O blitzkriegu Kaczyńskiego już wykładają w USA i Chinach

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Profesor Andrzej Nowak „ Zdziechowski i Straszewicz przestawiają stanowisko polskiej elity w postaci takiej oto alternatywy „Albo pozostaniemy Polakami , albo staniemy się moralnymi potworami  „]]>(więcej )]]>

2012 rok „Polska potrzebuje nowej konstytucji- ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji poświęconej 15-leciu polskiej ustawy zasadniczej
W ocenie Kaczyńskiego, są przesłanki, by w obecnej kadencji parlamentu wrócić do kwestii zmiany konstytucji. Jego zdaniem, świadczy o tym sytuacja Polski w Unii Europejskiej i zmiany zachodzące we wspólnocie, które "trzeba oceniać negatywnie".
To, co zdarzyło się przeszło 23 lata temu, to powstał system, który prof. Jadwiga Staniszkis określiła jako postkomunizm - powiedział Kaczyński. Jak dodał, jest to system antyrozwojowy, który został spetryfikowany przez obecnie obowiązującą konstytucję.
Jak mówił, usytuowanie władzy wykonawczej w ustawie zasadniczej uniemożliwia m.in. zmianę tego systemu. Jego zdaniem, kształt konstytucji "utrudnia realizację części praw obywateli".Jak przekonywał, Polska potrzebuje nowej konstytucji. -Musimy tego dokonać– podkreślił.”...(]]>http://naszeblogi.pl/55117-kaczynski-desygnowal-andrzeja-dude-na-swojego-sukcesora]]> )

2012 Postkomuna i postkomunistyczna oligarchia bardzo poważnie obawia się Kaczyńskiego i zmian konstytucyjnych, które pozbawia ich przywilejów. Zacytuję tutaj pełne przerażenia słowa Kuczyńskiego , fanatyka konstytucji II Komuny „ Waldemar Kuczyński „Jeśli prezes PiS zostanie wybrany na prezydenta, będzie przysięgał na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Pytam więc, czy ciągle uważa, że jest ona "konstytucją formacji państwowej oligarchicznej. W istocie za tymi przepisami kryje się oligarchia" (słowa wypowiedziane 2 września 2007 roku w programie TVN "Kawa na ławę")”…”Jeżeli Jarosław Kaczyński zostanie prezydentem, wówczas będzie najwyższym przedstawicielem państwa III Rzeczypospolitej, jak nazywa ją konstytucja. Pytam więc, czy nadal uważa on, że III Rzeczpospolita jest Rywinlandem (to są słowa szefa PiS wypowiedziane 28 maja 2005 roku na wiecu wyborczym partii), że jest "postkomunistycznym monstrum" (to słowa na kongresie PiS 4 czerwca 2006 roku),że u jej podstaw tkwi Ubekistan (to z wywiadu dla "Rzeczpospolitej" 29 września 2006 roku), że jest ona "jakimś gigantycznym skandalem, takim, powiedzmy sobie postkolonialnym, miękkim tworem" (to słowa z rozmowy w radiowych "Sygnałach dnia", 2 kwietnia 2007 roku).Jak prezydent mający taki pogląd o państwie może je reprezentować zgodnie z dobrą wiarą, wolą i sumieniem? A więc, panie prezesie, czym jest dla pana III Rzeczpospolita? „. „( ]]>http://mojsiewicz.salon24.pl/404307,kaczynski-za-likwidacja-postkomunistycznej-konstytucji-iii-rp]]> )

„Rzeczpospolita”: potrzebne jest katolickie państwo narodu polskiego, jakiego chciał ks. Skarga”...”Na łamach sobotnio-niedzielnego wydania „Rzeczpospolitej” Filip Memches rozprawia się z tezami Jana Sowy, mocno promowanego przez lewicę socjologa, nawołującego do budowy nad Wisłą czegoś na wzór „newage’owej” demokracji. Publicysta pisze, że bardziej potrzebne byłoby utworzenie katolickiego państwa narodu polskiego.”...”najbardziej wartościowe w szerokim tekście Memchesa jest przypomnienie, że problemy zauważone przez Sowę dostrzegał już 400 lat temu ksiądz Piotr Skarga, choć oczywiście proponował zupełnie inne rozwiązania niż późniejsi marksiści i neo-marksiści. Autor nazywa kaznodzieję narodu polskiego, patronem polskiej nowoczesności.
Publicysta przypomniał słowa księdza Skargi, brzmiące: „Wszyscy się wolnością szlachecką bronią, wszyscy ten płaszcz na swe zbrodnie kładą i poczciwą a złotą wolność w nieposłuszeństwo i we wszeteczność obracają. O, piękna wolności, w której wszystkie swawolności i niekarności panują, w której mocniejszy słabsze uciskają, w której Boskie i ludzkie prawa gwałcą, karać się nie dadzą ani królowi ani urzędom”.
Ksiądz Skarga był bowiem zwolennikiem ograniczenia „złotej wolności szlacheckiej” i zarazem wzmocnienia władzy królewskiej. „wśród ciężkich grzechów wymieniał ucisk kmiotków. Tym samym piętnował sarmacki model społeczeństwa, w ramach którego szlachta czuła się niemal odrębną, wyższą, lepszą rasą, a uciskając chłopów, wykluczała ich ze wspólnoty politycznej. Opowiadał się więc za modernizacją Rzeczypospolitej, ale modernizacją inną niż ta, która marzy się Sowie. Chodziło bowiem – rzecz jasna – nie o emancypację jednostki odrzucającej jakiekolwiek zobowiązania wobec różnych wspólnot uzasadniane religią czy powinnościami moralnymi, lecz odwrotnie – o naprawę państwa i obyczajów zgodną z nauczaniem Kościoła” – pisze Memches.”...”Autor przypomniał też, że ksiądz Skarga występował przeciwko konfederacji warszawskiej, a więc aktowi gwarantującemu swobodę wyznaniową innowierczej szlachcie, przez co określano go mianem „fanatyka religijnego”. „Tyle że Skarga chciał podnosić Rzeczpospolitą na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego. Porządek sarmacki zaś utrwalał wygodne dla szlachty utrzymywanie społeczeństwa w będącym reliktem pogańskiej przeszłości stanie barbarzyństwa” – zauważa Memches.
Publicysta „Rzeczpospolitej” podkreśla, że Ksiądz Skarga postrzegał zbiorowość ludzką jako żywy organizm. „W protestantach widział zbyteczną, niepasującą do organizmu trzecią nogę, ponieważ – jak twierdził – społeczeństwo powinno funkcjonować, opierając się na jednolitym systemie wartości, czyli katolicyzmie. W przeciwnym razie – zdaniem Skargi – ono się rozpada”. Kapłan przypominał także, iż to Kościół wyniósł w momencie chrztu Polski nasz kraj do prawdziwej ludzkiej godności, a ta polega „na moralnym i duchowym pięciu się w górę, a nie lewackiej emancypacji będącej w swojej istocie rują i porubstwem. Z kolei tak jak cztery wieku temu należało wzmacniać władzę królewską wobec złotej wolności szlacheckiej, tak dziś trzeba wzmacniać państwo wobec ofensywy międzynarodowej finansjery i jej nadwiślańskich sprzymierzeńców”.„Potrzebna jest nam nie newage'owa demokracja Sowy, lecz katolickie państwo narodu polskiego” – pisze Filip Memches.”...]]>(źródło )]]>

Antoni Dudek” Zaletą tej konstytucji była jej spójność i zwięzłość. Spójność wizji ustrojowej wynikała z założenia, że najlepszy dla Polski jest system prezydencki. Ustrój państwa został zbudowany wokół urzędu prezydenta, który miał pozycję arbitra, jego uprawnienia były bardzo szerokie. Zdaniem niektórych zbyt szerokie, wprowadzały bowiem pewien rodzaj dyktatury prezydenckiej. „...”Konstytucja kwietniowa była najkrótszą ze wszystkich, które mieliśmy w dziejach Polski. To niewątpliwy plus, obecna konstytucja jest za bardzo rozbudowana. „...” Prezydent był zwierzchnikiem władzy wykonawczej, mógł w dowolnym momencie rozwiązać Sejm i Senat. Władza sądownicza była od niego zależna, nominował sędziów. Miał też prawo wydawania dekretów, co czyniło z niego główny ośrodek władzy. Z konstytucji wynikało również to, że prezydent jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią – czyli nie przewidywała odpowiedzialności prawnej prezydenta przed jakimkolwiek organem. Do tego dochodziła jeszcze siedmioletnia kadencja i skomplikowany sposób powoływania prezydenta, który tylko w jednym wypadku zakładał wybory powszechne „...”Normalnie prezydent miał być wybierany przez Zgromadzenie Elektorów złożone z 80 osób. Ale jeśli ustępujący prezydent skorzystał z prawa wskazania swojego kandydata, wówczas dochodziło do wyborów powszechnych. O urząd ubiegali się kandydat prezydencki i kandydat Zgromadzenia Elektorów. Prezydent miał więc zasadniczy wpływ na to, kto zostanie jego następcą „...”Gdybyśmy się zdecydowali na powrót do systemu prezydenckiego, to kilka z nich. Np. to, że prezydent jest zwierzchnikiem władzy wykonawczej albo ma możliwość wydawania dekretów. Nie mielibyśmy wówczas sporów wynikających z dzisiejszej dwugłowej władzy wykonawczej. Z tym że dziś większość klasy politycznej chce systemu parlamentarno-gabinetowego.  „...]]>(więcej )]]>

Polska oczywiście nie jest państwem prawa , nawet jeśli przyjmiemy definicję formalnej koncepcji państwa prawa legitymującego i traktującego lewicowe państwa totalitarne , czyli faszystowskie i komunistyczne jako państwa prawa „praworządne są wszelkie działania organów państwa, które są zgodne z ustanowionych prawem. Sama treść prawa jest obojętna, a więc przyjmuje się, że przestrzeganie prawa jest wartością samoistną, która daje obywatelom poczucie pewności, stabilności i przewidywalności. „ ...]]>(więcej )  ]]>

Prof. Nowak: Widać w Polsce pozytywne zmiany. Kłamstwo trzeba nazwać kłamstwem, by wspólnota była realna. Tego obrońcy kłamstwa się boją.”...”Zmiany, jakie zachodzą w Polsce, można w tym kontekście ocenić pozytywnie. Budowanie wspólnoty jest bowiem możliwe jedynie na gruncie wspólnego rozróżnienia dobra i zła. Jeśli będziemy próbowali budować wspólnotę, w której pozostajemy różni w ocenie tego, czym jest „dobro” a czym „zło”, to jest to skazane na niepowodzenie. Nazwanie kłamstwa kłamstwem jest potrzebne, by wspólnota była realna. „...”Pewnym miernikiem są tu np. media publiczne. Media publiczne, które obecnie mają ulec zmianie, pracowały bardzo długo na jednoznaczną opinię, by określić je jako instrument kłamstwa. One nie zdały egzaminu polegającego m.in. na konieczności nazywania i piętnowania działań niszczących naszą wspólnotę i nasz wspólny interes. „..”Przypominam choćby iście przestępczą działalność ministra Radosława Sikorskiego, który pozwolił na, a nawet gwarantował, zmniejszenie możliwości gazoportu w Świnoujściu przez wprowadzenie w błąd opinii publicznej ws. głębokości podejścia do tego portu. Wiemy, że Niemcy wspólnie z Rosjanami spowodowali, że największe okręty nie będą mogły do Świnoujścia wpływać. Tego rodzaju rzeczy muszą być nazwane po imieniu. Musimy wreszcie wyciągnąć konsekwencje i odpowiedzialność za tragedię smoleńską. Ona musi być określona. „..”Nie możemy zamieść pod dywan tak ważnej sprawy w imię budowania jakiejś wspólnoty. To byłaby wspólnota ponad dobrem i złem, ponad prawdą i kłamstwem. Nie możemy powiedzieć, że Smoleńska nie było, że to się nie liczy. Mam wrażenie, że właśnie w dziedzinie nazywania zła złem, kłamstwa kłamstwem udało się w ostatnich kilkunastu tygodniach poczynić kroki w bardzo dobrym kierunku. Państwo polskie przestaje udawać, że nie było problemu, przestaje mówić „Polacy, nic się nie stało”, przestaje udawać, że wszystko było świetnie. „...”Rzeczywiście działania rządu budzą opór. Widać silny opór tych, którzy są zagrożeni przez nazwanie ich działalności po imieniu. Boją się ci, których aktywność jest związana z szerzeniem kłamstwa, szerzeniem zła, wyrządzaniem krzywdy naszej wspólnocie. Niestety jednak narzędzia, jakimi dysponują obrońcy kłamstw i zła dokonanych w ostatnich latach są na tyle mocne, że oni mogą wciąż mącić w głowach tysiącom, a może i milionom Polaków. Te narzędzia martwią również stronę, z którą i ja się identyfikuję. „..”Siłą rażenia tych narzędzi i tych środowisk. Ona wciąż bowiem jest wielka. Kłamstwo jestwielkie i leje się z potężnych ośrodków telewizyjnych, z największych gazet. Tworzona jest niemal apokaliptyczna atmosfera. Dziś słyszymy porównania do Republiki Weimarskiej, czy wręcz już do III Rzeszy, słyszymy, powszechne w wykonaniu TVN-u i „GW”, porównania do lat stalinowskich i stanu wojennego. To może budzićniepokój i zażenowanie skalą manipulacji, a jednocześnie żal, że ta manipulacja trwa. „...”Liczę na to, że media publiczne, gdy odzyskają swoją funkcję, będą mogły stopniowo nas wyprowadzić z tej semantycznej zapaści, jak to kiedyś nazwał Zbigniew Herbert. Ta zapaść jest podstawą konfliktu, jest podstawą moralnej zapaści, w której duża część naszego społeczeństwa się znalazła.
Rozmawiał Stanisław Żaryn” ..]]>.(źródło )]]>

„We wczorajszym trwającym ponad dwie godziny przemówieniu prezydent Argentyny Cristina Fernandez de Kirchner stwierdziła, że część argentyńskich partii politycznych, przemysłowców i finansistów korzystając z poparcia zagranicznego może podjąć próbę odsunięcia jej od władzy i zastąpienia kim lepiej widzianym przez USA i międzynarodowe instytucje finansowe.
Podkreśliła, że nie można dopuścić do sytuacji w której władza przejdzie w ręce osób skłonnych do doprowadzenia kraju do bankructwa w imię obcych interesów. Odnosząc się do informacji o groźbach jakie mieli wobec niej kierować wahabici z „Państwa Islamskiego”, prezydent stwierdziła „Jeśli stanie mi się coś złego, patrzcie na północ, nie na wschód„, jasno dając do zrozumienia, że destabilizacja sytuacji w Argentynie leży w interesie Stanów Zjednoczonych.” „...]]>(więcej )]]>

The Economist „ Argentyńska reforma sądownictwa upadała „ …..”Kiedy kilka miesięcy temu prezydent Cristina Fernandez ogłosiła sześc ustaw mających zdemokratyzować sądownictwo , podjęła duże ryzyko . Ustawy były konfrontacyjne . Dwie najbardziej kontrowersyjne limitowały blokowanie państwa i zmuszały 12 z 19 radach sędziowskich oskarżanych o mianowanie sędziów powiązanych z partiami politycznymi do bycia wybieranymi przez obywateli wyborach powszechnych .Pomimo intensywnemu lobbingowi opozycji argentyńskie i międzynarodowych organizacji i , takich jak Human Rights Watch i NGO pani Fernandez działała dalej . Przez chwile wydawało się ,że zwycięży . W kwietniu doprowadziła do przepchnięcia wszystkich sześciu ustaw przez Kongres z mała przewaga głosów , bez znaczącej debaty i opóźnień . Ale 11 czerwca szczęście opóźniło panią Fernandez kiedy sędzia federalny wysłuchał apelacji opozycji i organizacji pozarządowych i uznał elekcje prze obywateli za niekonstytucyjne . Rząd natychmiast apelował do Sadu Najwyższego , w którym w ciągu zaledwie kilku dni narady powtórzył wyrok sądu federalnego w głosowaniu sześć do jednego ,że wybór prze obywateli sędziów może zaburzyć równowagę w radach sędziowskich i zagrozić niezależności sędziów .”...'Sąd Najwyższy Argentyny „..Są granice władzy rządu . Jeśli rząd zamierza to zmienić to musi zmienić Konstytucję „....” Zwolennicy reform prezydent Fernandez nazwali wyrok niepoważnym , średniowiecznym i służącym korporacjom . „.....” Prezydent Fernandez powiedziała po wyroku „ Ci ,którzy myślą ,że mogą zatrzymać reformy przez tego typu metody muszą zaakceptować ,że hamowaniem demokracji nie powstrzyma się społeczeństwa .”....” Postępu historii nie da się powstrzymać „... ]]>(więcej )]]>

Węgierski parlament uchwalił w poniedziałek wywołujące kontrowersjezmiany w konstytucji,które zdaniem krytyków stanowią zagrożenie dla demokracji. Przeciw zmianom, m.in. ograniczeniu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, protestowały m.in. UE i USA.......”Niemal wszystkie wspomniane zmiany zakwestionował już węgierski Trybunał Konstytucyjny. Deputowani rządzącego Fideszu anulowali jednak jego orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2012 roku,wprowadzając do konstytucji zapis,że trybunał nie może powoływać się na precedensy z ostatnich 22 lat i może podejmować decyzje jedynie w sprawach proceduralnych.Zdaniem opozycji oznacza topoważne osłabienie kontrolnych funkcji Trybunału Konstytucyjnego.Ponadto sprawy sądowe mają podlegać powstałemu niedawno Narodowemu Urzędowi Sądownictwa.”. ...(]]>więcej )]]>
--------
Mój komentarz

Mało kto sobie zdaje w pełni sprawę z tego jak doniosłe rzeczy się teraz dzieją w Polsce. Mamy w tej chwili do czynienia z rewolucja w dosłownym tego słowa znaczeniu .To co w tej chwili robi Kaczyński zmieni Polskę być może na cale pokolenia .Przed nami jeszcze obalenie znienawidzonej przez Kaczyńskiego kolonialnej konstytucji III RP i stworzenie nowej ,na miarę silnej suwerennej Rzeczypospolitej i na miarę wolnego katolickiego narodu jakim są Polacy

Blitzkrieg polityczny jaki zastosował Kaczyński już w tej chwili jest przedmiotem studiów głównych służ na całym świecie. Od USA po Chiny i Izrael. Bo Kaczyński wypracował technikę zdobycia pełni realnej władzy politycznej w jednym z krajów o ustroju kolonialnym opartym na konstytucji modelu Konsensusu Waszyngtońskiego. Kaczyńskiemu udało się zdelegitymizować Trybunał Konstytucyjny , jeden z najbardziej zagrażających Polsce lewackich wynalazków. Przypomnę ,że Argentynie nie udało się zrobić porządku u siebie z tym siedliskiem kolaborantów , masonów i lewaków.

Bltzkrieg Kaczyńskiego, czyli delegitymizacja Trybunału Konstytucyjnego, przejecie mediów publicznych, likwidacja siedliska lewaków , czyli służby cywilnej, przejęcie służb , wojska , MSZ, szkolnictwa, prokuratury . I bezwzgledn czyski , ktore będą siegać dziesiątków tysięcy kolaborantów , lewaków ulokowanych w administracji i urzędach państwowych.

Blitzkrieg ten już jest pilnie studiowany przez wszystkich tych, którzy chcą wydrzeć w swoich krajach władzę z rąk lichwiarstwa i lewactwa. Przykład skuteczności Kaczyńskiego już teraz spędza sen z powiek lichwiarstwa , bo za chwile kolejne kolonialne kraje będą chciały tą drogą , drogą Kaczyńskiego wybić się na niepodległość .

To co w tej chwili zrobił Kaczyński , to zbudowanie nowego ustroju z silnym , suwerennym ośrodkiem politycznym ulokowanym poza zasięgiem kolonialnej konstytucji , to powalenie pierwszej kostki domina , za która pójdą kolejne kraje .

Dlatego też Polska powinna być przygotowana na totalna agresję lichwiarstwa , na agresję finansowa, polityczną , gospodarczą, na sankcje Unii , aktywację agentury , działania destabilizujące Polskę .jej finanse, gospodarkę, walutę,.Na próby destabilizacji politycznej , i na końcu doprowadzenie do rozruchów społecznych.

video Telewizja Republika - prof. Jadwiga Staniszkis i dr Tomasz Żukowski - W Punkt 2015-12-30
video Fajdanisy i Sownarkom dowiadują się o potędze demokracji! - Stanisław Michalkiewicz
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewicz]]> i  na  ]]>Twitt]]>erze  
Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści ]]>„ ]]>]]>Pas Kuipera”]]> 
]]>Rozdział drugi ]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego]]>]]>Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da ]]>]]>„ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant ]]>]]>„ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.lamborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]>  ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1
Jestem zainteresowany współpracą z portalem informacyjnym w zakresie dokonania przeglądu prasy , w tym anglojęzycznej , ewentualnie tłumaczeń z tego języka., tworzenia serwisu informacyjnego Analiz programów i tym podobnych Zainteresowanych proszę o kontakt.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (10 głosów)

Komentarze

 

 

......Blitzkrieg ten już jest pilnie studiowany przez wszystkich tych, którzy chcą wydrzeć w swoich krajach władzę z rąk lichwiarstwa i lewactwa. Przykład skuteczności Kaczyńskiego już teraz spędza sen z powiek lichwiarstwa , bo za chwile kolejne kolonialne kraje będą chciały tą drogą , drogą Kaczyńskiego wybić się na niepodległość .

To co w tej chwili zrobił Kaczyński , to zbudowanie nowego ustroju z silnym , suwerennym ośrodkiem politycznym ulokowanym poza zasięgiem kolonialnej konstytucji , to powalenie pierwszej kostki domina , za która pójdą kolejne kraje ......

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/marek-mojsiewicz/o-blitzkriegu-kaczynskiego-juz-wykladaja-w-usa-i-chinachSpójrzcie jak pasuje to studiowanie przez bliższe i dalsze państwa, od Chin po USA, tego co wydarzyło się w Naszej Polsce, z TYM, o czym mówił zakonnik, jasnowidz, ojciec Klimuszko. On widział i wiedział wcześniej. My dziś dotykamy widzianej wtedy przez niego przyszłej rzeczywistości:

 
Damy Radę i bądźmy dobrej myśli. O Naszym Domu. O Naszej Polsce. Tak, jak był tej dobrej myśli Jasnowidz, Ksiądz Klimuszko:
 
 
On w przyszłość zaglądał i on przyszłość widział. I On się nie mylił. I On widział Polskę od morza do morza....Wielką. Wspaniałą. Ukochaną Nasza Ojczyznę:
 
Ojciec Klimuszko rzadko publicznie przekazywał swoje wizje. Jednakże w gronie przyjaciół i znajomych czasami o nich mówił. Także w spotkaniach z dziennikarzami, między innymi z Wandą Konarzewską, jasnowidz oznajmiał:
“Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…) Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”.

 

W jednej ze swoich książek zatytułowanej “Moje widzenie świata” ojciec Czesław Klimuszko pisał wprost:
“Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości”.
“Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów. Przed Polską widzę jasność i wstępowanie do góry. Będzie bardzo dobrze”. Dodatkowo według Ojca Klimuszki z Polski miały pochodzić osoby, które będą zmieniać świat. Sugerował, abyśmy byli optymistami i wcale nie myśleli o końcu świata.

 

Źródło: http://niepoprawni.pl/comment/1503501#comment-1503501

 

Możemy być pełni optymizmu. Tym bardziej im większy wściek ogarnia łajdackie POtuskie:
 
 
komoruskie, POstkomusze, WSIowe szajki przestępców spod znaku sierpa i młota oraz  siatkę jewropejskich i zamorskich banksterów Sorosa.
Blitzkrieg Premiera Kaczyńskiego. 
Wspaniały !
Niech się uczą tumany. Lekarstwa nań z pewnością nie znajdą. To nieuleczalna jest "choroba".
Wirus wykończy POtuskie i swetrowe guano.
To gorsze dla nich niż ebola.
 
Nie przeżyjecie ciemniaki.
 
Polska Zaczyna Być WIELKA:
 
 
NIECH ŻYJE POLSKA !

 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1503719