Mapa katastrofy TU_154M pod Smoleńskiem

Obrazek użytkownika baltowcom
Kraj

   Po­nad wszel­ką wąt­pli­wość wia­do­mo już, że do ka­ta­stro­fy do­pro­wa­dzi­ły dwa wstrzą­sy, do któ­rych do­szło, gdy tu­po­lew zo­sta­wił za so­bą słyn­ną „pan­cer­ną” brzo­zę. Do od­kry­cia szcze­gó­łów ostat­nich se­kund lo­tu Tu­-154M z pre­zy­den­tem na po­kła­dzie przy­bli­ża­ją nas usta­le­nia na­ukow­ców z Ame­ry­ki, Au­stra­lii i Pol­ski, pra­cu­ją­cych mi­mo blo­ka­dy ze stro­ny rzą­du. Na za­łą­czo­nej ma­pie sa­te­li­tar­nej za­zna­czy­li­śmy po­ło­że­nie klu­czo­wych dla ka­ta­stro­fy punk­tów wy­ni­ka­ją­cych z pro­wa­dzo­nych przez na­ukow­ców ana­li­z da­nych, a tak­że miejsc, gdzie prze­by­wa­li świad­ko­wie, któ­rzy twier­dzi­li, że wi­dzie­li pło­mień i roz­bły­ski za ogo­nem sa­mo­lo­tu. Te da­ne i re­la­cje świad­ków zo­sta­ły po­mi­nię­te przez ba­da­ją­ce ka­ta­stro­fę in­sty­tu­cje pol­skie i ro­syj­skie.1. Tzw. pan­cer­na brzo­zaBrzo­za, któ­rą miał ściąć tu­po­lew, w wy­ni­ku cze­go miał stra­cić część le­we­go skrzy­dła. Zda­niem na­ukow­ców nie jest moż­li­we, aby drze­wo o śred­ni­cy 40 cm spo­wo­do­wa­ło ode­rwa­nie skrzy­dła 75-to­no­wej ma­szy­ny, na­wet je­śli przy­jąć, że sa­mo­lot rze­czy­wi­ście je prze­ciął. Dla­te­go brzo­za dla pod­kre­śle­nia ab­sur­du wer­sji MAK okre­śla­na jest ja­ko „pan­cer­na”.całość - http://niezalezna.pl/26832-mapa-katastrofy-tu-154

 

HOME - http://baltow.cba.pl/

 
Brak głosów

Komentarze

gdyz to swietnie zrobiony materiał.

Vote up!
0
Vote down!
0
#245330

http://niezalezna.pl/26832-mapa-katastrofy-tu-154

Jest to niezwykle ciekawy tekst.

Prosze zwrócic uwagę jak przekaziory zajeły sie ekspertyzami wskazujacymi na wybuchy na pokładzie TU-154.

Jakie, wybuchy, jakie wybuchy, oszłomstwo i tak dalej.

Przekaziorom udało sie KOMPLETNIE nie zauwazyć że oprócz ekspertyz naukowym mamy i dowody w postaci zeznań wielu świadków....

Vote up!
0
Vote down!
0
#245459

dzięki za wklejenie linka.

http://www.baltow.com

Vote up!
0
Vote down!
0
#245507

Raport MAku i Milera określa jej średnicę jako przedział 30-40cm, dlatego nie rozumiem skąd taka maniera by podawać maksymalną wartość i być bardziej sowieckim od MAKu?

Vote up!
0
Vote down!
0
#245563