Obiecanki Premiera Donalda Tuska

Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Kraj

Przedstawiam zestawienie obietnic premiera Donalda Tuska wraz z informacją o stanie ich wykonalności.

Zestawienie opiera się o dane Urzędu Rady Ministrów. Zawiera jednak tyle przeinaczeń, że warto się nad nim pochylić i jej wykazać. Pamiętajmy, że działacze Platformy będą opierać swoją kampanię "merytoryczną" o ten właśnie materiał. Panie i Panowie, prosiłbym o dodawanie własnych uwag do zaprezentowanego materiału, "podrzucanie" użytecznych linków do tekstów, gdzie wykazano kolejne przeinaczenia. Moim zdaniem, produkt URM to bardzo ciekawy materiał. Jednym zdaniem, panowie z Platformy sami się wystawiają. Korzystajmy.

Jeszcze wyjaśnienie. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wstawić tabelę na niepoprawnych :-)

W razie problemów z odczytaniem, prosiłbym zajrzeć na stronę:
http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/kraj/230-obiecanki-premiera-donalda-tuska

gdzie wszystko jest w przejrzystej formie.

W sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów opisano 77 pozycji, o czym informuje ostatnia kolumna.
W expose premiera było 160 haseł i obietnic, z czego według sprawozdania URM wykonano 46 (28,8%) najczęściej w drodze wydania ustawy. Wątpliwe rezultaty tych ustaw ze znakiem zapytania -?. Kilka ustaw przegłosowano w ostatniej chwili dla potrzeb propagandy wyborczej, ale nie wdrożono ich.
W trakcie realizacji jest 18 tematów, gdzie dokonano kosmetycznych zabiegów pod sondaże i potrzeby kampanii wyborczej (11,25%).
Przyznano się do 13 punktów niezrealizowanych (8,1%).
Są też 83 obietnice nieopisane w sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, które są zaznaczone w ostatniej kolumnie kreską, a w tym 15 haseł ideologicznych bez pokrycia w rzeczywistości, co powiększa niewykonanie obietnic do liczby 96 pozycji (60,0%).
W sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, znajdują się opisy realizacji zadań niezawarte w treści Expose Premiera przeważnie niewykonanych (zapewne dla poprawy wizerunku), wynikłe głównie z zaleceń UE.

Zadanie lub teza Wykonanie według sprawozdania URM
Hasła wstępne: -
1. Będziemy strzec zasad spokoju, rozsądku, i odpowiedzialności -
2. Rząd, który władzę traktuje, jako służbę, kieruje się uczciwością oraz bezinteresownością -
3. Zła władza może zamienić się w chęć panowania nad ludźmi ( cytat Jana Pawła II) -
4. Władza nie ma zamiaru narzucać i kontrolować życia społeczeństwa -
5. Polacy dobrze sobie radzą, gdy władza nie przeszkadza im żyć, -
6. Rząd traktuje swoją pracę jak misję, i nie kontroluje ich -
7. Cenienie dorobku III RP -
8. Podzielanie ambicji projektu IV RP -
9. Zaufanie staje się polską racją stanu -
10. Państwo żyjące na kredyt, nie jest godne zaufania -
11. Ograniczymy przywileje władzy
12. Cięcie kosztów administracyjnych -
13. Gwarantujemy wolność, swobodę działania, oraz pomoc tam i kiedy jest ona potrzebna -
14. Społeczeństwo obywatelskie dzięki wspieraniu organizacji pozarządowych -
15. Dogonimy rozwinięte kraje Europy
16. Dokonać przeglądu służb specjalnych, pod kątem zgodności z prawem Tak
17. Stworzymy zachęty, by czasowi migranci wracali do kraju W toku
18. Parlamentarnego zespołu do spraw dialogu obywatelskiego Tak
19. Rozwój inicjatyw obywatelskich Tak
20. Utworzymy system ratownictwa, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego Tak
21. Dokończymy reformę administracji publicznej W toku
Zagadnienia ekonomiczne
22. Szybkie wprowadzenie euro, Nie
23. Uprościmy system podatkowy Nie
24. Obniżenie podatków i innych danin Nie
25. Uprościmy prawo gospodarcze -
26. Uproszczenie prawa budowlanego W toku
27. Zapewnimy wzrost gospodarczy Tak?
28. Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo państwa W toku
29. Utworzenie mostu energetycznego z Litwą Nie
30. Wsparcie projektów UE dla bezpieczeństwa energetycznego Tak?
31. Budżet doprowadzimy do równowagi -
32. Obniżymy dług publiczny -
33. Spowodujemy dalszy spadek bezrobocia Tak?
34. Przyspieszymy pozyskiwanie funduszy unijnych Tak
35. Zmienimy prawo utrudniające działalność gospodarczą W toku
36. Eliminacja barier dla przedsiębiorców W toku
37. Więcej pieniędzy na rozwój, zwłaszcza na edukację Tak?
38. Powstanie systemowy program wspierania przedsiębiorców -
39. Radykalnie przyspieszyć prywatyzację by zmniejszyć obciążenie państwa Tak
40. Przyjmiemy jasny i otwarty nabór do władz tych spółek Skarbu Państwa Tak?

Zadanie lub teza Wykonanie według sprawozdania URM
41. Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru na wyższe stanowiska w urzędach centralnych Tak?
42. Realizacja inwestycji dla rozwoju polskich portów W toku
43. Będziemy z opozycją współpracować w kwestiach gospodarczych -
44. Stworzymy długofalową strategię rozwoju Tak
45. Zorganizujemy Euro 2012 W toku
46. Zbudowanie okoliczności dla wzrostu gospodarczego (chyba ustawa?) Tak?
47. Zmniejszenie deficytu budżetowego w 2008 roku w większe, niż planował PIS Tak
48. Obniżenie kosztów i wzrostu długu publicznego Tak?
49. Wyeliminowanie blokady szybkiego rozwoju infrastruktury Tak
50. Przyspieszenie budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic Tak?
51. Rozwiążemy problemy przewozów regionalnych W toku
52. Dalsza modernizacja kolei Tak?
53. Restrukturyzacja PKP W toku
54. Inwestycja kolei dużych prędkości W toku
55. Uproszczenie prawa budowlanego Nie
56. Będziemy budować drogi, i autostrady -
57. Większe wydatki na infrastrukturę -
58. Użyjemy do budowy prywatne przedsiębiorstwa -
59. Stworzymy dla wszystkich dostępu do Internetu szerokopasmowego W toku
60. Uprościmy pobór składek ZUS Tak
Prawa pracowników
61. Prawo do sprawiedliwej płacy i wypracowanego zysku -
62. Będziemy zwalczać naruszania praw pracowniczych -
63. Zwalczanie nieuczciwych praktyk na rynku pracy -
64. Dbanie o pracowników -
65. Wzrost płac sektora publicznego W toku
Sprawy rodziny
66. Potrzeba rozwoju polityki prorodzinnej -
67. Nikogo nie będziemy faworyzować -
68. Pomoc państwa dla najsłabszych -
69. Dokończymy reformę emerytalną Tak
70. Solidarna polityka społeczna -
71. Solidarność między pokoleniowa, -
72. Solidarność między regionami kraju i grupami społecznymi -
73. Ze środków UE aktywizację grupy ludzi powyżej 50 roku życia W toku
74. Wyrównać poziom życia między ścianą wschodnią i zachodnią -
75. Nie podpiszemy Karty Praw Podstawowych -
76. Ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych W toku?
Edukacja
77. O edukacji niech zdecydują rodzice -
78. Upowszechnienie przedszkoli Tak
79. Edukacja według zdolności i zainteresowań uczniów, oraz oczekiwań rynku pracy -
80. Finansowanie szkolnictwa wyższego promujące studia najwyższej jakości tak?
81. Szkolenie zawodowe i ustawicznego będzie doskonalone we współpracy ze środowiskiem pracodawców Tak
82. Zwiększenie nakładów na uczelnie -
83. Wiedza musi stać się polską specjalnością -
84. Finansowanie nauki zharmonizowane z polityką badań i innowacji Unii Europejskiej Tak

Zadanie lub teza Wykonanie według sprawozdania URM
85. Rodzice będą decydowali jak wydać pieniądze na edukację swoich dzieci -
86. Wzrost płac nauczycieli -
87. Wprowadzenie bonu edukacyjnego Nie
Służba zdrowia
88. Zwiększenie dostępności usług medycznych -
89. Zredukowanie czasu oczekiwania na usługi medyczne -
90. Pracownicy ochrony zdrowia z godziwym wynagrodzeniem -
91. Pacjent ma stać sie dysponentem swojej składki zdrowotnej -
92. Szpitale trzeba przekształcić w spółki prawa handlowego (nie prywatyzacja?) -
93. Restrukturyzacja dla określenia zakresu i wartości usług zdrowotnych -
94. Określimy zakres i wartość przysługujących świadczeń zdrowotnych -
95. Podzielimy NFZ na konkurujące między sobą instytucje Nie
96. Zreformujemy politykę refundacji leków -
97. Ceny leków nie mogą odstraszać od ich stosowania -
98. Stworzymy urząd nadzoru systemu ubezpieczeń zdrowotnych -
99. Stworzymy system ubezpieczeń dodatkowych -
100. Chcemy by osoby ubogie, społecznie wykluczone i niedostosowane mogły korzystać z dostępu do ochrony zdrowia -
101. Na liście leków refundowanych leki na rzadkie schorzenia pediatryczne -
102. Zwiększymy środki na wynagrodzenie stażystów i rezydentów -
103. Ułatwienie specjalizacji lekarskich -
Polska wieś
104. Reforma instytucji rządowych obsługujących wieś i rolnictwo -
105. Wsparcie restrukturyzacji i modernizacji wsi Tak
106. Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich -
107. Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych Tak
108. Nie zniesiemy dopłat bezpośrednich Tak
109. Wzrost konkurencyjności polskich produktów rolnych na zachodzie Tak
110. Upowszechnianie przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich -
111. Modernizacja gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej Tak
112. Wykorzystywanie roślin energetycznych, i odpadów do produkcji biogazu i biopaliw -
113. Podwyższyć limity UE dla Polski dla połowów dorsza na Bałtyku Tak
114. Przeprowadzenia reformy KRUS-u Nie
115. Produkcja żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym -
116. Inwestycje urządzeń ochrony środowiska (oszczędności energii i źródeł energii odnawialnych) -
Kultura
117. Rozwój sztuki współczesnej Tak
118. Rozwój przedsiębiorczości w kulturze -
119. Rozbudowę infrastruktury kulturalnej -
120. „Odpolitycznienie nadzoru i zarządzania mediami publicznymi” Tak
121. Reorganizacja sektora kultury Tak
122. Zmniejszenie fiskalizmu w sferze kultury Nie
123. Stworzymy warunki pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego W toku
124. Likwidacja czterech szczebli prokuratury -

Zadanie lub teza Wykonanie według sprawozdania URM
Sądownictwo
125. Rozdział stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora Tak
126. Wymiaru sprawiedliwości według prawa wolny od nacisków politycznych -
127. Ułatwione aplikacje, przy przechodzeniu z jednego zawodu prawniczego do drugiego Tak
128. Inne formy odbywania kary, niż kara więzienia Tak
129. Walka z przestępczością -
130. Zlikwidujemy tzw. sądy 24-godzinne -
131. Stabilizacja w służbach, -
132. Skrócenie sądowego egzekwowania należności Tak
133. Walka z korupcją priorytetem tak?
134. Usprawnienie sądownictwa gospodarczego -
135. Premier wyznaczy zadania służbom specjalnym i rozliczy z ich wypełnienia -
136. Ochrona prywatnej własności -
137. Kompleksowa reforma prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego W toku
Samorządność
138. Uproszczenie struktury administracji samorządowej -
139. Harmonijnie przekazywać za zadania dla samorządu, także z pieniędzmi -
140. Usuniemy bariery proceduralne i prawne hamujące inwestycje infrastrukturalne -
141. Stworzenie strategii rozwoju regionalnego Tak
142. Stworzymy warunki i ramy prawne zagospodarowania przestrzennego
143. Większe zaufanie do samorządu terytorialnego
144. W województwie swoboda działania jak w instytucjach zarządzających programami operacyjnymi
145. Program operacyjny Infrastruktury i środowiska wraz z UE
146. Program rozwoju sześciu województw Polski wschodniej
Polityka zagraniczna
147. Negocjacje tarczy antyrakietowej Tak?
148. Większej obecności amerykańską w Polsce i wzmocnieniu Polski w Europie
149. Polska silna swoją pozycją w UE
160. Współdziałanie UE z USA
151. Będziemy kluczowym aktorem Wspólnoty UE i na świecie Nie
152. Bezpieczeństwo energetyczne oparte na solidarności UE
153. Poprawić relacje z Niemcami oraz Francją
154.
Przyjaciółmi Polski w Unii są: Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a ważnymi
partnerami gospodarki grupa „Wyszehradzka” i kraje Morza Bałtyckiego
155. Szczególną uwagę położymy na relację z Rosją, Ukrainą i Białorusią
156. Współpraca i dialog polityczny z Chinami, Indiami, Brazylią i Japonią
157. Podpiszemy traktat reformujący UE z uwzględnieniem protokołu brytyjskiego Tak
158. Będziemy realizować politykę historyczną
159. Stworzymy zawodową armię Tak
160. Zakończenie misji w Iraku się w 2008 Tak

BONUS DLA WYTRWAŁYCH
Obietnice Nowego Prezydenta Bronisława Komorowskiego:
Zadanie lub teza
1. Uzdrowienie służby zdrowia
2. Wybudować autostradę z Łodzi do Warszawy
3. Rozbudować sieć darmowych dróg
4. Ograniczyć bezrobocie
5. Pokonać kryzys gospodarczy
6. Dać ludziom godne emerytury
7. Zwalczyć korupcje w służbie zdrowia
8. Wycofać wojska z Afganistanu
9. Dać policjantom prawo do walki z bandytami
10. Znieść pozwolenia na budowę
11. Dać ludziom prawo do wykupu mieszkań
12. Odbudować kraj po wielkiej powodzi
13. Zlikwidować kolejki do lekarzy
14. Naprawić polskie szkoły i uczelnie
15. Zlikwidować wszechwładzę ZUS
16. Dać młodym pracę by nie uciekali z kraju

Jak widać obiecanki poza punktem 8 nie są w zakresie Jego kompetencji. Nie zrealizowano żadnej z tych obietnic. Podlegają mu wojsko i sprawy zagraniczne, a sądownictwo, policja i wyższe uczelnie jedynie w zakresie nominacji.

Marcinkowski

Ocena wpisu: 
Brak głosów