Szwejku! Gdzie ty jesteś?

Obrazek użytkownika jasieńko
Kraj

Z miejsca o współrzędnych 48058'29”N, 14028'29”E lub 48.974722, 14.474722, w którym całkowicie nie wygasło niezadowolenie, malkontenctwo i negacja rozmaitych posunięć utytułowanych i namaszczonych dupków mieniących się być pasterzami, widać dość wyraźnie ramy i konstrukcję klatki... klatki do której nas zagoniono wielkimi czerwonymi marchewkami. 

Być może niektórym potrzebne jest takie wyłożenie sprawy. 
 
Pierwsze kopnięcie.
„Szwejk zrozumiał to milczenie po swojemu, że na uzupełnienie wyzwisk nie ma co czekać. Otworzył więc drzwi, ustawił w nich surowego pana twarzą ku sieni i – takiego shoota nie byłby się powstydził najlepszy gracz najlepszego międzynarodowego zespołu piłki nożnej”.
Dz.U. UE nr 2013 L/232 z 30.08.2013 r.: Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 822/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w wodach Unii podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Polski.
/.../ Art.1 Wyczerpanie kwoty
Kwotę połowową przyznaną na 2013 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.
Art.2 Zakazy
Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej...
Art.3 Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Dla wyjaśnienia:
Podrejony 22-32 dotyczą Bałtyku.
Takiego instrumentu nie chciała Islandia, ona na tym grać nie potrafi.
Jak wiemy przyznano nam rozmaite kwoty /nie tylko połowowe/ w wielu dziedzinach i należy się cieszyć, bo mogliśmy ich nie otrzymać wcale. Duży Kali - duża miska ryżu, mały Kali - mała miska ryżu i nic ponad to, żadnych dodatkowych kwot.  
 
Drugie kopnięcie.
„Szwejku! – zawołał w kierunku kuchni. – Ten pan życzy sobie wyjść na świeże powietrze. – Posłusznie melduję, panie feldkurat – dobiegł głos z kuchni – że już go raz wyrzuciłem. – Powtórzyć! – brzmiał rozkaz, który został wykonany szybko, sprawnie i bezwzględnie.”
Dz.U. UE nr 2013 C/251 z 31.08.2013 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów.
Po wyliczance wstępnej, czyli przedstawieniu aktów prawnych /tu 6 sztuk/ dla nadania mocy i rangi dokumentu, następuje wyliczanka właściwa, tj. przedstawienie faktów, sądów i uprzedzeń /15 sztuk/, a na zakończenie wyliczanka końcowa z 9-ma histerycznymi wnioskami i rozbieganym charakterze: od uważa, przez podkreśla, potępia, do wzywa.
A o co chodzi? Wyjaśnia to fragment wyliczanki właściwej:
... na początku lutego 2012 r. holenderska Partia Wolności /PVV/ uruchomiła internetową gorącą linię pod nazwą „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, wzywając do zgłaszania skarg związanych z „masową migracją zarobkową” „obywateli z Europy Środkowo-Wschodniej”, w szczególności Polaków, Rumunów i Bułgarów, mając na uwadze, że ludzie są pytani zwłaszcza o to, czy doświadczyli jakichkolwiek problemów wynikających z anty-społecznego zachowania i czy utracili pracę na rzecz osoby o wspomnianej narodowości. 
Warte zacytowania są „fantastyczne” zarzuty:
- mając na uwadze, że gorąca linia PVV otwarcie podburza do dyskryminacji pracowników Unii Europejskiej pochodzących z państw Europy Środkowo-Wschodniej i tworzy podziały między społecznościami w społeczeństwie holenderskim, 
- mając na uwadze, że strona internetowa PVV podważa prawo do swobodnego przemieszczania się osób i prawo do niedyskryminacji,
- mając na uwadze, że rząd Holandii podpisał z PVV porozumienie o poparciu parlamentarnym, i w związku z tym może liczyć na większość w parlamencie niderlandzkim,
- mając na uwadze, że dotychczas rząd Holandii oficjalnie nie potępił gorącej linii PVV, 
- mając na uwadze, że istnieje realne ryzyko uruchomienia podobnych gorących linii w innych państwach członkowskich,   /jakie niebezpieczne!/
Na zakończenie trochę histerycznej wyliczanki, czyli co Parlament Europejski w rezolucji zawarł i... nie mogę się oprzeć w przedstawieniu - aż 6-ciu na dziewięć postulatów: 
- zdecydowanie potępia stronę internetową uruchomioną przez PVV, ponieważ jest ona niezgodna z podstawowymi europejskimi wartościami, jakimi są godność osoby ludzkiej, wolność, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, a także ponieważ grozi ona zniszczeniem samego fundamentu Unii, jaki stanowią pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i swoboda przemieszczania się,
- uważa, że gorąca linia PVV to wroga inicjatywa mająca na celu tworzenie podziałów w społeczeństwie oraz osiągnięcie zysków politycznych ze szkodą dla pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej,
- zdecydowanie wzywa premiera Marka Ruttego, aby w imieniu rządu Holandii potępił tę godną pożałowania inicjatywę i zdystansował się od niej, podkreśla ponadto obowiązek zagwarantowania przez wszystkie rządy Unii Europejskiej prawa do swobodnego przemieszczania się i prawa do niedyskryminacji, wzywa zatem Radę Europejską do oficjalnego potępienia gorącej linii PVV, ponieważ narusza ona te prawa i uwłacza europejskim wartościom i zasadom,
- wzywa rząd Holandii, aby nie przymykał oczu na politykę Partii Wolności, która jest niezgodna z podstawowymi wartościami UE,   /przepiękne!!/
- wzywa władze Holandii, aby zbadały, czy inicjatywa ta spowodowała podburzanie do nienawiści i dyskryminacji,
- wzywa Komisję i Radę, by uczyniły wszystko, co jest w ich mocy, aby zahamować rozprzestrzenianie się ksenofobicznych postaw, takich jak opisywane na stronie internetowej, i aby zapewnić skuteczne wdrożenie decyzji ramowej w sprawie rasizmu i ksenofobii we wszystkich państwach członkowskich,
 
Straszne! I to tylko jedna strona internetowa tak narozrabiała. To co będzie z naszymi stronami przepełnionymi postawami kseno, homo, anty i zdrowym rozsądkiem. Może uratuje nas pluralizm wypowiedzi? 
Przy okazji podsuwają się natrętne wnioski:
Na wszystko znajdą co najmniej kilka paragrafów czy dokumentów i co jeden to poważniejszy. Z igły zrobią widły, a kota odwrócą ogonem, na wróbla wyciągną armatę i będą wymuszać. 
Orbana już zaczęto przymuszać do zmiany zapisów nowej węgierskiej konstytucji, którą sobie nie tak dawno Węgrzy sami zmienili. 
A te cytowane powyżej postulaty to czystej wody pełnokrwista samokrytyka soczystej stalinowskiej  komuny...
Nie łudźmy się, że jesteśmy obywatelami Europy – jesteśmy obywatelami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli dalej tym samym – zaściankiem Europy, co podkreśla się nam co krok, i nie pomoże tu poklepywanie Angeli. Nie nas klepią, a herr Tuska – on to przecież dostał medal Karola. 
 
Trzecie kopnięcie. 
„Kapelan wstał, podszedł do okna i rzekł: - W takim razie oddaję go wam, Szwejku, róbcie sobie z nim, co się wam podoba. – Niech no pan idzie – rzekł Szwejk uchwyciwszy niemiłego gościa za ramię. – Do trzech razy sztuka. I powtórzył swoją sztukę szybko i elegancko, podczas gdy kapelan wybębniał palcami po szybie marsza pogrzebowego.”
Spróbuję z roku 2013 chociaż parę tytułów... 
- Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 715/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji /UE/ nr 720/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym /UE/ nr 1273/2011 na podokres lipiec 2013 r.
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 lipca 2013 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu niektórych odmian konopii ujętych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE... /Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny/   /genialne!/
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji /UE/ nr 694/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. ustalające współczynnik podziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w dniach 1-7 lipca 2013 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia
- Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 656/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla psów, kotów i fretek
- Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. stwierdzająca, że Belgia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie z dnia 2 grudnia 2009 r.
- Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2013 r. – Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej
- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nadużywania statusu samozatrudnienia /opinia z inicjatywy własnej/
- Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 210/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzania zakładów produkujących kiełki zgodnie z rozporządzeniem /WE/ nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 
 „- Sądzę, że to zupełnie wystarczy – rzekł przewodniczący komisji, a zwracając się do strażnika rzekł: - Proszę odprowadzić tego oskarżonego na dawne miejsce. – Dziękuję wam, panowie – grzecznie skłonił się Szwejk. Mnie to też zupełnie wystarczy. Po jego wyjściu kolegium trzech zgodziło się łatwo, że Szwejk jest notoryczny matołek i idiota według wszystkich praw przyrody, wynalezionych przez uczonych psychiatrów.”
To tylko przykłady z wielkiego wora, który systematycznie napełniany jest podobnymi akcentami czekającej nas rzeczywistości. Przykłady jak obrazy. 
Jednym to potrzebne dla otrzeźwienia, innym dla umiejętności przewidywania, a wszystkim przyda się dla wiedzy - jak w tym jeździć rowerem by nie złapać gumy.  
 
- Szweeejkuuu! Wracaj z lamusa historii! 
- Znowu masz gdzie mieszkać! Szwejku, wracaj!
 
Ocena wpisu: 
Brak głosów