IV Bieg Pamięci o Niezłomnych w Bytomiu

Obrazek użytkownika insurekcjapl
Sport

Poniżej przytaczam istotne fragmenty regulaminu, bo może kogoś ta impreza wciągnie... Odbywa się po raz czwarty, cieszy się sporym zainteresowaniem, już za pierwszym razem uczestniczyło w niej ponad pięciuset biegaczy. Pomysłodawcą wydarzenia o charakterze patriotycznym jest bytomski kresowiak, poeta i pisarz Marcin Hałaś (autor książki "Oddajcie nam Lwów"), redaktor "Polski Niepodległej" i "Warszawskiej Gazety", która objęła patronat nad śląską imprezą. W tym roku przykuwa uwagę i zaciekawia zaproszenie do biegania formacji mundurowych, które będą rywalizować w wydzielonej kategorii sportowej.

Bieg odbędzie się 24 lutego 2019 roku o godzinie 13:00.

Szczytnym celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, walczącym z komunistycznym totalitaryzmem od roku 1944.

A także popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, w szczególności zaś uhonorowanie mieszkającego po wojnie w Bytomia płk. Piotra Woźniaka – „Wira”, skazanego przez komunistyczny sąd na karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia, autora książki “Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL”.

REGULAMIN IV Bytomskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych im. Piotra Woźniaka – „Wira”

MIEJSCE, TRASA, DYSTANS:

Bieg odbędzie się w Bytomiu na dystansie 5 km, trasą uliczną (nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa) ustaloną przez organizatorów. Trasa biegu będzie prowadziła m.in. ulicą Piotra Woźniaka oraz w pobliżu cmentarza Mater Dolorosa, na którym znajduje się miejsce jego wiecznego spoczynku.

Biuro Zawodów będzie znajdowało się w holu Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Parkowa1.

Start i meta znajdować się będą w Parku Miejskim im. F. Kachla – Muszla Koncertowa

Przed startem delegacja uczestników złoży kwiaty pod znajdującym się w pobliżu Pomnikiem Ofiar Komunizmu na Ziemi Bytomskiej.

Bieg odbywa się z pomiarem czasu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

- Do dnia 24 lutego 2019 r. ukończą 14 lat.

- osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu najpóźniej w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. (załącznik nr 1 do regulaminu).

- warunkiem dopuszczenia do biegu jest dokonanie do dnia 8 lutego opłaty startowej w wskazanej wysokości na rachunek bankowy 31 1050 1230 1000 0091 3982 5013 z dopiskiem: Wpisowe na bieg, imię i nazwisko uczestnika. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie wystartowały. Osoby takie mogą odebrać pakiet startowy.

- istnieje możliwość zapisania się i dokonania opłaty w dniu biegu

- wyrażą zgodę na przestrzeganie Regulaminu biegu oraz w dniu biegu własnoręcznie złożą podpis pod oświadczeniem o zdolności do biegu, braku przeciwwskazań zdrowotnych i udziału w biegu na własną odpowiedzialność załącznik nr 2

- wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora.

Biuro Zawodów otwarte będzie 23 lutego od godziny 11 do godziny 13 oraz 24 lutego od godz. 11.00 do 12:30.

Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu okazania przy podpisywaniu oświadczenia.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej []]>https://ebiegi.pl/upload/files/regulamin-3367-iv-bytomski-bieg-pamieci-z...]]> ]

Zapisy będą trwały do 8 lutego. Zgłoszenia nie są automatycznie umieszczane na liście startowej, pojawiają się po weryfikacji przez organizatora.

Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu, podpisanie w dniu biegu oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu na własną odpowiedzialność, w przypadku osoby niepełnoletniej złożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku osób pełnoletnich dokonanie opłaty startowej.

OPŁATY STARTOWE

Organizator ustala wysokość opłat startowych na następującym poziomie: 50 zł – płatne do 8 lutego 2019 roku, 65 zł – płatne gotówką w dniu zawodów

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe wskazane przez organizatora albo gotówką w dniu biegu.

WARUNKI BIEGU:

Organizator ustala limit czasu na pokonanie trasy, który wynosi 60 minut liczonych od chwili strzału startera. Osoby, które nie ukończą biegu w tym terminie zobowiązane są do zejścia z trasy. Osoby takie mogą kontynuować bieg chodnikiem, zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

Organizator dopuszcza do startu osoby na wózkach inwalidzkich pod warunkiem, iż pokonają trasę w wyznaczonym limicie czasowym.

Organizator dopuszcza do startu osoby maszerujące techniką nordic walking pod warunkiem, iż pokonają trasę w wyznaczonym limicie czasowym.

Osoby przystępujące do biegu techniką nordic walking zobowiązane są do ustawienia na starcie w ostatniej linii – za biegaczami.

Nie będzie prowadzona osobna klasyfikacja nordic walking.

Organizatorzy nie dopuszczają do startu osób biegnących z psami ani poruszających się na łyżworolkach.

KLASYFIKACJE:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacja kobiet i klasyfikacja

mężczyzn – bez podziału na kategorie wiekowe.

1. Prowadzona będzie także klasyfikacja: Służby mundurowe.

2. Warunkiem wystartowania w kategorii: Służby mundurowe jest bieg w mundurze. Niezbędnymi elementami powinny być: spodnie mundurowe długie, bluza mundurowa z długimi rękawami, pas skórzany i buty mundurowe (nie biegowe) skórzane, sięgające powyżej kostek, na grubej podeszwie.

3. W kategorii "Służby mundurowe" mogą wystartować funkcjonariusze formacji: wojska, policji, straży pożarnej,  miejskich i więziennej oraz innych służb mundurowych (np. leśnicy), harcerze, uczniowie klas przysposabiających do takich zawodów oraz członkowie grup rekonstrukcji historycznej, posiadający umundurowanie spełniające warunki regulaminu.

W klasyfikacji służb mundurowych przyznane zostaną oddzielne nagrody. Osoby startujące w tej klasyfikacji zostaną również uwzględnione w klasyfikacji ogólnej.

NAGRODY:

Dla wszystkich uczestników biegu przewidziano pakiet startowy zawierający: koszulkę oraz medal wręczany osobom, które ukończyły bieg.

Dla zwycięzców (trzy pierwsze osoby na mecie w klasyfikacjach kobiet i mężczyzn oraz trzy pierwsze nagrody w kategorii służb mundurowych) przewidziano honorowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.

Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych podczas biegu.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod groźbą dyskwalifikacji.

W przypadku nadzwyczajnych zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, katastrofa)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu i zwrotu uczestnikom opłat startowych.

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

podałem dalej, vide: https://naszeblogi.pl/52574-pobiec-za-niezlomnym-wirem

Zainteresował mnie sam bohater, patronujący temu wydarzeniu. Warto się z tym niezwykłym życiorysem zapoznać.

Niezłomny płk. Piotr Woźniak – „Wir” (1912 – 1988), antykomunista, autor książki o kazamatach bezpieki pt. "Zapluty karzeł reakcji. Wspomnienia AK-owca z więzień w PRL". Pozycja pierwszy raz ukazała się w 1982 r. nakładem paryskiego wydawnictwa "Editions Spotkania" (potem drukowana była również przez podziemne powielarnie w kraju). Składa się z V tomów wspomnień, miała już 5 wydań, ostatnie w 2018 roku.

W "Panteonie Bytomskim" czytamy:

W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie walczył w antykomunistycznym podziemiu. W 1947 roku w ramach amnestii ujawnił się i podjął pracę w bytomskiej szkole podstawowej. Wkrótce jednak został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Przeszedł przez piekło śledztwa. Torturowany i bity, został dwukrotnie skazany na karę śmierci.

Wypuszczony na wolność w okresie tzw. odwilży ok. 1956 roku. Objęty amnestią, prawie 8 lat spędził w ciężkim więzieniu.

W celi śmierci przebywał 63 dni. Siedział tam z Polakami, Ukraińcami i Niemcami, także gestapowcami. Codziennie kilku więźniów wyprowadzano na egzekucję, w ich miejsce przybywali nowi. Kiedy po 63 dniach wywołano jego nazwisko był pewien, że idzie do pomieszczenia, w którym skazanych pozbawiano życia strzałem w tył głowy. Ale zdarza się cud ocalenia: odczytane zostaje mu postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego, który anulował jego poprzednie wyroki, skazując Woźniaka "tylko" na 10 lat więzienia. Trafia do ciężkiego zakładu karnego we Wronkach. W jednoosobowych celach siedzi tam po 10 osób. Przez cały pobyt ani razu nie dostał do jedzenia mięsa. Kartofle dawano tylko raz w roku w dniu 1 maja. Więźniowie cały czas byli bici i poddawani rozmaitym karom oraz szykanom. Nawet w literaturze obozowej z okresu okupacji niemieckiej nie znajdziemy opisu takich wyczynów zanotuje po latach Piotr Woźniak. "W walce z Niemcami ryzykowaliśmy utratą wolności lub życia, bolszewicy zabrali nam duszę" – napisze.

"Duchowo nie zostałem jednak złamany. Z czasem uznałem, iż walkę należy toczyć dalej, ale innymi metodami. Przede wszystkim nie wolno dać się spreparować przez wrogą narodowi propagandę trzeba zachować wierność ideałom na każdym polu działania, uratować swój świat, być sobą w swojej kulturze, wierze, tradycji, w walce z obcymi wzorami, z obcą ideologią, w walce o prawdę."

W 1980 roku był jednym z twórców nauczycielskiej Solidarności w Bytomiu.

Podjął studia magisterskie, następnie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 1980 roku wraz z Zenonem Pigoniem jest współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Ziemi Bytomskiej. Co roku przewodniczy pielgrzymkom kombatantów Armii Krajowej na Jasną Górę. 13 grudnia 1981 roku jest w Gdańsku na zjeździe Komisji Krajowej Solidarności Kombatantów.

"W stanie wojennym współorganizował w Bytomiu Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, był jedną z osób, które przygotowywały w naszym mieście wizytę księdza Jerzego Popiełuszki. Kiedy w stanie wojennym przesłuchiwali mnie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, bardzo szczegółowo próbowali wypytywać o Woźniaka" – wspomina ówczesna działaczka opozycji Bożena Boruta-Gojny. "– Widać wciąż znajdował się na ich listach jako niebezpieczny wróg ustroju."

Zmarł 23 kwietnia 1988 roku jako ostatni żyjący dowódca Narodowego Związku Wojskowego. Piotr Woźniak pochowany został na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu 26 kwietnia 1988 roku.

Uczestników konduktu pogrzebowego fotografowali funkcjonariusze SB.

[Źródło: http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/panteon/piotr-wozniak-zapluty-karze-reakcji ]

 

Vote up!
3
Vote down!
0

Zygmunt Korus

#1579804