Rosyjscy cyber- terroryści chcą zamknąć nam usta.

Obrazek użytkownika Inicjatywa Solidarni z Gruzją
Świat

Nie ustają zmasowane ataki rosyjskich cyber- bandytów na stronę internetową Komitetu Wolny Kaukaz(www.wolnykaukaz.org). Przypominamy , że zmasowane ataki rozpoczęły się kilka dni przed wybuchem wojny w Gruzji. W samym tylko sierpniu przeprowadzono co najmniej 4 próby zniszczenia naszej strony i tym samym zamknięcia nam ust. Mieliśmy nadzieję, że uda się pokonać rosyjskich terrorystów dodatkowymi zabezpieczeniami i blokowaniem wszelkich ip komputerów z których dokonywane są zmasowane próby zniszczenia strony. Kolejne dni przynoszą jednak dalsze zmasowane ataki. Nie jesteśmy w stanie nadążyć z blokowaniem połączeń, dodatkowo powoduje to obciążenie serwera i baz mysql firmy hostingowej. Dziś rano powiadomiono nas, że z powodu tych obciążeń wypowiedziano nam umowę i w ciągu 7 dni musimy przenieść stronę do innego usługodawcy. Mamy nadzieję, że uda się to, gdyż nie mamy zamiaru zamilknąć i wciąż chcemy podawać niezależne informacje o bohaterskiej walce narodów Kaukazu o wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji.

Komitet Wolny Kaukaz

Russian cyber- terrorists want to silence us.

Concentrated attacks are persisting Russian cyber- of thugs to a website of the Committee Free Caucasus (www.wolnykaukaz.org). We are reminding that concentrated attacks started a few days before an outbreak of war in Georgia. In alone only an August at least 4 attempts to destroy our side were carried out and in the process of closing the sec. for us. We were supposed to defeat hope that he will come off of Russian terrorists with the collateral security and blocking all ip of computers from which concentrated attempts to destroy the side are being made. However next days are bringing more further concentrated attacks. We aren't able to keep up with obstructing connections, additionally this burdening the server and mysql bases of the hosting company causes. This morning we were notified that because of these burdens an agreement had been declared on us and in the sequence of 7 days we must move the side to the different contractor. We hope that it will thrive, because we don't intend to go quiet and still we want to give the independent information about the heroic contest of nations of the Caucasus for freeing from the Russian occupation.

Committee Free Caucasus

Ocena wpisu: 
Brak głosów