Konstytucja RP - Rozdział II - projekt

Obrazek użytkownika bip
Idee

Rozdział I: http://niepoprawni.pl/blog/3848/konstytucja-rp-rozdzial-i-projekt

Rozdział III: http://niepoprawni.pl/blog/3848/konstytucja-rp-rozdzial-iii-projekt

 

II. Prezydent Rzeczypospolitej
Art. 28
Prezydent Rzeczypospolitej, jako czynnik nadrzędny w Państwie, harmonizuje działania naczelnych organów państwowych.

Art. 29
Prezydent Rzeczypospolitej:
a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje Ministrów;
b) jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych;
c) reprezentuje Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa Polskiego;
d) stanowi o wojnie i pokoju;
e) zawiera i ratyfikuje umowy z innymi państwami;
f) obsadza urzędy państwowe, Jemu zastrzeżone.
Art. 30
(1) Prezydent Rzeczypospolitej korzysta z uprawnień osobistych stanowiących Jego prerogatywy.
(2) Do prerogatyw tych należy:
a) wyznaczenie na czas wojny następcy Prezydenta Rzeczypospolitej;
b) mianowanie i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
c) mianowanie i zwalnianie Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych;
d) powoływanie sędziów Trybunału Stanu;
e) powoływanie senatorów piastujących mandat z wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej;
f) mianowanie i zwalnianie Szefa i urzędników Kancelarii Cywilnej;
g) oddawanie członków Rządu pod sąd Trybunału Stanu;
h) stosowanie prawa łaski.
Art. 31
(1) Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają do swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów i właściwego Ministra.
(2) Akty urzędowe, wypływające z prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej, nie wymagają kontrasygnaty.
Art. 32
(1) Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.
(2) Prezydent Rzeczypospolitej, w trakcie sprawowania urzędu, może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko za pogwałcenie Konstytucji, zdradę, zbrodnię lub przekupstwo i tylko przez obie Izby Ustawodawcze na wspólnym posiedzeniu uchwałą, powziętą większością 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów.
(3) Sprawę rozpatruje i wyrok wydaje Trybunał Stanu.
(4) Z chwilą postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu - Prezydent Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzędowaniu.
Art. 33
(1) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród (obywateli) w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
(2) Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej ma każdy obywatel mający prawo wybierania do Sejmu.
(3) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Senatu w 150 dniu przed upływem kadencji na jeden dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 45 dni a nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.
(4) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Okres urzędowania liczy się od dnia objęcia urzędu.
(5) Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany tylko obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat, korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i zamieszkuje nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 10 lat. Kandydata zgłasza co najmniej 75 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
(6) Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
(7) W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.
(8) Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
(9) Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.
Art. 34
(1) Prezydent Rzeczypospolitej składa przed objęciem urzędu przysięgę treści następującej: "Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchnich Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen."
(2) Akt złożenia przysięgi stwierdzają podpisem: nowo obrany Prezydent Rzeczypospolitej oraz osoby urzędowe, obecne przy zaprzysiężeniu.
Art. 35
(1) Jeżeli przed upływem pięcioletniego okresu urzędowania nastąpi zgon Prezydenta Rzeczypospolitej albo Prezydent zrzeknie się urzędu - Marszałek Senatu nie później niż w czternastym dniu od opróżnienia urzędu  zarządzi wybory Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyznaczy termin wyborów na jeden dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż w 45 dniu ale nie później niż w 60 dniu od daty zarządzenia wyborów.
(2) W takim przypadku liczbę obywateli zgłaszających kandydata na Prezydenta obniża się do 50 000.
Art. 36
(1) Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może czasowo sprawować urzędu to do czasu ustania przyczyny niemożności tymczasowo obowiązki Prezydenta przejmuje Marszałek Senatu, jednakże tylko w takim zakresie aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Państwa i jego bezpieczeństwo. W miarę możliwości Marszałek Senatu będzie konsultował z Prezydentem Rzeczypospolitej wszystkie swoje decyzje.
(2) Jeżeli przyczyna uniemożliwiająca Prezydentowi Rzeczypospolitej sprawowanie urzędu trwa ponad 190 dni, Marszałek Senatu niezwłocznie przeprowadzi procedurę z ustępu 3.
(3) Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może trwale sprawować urzędu, Marszałek Senatu zwoła połączone Izby Ustawodawcze celem rozstrzygnięcia, czy Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej należy uznać za opróżniony.
(4) Uchwała uznająca urząd za opróżniony, zapada większością 3/5 ustawowej liczby członków Izb Połączonych.
(5) W wypadku powzięcia powyższej uchwały, Marszałek Senatu przeprowadzi procedurę wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej zawartą w art. 21.
Art. 37
(1) W czasie, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony, funkcje Prezydenta sprawuje zastępczo Marszałek Senatu, korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej związanych.
(2) Jeżeli Marszałek Senatu nie może sprawować zastępczo funkcji Prezydenta, obowiązek ten przejmuje Marszałek Sejmu. Jeżeli Marszałek Sejmu także nie może sprawować zastępczo funkcji Prezydenta obowiązek ten przejmuje urzędnik Kancelarii Cywilnej najstarszy pełnioną funkcją (SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ TEGO SFORMUŁOWANIA).
Art. 38
(1) W razie wojny okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju; Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem, ogłoszonym w gazecie rządowej, wyznaczy wówczas swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju.
(2) W razie objęcia przez następcę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, okres jego urzędowania trwa do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju.
 

Brak głosów