Migracja? Zaplanowana! cz.1

Obrazek użytkownika jasieńko
KawiarNIA

Żaden z euro(p)osłów Wam tego nie powiedział? Żaden śledczy dziennikarz też nie? Narody Europy zginą w błogiej niewiedzy, karmione reklamami na poziomie przedszkolaków, natomiast to co jest istotne spowito medialną zasłoną dymną. Uświadomienie sobie tego faktu dla niejednego będzie szokiem. Tak, migracja jest zaplanowana, i o tym mówi lektura rozporządzeń unijnych. Nikomu przecież nie chce się czytać urzędowego bełkotu - z dalekiej Brukseli - ubranego w nowomowę, zresztą, kto ma na to czas skoro większość nawet nie zdaje sobie sprawy z tego ile aktów krajowych produkuje się w przeliczeniu na jeden dzień – tyle tego jest. A co dopiero je przeczytać.

Oto pierwszy z tych dokumentów (inne podam w cz. 2): plik oznaczony jako 2014_I_051_I_05120140220pl00011430, którego zawartość ukazała się w Dz. U. UE w dniu 20.02.2014 r. Jest to coś na kształt sprawozdania rocznego z działalności Komisji UE, z którego można dowiedzieć się o przepływach finansowych, ilości zatrudnionego personelu i podziału kwot finansowych na poszczególne cele UE. Właśnie w tym dokumencie spotykamy informacje o zaplanowanej migracji, i to nie tylko tej legalnej w ramach UE i granicach Schengen, także tej nielegalnej.

Zaczynamy...

Tytuł 18: Sprawy wewnętrzne,

str. 775 - tabela „Ogólne zestawienie środków (lata 2014 i 2013) i wynik (2012)” z „podtytułem” 1802 „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i 1803 „Azyl i migracja”.

str. 780 – szczegółowe rozwinięcie tabelaryczne podtytułu 1802 „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, a w nim pozycja 18020102 „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi” i pozycja 18020103 „Stworzenie nowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie przepływami migracyjnymi przez granice zewnętrzne unii”. [nowych! Przecież istnieje już system ESM! – J.]

W świetle obecnej sytuacji nasuwają się pytania o skuteczność tych działań czy o wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na ten cel, i dlaczego nie reagowano odpowiednio wcześniej - przecież przerzut tych ludzi do Europy jest zorganizowany.

str. 781 – 18020101 „Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania” na co w 2014 r. przeznaczono 252 mln Eur. W uwagach czytamy:

Środki te przeznaczone są na wspieranie wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia równego traktowania obywateli państw trzecich i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz wspieranie zarządzania granicami w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen. [przeciwdziałania... koń by się uśmiał – J.]

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z działaniami państw członkowskich, a w szczególności na:

  • infrastrukturę przejść granicznych, budynki i systemy wymagane na przejściach granicznych oraz konieczne do prowadzenia nadzoru pomiędzy przejściami granicznymi i skutecznego przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granic zewnętrznych

  • sprzęt operacyjny, (…) i systemy komunikacji wymagane do skutecznej kontroli granicznej oraz wykrywania osób, (…) w tym najnowsze technologie

  • systemy informatyczne do zarządzania przepływami migracyjnymi przez granice.

Środki te przeznaczone są również na:

  • działania mające na celu wspieranie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, w tym na wspólne operacje.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie pomocy finansowej w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, czyli sytuacji o charakterze nagłej i wyjątkowej presji, kiedy znaczna lub nieproporcjonalna liczba obywateli państw trzecich przekracza lub ma przekroczyć granicę co najmniej jednego państwa członkowskiego.

Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przez Komisję i ekspertów państw członkowskich w związku z wizytami kontrolnymi na miejscu (koszty transportu i zakwarerowania) [kpiny jakieś? – J.], dotyczącymi stosowania dorobku Schengen. Do kosztów tych należy dodać koszty dostaw i sprzętu (…).

str. 783 – 18020102 „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi” na co w 2014 r. przeznaczono prawie 149 mln Eur. W uwagach czytamy: Środki te przyczyniają się w szczególności do zapobiegania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu (…)

str. 794 – 1803 „Azyl i migracja” z tabelarycznym wyszczególnieniem celów i kwot finansowych, przykładowo: 18030101 „Wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wzmocnienia solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi” (167 mln Eur), 18030102 „Wspieranie legalnej migracji do Unii i propagowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich oraz rozwijanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów” (233 mln Eur), 18037702 „Działania przygotowawcze – Zarządzanie migracjami – Solidarność w działaniu”, 18037703 „Działania przygotowawcze – Zakończenie programu dotyczącego integracji obywateli państw trzecich”, 18037704 „Projekt pilotażowy – Sieć kontaktu i dyskusji pomiędzy docelowymi gminami oraz władzami lokalnymi na temat doświadczeń i wzorców dotyczących przesiedleń i integracji uchodźców”, 18037706 „Działania przygotowawcze – Umożliwienie przesiedlenia uchodźców w sytuacjach wyjątkowych”.

Widać, że nie wywiniemy się z solidarności, a skuteczna strategia powrotów... czy to tak, że tych co się nie przydadzą Unii - to odeślą z powrotem?

str. 797 – 18030102, a w uwagach czytamy: Środki te mają przyczyniać się w szczególności do wspierania legalnej migracji do Unii zgodnie z gospodarczym i społecznym zapotrzebowaniem państw członkowskich oraz propagowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich (…) [czy trzeba więcej tłumaczyć? – J.] Środki te przeznaczone są również na pokrycie działalności i dalszego rozwoju Europejskiej Sieci Migracyjnej.

str. 799 – 180351 „Zakończenie działań i programów w zakresie powrotów, uchodźców i przepływów migracyjnych” (środki na 2014 r. - 96 mln Eur), a z przytoczonych aktów podstawy prawnej przytoczę:

  • Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dn. 20.07.2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.U. L212 z 07.08.2001, s.12)

  • Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.05.2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (Dz.U. L144 z 06.06.2007, s.1)

  • Decyzja Rady 2008/381/WE z dn. 14.05.2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej (Dz.U. L131 z 21.05.2008, s.7)

Dla przybliżenia terminu Europejska Sieć Migracyjna...

Już w 1994 r. Komisja Europejska określiła cele polityki imigracyjnej oraz azylowej i podkreśliła potrzebę utworzenia mechanizmu monitorowania ruchów migracyjnych obejmujących całą Unię Europejską. W 1996 r. przeprowadzono tzw. Studium Wykonalności, w wyniku czego w 2002 r. rozpoczęto projekt pilotażowy pod nazwą Europejska Sieć Migracyjna (ESM). W 2004 r. zakończono projekt i wniosek końcowy wskazywał, że projektowana struktura ESM zaspokoi zapotrzebowanie twórców polityki UE na informacje w dziedzinie migracji i azylu. W dniu 28.11.2005 r. opublikowano Zieloną Księgę (dokument: EUR-Lex-52005DC0606-EN-EUR-Lex) celem zebrania uwag co do przyszłości ESM, a w jej pkcie 4.3. określono podstawowe zadania: Podstawowym celem ESM jest dostarczanie Wspólnocie i jej państwom członkowskim, a w dalszej perspektywie czasowej – społeczeństwu, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat sytuacji migracyjnej i azylowej na poziomie europejskim i krajowym. 

W maju 2008 r. ustanowiono Europejską Sieć Migracyjną. Czyżby tylko jeden Orban skorzystał z tych informacji?

str. 802 – 18037706 „Działanie przygotowywawcze – umożliwienie przesiedlenia uchodźców w sytuacjach wyjątkowych”. Celem niniejszego działania przygotowawczego

jest utworzenie nowej linii finansowania, aby wspierać przesiedlanie uchodźców w warunkach nadzwyczajnych, które nie są objęte obecnymi zasadami Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i nie będą nimi objęte w najbliższej przyszłości, ponieważ obecny Fundusz – jego trzecia edycja – kończy się w 2014 r. (…)

Niniejsze działanie przygotowawcze obejmuje:

  • wspieranie osób już uznanych za uchodźców przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (…)

  • wspieranie działań nadzwyczajnych w przypadku grup uchodźców uznanych za priorytetowe według zasad Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i UNHCR (…)

Tytuł 19 „Instrumenty polityki zagranicznej”

str. 809: 1902 „Instrument na rzecz stabilności (IFS) – reagowanie kryzysowe i zapobieganie sytuacjom kryzysowym” (226 mln Eur) i dalej w rozwinięciu na:

str. 817 - 190201 „Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu”. Środki te przeznaczone są na przyczynanie się do szybkiego zapewnienia stabilności poprzez skuteczną reakcję mającą na celu pomoc w zachowaniu, ustanowieniu lub przywróceniu warunków niezbędnych do właściwej realizacji unijnej polityki zewnętrznej i działań zewnętrznych zgodnie z art. 21 TUE. Pomoc techniczna i finansowa może zostać udzielona w reakcji na sytuacje nagłe, sytuacje kryzysu lub początku kryzysu, sytuacje stwarzające zagrożenie dla demokracji, porządku publicznego, ochrony praw człowieka i podstawowych wolności lub bezpieczeństwa i ochrony osób, lub w reakcji na sytuacje mogące przeistoczyć się w konflikt zbrojny albo spowodować istotną destabilizację w danym państwie trzecim lub państwach trzecich. [no właśnie, brak reakcji to zaskoczenie czy celowe działanie? – J.]

str. 818 – 190202 „Wsparcie zapobiegania konfliktom, gotowość na sytuacje kryzysowe i budowanie pokoju”. Środki te przeznaczone są na pomoc techniczną i finansową, która ma służyć budowaniu potencjału służącego zapewnieniu gotowości Unii i jej partnerów w zakresie zapobiegania konfliktom, reagowania na sytuacje przedkryzysowe i pokryzysowe oraz (…). [dziwne wsparcie, to wygląda raczej na przyzwolenie – J.]

A co nam już szykują? A takie coś...

str. 834 – 19057702 „Działanie przygotowawcze – Współpraca w ramach północnego i południowego wymiaru transatlantyckiego” (1 mln Eur). Celem tego działania przygotowawczego jest rozszerzenie dialogu transatlantyckiego oraz współpracy z krajami północnego i południowego regionu atlantyckiego w celu podjęcia wspólnych wyzwań globalnych. Zakłada się zbadanie wykonalności realizacji wspólnych celów krótko- i długoterminowych w dziedzinach takich jak współpraca gospodarcza, globalne zarządzanie, współpraca na rzecz rozwoju, zmiana klimatu, bezpieczeństwo i energia....

Globalizacja, globalizacja...

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)