Konstytucja RP - rozdział 6 - projekt

Obrazek użytkownika bip
Idee

Rozdział 06 projektowanej na bazie Konstytucji Kwietniowej nowej konstytucji RP.

VI. Ustawodawstwo
Art. 75
(1) Aktami prawnymi są:
a) ustawy państwowe,
b) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej,
c) ustawy lokalne – wojewódzkie i gminne (obowiązujące lokalnie).
(2) Żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją.
(3) Żadna ustawa lokalna nie może stać w sprzeczności z ustawami państwowymi i/lub dekretami Prezydenta Rzeczypospolitej.
Art. 76
(1) Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Sejmowi (co najmniej 4 posłów) i Senatowi (co najmniej 2 senatorów), chyba że konstytucja stanowi inaczej.
(2) Inicjatywa ustawodawcza w sprawach: ustawy budżetowej, liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów międzynarodowych należy wyłącznie do Rządu.
 (3) Sejm nie może bez zgody Rządu uchwalić ustawy, pociągającej za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, dla których niema pokrycia w budżecie.
Art. 77
(1) Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie lub obciążenie nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 75.000 złotych, nałożenie podatków lub opłat publicznych, ustanowienie ceł lub monopoli, ustalenie systemu monetarnego, jak również przyjęcie gwarancji finansowej przez Skarb Państwa - może nastąpić tylko na mocy aktu ustawodawczego.
Art. 78
(1) Umowy z innymi państwami: handlowe, celne, obciążające stale Skarb Państwa, zawierające zobowiązania nałożenia nowych ciężarów na obywateli albo powodujące zmianę granic Państwa - wymagają przed ratyfikacją zgody Izb Ustawodawczych, wyrażonej w ustawie.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej w przypadkach nie cierpiących zwłoki może przed ratyfikacją, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić tymczasowo w życie wszystkie lub niektóre postanowienia, zawarte w umowach handlowych lub celnych.
Art. 79
(1) Każdy projekt ustawy, przez Sejm uchwalony, będzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia, a każdy projekt ustawy przez Senat uchwalony będzie przekazany Sejmowi do rozpatrzenia chyba, ze konstytucja stanowi inaczej.
Art. 80
(1) Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi podpisem moc ustawy konstytucyjnie uchwalonej oraz zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu trzydziestu dni od otrzymania projektu ustawy zwrócić go izbie, która była inicjatorem, z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż na najbliższej sesji zwyczajnej.
(3) Jeżeli Izby Ustawodawcze większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów i senatorów uchwalą ponownie projekt ustawy bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy podpisem moc ustawy, zarządzi jej ogłoszenie chyba, że uzna za stosowne poddać go/ją pod rozwagę obywateli.
Art. 81
(1) Ustawa może upoważnić Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów w czasie i zakresie, przez nią oznaczonym; upoważnieniem tym nie może być objęta zmiana Konstytucji.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie, gdy Sejm i Senat są jest rozwiązane, wydawać w razie konieczności państwowej dekrety w zakresie ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem:
a) zmiany Konstytucji,
b) ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu,
c) budżetu,
d) nakładania podatków i ustanawiania monopoli,
e) systemu monetarnego,
f) zaciągania pożyczek państwowych,
g) zbywania i obciążania nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 75.000 złotych.
(3) Dekrety oparte na przepisach artykułu niniejszego, będą wydawane na wniosek Rady Ministrów i mogą być zmieniane lub uchylane tylko aktem ustawodawczym.
Art. 82
Dekrety dotyczące organizacji Rządu, zwierzchnictwa Sił Zbrojnych oraz organizacji administracji rządowej, mogą być wydawane w każdym czasie, a zmieniane lub uchylane tylko przez takież dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.
Art. 83
(1) Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy i będą z powołaniem się na podstawę konstytucyjną ogłaszane w Dzienniku Ustaw.
(2) Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach, Konstytucją oznaczonych.


Rozdział niniejszy należy poszerzyć o zapisy dotyczące inicjatywy ustawodawczej przysługujące wyłącznie Sejmowi, Senatowi i/lub Zgromadzeniu Narodowemu. Część inicjatywy ustawodawczej przysługującej wyłącznie Sejmowi znajduje się w rozdziale IV. Dopisać artykuł o referendum na wniosek obywateli.
 

Rozdziały 1-5: http://niepoprawni.pl/blog/3888/konstytucja-rp-rozdzialy-1-5-projekt

Rozdział 10: http://niepoprawni.pl/blog/3888/konstytucja-rp-rozdzial-10-projekt

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)

Komentarze

Do artykuł 78 ustęp 2
Naprawdę sobie wyobrażasz konwencje podpadające pod ten przepis?

Do artykułu 79
"Dwustronny" proces ustawodawczy grozi chaosem.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#1480151

Chaos gwarantuje, że będzie mniej ustaw, a te które będą przegłosowane będą wymagały uzyskania bardzo dużego poparcia co nam obywatelom wyjdzie na tylko na zdrowie. A tam gdzie nie będą sie w stanie dogadać to tak jak przed wojną, poproszą prezydenta o wydanie dekretu.

Tak, wyobrażam sobie, że mogą być umowy handlowe czy celne, które beda wprowadzane przez Prezydenta bo Sejm i Senat się nie dogada.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1480168

(...)Tak, wyobrażam sobie, że mogą być umowy handlowe czy celne, które beda wprowadzane przez Prezydenta bo Sejm i Senat się nie dogada.(...)

A w tym czasie może Parlament robić cyrki z odwoływaniem Ministrów i ich Rady.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1480398