10. 17: - petycja podpisana: USA zajmą stanowisko w sprawie Smoleńska

Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Po apelach (między innymi z mej strony) ponad 25000 osób podpisało petycję do Białego Domu na rzecz powołania międzynarodowej komisji śledczej w sprawie katastrofy smoleńskiej.

25 000 to nie dużo, ale to dobry test na mobilizację Polaków w Polsce i na świecie. Petycja to inicjatywa Polaków z USA – poparta przez Polaków na całym świecie WBREW ostrej opozycji nie tylko II PRL i salonu, ale kolaborującymi z nimi od lat narodowcami opcji sowieckiej.

Rosja

od lat stanowi dla postmoczarowców i natolińczyków wszelkiej maści cel westchnień (anty)narodowców. Stosunek do tej petycji ukazał ich prawdziwe oblicze. Po sowiecku są oni antyamerykańscy, przewrotnie Amerykanów obarczając winą na nasze narodowe nieszczęścia. Ale

petycja

wykazała naszą zdolność do organizacji. W kilka zaledwie dni zebrano niezbędną liczbę podpisów. Ale podpisujmy dalej! To nasz plebiscyt! Pokażmy światu, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie! Nie przejmujmy się wrzawą kryptokumuny w fałszywych rogatywkach!

https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/support-polish-nation-appeal-international-investigation-smolensk-2010-air-crash/tDSMBfXr

Post scriptum: jak poznać fałszywego narodowca? Po prostu jest on: antyamerykański, antyizraelski, propalestyński, prorosyjski. Faktycznie to natolińczycy. Wielu się dało złapać komunistom na pseudonarodowy lep, jak Giertych - senior Jaruzelskiemu, czy Trościanko z Wolnej Europy (Stronnictwo Narodowe) Moczarowi. Teraz Bartyzel (niegdyś monarchista) ze swymi wypocinami. Co za wstyd…

Jako 25 000 petycję podpisał:

Krzysztof F

July 02, 2012
Signature # 25,000
Zofia M

July 02, 2012
Signature # 25,001

Brak głosów

Komentarze

Nie wątpiłem że damy radę ale i tak bardzo się cieszę że już mamy odpowiednią ilość podpisów. Równolegle akcja toczyła się na FB w grupie: http://www.facebook.com/events/404106816302536/
stworzonej przez p. Beatę Gosiewską.

Właziło do nas sporo różnych trolli w tym redachtor z Lublina a drugi z KPN z Krakowa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#271013

Jan Bogatko

...trolii nie brak, ale ich obecność dowodzi słuszności sprawy,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271023

Official White House Response to At least double NASA’s annual budget to one penny for every government dollar spent.

Doubling and Tripling What We Can Accomplish in Space

By Phil Larson

Thank you for signing this petition. We share your view that NASA is a driver of innovation and economic growth, a creator of high-skilled and high-paying jobs, and a force for inspiration in the American people -- especially our youth. That's why President Obama has set NASA on course for a new and exciting chapter of American space exploration, one that will see more discoveries, scientific breakthroughs, and, ultimately, more Americans in space going to places never before visited. Even in the face of tough fiscal challenges, the President's plan charts a path towards continued American leadership in space by making every penny count. By investing in American companies -- and American ingenuity -- we are spurring free-market competition to give taxpayers more bang for the buck, while enabling NASA to do what it does best -- reach for the heavens. Just this past month, an historic -- and audacious -- event took place. For the first time, a privately owned American spacecraft launched and docked with the International Space Station (ISS) to deliver the cargo American astronauts need to do their jobs in space. This fundamentally new way of doing business for NASA includes partnering with innovative U.S. companies like SpaceX to embrace the efficiency, ingenuity, and resources of the private sector while allowing NASA to focus on challenges only its world-class scientists and engineers have the ability to tackle -- like sending humans beyond low Earth orbit for the first time in 40 years, outside the Earth-Moon system for the first time in history, and ultimately to explore Mars within the next couple of decades. NASA and space are so important to our future that we do need to be doubling and tripling what we can accomplish in this domain. That's why the President's plan for NASA more than doubles the number of U.S. rockets capable of going to the ISS. And the James Webb Space Telescope, which the President's Budget keeps on track for launch later this decade, won't just double Hubble's capabilities, but will be 100 times more powerful. This summer, Americans in a control room in California will be monitoring as an automobile-sized rover is lowered onto the Martian surfacefrom a sky-crane hovering in the rusty atmosphere. The "Curiosity" Mars rover isn't just double the size of any previous rover -- but is also carrying 10 times the mass of scientific instruments as America's Opportunity rover currently operating on the surface. And with NASA's Kepler telescope currently in space, the number of planets identified as orbiting distant stars in other Solar Systems has not just been doubled, but multiplied several times over. The Administration has worked with Congress over the last three years to develop a forward-leaning trajectory for NASA that places the agency on a more stable fiscal footing -- in part by joining forces with the private sector -- while still pushing the boundaries of inspiration and discovery. The key features of this plan include: Extending operations of the ISS -- which has been continuously crewed since 2000 -- until at least 2020 (when President Obama came into office, it was scheduled to be decommissioned after 2015); Acquiring crew and cargo transportation services to the ISS from U.S. commercial companies; Pursuing new technology investments, like advanced in-space propulsion, to expand the reach, affordability, and potential of our space science and exploration efforts -- technologies that are required to send humans beyond the Moon; Building the biggest, most powerful rocket ever -- set to be more powerful than the Saturn V vehicle that carried American astronauts to the Moon -- and cutting-edge crew capsule for deep space human exploration, including a mission to visit an asteroid in the 2020s and eventually Mars; Leading the world in Earth and space science research vital to understanding our planetary home and unlocking the mysteries of our Solar System and the Universe. Unfortunately, not everyone is supportive of this ambitious effort. Rather than making bold, targeted investments in our space future and embarking on new partnerships with the private sector to ensure every taxpayer dollar is spent wisely, the proposed Republican House budget plan, if spread evenly, would significantly cut NASA's budget, forcing the deepest cuts to the space program since just after we landed on the Moon. Even in today's tight fiscal environment, the Administration has proposed a NASA budget for FY 2013 that spares the agency from such cuts and yet will deliver more than ever from this essential driver of American innovation. Thank you for signing this petition and showing interest in our Nation's space program -- an interest key to sustaining support for programs at NASA and one we could not share more strongly. We encourage you to continue demanding more from our most creative science and technology agencies, and to appreciate that it is not just about how many dollars are spent on such lofty missions, but how effectively that money is spent to deliver results for the American people. We think NASA has never been stronger.

Phil Larson is a Communications and Space Policy Analyst at the White House Office of Science and Technology Policy

 The above response applies to the following 1 petition

At least double NASA’s annual budget to one penny for every government dollar spent. 27,334 Signatures

Vote up!
0
Vote down!
0
#271014

gość z drogi

Polacy,jesteście wspaniali :)

pozdr z 10

dlaPolski :)))

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271020

Jan Bogatko

...dziękuję!

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271028

Jan Bogatko

...oddałby Pan wielką przysługę Czytelnikom, tłumacząc ten tekst na polski,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271027

Aleksander Szumański

Panie Janie, melduję, iż petycję podpisałem. Napotkałem jednak trudności; ergo trudno się czyta e-mail potwierdzający, literki praktycznie są nie do przeczytania. Osobiście pracowałem kilka godzin aby się podpisać. W końcu się udało. Do spotkania na obiektywnie.com.pl
Pozdrawiam serdecznie
Aleszumm vel Aleszum
Aleksander Szumański

Vote up!
0
Vote down!
0

Aleksander Szumanski

#271034

Jan Bogatko

...doskonale - razem zwyciężymy,

pozdrawiam,

ps: też miałem pewne kopoty.

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271045

gość z drogi

mnie też sie podobnie zdarzyło....ale to wina złych "patrzałek" 

serdeczności :)))))

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271048

Oficjalna Biały Dom reakcji co najmniej rocznego budżetu podwójnej NASA do jednego grosza za każdego dolara rząd wydał.

Podwojenie i potrojenie Co możemy osiągnąć w kosmosie

Phil Larson

Dziękujemy za podpisanie tej petycji. Dzielimy się pogląd, że NASA jest motorem innowacji i wzrostu gospodarczego, twórca miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i wysoko płatnych oraz o siłę do inspiracji Amerykanów - zwłaszcza nasza młodzież. Dlatego prezydent Obama wyznaczył NASA na drodze do nowego, ekscytującego rozdziału amerykańskiej eksploracji kosmosu, który będzie zobaczyć więcej odkryć, odkryć naukowych, a ostatecznie, więcej Amerykanów w przestrzeni dojeździe do miejsc nigdy wcześniej nie odwiedzanych. Nawet w obliczu trudnych wyzwań, podatkowych prezydenta wykresów planu drodze do dalszego amerykańskiego przywództwa w przestrzeni poprzez każdy grosz liczyć. Inwestując w amerykańskich firmach - i pomysłowości amerykańskiej - jesteśmy pobudza konkurencja wolnorynkowa dać podatnikom więcej magnesu za grosze, jednocześnie umożliwiając NASA zrobić to, co robi najlepiej - dotrzeć do nieba. W ubiegłym miesiącu, historycznym - i zuchwały - zdarzenie miało miejsce. Po raz pierwszy, prywatny amerykański statek kosmiczny uruchomiony i dokowanie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do dostarczenia kontenera amerykańscy astronauci potrzebne do wykonywania pracy w przestrzeni kosmicznej. To całkowicie nowy sposób prowadzenia działalności przez NASA obejmuje współpracę z innowacyjnych amerykańskich firm, takich jak SpaceX objąć efektywność, pomysłowość i zasobów sektora prywatnego przy jednoczesnym NASA aby skupić się na wyzwaniach tylko jej światowej klasy naukowcy i inżynierowie mają możliwość walki - jak wysyłanie ludzi poza niskiej orbicie Ziemi po raz pierwszy od 40 lat, poza Ziemia-Księżyc po raz pierwszy w historii, a ostatecznie do zbadania Marsa w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci. NASA i przestrzeń są tak ważne dla naszej przyszłości, że nie muszą być podwojenie i potrojenie co możemy osiągnąć w tej dziedzinie. Dlatego prezydencki plan NASA więcej niż podwaja liczbę rakiet amerykańskich zdolnych idzie do ISS. I James Webb Space Telescope, który prezydencki budżet trzyma na dobrej drodze do rozpoczęcia jeszcze w tym dziesięć lat, nie wystarczy dwukrotnie Hubble'a możliwości, ale będzie 100 razy bardziej wydajne. Tego lata Amerykanie w pomieszczeniu kontrolnym w Kalifornii będzie monitorować jak samochód wielkości rover jest obniżony na Marsa surfacefrom niebo-dźwig unoszący się w zardzewiałym atmosferze. "Ciekawość" Mars Rover nie jest tylko dwukrotnie rozmiar każdej poprzedniej rover - ale prowadzi również 10 razy masę instrumentów naukowych, jak w Ameryce Opportunity działających obecnie na powierzchni. A z teleskopem Keplera NASA obecnie w przestrzeni, liczba planet zidentyfikowanych jako orbicie odległych gwiazd w innych systemach słonecznych nie zostało właśnie dwukrotnie, ale pomnożone kilka razy. Administracja pracował z Kongresem w ciągu ostatnich trzech lat, aby rozwinąć naprzód przychylnych trajektorię dla NASA, która wprowadza do agencji na bardziej stabilną stopie podatkowej - w części łącząc siły z sektorem prywatnym - a jednocześnie przesuwa granice inspiracji i odkrycie. Kluczowe cechy tego planu to: Poszerzenie działalności ISS - który został w sposób ciągły z załogą od 2000 roku - co najmniej do 2020 r., kiedy prezydent Obama przybył do biura, to było zaplanowane zostać zlikwidowane po 2015 r.); Pozyskiwanie załogę i ładunek usługi transportowe na ISS od amerykańskich spółek handlowych; realizacji nowych inwestycji w technologie, takie jak zaawansowany w przestrzeni napędu, w celu rozszerzenia zasięgu, ceny i potencjał naszego astronautyki i działań poszukiwawczych - technologie, które są wymagane do wysłania ludzi poza Księżycem ; Budowanie największy i najpotężniejszy rakiety kiedykolwiek - ustawić się bardziej potężny niż pojazd V Saturn że prowadzone amerykańskich astronautów na Księżyc - i najnowocześniejsze kapsuły załoga do głębokiej przestrzeni poszukiwań człowieka, w tym misję do odwiedzenia asteroidę w w 2020s i ostatecznie Mars; przoduje w świecie pod Ziemi i badań naukowych przestrzeni życiowej dla zrozumienia naszego planetarnego domu i odblokowania tajemnice Układu Słonecznego i wszechświata. Niestety, nie każdy jest wsparcie tego ambitnego wysiłku. Zamiast podejmowania śmiałych, ukierunkowanych inwestycji w naszą przyszłość kosmosu i rozpoczęciem nowych partnerstw z sektorem prywatnym w celu zapewnienia, że ​​każda złotówka podatników są wydawane mądrze, proponowane republikański plan budżetowy House, jeśli rozkłada się równomiernie, by znacząco obniżyć budżet NASA, zmuszając najgłębsze cięcia do programu kosmicznego, gdyż tuż po wylądowaniu na Księżycu. Nawet w dzisiejszym ciasnym otoczeniu fiskalnym, administracja zaproponowała budżet NASA na rok obrotowy 2013, który oszczędza agencję z takich cięć, a jednocześnie zapewni bardziej niż kiedykolwiek od tego podstawowego kierowcy amerykańskich innowacji. Dziękujemy za podpisanie tej petycji i są zainteresowane w naszym kraju programu kosmicznego - kluczowy interes do utrzymania wsparcia dla programów w NASA i jedna nie mogliśmy dzielić się bardziej zdecydowanie. Zachęcamy do dalszego wymagających więcej od naszych najbardziej kreatywnej nauki i agencji technologicznych oraz docenić, że nie chodzi tylko o ile dolarów przeznaczane są na tych wzniosłych zadań, ale jak skutecznie, że pieniądze są wydawane przynosić rezultaty dla Amerykanów. Uważamy, że NASA nigdy nie była silniejsza.

Phil Larson jest a Komunikacji i analityków polityki kosmicznej na Biuro Białego Domu ds. polityki naukowej i technologii

Powyżej odpowiedź dotyczy następującego 1 petycji

Co najmniej roczny budżet podwójnej NASA do jednego grosza za każdego dolara rząd wydał. 27,334 podpisów

Vote up!
0
Vote down!
0

poligraf

#271056

Jan Bogatko

dziękować,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271063

Co ma piernik do wiatraka, chyba chodzi ci w tym pokracznym tłumaczeniu z automatu w dodatku nie na temat, o zniechęcenie do podpisywania petycji demaskującej zdradę narodową rządu PO.

Z takim zadaniem wysłano też do tego portalu V kolumnę Gazety Wybiórczej, w postaci desantowca niejakiego Jacka Bartyzela.

Wprawdzie wspomniany brukowiec przyznaje, że wymagana ilość głosów została zebrana, ale obłudnie martwi się o interpunkcję petycji i wydumane błędy w pisowni angielskiej (sic!).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
0
Vote down!
0

anty bolszewik

#271143

Jan Bogatko

Pismacy brukowca niech może lepiej nauczą się polskiego. To straszny żargon, jakiego używają.

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271155

Naprawdę fajnie że tyle osób się podpisało.
Jednak mam wrażenie że USA zajmie stanowisko ale będzie to stanowisko z boku. Czyli nie będą się do Smoleńska mieszać.

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------------------------------------------------------

http://www.kapela.info/mp3.php?id=578

#271038

gość z drogi

marzy mi się 30 tysięcy.... :))))

poniedziałkowe serdeczności  wraz z nadzieją,że następni już podpisują.....:)

pozdr z 10 :)

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271044

Jan Bogatko

...uda nam się,to udana akcja,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271047

gość z drogi

jak za dawnych lat ,bywało ... :)

serdeczności...:)

p,s: tak sobie pomyślałam,obserwując naszą solidarnościową Akcję,że na przyszłość,może warto założyć Licznik...to bardzo mobilizuje :))))

serdeczności solidarnościowe... :))))

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271050

Jan Bogatko

...tak, licznik to świetny mobilizator,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271064

Jan Bogatko

...na pewno USA wiedzą, co się stało w Smoleńsku. Ale dobrze, że wiedzą, co my o tym myślimy,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271046

gość z drogi

robi ten rząd w sprawie Smoleńska...

TEN nasz GŁOS,to protest przeciwko ich zagłaskiwaniu winnych i zacieraniu śladów

podwójna wizyta

i śmiertelna GRA samolotami,komu dać a komu nie,

wszak tą grę wymyslił nie kto inny tylko arabski,ale za czyimś przyzwoleniem... czyli kancelarii premiera

pozdr :)

.

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271087

Jan Bogatko

..dokładnie tak jest,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271142

Witam.

Bardzo potrzebuje tego materiału..

Tworze kompilacje obnażające manipulacje pod tym adresem:
http://www.youtube.com/user/tuskopatofag

i następna ma być poświęcona Sikorskiemu..

Jesteś w stanie udostępnić ten materiał?

Vote up!
0
Vote down!
0
#277846

Witam.

Bardzo potrzebuje tego materiału..

Tworze kompilacje obnażające manipulacje pod tym adresem:
http://www.youtube.com/user/tuskopatofag

i następna ma być poświęcona Sikorskiemu..

Jesteś w stanie udostępnić ten materiał?

Vote up!
0
Vote down!
0
#277847

Jan Bogatko

...specjane należą się moim Czytelikom w Ridgewood, Steamboat Springs, San Jose i Roselle USA,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271049

gość z drogi

ukłony do samej ziemi ,kochamy WAS,mimo,ze jesteście tak Daleko :)

serd pozdr :)

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271051

podpisuje się pod słowami Gościa z drogi.
Panie Janie, proszę przekazać swoim czytelnikom, że Polska im dziękuje :)

Vote up!
0
Vote down!
0
#271057

co szkło podaje

a mianowicie" Umorzenie śledztwa ws organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska...."

pozdrawiam 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271059

Jan Bogatko

...dokładnie. Tymczasem pod moim blogiem na nowymekranie moczarowskie piekło...

http://jan.bogatko.nowyekran.pl/post/67282,10-17-petycja-podpisana-usa-zajma-stanowisko-w-sprawie-smolenska

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271080

gość z drogi

z zasady nie wchodzę na N.E,ale poczytać warto,szczególnie jak ktoś ma

niskie ciśnienie,to zaraz mu podskoczy,

ja mam zbyt wysokie,więc nie

zaryzykuję :))))

serdeczności a moczarowcom,spasiba...towariszczi, eto już było....

dycha z pozdrowieniami....:)

 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271092

Jan Bogatko

...też mam wysokie, ale liczę do 21...

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271144

jest przestępstwem" zapamiętajmy TO sobie,gdy przyjdzie CZAS ..

.. i zacytujmy im ....

gdy kolejny RAZ bedą czegoś od  nas chcieli ,pod karą łamania przepisów

smutne ,ale naprawdziwsze....prawdziwe...

Zginął Urzędujący Prezydent,zginęła Generalicja i Polska Elita...

ale wedle "kogoś" nic sie nie stało..

nic sie nie stało Polki i Polacy ....

dzięki Bogu ,podpisów PRZYBYWA nadal 

serd pozdrowienia

jak słodko i dobrze być Polką :)

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271083

gość z drogi

do zobaczenia po południu :))))

bedzie 30 tysięcy....damy radę....i jeszcze RAZ Instrukcja...bo wcale nie jest łatwe 

to GŁOSowanie....ja sie tez namęczyłam,nim się  udało się :)))))

Panie Janie i WY Kochani Podpisujący...i cierpliwie Instruujący,jesteście wielcy :)))

serdeczności :)

dycha z pozdr 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271098

To teraz przyślij Pan nam te filmy spod Smoleńska, których Pan nie przysłałeś 11 kwietnia 2010 roku. I nakaż tym z NATO. by zrobili to samo. Nie tym zdrajcom u koryta, ale nam, Polakom
Bo jak ni e- to Polonusy na ciebie nie zagłosują
Pa, panie

Vote up!
0
Vote down!
0
#271105

Jan Bogatko

...on chycha ich nie przyśle, może raczej jego następca, jak Polonusy dobrze zagłosują, Profesorze,

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271145

ale USreala nie traktuję jako sojusznika, lecz takiego samego gracza vide Rosja. na nic poważnego nie liczę, ale uznałem że trzeba dać szansę potężniejszym, by wyjaśnili śmierć generałów i prezydenta po tej operetce "tuskofaszystów" i SSowieckich spadkobierców w AGORze & ITI.

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

ps.
skąd teza że "prawdziwy patriota" musi być pro-USrealski?!? - toż to trąci masoneriom albo co najmniej pogaństwem ;)))

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#271111

Jan Bogatko

...na ten temat napisszę, więc będzie o czym dyskutować. Ale znaku równości między USA a Rosją nie stawiam,

pozdrawiam,

ps: popieram Izrael, bo w Polsce brak miejca na przyjęcie 4 mln uchodźców.

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271146

i dlaczego zawsze u nas mają się wiecznie kisić, jako anty-Polacy i anty-Chrześcijanie?!? - NIECH SIĘ NAWRÓCĄ wreszcie, a zapanuje harmonia tak, jak np. z Ormianami - AMEN!
___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#271207

Jan Bogatko

...no, tak naprawdę Armenia była pierwszym chrześcijańskim państwem świata...

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271261

We the People is currently undergoing site maintenance.
We appreciate your patience while we make some improvements. Please note that the deadline for all open petitions on We the People will be extended by 24 hours.
Please check back shortly.

Pozwolę sobie zadać pytanie, do malkontentów
-
Kiedy będziemy JEDNOŚCIĄ? Kiedy Ojczyzna będzie dla NAS nadrzędna - nie nasze prorokowania?
Doskonale wiem kim jest Obama, co dzieje się na Świecie i w Polsce.
Uważam, że fakt obecności na liście petycji Białego Domu dla wielu jej czytelników przybliżył sytuację w Polsce, a może ktoś włączył myślenie?
Ponadto wiemy, że możemy liczyć na mobilizację Narodu.

Teraz problem ma Prezydent USA! kimkolwiek jest...

 
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#271128

To jedynie 24-godzinna przerwa techniczna na konserwację.
Termin zamknięcia petycji zostaje tym samym przesunięty o 24 godziny, tj. do 6 lipca.

Vote up!
0
Vote down!
0
#271130

WAŻNA informacja 

chodzi o TO,by sie nie zniechęcili,ci CO jeszcze chcą podpisać....

przed "remontem" nie wiele brakowało do 26 ooo,teraz myslę,że jest o wiele wiecej..

pozdr :)

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271133

WAŻNA informacja 

chodzi o TO,by sie nie zniechęcili,ci CO jeszcze chcą podpisać....

przed "remontem" nie wiele brakowało do 26 ooo,teraz myslę,że jest o wiele wiecej..

pozdr :)

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#271134

także w swoim wątku.
Dobrze byłoby, gdyby ci, którzy powiadamiali swoich znajomych o petycji, przekazali im także i to wyjaśnienie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#271135

Jan Bogatko

...dziękuję,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271149

Jan Bogatko

...brawo, dokładnie tak!

Pozdrawiam,

ps: już liczę na 11 Listopada...

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271147

Inicjatywa cenna więc podpisałem. Czy coś da? - więcej niż wątpię. Dla USA partnerem nie jesteśmy, w szczególności dla Obamy. Jeśli coś więcej wiedzą ( co jest niemal pewne) i tak nie powiedzą. Już dawno mogli to zrobić. Podpisywanie nadal trwa ( teraz jest przerwa na serwerze Białego Domu) i dobrze. Może uzbiera się ze 40 tysięcy, ładnie się pokażemy. Obawiam się, że oprócz tego niewiele zdziałamy. Trochę za to pomożemy republikanom przed wyborami. Biały Dom będzie miał problem w skonstruowaniu odpowiedzi, która nie pozbawi obecnego prezydenta głosów. Zapewne liczyli się z podobną akcją wcześniej, mieli zapewne coś na to przygotowane. Teraz warto będzie dokładnie wczytać się w odpowiedź. Sądzę, że może być sprzeczna z obecnym stanem wiedzy na ten temat.

Vote up!
0
Vote down!
0

Jerzy Pietraszko

#271163

Jan Bogatko

...oczywiście ma Pan rację pisząc, że dla Buraka nie jesteśmy partnerami. Ale ta petycja da nawet największym durniom w Białym Domu do zrozumienia, że jesteśmy i nie popuścimy. Ile musieliśmy czekać na prawdę o Katyniu? Czy tamte pokolenia były od nas po prostu twardsze?

Moim zdaniem sukces polega na mobilizacji - tu zdaliśmy egzamin,

pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271174

Cytuję autora : " Rosja od lat stanowi dla postmoczarowców i puławian wszelkiej maści cel westchnień (anty)narodowców"

Sądzę, że jednak , że to pomyłka i autor miał na myśli  natolińczyków bo w przeciwnym razie coś mi się nie zgadza.

Vote up!
0
Vote down!
0
#271173

Jan Bogatko

...bardzo dziękuję - jasne, że natolińczycy. Za karę napiszę to słowo 10 razy!

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271175

Witam Pana,

ja tez mialam klopoty z podpisaniem petycji, drugie slowo bylo trudne do odczytania, ale wkoncu udalo sie i mam nr. 9.300, june 29,2012 !

Mysle, ze bardzo wazne jest, ze Polacy potrafili sie w tej waznej sprawie zjednoczyc. Mysle tez, ze jezeli bedzie trzeba, to w przyszlosci bedzie mozna tez takie akcje przeprowadzac. Teraz czekamy na reakcje Bialego Domu, moze nasi rodacy w USA beda mieli na to wplyw ?

Jak Pan sadzi, co mozna zrobic w sprawie dzisiejszej decyzji prokuratury dot. umorzenia czesci sledztwa smolenskiego ?

Serdecznie pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0
#271242

Jan Bogatko

...tak, sprawdziliśmy się. Tempo podpisywań petycji było na finiszu olbrzymie. To dobry znak na przyszłość.

Co do decyzji prokuratury - to decyzja polityczna. Prawdę mówiąc śledzwo się w ogóje jeszcze nie zaczęło.

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271264

to pięknie pokazał wczoraj seawolf co o nim myśli i tych jego wypocinach. Jestem za.

Vote up!
0
Vote down!
0

lupo

#271266

Jan Bogatko

Tak, jego tekst mam w swym schowku, a także dałem Mu 10.

Pozdrawiam,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#271323

Podpisałem i bardzo się cieszę ze się udało.Wierzę że w końcu uwolnimy Polskę od sprzedawczków,zdrajców i złodziei.Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0

wojtek

#271538

Jan Bogatko

...bardzo dziękuję i odwzajemniam pozdrowienia,

Vote up!
0
Vote down!
0

Jan Bogatko

#273038

Witam.

Bardzo potrzebuje tego materiału..

Tworze kompilacje obnażające manipulacje pod tym adresem:
http://www.youtube.com/user/tuskopatofag

i następna ma być poświęcona Sikorskiemu..

Jesteś w stanie udostępnić ten materiał?

Vote up!
0
Vote down!
0
#277848

gość z drogi

do Białego Domu,?czy coś Panu wiadomo na ten temat ?

serd pozdr

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#297060