Polska * La Pologne * Documents

Obrazek użytkownika wilre
Historia

"..Wladyslaw Belza, Katechizm polskiego dziecka.."

A. Transformations socio-économiques en Pologne (1850-1939)
(cliquez ici)
1. Wprowadzenie oswietlenia gazowego na ulicach Warszawy w 1856 r.
2. Ludwik Krzywicki o Warszawie w 1878 r.
3. Boleslaw Prus o tramwajach w Warszawie, 1883
4. Antoni Zaleski o wizerunku Warszawy w 1886 r.
5. Boleslaw Prus o znaczeniu elektrycznosci, 1897
6. Miejska Straz Pozarna w Podgórzu, kalendarium dziejów
7. Robotnicy Warszawy na poczatku wieku XX (przed 1914 r.) wedlug miejsca urodzenia, generacji i dzialu zatrudnienia (dane szacunkowe w procentach)
8. Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy z dnia 23 XI 1918 r.
9. Dekret przeciw lichwie, 5 XII 1918
10. Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, 15 VII 1920
11. Fragmenty exposé premiera W. Grabskiego, 23 XII 1923
12. Fragment pamietnika W. Jedrzejewicza, Wspomnienia
13. Fragment odpowiedzi na ankiete, ogloszona wsród chlopów przez Instytut Gospodarstwa Spolecznego w 1933 r.
14. Fragment wspomnien S. Wachowiaka, Czasy, które przezylem
15. Fragment wspomnien S. Wachowiaka, Czasy, które przezylem
16. Smiertelnosc niemowlat na ziemiach polskich

B. Transformations politiques et culturelles en Pologne (1850-1939)
(cliquez ici)
Politique

1. Fragment odezwy Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalno-Rewolucyjnej "Proletariat", Warszawa, 1 IX 1882
2. Ustawa Ligi Polskiej-1887 r.
3. Boleslaw Wyslouch, Program - 1889 r.
4. Fragmenty szkicu programu Polskiej Partii Socjalistycznej, Paryz, XI 1892
5. Protokól I Zjazdu Socjaldemokracji Królestwa Polskiego, Warszawa 10-11 III 1894
6. Program Stronnictwa Ludowego - Zjazd zalozycielski - 1895 r.
7. Uchwaly II Zjazdu SDKPiL -Warszawa, 28-29 wrzesnia 1901 r.
8. Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 1903 r.

Education

9. Józef Dietl o zadaniach nowoczesnej szkoly, 1865
10. Fragment pamietnika W. Jedrzejewicza, Wspomnienia
11. Odsetek analfabetów w Polsce w wieku powyzej 10 lat w 1931 r. (w przekroju wojewódzkim)

Religion
12. Odezwa skierowana do ludnosci zydowskiej z apelem o przystapienie do walki o niepodleglosc polski, 9 XI 1862
13. Odezwa komitetu centralnego narodowego do duchowienstwa katolickiego, 11 I 1863
14. Do Braci Izraelitów, odezwa Tymczasowego Rzadu Narodowego, VI 1863
15. Odpowiedz biskupów niemieckich na oredzie biskupów polskich
16. Oskarzenie Zydów o zamiar zdominowania zawodów inteligenckich, 1904.
17. "Katolik" - 25 listopada 1905 r., nr 39
18. Glos ks. Pawla Nieborowskiego w sprawie Górnego Slaska
19. Ks. Józef Opielka w odpowiedzi ks. Pawlowi Nieborowskiemu
20. Opis wystapien antyzydowskich na polskich uczelniach w 1935 r.

C. Nations, nationalités, nationalismes en Pologne (1850-1914)
(cliquez ici)
1. Aleksander II, przemówienie wygloszone w Warszawie, 23 V 1856
2. Manifest Tymczasowego Rzadu Narodowego, 22 I 1863
3. Odezwa komitetu centralnego narodowego do Litwinów o pomoc w walkach powstanczych, 29 I 1863
4. Do Braci Rusinów, odezwa Tymczasowego Rzadu Narodowego, 5 II 1863
5. Slowo prawdy w dzisiejszym polozeniu kraju, odezwa stronnictwa "bialych", II 1863
6. Ukaz uwlaszczeniowy cara z 1864
7. M. Milutin do cara Aleksandra II, Petersburg, 2 I 1864
8. Karol Majewski, zeznania w sledztwie zawierajace charakterystyke stronnictwa "czerwonych" i "bialych", 1865
9. "Dziennik Poznanski", 5 IV 1866, nr 77
10. Adres Sejmu Galicyjskiego do cesarza, 10 XII 1866
11. Ukaz do Rzadzacego Senatu o zniesieniu Komisji Rzadowej Oswiecenia Publicznego w Królestwie Polskim - 1867 r.
12. "Oredownik", Poznan, 1874, nr 2
13. Adres nadpoddanniejszy mieszkanców miasta Warszawy do cara Aleksandra II, 1876 r.
14. Jan Wolynski, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w bylym Królestwie Polskim 1868-1915 r.
15. Pod red. St. Swidwinskiego, Zbiór artykulów dzialaczy oswiatowych w l. 1880-1928
16. Krzeminski, Dwadziescia piec lat Rosji w Polsce (1863-1888)
17. Otto Bismarck, Uzasadnienie kolonizacji panstwowej - 29 I 1886
18. Ustawa o utworzeniu Komisji Kolonizacyjnej - 26 IV 1886
19. Stanislaw Piast (Stanislaw Belza), Na Szlasku polskim - 1890 r.
20. Akt erekcyjny pomnika króla Jana III Sobieskiego, 20 XI 1898
21. "Oredownik", Poznan, 1900 r., nr 211
22. Protokoly z Procesu Szkolnego we Wrzesni - 1901 r.
23. Bronislawa ze Sniadowiczów Matuszewska, wydarzenia wrzesinskie w roku 1901
24. Die Ostmark 1901, nf 1, Cele Hakaty
25. Nowela do ustawy o osadnictwie panstwowym - 1904 r.
26. Wladyslaw Belza, Katechizm polskiego dziecka
27. Ludnosc miejska na ziemiach polskich w latach 1870-1913
28. Relacja Feliksa Dzierzynskiego ze strajku powszechnego w Czestochowie, 9 II 1905
29. Róza Luksemburg o postawie robotników polskich wobec rewolucji 1905-1907
30. Roman Dmowski o sytuacji ziem polskich w obliczu rewolucji 1905-1907
31. Maria Konopnicka, Rota, 1908

D. Première guerre mondiale en Pologne
(cliquez ici)
1. Przemówienie do zlaczonych w I kompanie kadrowa oddzialów Zwiazków Strzeleckich i Polskich Druzyn Strzeleckich, 3 VIII 1914
2. Odezwa Józefa Pilsudskiego do narodu, Kraków 6 VIII 1914
3. Deklaracja Wiktora Jaronsklego, prezesa kola polskiego w dumie rosyjskiej, 8 VIII 1914
4. Odezwa naczelnych komend wojsk niemieckich i austro-wegierskich skierowana do ludnosci polskiej, 9 VIII 1914
5. Odezwa wielkiego ksiecia Mikowa skierowana do ludnosci polskiej, 14 VIII 1914
6. Odezwa parlamentarnego kola polskiego "do narodu polskiego", 16 VIII 1914
7. Akt 5 XI 1916
8. Patent Rady Regencyjnej w sprawie Wladzy Panstwowej w Królestwie Polskiem, 12 IX 1917
9. Dekret bolszewików o anulowaniu rozbiorów 1918 r., 29 VIII 1918

E. Politique intérieure en Pologne (1918-1939)
(cliquez ici)
1. Odezwa rady regencyjnej do narodu polskiego, 7 X 1918
2. Proklamacja tymczasowego rzadu Ignacego Daszynskiego, tzw. Rzadu lubelskiego, 7 XI 1918 (fragmenty)
3. Deklaracja Rady Regencyjnej przekazujaca w rece Józefa Pilsudskiego wladze nad wojskiem, 11 XI 1918
4. Dekret naczelnego dowódcy Józefa Pilsudskiego z 14 XI 1918
5. Depesza do szefów mocarstw notyfikujaca powstanie panstwa polskiego, 16 XI 1918
6. Dekret o najwyzszej wladzy Republiki Polskiej, 22 XI 1918
7. Rozkaz w rocznice powstania styczniowego, 21 I 1919
8. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, 1919
9. Mala Konstytucja z 1919, uchwala Sejmu o powierzeniu Józefowi Pilsudskiemu dalszego sprawowania urzedu Naczelnika Panstwa, 20 II 1919
10. Komunikaty sztabu generalnego
11. Adam Borkiewicz o przebiegu Bitwy Pod Warszawa
12. Konstytucja marcowa, ustawa z dnia 17 III 1921 r. (fragmenty)
13. Warstwy spoleczne w Polsce miedzywojennej
14. Odezwa prezydenta RP Stanislawa Wojciechowskiego skierowana do wojska, 12V 1926
15. Rozkaz dzienny nr 43 Ministra Spraw Wojskowych Józefa Pilsudskiego, 22 V 1926
16. Przemówienie Józefa Pilsudskiego do poslów i senatorów BBWR, 13 III 1928
17. Adam Skwarczynski, "O co toczy sie walka"
18. Artykul redakcyjny, Uspokojenie
19. Deklaracja w sprawie Brzeskiej, wygloszona w Sejmie przez Premiera Walerego Slawka, 26 I 1931
20. Przemówienie adwokata Zygmunta Gralinskiego, obroncy polityków oskarzanych w procesie Brzeskim
21. Tekst aktu oskarzenia w sprawie Brzeskiej
22. Roman Rybarski o sytuacji politycznej w Polsce w chwili podpisywania konstytucji kwietniowej
23. Dobro zbiorowe - najwyzszym prawem w Polsce. Mowa sejmowa Walerego Slawka, 23 IV 1935
24. Przemówienie posla Macieja Rataja podczas debaty sejmowej nad nowa konstytucja. IV 1935
25. Etyka zawodowa policjanta w II Rzeczypospolitej Polskiej, 1938

F. Politique étrangère en Pologne (1918-1939)
(cliquez ici)
1. Stanowisko polskiej delegacji na konferencji paryskiej, 28 II 1919
2. Traktat miedzy Glównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polska tzw. Maly Traktat Wersalski, 28 VI 1919
3. List szefa Sztabu Generalnego W. P. gen. T. Rozwadowskiego do Józefa Pilsudskiego o rozwoju sytuacji 15 VIII 1920
4. Traktat ryski, traktat pokoju miedzy Polska a Rosja i Ukraina, Ryga, 18 III 1921 (fragmenty)
5. Umowa miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Ukrainskiej Republiki Ludowej, 21 IV 1921, Warszawa
6. Pakt o nieagresji zawarty pomiedzy Rzeczapospolita Polska i Zwiazkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, 25 VII 1932 (fragmenty)
7. Konwencja o okresleniu napasci zawarta miedzy Polska, Estonia, Lotwa, Rumunia, Turcja, Persja, Afganistanem, ZSRR i Finlandia, 3 VII 1933, Londyn
8. Deklaracja o niestosowaniu przemocy pomiedzy Polska a Niemcami, 26 I 1934, Berlin
9. Ultimatum Polski wobec Czechoslowacji w sprawie ewakuacji Zaolzia, 2 X 1938
10. Fragment raportu ambasadora Polski w Berlinie Józefa Lipskiego do ministra spraw zagranicznych Józefa Becka o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachimem von Ribbentropem w dniu 24 X 1938
11. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, 5 V 1939
12. Tajny protokól do Paktu Ribbentrop-Molotow, 23 VIII 1939, Moskwa
13. Uklad polsko-brytyjski, 25 VIII 1939, Londyn
14. Tajny protokól polsko-brytyjski do ukladu sojuszniczego
15. Propozycje Hitlera dla rzadu brytyjskiego, 25 VIII 1939
16. "16 punktów" - tak zwane propozycje niemieckie dla Polski, 30-31 VIII 1939, Berlin

G. La Seconde guerre mondiale et la Pologne
(cliquez ici)
1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939
2. Oredzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939
3. Uzupelnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do Ambasadora N. Hendersona w sprawie agresji III Rzeszy na Polske, 1 IX 1939
4. Przemówienie premiera Arthura Nevilla Chamberlaina w Izbie Gmin w zwiazku z wypowiedzeniem wojny Niemcom przez Wielka Brytanie, 3 IX 1939, Londyn
5. Depesza Ministra Spraw Zagranicznych III Rzeszy Joachima Von Ribbentropa do poselstwa niemieckiego w Bukareszcie w sprawie internowania Rzadu Polskiego, 12 IX 1939
6. Nota Molotowa do ambasadora Grzybowskiego, 17 IX 1939
7. Odpowiedz Grzybowskiego na note Molotowa, 17 IX 1939
8. Ulotka do zolnierzy polskich wydana po 17 IX 1939
9. Depesza Ministra Pelnomocnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeszy Niemieckiej P. Schmidta do posla niemieckiego w Bukareszcie W. Fabriciusa w sprawie internowania Wladz Polskich, 19 IX 1939
10. Aide-memoire rzadu rumunskiego do rzadu polskiego w sprawie internowania rzadu RP, 21 IX 1939
11. General Kazimierz Sosnkowski do pulkownika Stefana Grota-Roweckiego. Instrukcja w zwiazku z utworzeniem zwiazku walki zbrojnej, 4 XII 1939
12. Dodatkowy protokól do traktatu radziecko - niemieckiego o granicach i przyjazni, 28 IX 1939
13. Rozkaz dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. bryg. Franciszka Kleeberga, 5 X 1939
14. Instrukcja gen. Wladyslawa Sikorskiego dla kierowników placówek zagranicznych w sprawie zasad polityki i propagandy rzadu RP, 10 X 1939
15. Opinia ostatniego premiera przedwojennej polski Felicjana Slawoja-Skladkowskiego o przebiegu kampanii wrzesniowej i roli odgrywanej wówczas przez prezydenta Ignacego Moscickiego
16. Relacje ambasadora Polskiego we Francji. Lukasiewicza. O pomocy Francji dla walczacej Polski
17. Opinia Winstona Churchilla o pomocy Aliantów dla Polski
18. Notatka szefa NKWD Lawrientija Berii dla Józefa Stalina o przyczynach i przebiegu akcji eksterminacji Polskich Jenców, 5 III 1940
19. Ambasador Radziecki w Londynie Iwan Majski o okolicznosciach podpisania ukladu z Polska
20. Rozmowa Wladyslawa Sikorskiego, Wladyslawa Andersa I Józefa Stalina na temat przyszlosci Armii Polskiej formowanej na terenie ZSRR
21. Przemówienie gen. W. Sikorskiego do kraju po uderzeniu III Rzeszy na ZSRR, 23 VI 1941
22. List Ministra Augusta Zaleskiego skierowany do Premiera Wladyslawa Sikorskiego po podpisaniu ukladu z ZSRR, 7 VIII 1941
23. Uklad Sikorki - Majski, 30 VII 1941
24. Wspomnienia Stanislawa Kota o okolicznosciach podpisania ukladu Sikorski-Majski
25. Rozkaz generala Wladyslawa Sikorskiego przekazany generalowi Stefanowi Grotowi-Roweckiemu, okreslajacy sposób prowadzenia dalszych dzialan dywersyjnych przez zwiazek walki zbrojnej, 26 VIII 1941
26. Narodowe Sily Zbrojne, deklaracja 1943
27. Minister Propagandy Niemiec Joseph Goebbels na temat sprawy KatynskiejNarodowe Sily Zbrojne, deklaracja 1943 i modlitwa
28. Komunikat sztabu glównego gwardii ludowej zamieszczony w "Gwardziscie" nr 16, 12 IV 1943
29. Sprawozdanie komisji technicznej PCK o przebiegu prac ekshumacyjnych w Katyniu, VI 1943
30. "O co walczymy ?", deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, XI 1943
31. Komunikat radzieckiej komisji specjalnej do zbadania okolicznosci mordu Katynskiego, 24 I 1944
32. Meldunek emisariusza Rzadu Londynskiego "Zycha" [Jana Nowaka-Jezioranskiego], 29 XII 1943
33. Deklaracja Rady Jednosci Narodowej, 15 III 1944
34. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 22 VII 1944
35. Raport sytuacyjny komendy glównej AK do naczelnego wodza, 14 VII 1944
36. Pierwsze "Obwieszczenie urzedowe", Lublin, 25 VII 1944
37. Depesza Delegata Rzadu, S. Jankowskiego, do premiera Mikolajczyka, 8 VIII 1944
38. Oswiadczenie agencji TASS w sprawie powstania Warszawskiego, 13 VIII 1944
39. Rozkaz rozwiazania Armii Krajowej, 19 I 1945

H. Politique nazie d’extermination (1939-1945)
(cliquez ici)
1. Relacja z likwidacji getta w miescie Zychlinie (Helena Bodek, Jak tropione zwierzeta. Wspomnienia, Kraków 1993)
2. Ulotka "Protest" autorstwa Zofii Kossak, rozpowszechniana w sierpniu 1942 r. jako sprzeciw Polaków wobec polityki eksterminacji Zydów.
3. List pozegnalny Szmula Zygielbojma do Prezydenta RP i premiera rzadu polskiego, uzasadniajacy jego decyzje o odebraniu sobie zycia, Londyn 11 maja 1943 r. (Armia Krajowa w dokumentach, t. III: kwiecien 1943-lipiec 1944, Wroclaw 1990, fotokopia po s. 16).
4. Proklamacja ministerstwa podziemnego panstwa polskiego o karaniu Polaków tzw. szmalcowników, szantazujacych swoich rodaków ukrywajacych Zydów i samych Zydów lub wydajacych ich w rece Niemców. (Szantaze i ich zwalczanie. Biuletyn Informacyjny Komendy Glównej Armii Krajowej z 18 III 1943 r.)
5. Relacja kobiety z podlaskiej wsi, która przechowala w okresie wojny zydowskie dziecko (A. Cala, Wizerunek Zyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1988).
6. Relacja mieszkanki Sieniawy w woj. przemyskim (A. Cala, Wizerunek Zyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1988).
7. Fragment wspomnien Calela Perechodnika (Celel Perechodnik, Czy ja jestem morderca?, wydanie II poprawione i uzupelnione, Warszawa)
8. Fragment wspomnien Szymona Wisenthala, (Simon Wiesenthal, Ciagle jest ze mna smutek..., "Tygodnik Powszechny" 1995, nr 6)

I. Constitutions et Concordats
(cliquez ici)
Konstytucja z 3 maja 1791
Konstytucja Ksiestwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.
Konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okregu z 1818
Konstytucja z 20 lutego 1919 r.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku
Konkordat Polski ze Stolica Apostolska z 10 lutego 1925
Konstytucja z 2 sierpnia 1926 r
Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 roku
Konstytucja z dnia 19 lutego 1947 r
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.
Konstytucja z dnia 16 lutego 1976 r.
Konstytucja z dnia 17 pazdziernika 1992 r.
Konkordat miedzy Stolica Apostolska i Rzeczapospolita Polska z dnia 28 lipca 1993 r.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku *****http://polonia.ifrance.com/recueil%20de%20sources%20en%20polonais.htm

Brak głosów