Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 27 stycznia w sprawie szczepionek. Zakaz dyskryminacji nieszczepionych

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Świat

27 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchwaliło rezolucję Nr 2361 poświęconą szczepionkom przeciw Covid-19. Wybrałam najciekawsze fragmenty rezolucji:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

(...)

4 Aby szczepionki były skuteczne, kluczowe znaczenie będzie miało ich pomyślne rozmieszczenie i wystarczająca absorpcja. Jednak szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu do nich zaufania.

(...)

7 Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie. Teraz muszą działać rządy. Zgromadzenie popiera wizję Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z którą szczepionka Covid-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:

7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:

7.1.1 aby zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;

7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 będą niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;

7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;

7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;

7.1.5 wdrożyć niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nieuzasadnione szkody i szkody wynikające ze szczepień;

7.1.6 zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania informacji poufnych przez dyrektorów farmaceutycznych lub firmy farmaceutyczne, które nadmiernie wzbogacają się kosztem publicznym, wdrażając zalecenia zawarte w rezolucji 2071 (2015) w sprawie zdrowia publicznego i interesów przemysłu farmaceutycznego: jak zagwarantować prymat interesów zdrowia publicznego?

7.1.7 przezwyciężyć bariery i ograniczenia wynikające z patentów i praw własności intelektualnej, aby zapewnić szeroką produkcję i dystrybucję szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli;

7.2 w odniesieniu do przydziału szczepionek Covid-19:

7.2.1 zapewnić poszanowanie zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej, określonej w art. 3 Konwencji z Oviedo w krajowych planach przydziału szczepionek, gwarantując, że szczepionki Covid-19 są dostępne dla populacji niezależnie od płci, rasy, religii, lub status społeczno-ekonomiczny, zdolność do płacenia, lokalizacja i inne czynniki, które często przyczyniają się do nierówności w populacji;

(...)

7.2.5 powstrzymać się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co osłabia zdolność innych krajów do pozyskiwania szczepionek dla ich populacji, zapewniać, że gromadzenie zapasów nie przekłada się na wzrost cen szczepionek dla tych, którzy nie mogą gromadzić zapasów, przeprowadzić audyt i należytą staranność w celu zapewnienia szybkiego rozpowszechnianie szczepionek po minimalnych kosztach;

(...)

7.2.7 zapewnić, że szczepionki Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały ustalone, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować w przyszłości, poprzez odwoływanie się, w razie potrzeby, do obowiązkowych licencji w zamian za opłacenie tantiem;

7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego spożycia szczepionek:

7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce,

7.3.2 dopilnować, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia zdrowia lub braku chęci szczepienia;

7.3.3 podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacjji i wahaniom w odniesieniu do szczepionek Covid-19;

7.3.4 rozpowszechniać przejrzyste informacje o bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiec rozpowszechnianiu dezinformacji;

7.3.5 przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;

(...)

7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:

7.4.1 zapewnić równowagę między szybkim rozwojem szczepień dla dzieci a należytym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i skuteczności oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich szczepionek udostępnianych dzieciom, z naciskiem na dobro dziecka, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;

7.4.2 zapewnić wysokiej jakości badania, z należytą starannością o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z międzynarodowymi normami prawnymi i wytycznymi, w tym sprawiedliwy podział korzyści i ryzyka u badanych dzieci;

7.4.3 zapewnić, że życzenia dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można uzyskać zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na wiarygodnych i odpowiednich do wieku informacji;

7.4.4 wspierać UNICEF w jego wysiłkach na rzecz dostarczania szczepionek od producentów, którzy mają umowy z COVAX Facility, tym, którzy najbardziej ich potrzebują;

7.5 w odniesieniu do zapewnienia monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa:

7.5.1 zapewnić międzynarodową współpracę w celu szybkiego wykrywania i wyjaśniania wszelkich sygnałów dotyczących bezpieczeństwa za pomocą globalnej wymiany danych w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń niepożądanych po szczepieniu (AEFI);

7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych;

7.5.3 wyeliminować wszelkie luki w komunikacji między lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami zdrowia publicznego zajmującymi się danymi AEFI i przezwyciężyć słabości istniejących sieci danych dotyczących zdrowia;

7.5.4 przybliżyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii do systemów opieki zdrowotnej;

(...)

8 Odnosząc się do rezolucji 2337 (2020) w sprawie demokracji w obliczu pandemii Covid-19, Zgromadzenie potwierdza, że ​​parlamenty jako podstawowe instytucje demokracji muszą nadal odgrywać potrójną rolę reprezentacji, prawodawstwa i nadzoru w okolicznościach pandemii. W związku z tym Zgromadzenie wzywa parlamenty do wykonywania tych uprawnień, w stosownych przypadkach, również w odniesieniu do opracowywania, przydziału i dystrybucji szczepionek Covid-19. .

---------------------------------

W Rezolucji zwraca uwagę zakaz obowiązku szczepień, zakaz jakichkolwiek nacisków w tej mierze oraz zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji wobec osób niezaszczepionych.

W tym kontekście polecam też ciekawy tekst:

https://www.ekspedyt.org/2021/02/02/szczepionkowy-apartheid-stop-szantazom/

 

Appendix. 4 lutego godz. 10.50

Debata na sesji Zgromadzenia poprzedzona była sprawozdaniem Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (sprawozdawca: Jennifer De Temmerman).

Warto przytoczyć fragment sprawozdania, uzasadniający zakaz dyskryminacji osób nieszczepionych. Cytuję:

4.3  Potrzeba podejścia opartego na prawach człowieka

59 Krajowe przygotowania i strategie zapewniające wysoki poziom przyjmowania szczepionek muszą opierać się na pełnym poszanowaniu praw człowieka. Prawo do ochrony zdrowia jest podstawowym prawem człowieka i ma zasadnicze znaczenie dla naszego zrozumienia godnego życia. Artykuł 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych uznaje, że każdy ma prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego (12.1). Państwa są zobowiązane do podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa poprzez zapobieganie, leczenie i kontrolę chorób epidemicznych, endemicznych, zawodowych i innych (12.2c). W związku z tym na naszych państwach członkowskich spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie dobrego zdrowia publicznego i wysokiego zakresu szczepień szczepionkami Covid-19.

60 Środki nie mogą jednak naruszać prawa i wolności jednostki do autonomii cielesnej i świadomej zgody, gwarantowanej przez artykuły 2 i 5 Konwencji z Oviedo. Konwencja chroni godność i tożsamość wszystkich istot ludzkich oraz gwarantuje każdemu, bez dyskryminacji, poszanowanie ich integralności oraz innych praw i podstawowych wolności w zakresie stosowania biologii i medycyny. Artykuł 2 stanowi, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. Ponadto art. 5 stanowi, że interwencja w dziedzinie zdrowia może być przeprowadzona wyłącznie po wyrażeniu przez osobę zainteresowaną dobrowolnej i świadomej zgody. W przypadku wahania dotyczącego szczepionek oznacza to, że szczepienia nie mogą być wymuszane na osobie.

61 Jest zatem jasne, że w normalnych okolicznościach nie można na nikogo narzucić przymusu. Jednak niektórzy podnieśli kwestię, czy szczepionki powinny być obowiązkowe, na przykład jako warunek pracy lub opieki nad osobami starszymi i osobami, które są w grupie wysokiego ryzyka ciężkiej choroby lub śmierci z powodu Covid-19. To znowu może być ingerencją w artykuły 8 i 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5) dotyczące prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz poszanowania, odpowiednio, wolności myśli, sumienia i wyznania. Nie są to prawa bezwzględne, a ingerencja może w niektórych przypadkach być uzasadniona w celu ochrony zdrowia indywidualnego lub publicznego. Art. 26 Konwencji z Oviedo przewiduje ewentualne wyjątki od wykonywania praw i przepisów ochronnych, gdy celem jest ochrona zbiorowych interesów, do których należy ochrona zdrowia publicznego. Jednak każde takie ograniczenie musi być określone przez prawo i być konieczne w demokratycznym społeczeństwie w celu ochrony wchodzących w grę zbiorowych interesów. Warunki te należy interpretować w świetle kryteriów ustanowionych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w szczególności kryteriów konieczności i proporcjonalności.

62 Ale w żadnym wypadku nie zalecałabym, aby te szczepionki były obowiązkowe - z tego prostego powodu, że nie wykazano, aby obowiązkowe szczepienia działały. W kontekście historycznym takie regulacje były kojarzone z uciskiem rządów wobec systematycznie marginalizowanych populacji.  Ponieważ zaufanie do szczepionek jest silnie powiązane z zaufaniem do rządu, wprowadzenie obowiązkowych szczepionek Covid-19 może potencjalnie przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast tego państwa członkowskie powinny opracować strategie budowania zaufania do szczepionek poprzez przejrzystą komunikację i inne demokratyczne środki.

https://pace.coe.int/en/files/28925/html

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.6 (głosów:16)

Komentarze

   Witam! Wybrała Pani "najciekawsze fragmenty rezolucji", czyli takie według Pani, które podważają zasadność szczepienia. bo szczepionka za szybko, więc trzeba poczekać kilka, kilkanaście lat, aż będzie trzeba masowo budować cmentarze? Ponad 94% szczepi się lekarzy, więc nie widzę powodu, aby się nie szczepić. Z jednej strony wrzask, że mało szczepionek, z drugiej, że szczepionki przeszły mało testów. A, kiedy to w czasie miało być przeprowadzone...Kończąc wywód, czas podkreślić, że mamy dobrowolny wybór. Do tego należy dodać, że wroga propaganda ma nie śpi, próbując siać zament, chaos i wątpliwości. Świat się zdecydowanie szczepi, bo tak podpowiada rozsądek.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-6

ronin

#1660322

Rezolucja nie podważa zasadności szczepienia, tylko ustala standardy bezpieczeństwa i jakości "akcji szczepień". To chyba dobrze? Ma Pan coś przeciwko temu, by patrzeć na ręce koncernom farmaceutycznym i kontrolować prawidłowość działania rządów?

Poza tym - co mnie bardzo cieszy - rezolucja zakazuje dyskryminacji osób niezaszczepionych. Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Leczenie lub badanie bez zgody pacjenta albo obowiązkowe, niezależnie od jego wagi, objęte jest ochroną życia prywatnego w rozumieniu art. 8.Europejskiej  Konwencji o ochronie praw człowieka. Wszelkie odstępstwa podlegają ocenie przez ETPC.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660329

Przerabialiśmy już to kiedyś i okazało się, że nie rozumiesz nawet kilku prostych słów odnoszących się do ustawy.

To tylko dowód na to, jak obsesyjnie wyciągasz treści z netu, których używasz jako pretekstów do swoich teoryjek i krucjaty przeciw rzeczywistości. A w tej konkretnej rzeczywistości zatrzymanie i przekazanie do psychiatryka było właściwe i zasadne

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1660373

Zakaz zakazem ale nie wierzę by rządy państw nie chciały wykorzystać szczepień do segregacji społeczeństw, np. poprzez zakaz podróżowania samolotami, koleją czy transportem publicznym dla nieszczepionych...

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1660323

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest tylko organem doradczym RE, więc rządy nie są w żaden sposób zobowiązane tą rezolucją.

Tym bardziej, że o stanowisku tym "jest cicho" w mediach.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660327

UE od dawna próbuje nam narzucić co mamy czynić, jak żyć, w co wierzyć, jak się rozmnażać, ba nawet zagląda pod nasze pierzyny. Politycy lewaccy z UE wskazują nam co jest dobre a co złe ...ale dla nich bo nie dla Polaków ! Dla nich najważniejsze wartości to aborcja, lewactwo, LGBT, narzucanie swojej woli innym. Dla nas - to Polska patriotyczna oparta na dziedzictwie Żołnierzy Wyklętych.

Podobnie jest jak ze śmiertelną chorobą Covid 19. Nie szczepcie się Polacy a umrzecie szybko, padnie wasza gospodarka, podupadniecie ekonomicznie a bieda do was przybędzie, a wówczas będziecie tanią siłą roboczą dla Niemiec. I szparagi będzie miał kto zbierać i podcierać dupska SS manom.....

O to chodzi autorce tego materiału - BRAWO !!!!!

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Tezeusz

#1660326

Rada Europy (RE) nie ma nic wspólnego z Unią Europejską.

RE jest międzynarodową organizacją rządową skupiającą 45 państw, powołaną w 1949 roku przede wszystkim dla promocji i ochrony praw człowieka, demokracji i współpracy państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Zgromadzenie Parlamentarne RE, złożone z parlamentarzystów reprezentujących poszczególne kraje (delegowanych przez parlamenty narodowe),  jest organem doradczym RE. Organami RE są m.in. Komitet Ministrów – organ decyzyjny, składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich przedstawicieli (tzw. zastępców ministrów) oraz Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. W ramach RE działa też Europejski Trybunał Praw Człowieka (nie będący formalnie organem RE).

A co do tego, o co mi chodzi, to jestem za dobrowolnością szczepień i przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko covidovi. Jeśli chce się Pan szczepić, to Pańska sprawa.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660328

niewiedza i chęć dokopania Rebeliantce. Smutne.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1660340

Szczepionki Covid-19 muszą być „globalnym dobrem publicznym, dostępnym dla każdego i wszędzie” 27.01.2021

Sesja PACE zatwierdziła szeroko zakrojony raport zawierający szereg etycznych, prawnych i praktycznych zaleceń dotyczących bezpiecznego i sprawiedliwego stosowania szczepionek przeciwko Covid-19 na całym świecie, unikając „nacjonalizmu szczepionkowego” i zachęcając do ich stosowania w obliczu „wahania szczepionkowego”.

Nowe szczepionki powinny być „globalnym dobrem publicznym”, a „szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie”, stwierdziło Zgromadzenie w rezolucji opartej na raporcie Jennifer De Temmerman (Francja, ALDE), po dzisiejszej debacie plenarnej.

Parlamentarzyści zaapelowali w szczególności, aby wszystkie kraje mogły zaszczepić swoich pracowników służby zdrowia i grupy szczególnie narażone, zanim szczepienia zostaną przekazane grupom niezagrożonym, sugerując, że państwa członkowskie i UE powinny w związku z tym dać pierwszeństwo krajom, w których tak się nie stało, jeszcze nie było możliwe.

„Sprawiedliwość szczepionek to nie tylko imperatyw moralny. Od tego zależy zakończenie tej pandemii ”- powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, który wziął zdalny udział w debacie. Wskazał, że 75 procent dostarczonych do tej pory dawek zostało wdrożonych tylko w dziesięciu krajach, dodając: „Podejście „ja przede wszystkim” naraża najbiedniejszych i najbardziej wrażliwych ludzi na świecie. Jest także samobójcze. Te działania tylko przedłużą pandemię ”.

W swojej rezolucji Zgromadzenie stwierdziło, że bioetycy i ekonomiści w dużej mierze zgodzili się, że pierwszeństwo należy przyznać osobom w wieku powyżej 65 lat i osobom poniżej 65 roku życia z podstawowymi schorzeniami […], pracownikom służby zdrowia, osobom pracującym w podstawowej infrastrukturze krytycznej oraz w miejscach publicznych. usługi […].

Aby zapewnić wysoki poziom absorpcji, rządy powinny szybko działać w celu „przeciwdziałania dezinformacji, dezinformacji i wahaniom” w odniesieniu do szczepionek Covid-19, przejrzyście mówić o ich bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych, docierać do zmarginalizowanych grup i angażować się w lokalne społeczności.

Świadectwa szczepień powinny być używane „wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionki, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych” - stwierdzili parlamentarzyści.

https://pace.coe.int/en/news/8184/covid-19-vaccines-must-be-a-global-public-good-available-to-everyone-everywhere-

---------------------

Wyboldowania - moje.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660332

Debata na sesji Zgromadzenia poprzedzona była sprawozdaniem Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (sprawozdawca: Jennifer De Temmerman).

Sprawozdanie miało następujący zakres:

Rezolucja (projekt)

B Memorandum wyjaśniające

1. Wstęp

2 Opracowywanie szczepionek Covid-19

2.1 Koronawirusy

2.2 Jak działają szczepionki

2.3 Proces regulacyjny

2.4 Potrzeba odpowiednich i niezależnych mechanizmów monitorowania po dopuszczeniu szczepionki Covid-19

2.5 Szczepienie dzieci

3 Wdrożenie szczepionki Covid-19

3.1 Zapewnienie globalnej równości - międzynarodowy obowiązek i moralna odpowiedzialność

3.2 Zalecenia dotyczące krajowych planów ustalania priorytetów

4 Nakłanianie społeczeństwa do szczepienia

4.1 Wysokie "spożycie" szczepionek niezbędne do powstrzymania pandemii

4.2 Rozwiązanie problemu niechęci do szczepionek Covid-19

4.3 Potrzeba podejścia opartego na prawach człowieka

4.4 Praktyczne środki, które należy rozważyć w celu zapewnienia wysokiego "spożycia" szczepionek

5. Wnioski

https://pace.coe.int/en/files/28925/html

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660335

...dobrze, że takie zapisy się pojawiły. A jak to będzie w praktyce to zobaczymy. Na razie duch manipulacji i kontroli ma używanie.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1660341

Świadczy o tym punkt 8. Rezolucji. Cytuję:

8 Odnosząc się do rezolucji 2337 (2020) w sprawie demokracji w obliczu pandemii Covid-19, Zgromadzenie potwierdza, że ​​parlamenty jako podstawowe instytucje demokracji muszą nadal odgrywać potrójną rolę reprezentacji, prawodawstwa i nadzoru w okolicznościach pandemii. W związku z tym Zgromadzenie wzywa parlamenty do wykonywania tych uprawnień, w stosownych przypadkach, również w odniesieniu do opracowywania, przydziału i dystrybucji szczepionek Covid-19. .
 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660345

   Witam! Niestety dystrybucję szczepionek pod stołem, już Niemcy zrobili i to w imię Unijnej Solidarności. Jakoś nie słychać wrzasku Unii i paragrafu 7 łamania solidarności, bo pokoleniowa kultura Niemiec, to grabież, mordy i oszustwo. To obecnie nie żaden związek państw Europy, o podłożu gospodarczym, ale Niemiecka Unia Polityczna.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1660353

Słuszne uwagi.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660384

Swietny tekst edukacyjny,  niestety  przypominający po raz n-ty, że "papier" na którym "drukują" takie  rezolucje jest wart więcej niż te frazesy, które co najwyżej są plastekami na krwawiące serca. Przecież ta rezolucja wydana jest post factum, kiedy w Europie trwa w najlepsze od 2 m-cy eksperyment medyczny na milionach, a zaczadzeni i przerażeni sami rozpychają się i kombinują jak tu ominąć kolejkę i biec truchtem "pod igłę". Słusznie inny komentator zauważył, że w Polsce mamy Konstytucję, a w niej art.39 - który jak wszystkie inne podniośle i pięknie brzmi...i tyle. Nikt się nie zająknął nawet od lewa do prawa (z nieistotnymi statystycznie wyjątkami) kiedy bez żadnej oceny tych "preparatów" wprowadzano je do "wyszczepiania" w trybie eksperymentu medycznego. Gdzież była ta Konstytucja na którą jak jest zapotrzebowanie polityczne powołują sie od lewa do prawa? A na marginesie czy w ogóle wśród "doradców" i "autorytetów" wykorzystywanych przez włodarzy Polski są jakieś siły, które mają wiedzę na wystarczającym poziomie i posiadają kręgosłup moralny, aby ocenić rzetelnie dokumentację tych preparatów. Wybitni mają własne firmy lub wyjechali dawno za granicę, a ci co usiłują coś sensownego powiedzieć Polakom opluwani są w mediach mainstreamowych i społecznościowych i cenzurowani przez FB, YT itp.

Orwell w ostanim wywiadzie przed śmiercią ostrzegał - "Jeśli chcecie wiedzieć jaka przyszłość czeka ludzkość - wyobraźcie sobie odcisk buta na twarzy człowieka - po wsze czasy (na zawsze). Morał, jaki należy wyciągnąć z tego przerażającego koszmaru, jest prosty: nie dopuścić do tego.... To zależy od Ciebie."

Przesyłam serdeczności

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

faxe

#1660369

za stanowczą, merytoryczną, ważną i .... smutną rekapitulację.

Może ci, co wspierają odcisk buta na twarzy, zreflektują się?

Wzajemnie najserdeczniej pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660383

zanim będzie za późno

:https://www.facebook.com/ireneusz.nawrot/videos/3618220018285766

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1660402

Nigdy dość informacji.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660421

Wnioski można wyciągnąć zawsze samodzielnie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660422

Przy okazji gorąco polecam tekst faxe o szczepionkach. Naprawdę warto przeczytać, bo zawiera wiele danych nie tak łatwo dostępnych po polsku:
https://niepoprawni.pl/blog/faxe/szczepienia-a-zagrozenia-poznawcze

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660419

Ustawa tzw.'DYMNA" Bo art.26 z Oviedo przedkłada bezpieczeństwo publiczne nad indywidualne.I co mamy z swoich praw?????Jak w miejscach publicznych wprowadzą zakaz przebywania nie-szczepieńcom????Czyli cacy cacy oj tam oj tam a Brama do interpretacji dla dyktatury kilku POlitruków szeroko otwarta.Czyli nie nie mogę wyjść z domu.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Mateo

#1660441

Wprawdzie art. 2 przedkłada interes indywidualny nad wyłącznym interesem społecznym, ale art. 26 istotnie ogranicza moc tego przepisu.

------------------

Dla osób ciekawych przytaczam treść odnośnych przepisów.

Artykuł 2 (Prymat istoty ludzkiej )

Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

Artykuł 26 ( Ograniczenie w wykonywaniu praw )

1. Wykonywanie praw i gwarancji zawartych w niniejszej Konwencji nie może podlegać innym ograniczeniom, niż te określone przez prawo, które są konieczne w demokratycznym społeczeństwie, do ochrony bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, ochrony zdrowia publicznego albo ochrony praw i wolności innych osób.

2. Ograniczenia przewidziane w ustępie poprzedzającym są niedopuszczalne w odniesieniu do artykułów 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 i 21.

Artykuł 11 ( Zakaz dyskryminacji )

Każda forma dyskryminacji skierowana przeciwko danej osobie ze względu na dziedzictwo genetyczne jest zakazana.

Artykuł 13 ( Interwencja wobec ludzkiego genomu )

Interwencja mająca na celu dokonanie zmian w genomie ludzkim może być przeprowadzona wyłącznie w celach profilaktycznych, terapeutycznych lub diagnostycznych tylko wtedy, gdy jej celem nie jest wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u potomstwa.

Artykuł 14 ( Zakaz dokonywania wyboru płci )

Wykorzystywanie technik medycznie wspomaganej prokreacji jest zakazane, o ile celem tych technik jest wybór płci przyszłego dziecka za wyjątkiem sytuacji, gdy wybór taki pozwala uniknąć poważnej choroby dziedzicznej zależnej od płci dziecka.

Artykuł 16 ( Ochrona osób poddawanych badaniom )

Przeprowadzanie badań naukowych na ludziach jest dopuszczalne, o ile zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:i. bra kmetody o porównywalnej skuteczności, alternatywnej do badań na ludziach, ii. ryzyko podejmowane przez osobę poddaną badaniom jest proporcjonalne do potencjalnych korzyści wynikających z tych badań,6iii. projekt badań został zatwierdzony przez właściwą instytucję w wyniku niezależnej oceny jego wartości naukowej, w tym wagi celu badań i po przeprowadzeniu wszechstronnej oceny co do jego dopuszczalności pod względem etycznym,iv. osoba poddawana badaniom jest informowana o swoich prawach oraz o ochronie gwarantowanej jej w przepisach prawa,v. wymagana zgoda, o której mowa w artykule 5, powinna być wyrażona w sposób wyraźny i dotyczyć konkretnego badania oraz powinna być udokumentowana. W każdej chwili można swobodnie zgodę wycofać.

Artykuł 17 (Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody )

1. Badania naukowe na osobie nie posiadającej zdolności do wyrażenia na nie zgody, o której mowa w artykule 5, mogą być przeprowadzone tylko przy spełnieniu wszystkich następujących warunków:i. spełnienie warunków wynikających z artykułu 16, punkty ( i) -(iv),ii. oczekiwane wyniki badań są w stanie zapewnić rzeczywistą i bezpośrednią korzyść dla jej zdrowia,iii. badania o porównywalnej skuteczności nie mogą być przeprowadzone na osobach posiadających zdolność do wyrażenia zgody,iv. wymagana zgoda, o której mowa w artykule 6, została wyrażona na piśmie i dotyczy konkretnego badania,v. osoba poddana badaniom nie sprzeciwia się.

2. Wyjątkowo i z zachowaniem środków ochronnych przewidzianych przez prawo, w sytuacji, gdy oczekiwane wyniki badań nie zapewniają bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby im poddawanej, badania takie mogą być przeprowadzone, o ile spełnione zostaną warunki wymienione w punktach ( i), (iii), (iv), oraz (v) poprzedzającego ustępu 1 i dodatkowo następujące warunki:i. badanie ma na celu przyczynienie się, poprzez osiągnięcie znacznego postępu wiedzy naukowej o stanie osoby, jej chorobie lub zaburzeniach, do osiągnięcia wyników zapewniających korzyść zdrowotną osobie im poddanej albo innym osobom tej samej kategorii wiekowej albo dotkniętym tą samą chorobą lub zaburzeniami albo o tym samym stanie zdrowia,ii. badania stwarzają minimalne ryzyko i minimalne obciążenie dla osoby im poddawanej.

Artykuł 19 ( Postanowienia ogólne )

1. Pobranie organów albo tkanek od żyjącego dawcy w celu dokonania transplantacji może być przeprowadzone jedynie dla uzyskania terapeutycznej korzyści biorcy i tylko wtedy, gdy nieosiągalny jest odpowiedni organ lub tkanka od osoby zmarłej, a nie istnieje alternatywna metoda terapeutyczna o porównywalnej skuteczności.

2. Wymagana zgoda, o której mowa w artykule 5, powinna dotyczyć konkretnego pobrania, być wyrażona w sposób wyraźny, na piśmie lub przed właściwymi instytucjami.

Artykuł 20 ( Ochrona osób niezdolnych do wyrażenia zgody na pobranie organów )

1. Nie można dokonać pobrania organów lub tkanek od osoby, która nie posiada zdolności do wyrażenia zgody, o której mowa w artykule 5.

2. Wyjątkowo i zgodnie z ochroną zapewnioną przez przepisy prawa, pobranie regenerujących się tkanek od osoby, która nie posiada zdolności do wyrażenia zgody, może być dokonana, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:i. odpowiedni dawca mający zdolność do wyrażenia zgody nie jest osiągalny,ii. biorcą jest brat lub siostra dawcy,iii. transplantacja jest niezbędna dla ratowania życia biorcy,iv. zgoda, o której mowa w artykule 6, ustępy 2 i 3, została wyrażona w sposób wyraźny i na piśmie, zgodnie z prawem i za zgodą właściwej instytucji oraz dotyczy konkretnego pobrania,v. potencjalny dawca nie zgłasza sprzeciwu.

Artykuł 21 ( Zakaz osiągania zysku )

Ciało ludzkie i jego części nie mogą, same w sobie, stanowić źródła zysku.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1660453