Bezpieczeństwo Zdrowia: „Lewe” Paliwa i Blokowiska

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Blokowiska są kolebką przestępczości poprzez pogłębianie syndromu społeczności zamkniętych oraz wyobcowanie z Organizmu miejskiego. Mafia paliwowa zaś...

Fałszerstwo żywności, opisane w poprzednim szkicu, to nie jedyne Przestępstwo, przeciwko zdrowiu i życiu, tolerowane, a czasami nawet ustawowo wspierane przez państwo prawa, czego kolejnym przykładem są paliwa oraz patologie w budownictwie mieszkaniowym.

 
Od roku 1990 system przywiślański toczy nieustanną wojnę z mafiami paliwowymi, angażując w te działania funkcjonariuszy rozlicznych służb oraz urzędników skarbowych,których Legion, pomnożony przez dziesiątki tysięcy roboczogodzin, wygenerował koszty iście bajońskie, a czego jedynym, widocznym efektem jest nagminna i bezkarna (500 zł mandatu) sprzedaż paliw bardzo złej jakości „wzdłuż i wszerz” okrojonej Rzeczypospolitej, wpływających negatywnie na trwałość i wydajność pojazdów mechanicznych, stwarzając tym dodatkowe i powszechne zagrożenie zdrowia i życia Obywateli - co potęguje jeszcze emisja dodatkowych nierejestrowanych trucizn, uwalnianych do atmosfery.
 
 
Niewidocznym – dla ogółu zrzeszeń - efektem machinacji paliwowych (a paliwa płynne nie są jedyną domeną działań przestępczych przeciwko zdrowiu i życiu Obywateli), jest znaczny wzrost zamożności niektórych, wyselekcjonowanych starannie Osób, których pozostawanie „na wolności” – zdaniem Myśli konserwatywnej - nie może li tylko być efektem ich przemyślności i wyjątkowego „szczęścia w interesach”, przy tak licznym, rozbudowanym i wyposażonym aparacie służb bezpieczeństwa, sądów i prokuratury, będących zasadniczą „podporą” państwa prawa. W związku z czym Myśl konserwatywna sugerować będzie powstanie specjalnej Komisji, wyłonionej na Sejmie Walnym, do sprawdzenia źródeł majątku Osób znajdujących się pod specjalną opieką systemu przywiślańskiego, ich powiązań biznesowo-polityczno-agenturalnych oraz zbadania – najlepiej przez międzynarodowy zespół kryminologów - podłoża i mechanizmów tej, zadziwiającej protekcji.
 
 
Na dodatek, produkcja oraz zgoda na dystrybucję fałszowanych produktów, stanowiących podstawę życia i funkcjonowania w zrzeszeniach, jest całkowitym zaprzeczeniem wartości etycznych Cywilizacji Łacińskiej, poprzez pogwałcenie jakości Dobra godziwego (bonum honestum), na rzecz osiągnięcia Dobra użytecznego (bonum utile), jakie zaledwie – w europejskim kręgu cywilizacyjnym - mogą stanowić pieniądze, których definicję znajdujemy u Arystotelesa ze Stagiry:
 
• Pieniądz powstał aby ułatwić  wymianę (jako środek wymiany)
• Jego wartość pochodzi od ludzkiego nadania, konwencji, pieniądz nie ma (wewnętrznej) wartości sam z siebie (nominalizm pieniężny)
• Pożyczanie pieniędzy na procent jest niezgodne z naturą pieniądza (środka wymiany) i jako takie potępiane etycznie.
 
Patologie w projektowaniu urbanistycznym doskonale widoczne są na przykładzie warszawskiego Ursynowa, stanowiącego, w dosłownym znaczeniu „sypialnię” Stolicy, a z którego w godzinach porannych wyrusza cała Armada pojazdów, powracając w popołudniowych „godzinach szczytu”. Złośliwa, warszawska plotka niesie, iż niekiedy autentycznie koszmarne osiedla ursynowskie, projektowane w oddali od wszelkiej „cywilizacji” - wraz z zabudową słynnej ulicy Alternatywy (nazwanej tak „…by ich dom nie ginął między tysiącami innych.)  - to efekt edukacji studentów Politechniki, których nieudolne prace dyplomowe, ówczesna Kadra naukowa sprzedała zaprzyjaźnionym spółdzielniom mieszkaniowym.
 
 
Przykładów zapaści cywilizacyjnej, wywołanej złymi koncepcjami urbanistycznymi, posiadającymi bezpośredni, a negatywny wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, jest w państwie prawa dużo więcej i nie ograniczają się one jedynie do ziem zagarniętych Rzeczypospolitej, na której wprost roi się od „Blokowisk” – czego doskonałym przykładem są paryskie osiedla, zbudowane na zasadach planowania wybitnego malarza i architekta szwajcarskiego Charles-Édouard Jeanneret, zwanego Le Corbusier.
 
 
O ile jednak, Corbusierowską architekturę mieszkaniową charakteryzuje autentyczne i subtelne piękno, pozwalające momentami zapomnieć o jej kryminogennej niefunkcjonalności – głównie poprzez pogłębianie syndromu społeczności zamkniętych  oraz wyobcowanie z Organizmu miejskiego, - to już dokonania architektury poddanej  racjonalizmowi socjalistycznemu,stawiającemu głównie na efekt masowości, prostotę wykonania (niskie koszty) i powtarzalność, pozbawiają wszelkich wrażeń estetycznych, ujawniając swój – w istocie - turański, czyli koszarowy charakter.
 
 
Wpływ architektury i umiejscowienia „Blokowisk” na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli nie ogranicza się jedynie do panującej tam atmosfery zagrożenia ekscesami sfrustrowanych zbytnim zagęszczeniem osiedlenia Mieszkańców, ale także zmusza do częstych i dalekich „wypraw” w poszukiwaniu edukacji, zatrudnienia, zaopatrzenia, czy też opieki medycznej, etc., etc., co przy złym stanie szlaków komunikacyjnych, dodatkowo zwiększa ryzyko doznania szkody na Zdrowiu, a czasami i Życiu. 
 
          
Konserwatyzm etyczny, sugerować będzie taki wpływ na rozwiązania prawne, dotyczące powstawania Planów Zagospodarowania Przestrzennego, leżących w gestii Samorządów Terytorialnych, aby tereny przeznaczone na budowę osiedli nie cechowała zbyt intensywna gęstość zabudowy, a także graniczyły z obszarami pod zabudowę usługową, obejmującą zaopatrzenie, edukację, opiekę medyczną, wytwórczość oraz gwarantowały łatwość i bliskość dostępu do rozwijanej równocześnie komunikacji miejskiej .
 

 

Brak głosów