylko Polskę, ale inne sąsiadującymi z nami kraje - tyle, że niektóre jak Węgry zdążyły uciec. W naszym kraju rządzi lobby bankowe, a nie żadne instytucje… (…) To już nie jest tylko problem tych, którzy wzięli kredyty, ale całego systemu bankowego „....”Gwałtowny wzrost wartości franka szwajcarskiego, spowodował, że ponad 550 tysięcy kredytobiorców w Polsce znalazło się pułapce kredytowej. Wielkość ich zadłużenia zwiększyła się w kilka minut niemal o połowę „....”Wszyscy czują się bankowymi niewolnikami.”....”.Władza publiczna musi sprawdzić i poinformować nas wszystkich o korzyściach, które uzyskano w wyniku tych działań: kto zyskał na tym, ile zyskał… Pewne kwoty już znamy - mówi się o 50 mld złotych za cały ten okres, choć nie mamy pewności, czy to jest kwota dobrze policzona i pełnaHistoryk Uniwersytetu Georgetown, profesor Carroll Quigley: „Elity kapitału finansowego posiadają długoterminowy plan realizacji ostatecznego celu, którym jest kontrola nad światem poprzez ustanowienie jednego systemu finansowego. Ta machina ma być nadzorowana przez małą grupkę, która będzie zdolna rządzić strukturami politycznymi i światową gospodarką „ ....(więcej )„Premier Węgier Viktor Orban powiedział, ze życzyłby sobie, aby 60% banków w jego kraju było w węgierskich rękach. „.....”Zrealizowanie celu Orbana oznacza, że węgierskie państwo musiałoby przejąć kolejne zagraniczne banki. Obecnie połowa banków na Węgrzech jest w rękach węgierskich.Musimy kupić kilka banków, aby osiągnąć wymarzony stan posiadania, a potem te banki muszą zostać zaoferowane węgierskim właścicielom, z wykorzystaniem różnych technik, na przykład poprzez giełdę - cytuje Orbana "Puls Biznesu"... (więcej )Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach” ..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne....”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”.....”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwie– praktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym iindywidualnym. „...(więcej )Jednroszczyk tak pisze o działaniach Orbana „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „.....”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „....”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę,  ...(więcej )  Tomasz Teluk „Jednocześnie uruchomiono program tanich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank narodowy pożycza innym bankom forinty bez oprocentowania, pod warunkiem że udzielą MSP pożyczki najwyżej na 2,5 proc. (choć obowiązująca stopa procentowa wynosi 4,5 proc.). Wygląda więc na to, że rząd uwolnił się z pułapki finansowej.” ….(więcejChiny rozwijają sektor małych firm. Banki oferują im tanie kredyty”...”W pierwszym półroczu br. wartość drobnych kredytów udzielonych w Chinach małym firmom wzrosła o prawie 100 mld juanów (około 53 mld zł). Ogółem działa obecnie w kraju 5200 banków i instytucji kredytowych, udzielających takich pożyczek - podaje Bank Centralny Chin.... (źródło )  „- Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w oporze przeciw międzynarodowemu finansowemu terroryzmowi „....„W kolejną sobotę siły popierające Fidesz i Orbána chcą zwołać przy placu Bohaterów setki tysięcy zwolenników rządu i nowej konstytucji.  „...(więcej -----------

Mój komentarz

Jak wyglądał przekręt z frankiem. Paru bandytów skupionych w kartelu rodzin lichwiarskich kontroluje system bankowy i bank centralny Szwajcarii , który oczywiście jest „niezależny” od rządu szwajcarskiego. Ta niezależność jest niezbędna, aby przypadkiem jakiemuś premierowi nie wpadła myśl do głowy, aby przeszkadzać zorganizowanym przestępcom. Wieloletnia selekcja bankowców trwająca już od czasów studiów i potem w pracy w prywatnych bankach i całkowite och uzależnienie poprzez pieniądze, kompromitujące materiały ( nieprzypadkowo tak wielu pedofilów dostaje się w Europie Zachodniej na świeczniki polityki i gospodarki ) oraz pranie mózgu w różnych chorych organizacja typu masoneria zapewnia rodom finansowym ustawianie swoich ludzi w „niezależnych” bankach centralnych w tym w Szwajcarii .I teraz wystarczy obniżyć na lat powiedzmy 10 kurs franka , tutaj zapewne decydują o tym wyspecjalizowane wydziały analityczne podpierające się zlecanymi badaniami akademickimi . aby ludzi uśpić , przyszłych niewolników których będzie się okradać przez całe życie .Potem kancelarie lichwiarzy zlecają prezesom , zarządom swoich banków , czyli de facto swoim pracownikom rozkręcanie przestępstwa oszustwa na gigantyczna skale iw stosunku do milionów osób i rodzin . Bo przekręt lichwiarzy z frankiem dotyczy całej Europy . Przez powiedzmy kolejna dziesięć lat utrzymuje się niski kurs franka , niskie stopy procentowe i rozkręca spirale zadłużania milionów ludzi . Potem wystarczy w ciągu kilku lat zlecić kontrolowanym ludziom z banku centralnego Szwajcarii podnieść kurs , aby okraść ludzi na setki miliardów , w Polsce do tej pory skale oszustwa szacuje się na 50 miliardów złotych . Ponieważ sukces przerósł oczekiwani sytuacja grozi wybuchem społecznym, dlatego zapewne lichwiarze będą chcieli skłonić rządy w tym Polski do szybkiej wypłaty im łupu . Oczywiście lepiej byłoby mieć ponad pół miliona Polaków , te ponad pół miliona polskich rodzin jako niewolników pracujących do śmierci na swych panów , ale to zależy od tego , czy skurwiony rząd spacyfikuje sytuację i będzie panował nad utrzymaniem blisko miliona Polaków i ich rodzin w spokoju w statusie niewolniczymJesteśmy państwem kolonialnym . Z elitą murzyńska za czasów portugalskich, kiedy grube , spasione kacyki sprzedawały swoich współplemieńców w niewolę za garść perkalu .W Polsce prawdopodobnie szykuje się cichy przewrót , cichy zamach stanu , dzięki któremu służby przejmą władze . Aktorami na scenie pewnie będzie Schetyna i Komorowski . Tak prawdę nie wiemy kto za nimi stoi . Ich struktury są poza oczami przestrzeni publicznej Kim są ci ludzie, jakiej narodowości , jakiego wyznania. W stosunku do kogo są lojalni.Z pewnością jednak utrzymywanie kolonialnego socjalistycznego ustroju Konsensusu Waszyngtońskiego w Polsce , czego dowód cały czas daje Komorowski, Tusk Kopacz, Schetyna świadczy o głębokiej lojalności Układu wobec lichwiarstwa . Widzimy to po tym jak Komorowski , Kopacz , rząd nic nie robią w sprawie wyłudzenia co najmniej 50 miliardów złotych ponad pół miliona polskich rodzin faktycznie kryją przestępców i ich ich bandycki proceder.Kolonialny ustrój w Polsce musi być obalony . Bank centralny musi dostać się pod kontrole rządu , tak jaki to jest w Chinach, Indiach .Sądownictwo musi być poddane kontroli , chociażby przez CBA i Sejm .video Rząd niszczy polskie firmy! - konferencja prasowa Przemysława Wiplera i Stanisława Kujawy 21.01.2015

video Idea kryzysu - Nowy Porządek Świata.Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra o łapówkach „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 


Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.  

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)