Bizantyjski Katolicki Patriarchat

Zakładki podstawowe

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat

Historia

Blog
Ostatnie wpisy w blogu
Posiada konto przez
3 tygodnie 5 dni
O sobie: 
Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Jak dowiedziałeś się o niepoprawni.pl?: 
Przez zaproszenie
Zgoda na wykorzystywanie treści na zewnątrz serwisu: 
Tak
O autorze: 
Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP) ‒ to wspólnota mnichów, księży i biskupów, mieszkających w klasztorach. Na czele BKP stoi patriarcha Eliasz z dwoma biskupami-sekretarzami: + Tymoteuszem i + Metodym. BKP powstał z potrzeby ochrony podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej przed herezjami i apostazją. Pseudo-papieża Bergoglio BKP nie uznaje i nie jest mu podporządkowany. BKP jest katolickim – powszechnym! Ten patriarchat nie ma pod swoją jurysdykcją ani biskupów, ani konkretnego Kościoła. BKP pełni we współczesnym Kościele posługę prorocką, broni prawowierną naukę i tradycję przed niebezpiecznymi herezjami i synkretyzmem z duchem pogaństwa. BKP ogłasza – upublicznia – kary Boże, anatemy, na poszczególne osoby, które nadużywają władzy kościelnej, przyjęły herezji i nie chcą pokutować! Tym BKP im służy, aby doprowadzić ich do pokuty. Jednocześnie tym służy i ludowi Bożemu, żeby wyraźnie znał, kto jest heretykiem, który tylko nadużywa władzy kościelnej. Takim osobom ani lud Boży, ani kapłani nie są zobowiązani posłuszeństwem! BKP ogłosił anatemy na wielu katolickich biskupów, kardynałów i nawet na ostatnich trzech papieży, ponieważ oni nadużyli swojego stanowiska, wprowadzając herezje w Kościele. Więc zapanowało nowe myślenie, sprzeczne z całą dwutysięczną Tradycją Kościoła.. Skutkiem tego jest to, że w byłych chrześcijańskich państwach zaprowadzają się antyludzkie prawa genderowe, które aprobują i dają przywileje homoseksualizmowi, transseksualizmowi, pedofilii, zoofilii oraz moralnie niszczą człowieka, rodzinę i społeczeństwo. Przez to oddzielne “chrześcijańskie” państwa są wciągnięci do procesu moralnego, duchownego i fizycznego samozniszczenia. Tragedia polega na tym, że Watykan i podwładna jemu kościelna hierarchia obłudnie milczą i de facto aprobują tę drogę doczesnej i wiecznej samozagłady. BKP składa się tylko z kilku osób, podobnie, jak przedtem Kongregacja Doktryny Wiary (głowa, sekretarze i kilka współpracowników). Patriarchat występuje w autorytecie samego Boga, nie podporządkowuje się żadnej strukturze kościelnej – podobnie, jak działali prorocy obok z oficjalnym Aaronowym kapłaństwem. BKP był założony 5.04.2011 r. Synodem z siedmiu biskupów Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego (UP KGK). Ta prawowierna struktura przez herezje, które głosił w Kościele Greckokatolickim kardynał Lubomyr Huzar, oddzieliła się od jego heretyckiej struktury. Istnienie BKP jest konieczne w czasach wielkiego odstępstwa wewnątrz chrześcijaństwa. Wtedy, kiedy będą usunięte herezji, on samodzielnie przestanie istnieć, ponieważ stanie się niefunkcjonalnym. BKP nie zajmuje się tylko duchowną patologią (herezjami), lecz Bóg przez niego przyzywa lud Boży do prawdziwej pokuty, do powrotu do czystego źródła nauczania Ewangelii i Tradycji, która istniała w ciągu 2000 lat. Kierownictwo BKP : Patriarcha Eliasz, a sekretarze – biskupi Metody i Tymoteusz Osobiste dane Patriarcha Eliasz, ZŚBWr, głowa BKP, urodził się 1946 roku w Czeskiej Republice, święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 roku. Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 1991 roku. Stopień doktora teologii zdobył na Karlowym Uniwersytecie w Pradze. Tajemną konsekrację biskupią (chirotonię) ujawnił 3.03.2008 roku. Biskup Metody, ZŚBWr, sekretarz BKP, urodził się 1968 roku w Czeskiej Republice. Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 1991 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 roku, stopień doktora teologii zdobył na Karlowym Uniwersytecie w Pradze. Tajemną konsekrację biskupią (chirotonię) ujawnił 3.03.2008 roku. Biskup Tymoteusz, ZŚBWr, sekretarz BKP, urodził się 1973 roku w Słowacji. Wstąpił do zakonu św. Bazylego w 2008 roku, święcenia kapłańskie miał w 2004 roku, licencjat z kościelnego prawa otrzymał w Rzymie. Konsekrację biskupią (chirotonię) otrzymał w lipcu 2008 roku w Podhorcach. (uwaga: ZŚBWr oznacza Zakon Świętego Bazylego Wielkiego reformowany)