Kulisy finansowe Teatru Polskiego we Wrocławiu

Obrazek użytkownika Roman Kowalczyk
Kraj

Teatr Polski we Wrocławiu jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działająca na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 poz. 406), umowy z dnia 8 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Polskiego we Wrocławiu zawartej pomiędzy Województwem i Ministrem (z aneksami) oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXXII/935/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu. Teatr jest instytucją artystyczną, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Według art. 17 ust.1 ww. ustawy: „Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.”

Teatr Polski we Wrocławiu należy do sektora finansów publicznych - art. 9 pkt. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i podlega przepisom tej ustawy. Według art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: „Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki”.

Teatr posiada osobowość prawną. Od dnia 10 września 2009 r. rejestr dla Teatru Polskiego we Wrocławiu prowadzi Województwo Dolnośląskie. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Teatru, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, Umowy oraz Statutu, od 13 sierpnia 2009 r. sprawuje Województwo (aneks nr 1 do Umowy).

Roczny budżet Teatru Polskiego to kilkanaście milionów złotych. W 2014 r. Teatr otrzymał z Województwa 6318200 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4754000,00 zł, z Instytutu Teatralnego im. Zb. Raszewskiego 93970,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów, wynajmu sal widowiskowych i pomieszczeń, reklam i czynszów wyniosły 3516580,40 zł.

 W 2012 r. Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę problemową w Teatrze Polskim. Zakresem kontroli objęto realizację w 2011 spektaklu pt.: „Poczekalnia.0” w reżyserii Krystiana Lupy (Twórcy). Premiera spektaklu odbyła się w dniu 8 września 2011 r., a jej przygotowanie obejmowało okres od 2008 r. do 2011 r.. Na realizację spektaklu Teatr poniósł koszty w wysokości 365 896, 86 zł. W „Wystąpieniu pokontrolnym” z dnia 4 grudnia 2012 r. podpisanym z upoważnienia

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca przez Sekretarza Województwa Dariusza Kowalczyka sformułowano 14 zaleceń i stwierdzono: „Działalność Teatru w kontrolowanym okresie ogólnie należy ocenić negatywnie. W wyniku niewyegzekwowania zobowiązań umownych od Twórcy, umowę wielokrotnie aneksowano, zawierano nowe umowy (w tym o współpracy innych osób z tym samym Twórcą), co znacząco zwiększyło całkowity koszt premiery. W ramach realizacji premiery, ponoszono nieuzasadnione koszty, według niżej opisanych ustaleń, jak też stwierdzono wielokrotnie nieprzestrzeganie postanowień umownych i procedur wewnętrznych, obowiązujących w Teatrze.”

18 stycznia 2013 r. we Wrocławiu została zawarta „Umowa nr DS – K/75/13 w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych oraz programu działania Teatru Polskiego we Wrocławiu”, podpisali ją w imieniu Województwa Dolnośląskiego (Organizatora) wicemarszałek Radosław Mołoń, zaś w imieniu Teatru Polskiego Krzysztof Mieszkowski (Dyrektor). W §9 ust. 1 stwierdzono: „Dyrektor zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z należytą starannością wymaganą na stanowisku dyrektora”. W §15 ust.3 zapisano: „Brak realizacji przez Dyrektora planu finansowego oraz prowadzenie działalności instytucji w sposób przynoszący jej straty w gospodarce finansowej, w szczególności powstawanie i utrzymywanie się zobowiązań wymagalnych instytucji w trzech kolejnych miesiącach będzie traktowane jako odstąpienie przez Dyrektora od realizacji umowy i stanowić będzie podstawę do odwołania Dyrektora przez Organizatora.”.

Do Umowy dołączone zostały załączniki: „Program kadencyjny na lata 2013-2016” zawierający program działalności Teatru Polskiego w tym okresie (Załącznik nr 1) oraz  „Szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu” zawierający katalog źródeł przychodów Teatru oraz obowiązki Dyrektora i Organizatora (Załącznik nr 2). W pkt. 2.6 g „Szczegółowych warunków organizacyjno – finansowych działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu” za ważny obowiązek Dyrektora uznano „przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej instytucji”.

Po podpisaniu Umowy jeszcze tego samego dnia 18 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3429/IV/13 powołał Krzysztofa Mieszkowskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu na okres do 31 sierpnia 2016 r. (wcześniej Krzysztof Mieszkowski był powołany na to stanowisko na okres od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2012 r.)

Wobec wzrostu zadłużenia Teatru Polskiego w latach 2013 i 2014 (za 2013 r. strata netto wyniosła 363910, 46 gr., zaś za 2014 r. 607351, 49 zł) oraz braku odpowiednich reakcji dyrektora Teatru Polskiego Krzysztofa Mieszkowskiego na perswazje przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego przypominających o warunkach Umowy z 18 stycznia 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Dolnośląskie podjęły próbę polubownego rozwiązania problemu.

15 września 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dyrektora Departamentu Narodowych Jednostek Kultury MKiDN Zenona Butkiewicza oraz dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Krzysztofa Mieszkowskiego. Strony we „Wspólnym oświadczeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego  po zakończeniu spotkania z udziałem dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu” podjęły następujące ustalenia:

„- Krzysztof Mieszkowski złoży rezygnację ze stanowiska dyrektora teatru

 - Zarząd Województwa powierzy do czasu wyłonienia dyrektora teatru pełnienie tej funkcji dotychczasowemu dyrektorowi i wstrzyma procedury odwoławcze

 - Krzysztof Mieszkowski zostanie zastępcą dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego

 - Zarząd Województwa przedłoży uzgodnioną ze stronami kandydaturę na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w celu zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 - zostanie dokonana wspólnie przez urzędników ministerstwa i urzędu marszałkowskiego ocena sytuacji finansowej Teatru Polskiego”

Ustalenia nie zawierały terminów ich realizacji.

Kandydata na stanowisko nowego dyrektora Teatru Polskiego nie udało się uzgodnić (K. Mieszkowski na swojego następcę zaproponował menedżera kultury Izabelę Duchnowską, ale tej kandydatury nie zaakceptowały władze Województwa). Krzysztof Mieszkowski do dziś rezygnacji nie złożył mimo monitu Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, który pismem z dnia 6 października 2014 r. wystąpił do dyrektora Teatru o podanie terminu złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Zadłużenie Teatru Polskiego jeszcze wzrosło. We wrześniu 2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 481498,48 zł, a niewymagalne 559004,40 zł. (dane ze złożonego przez Teatr Polski „Meldunku o sytuacji finansowej instytucji kultury za miesiąc wrzesień 2015 r.”).

4 listopada 2015 r. Marszałek Województwa Cezary Przybylski zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o podejrzeniu popełnienia czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Krzysztofa Mieszkowskiego, dyrektora Teatru Polskiego (od października 2015 r. posła na Sejm z ramienia ugrupowania Nowoczesna). W uzasadnieniu wskazał na fakt niewykonania względem kontrahentów Teatru zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, wskutek czego zapłacone zostały odsetki za zwłokę w wysokości 11 746,85 zł.

                                                           Roman Kowalczyk

                                               Radny PiS w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)

Komentarze

za swoją kasę!

 

niech za swoją kasę

lewacka hołota

nurza się w głębinach

gównianego błota! 

 

Vote up!
3
Vote down!
0

jan patmo

#1501297

trzeba od nich wyegzekwować, zapewne w ww. czasie wzrosły ich majątki.

A jeśli nie mają z czego oddać, to trzeba nakazać im odpracowanie zadłużenia w ramach porzadkowych robót publicznych.

Vote up!
2
Vote down!
0

Grasja

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie.

#1501360