O ordynacji wyborczej - Stowarzyszenie RKW Ruch Kontroli Wyborów Ruch Kontroli Władzy o ordynacji wyborczej i koniecznych zmianach

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Kraj

Otrzymłam pocztą mailową:

Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy  o ordynacji wyborczej i konieczności zmian.
 
Klika zdań wstępu.
 
W ostatnim czasie - o wiele za późno - podnoszą się w obozie rządzącym głosy o zmianach w ordynacji wyborczej - niektóre z nich świadczą fatalnie o stanie wiedzy na temat obowiązującego prawa wyborczego oraz jego wadliwości, oto postuluje się na przykład monitoring prac komisji i wprowadzenie przeźroczystych urn a przecież to już obowiązuje w wyborach, stosowne zmiany w ustawie podpisał Bronisław Komorowski "na odchodne".
Te sygnały świadczą, że najbliższe otoczenie Prezesa Kaczyńskiego wprowadza go w błąd, co do skali potrzebnych zmian oraz meritum zagrożeń. 
Ponieważ jest spory zamęt w kwestii oceny obecnej ordynacji wyborczej oraz proponowanych zmian proponuję zapoznanie się z poniższym opracowaniem Stowarzyszenia RKW - Ruchu Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy, w którego powstaniu miałem duży udział. Analiza nie kończy się na wypunktowaniu zagrożeń lecz wskazuje jakie powinny być wprowadzone środki zaradcze. 
Na samym końcu tekstu znajdą też Państwo konkretne krótkie zapisy nowelizacji Kodeksu Wyborczego, ktore opracowaliśmy z senatorem Piotrem Andrzejewskim - niestety nie zainteresowały one do tej pory ani Prezydenta RP, ani Marszałków RP z Prawa i Sprawiedliwości, ani sztabu PiS - były do nich wielokrotnie wysyłane, lub wręczane.
Tymczasem dziś obawiamy się, że poprawianie Kodeksu Wyborczego w atmosferze "pożaru w... pewnej instytucji" umożliwi agenturze wprowadzenie takich poprawek, które albo wprowadzą kolejne buble ułatwiające fałszerstwa albo niczego istotnego nie zmienią, odwracając uwagę od meritum w kierunku pozorów).
 
Marcin Dybowski, Stowarzyszenie RKW
 

Analiza RKW - Zasadnicze nieprawidłowości w naszym systemie

wyborczym i propozycje prawnie skutecznego

przeciwdziałania.

 

 

I.       NADMIERNE UZALEŻNIENIE PRZEBIEGU I KONTROLI WYBORÓW OD STRUKTUR WŁADZY SAMORZĄDOWEJ I POLITYCZNEJ.

 

1.      Dowolność w odwoływaniu Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych przez wójta/burmistrza bez jakiejkolwiek możliwości odwołania się od tej decyzji lub uzależnienia jej prawomocności od podobnej decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej;

Ø  Przewodniczący ObwKW powinien być nieusuwalny przez wójta/burmistrza, odwołanie możliwe tylko przez Okręgową KW ale musi być ściśle określony tryb (wraz z trybem odwołania się od decyzji) oraz wymienione konkretne powody.

 

2.      Brak jakiejkolwiek kontroli nad przechowywanymi w urzędach  gmin/miast pieczęciami Obwodowych Komisji Wyborczych przez cały okres pomiędzy wyborami i w okresie ogłoszenia wyborów;

Ø  Pieczęcie muszą być deponowane po wyborach komisyjnie przez Przewodniczących ObwKW i wydawane komisyjnie ObwKW przez Okręgową KW z pominięciem urzędów samorządowych. Pomiędzy wyborami pieczęcie są cały czas w opieczętowanym sejfie Okręgowej KW.  

 

3.      Brak społecznej kontroli podczas dystrybucji odebranych z drukarń kart wyborczych, dystrybucja odbywa się wyłącznie w obecności urzędników gmin/miast dopiero pod koniec karty wydawane są powołanym Obwodowym Komisjom Wyborczym ale zupełnie nie wiadomo, co się działo z kartami wyborczymi w trakcie ich drukowania, w drodze pomiędzy drukarnią a urzędem, w urzędach przed ich wydaniem członkom Obw. KW.

Ø  Druk kart wyborczych wyłącznie przez drukarnię z  monitoringiem, z dostępem on-line obejmującym produkcję kart, ich magazynowanie (w tej samej hali), wydawanie kart wyborczych wyłącznie według kolejności ich produkcji i komisyjnie z obowiązkową obecnością co najmniej 3 członków danej Obw. KW w tym Przewodniczącego Obw. KW, z możliwością uczestniczenia w tym procesie mężów zaufania lub przedstawicieli Komitetów Wyborczych. Przeliczanie kart zaraz po ich wydrukowaniu i na każdym etapie, jeśli są one przekazywane komukolwiek podczas dalszego procesu organizacji wyborów.

 

4.      Nieprawidłowości systemu „losowania” członków Obw. KW pozostawienie tej procedury w rękach urzędników.

Ø  Losowanie jedynie w obecności i pod nadzorem urzędników ale przekazane w ręce przybyłych na spotkanie kandydatów na członków Obw. KW, którzy spośród siebie wyłaniają komisję skrutacyjną. Tryb losowania opisany wyraźnie w ordynacji – losy wybierane z pojemnika w takiej procedurze by osoba ciągnąca „los” nie miała możliwości wglądu do wymieszanych losów.

 

5.      Brak realnej społecznej weryfikacji procesu tworzenia list wyborców, nie ma odpowiedniego czasu na realną weryfikację  wydrukowanej listy wyborców wydanej w ostatniej chwili Obw. KW przy jednoczesnym braku procedury odwoławczej w przypadku sfalsyfikowanej lub zawierającej błędy listy wyborców.

Ø  Wgląd w procedurę tworzenia obwodowej listy wyborczej na każdym etapie. Listy wyborców wydane członkom Obw. KW najpóźniej na 7 dni przed wyborami a listy uzupełniające najpóźniej 2 dni przed wyborami. Konieczność nadzoru Komitetów Wyborczych nad funkcjonującą centralną państwową bazą danych Źródło. Konieczny jest także sejmowy nadzór nad procedurą wytwarzania w okresie wyborów dokumentów dla służb specjalnych (chodzi o to by nie było nagłego ilościowego przyrostu wydawanych dokumentów, które przecież będą posiadały wszelkie cechy zewnętrzne umożliwiające oddawanie głosów).

 

6.      Brak realnej społecznej kontroli nad systemem zliczania od dołu ku górze cząstkowych wyników wyborów, odbywa się to na terenie budynków podległych władzom samorządowym lub politycznym, zliczanie trwa wiele dni i im wyżej tym mniejsza jest kontrola społeczna. Im wyżej usytuowane tym bardziej hermetyczne jest ciało podliczające zbiorcze głosy. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w ogóle nie dopuszcza do siebie „obcych” n. p. mężów zaufania, przed dniem wyborów. Na czas wyborów do składu PKW Komitety Wyborcze nie mają możliwości delegowania kogoś do pracy w PKW:

 

a.      Państwowa Komisja Wyborcza mieści się na terenie budynków podległych Kancelarii Prezydenta, w której (drzwi w drzwi) pracują urzędnicy kancelarii prezydenckiej (konflikt ewidentny – bezpośredni gdy chodzi o wybory prezydenckie, pośredni gdy mamy inne wybory,  jeśli za kandydatami w danych wyborach stoi ta sama partia, która stała za wyborem prezydenta). Urzędnicy kancelarii prezydenckiej mają bezpośredni i stały dostęp do zwykłych pracowników a także i sędziów PKW w centralnej siedzibie PKW;

b.      Pozostałe pomieszczenia szczebla niższego analogicznie znajdują się na terenie urzędów ściśle zainteresowanych w „odpowiednim” przebiegu wyborów;

Ø  Natychmiastowe przeprowadzenie całej instytucji KBW i PKW do osobnego, suwerennego i jej własnego budynku jako instytucji konstytucyjnej i centralnej, która od dawien dawna powinna mieć własny budynek (gdyby rzeczywiście chodziło kiedykolwiek wcześniej o prawidłowość wyborów).

Ø  Skład Okręgowych Komisji Wyborczych wyłaniany odpowiednio wcześniej ale analogicznie do procedury społecznych Obw. KW z tym, że w składzie Okręgowych KW – jak dotychczas – mają znajdować się sędziowie wskazywani przez państwo. Strona społeczna (kandydaci skierowani przez Komitety Wyborcze) ma prawo weta wobec sędziów kierowanych do wspólnej pracy w Okręgowej KW (dotychczas kierowani do tej pracy sędziowie częstokroć byli wykolejeńcami i osobami, na które władze miały swoje „haki”).

Ø  Stowarzyszenia a nie tylko Komitety Wyborcze mają prawo kierowania obywateli do pracy w komisjach wyborczych każdego szczebla (rozwiązanie prawne podobne, jak podczas referendum) Członkami komisji wyborczych liczących głosy w danym obwodzie/okręgu (itp) nie mogą być tylko mieszkańcy danego obwodu/okręgu wyborczego - musi być możliwość zasilania (szczególnie na wsi) składu komisji przez osoby spoza danej gminy (czytaj: przez osoby spoza układu i nie bojące się lokalnych koterii).

Ø  Kilkudniowe obliczanie wyników w wyższych ogniwach piramidy zliczającej wymaga rotacyjnej obecności wielu mężów zaufania i członków Okręgowych lub wyższych KW (jeden mąż zaufania lub członek Okręgowej lub wyższej KW - przedstawiciel strony społecznej - po pierwszym dniu pracy będzie już zmęczony i niczego nie przypilnuje, musi mieć zmiennika).

 

II.               NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA POZIOMIE CENTRALNYM SYSTEMU WYBORCZEGO:

 

1.      Decyzje Państwowej Komisji Wyborczej nie podlegają  jakiemukolwiek zaskarżeniu (na przykład przed Sądem Najwyższym) – niemożność zaskarżenia przez jakikolwiek komitet wyborczy czy jakąkolwiek instytucję czy grupę społeczną postanowień PKW. Niemożność zaskarżenia uchwał PKW a szczególnie bardzo ważnej uchwały „Wytycznych dla Obw. KW” precyzującej postępowanie Obw. KW (jej wybór, ukonstytuowanie, kompetencje, procedury przed dniem wyborów, w dniu wyborów i po wyborach).

Ø  Decyzje PKW i KBW a szczególnie uchwała o nazwie „Wytyczne dla Obw. KW…” muszą być zaskarżalne – w trybie wyborczym, najlepiej do Trybunału Konstytucyjnego (jeśli nie do TK to do Sądu Najwyższego).

 

2.      Nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej tworzone są listy wyborców w sytuacji, gdy zarówno PKW jak i MSWiA wyraźnie oświadczyło w 2015 roku, że państwowa/centralna baza danych tzw. Źródło – ze względu na masowo występujące błędy – NIE MOŻE  być podstawą do tworzenia list wyborczych a dane osobowe/meldunkowe przechowywane w komputerach gminnych nie mają podstawy prawnej, gdyż takową ma jedynie centralna baza danych tzw.  Źródło. Jeśli gminy nie mogą tworzyć legalnych list wyborców na podstawie nieaktualizowanych i prawnie nie mających umocowania  własnych baz danych, to oznacza że wąska grupa osób mających dostęp do centralnej bazy danych, osób całkowicie zależnych od państwa, może w sposób dowolny i przez nikogo nie kontrolowany, tworzyć listy wyborców z klawiatury systemu komputerowego i oprogramowania komputerowego zależnego od aktualnie sprawujących władzę koterii.

Ø  Społecznej kontroli poddać należy procedury tworzenia list wyborczych w centralnej bazie Źródło i w urzędach gminnych, które do tych instytucji delegują mężów zaufania na czas wyborów. Zgłaszane nieprawidłowości rozpatrywane są w trybie wyborczym.

 

3.      Nieprawidłowości w tworzeniu zagranicznych sieci Obw. KW dla Polonii. Proces ten jest całkowicie dowolny i nie podlegający kontroli ani zaskarżeniu (np. przez Senat RP, który mógłby mieć taka prerogatywę z racji swej opieki nad Polonią).

Ø  Przekazać prerogatywy tworzenia sieci zagranicznych Obw. KW kontroli społecznej a więc Komitetom Wyborczym i Senatowi RP, które wyznaczą na czas wyborów tę sieć MSZ będzie narzędziem wykonawczym (a nie organem decyzyjnym).

 

4.      Nieprawidłowości związane z wprowadzeniem systemu komputerowego zliczania głosów związane z:

 

a.      Samym szwankującym systemem komputerowym, nad którym nie ma społecznej kontroli podczas jego tworzenia, podczas jego testów i funkcjonowania w dniu wyborów i w dniach następnych (nadzór sędziów z OKW lub PKW jest fikcyjny lub wątpliwy);

b.      Tworzeniem tylko elektronicznej wersji protokołu a nie papierowej i ręcznie wypełnionej w obecności wszystkich członków komisji wersji protokołu z wynikami głosowania w Obw. KW

- sugerowanie w materiałach szkoleniowych PKW dla członków Obw. KW by jedynym protokołem był protokół tworzony komputerowo i by nie było ręcznie sporządzonego protokołu przez członków Obw. KW podpisanego na każdej stronie przez wszystkich członków Obw. KW (z zaleceniem by protokół elektroniczny podpisywać tylko na ostatniej stronie, gdy konkretne wyniki cząstkowe są na pozostałych stronach!).

- ograniczenie kontroli społecznej oraz pozostałych członków Obw. KW nad procesem tworzenia elektronicznego protokołu poprzez przeniesienie tego procesu do innych pomieszczeń niż to, w którym procedują wszyscy członkowie Obw. KW, co powoduje, że protokoły tworzone są już nielegalnie w obecności dwóch osób, w tym informatyka gminnego a pozostali członkowie Obw. KW dowiadują się od nich o ostatecznym wyniku „zaakceptowanym” przez system informatyczny PKW.

-  w roku 2014, przy całkowicie wadliwym systemie komputerowym, zliczanie głosów w Obw. KW trwało wiele dni, czyli ostatecznie wynik samorządowych wyborów, czyli dotyczących władz w gminie wklepywany do komputera gminnego i przesyłany do centrali PKW, odbywał się bez obecności wszystkich pozostałych członków Obw. KW a przez to pozostawał poza wszelką kontrolą społeczną, za to pod kontrolą gminnego informatyka i przewodniczącego Obw. KW zależnego od wójta/burmistrza. Do dziś w Woj. Mazowieckim nie wiadomo (mimo istnienia ówczesnego systemu komputerowego) na podstawie jakich wyników cząstkowych wybrane są władze samorządowe w tym województwie.

c. tworzenie systemów komputerowych, które będąc podpięte centralnie do PKW, zawierają procedurę ostatecznej akceptacji protokołu przez PKW – wydruk protokołu nastąpi dopiero w chwili, gdy na to wyrazi zgodę centrala.

Ø  W ordynacji wyborczej, prawodawstwie dotyczącym wyborów, jak też we wszelkiej dokumentacji wytwarzanej przez PKW i KBW– wszędzie gdzie jest mowa o protokole wyborczym podsumowującym wyniki wyborów – musi być wyraźnie wskazane, że jedynym, prawnie obowiązującym i ważnym,  jest protokół ręcznie sporządzony przez członków komisji. „Komputerzysta z gminy” może jedynie  przepisać samodzielnie (ponosząc za to karną odpowiedzialność) dane z protokołu ręcznego a to co przepisze wraz ze skanami protokołu ręcznego publikuje na swych stronach BiP lokalna gmina biorąc za to karną odpowiedzialność (jest to kolejne, dodatkowe i równoległe zabezpieczenie danych, które jednak nie jest podstawą do ogłoszenia wyniku wyborów). Każdy członek i mąż zaufania Obw.KW i Okręgowej KW ma nieograniczone prawo dokonywania kopii (na wszelkich możliwych nośnikach) ręcznie wytworzonych i zatwierdzonych protokołów oraz ich publikacji.

 

5.      Nieprawidłowości związane z głosowaniem korespondencyjnym:

 

a.      Przetrzymywanie tak oddanych głosów nawet do siedmiu dni na terenie gminy poza wszelką kontrolą społeczną i poza kontrolą Obw. KW a jedynie pod kontrolą urzędników;

b.      Brak jakiejkolwiek kontroli ze strony społecznej lub członków Obw. KW nad tym, czy rzeczywiście i ilu obywateli wyraziło chęć głosowania korespondencyjnego – urzędnik może wygenerować dowolną liczbę „chętnych”, którzy niby się do niego przed dniem wyborów zgłosili niby wyrażając chęć oddania głosów korespondencyjnie;

c.      Nieprawidłowości w zliczaniu głosów korespondencyjnych, które dostarczane są do lokalu wyborczego:

- brak jakiejkolwiek kontroli nad tym, czy te głosy, które zostały złożone w urzędzie lub na poczcie są tymi samymi, które dotarły do lokalu

- systemowy zakaz osobnego zapisania wyniku głosów korespondencyjnie oddanych, które zawierałby w końcowym protokole informację o wyniku z głosów korespondencyjnych, a na przykład mogłoby z zapisu wynikać, iż „dziwnym trafem” wszystkie dostarczone głosy korespondencyjne oddane były na tego samego kandydata.

Ø  Wprowadzić zakaz oddawania głosów korespondencyjnie a to zarówno ze względu na to, że łamie takie głosowanie jeden z konstytucyjnie określonych i gwarantowanych przymiotów wyborów (głos MUSI być zgodnie z konstytucją oddany bezpośrednio) jak też ze względu na to, że głosowanie korespondencyjnie wprowadzone jest zawsze po to by fałszować wybory (a już szczególnie jest to możliwe przy obecnych rozwiązaniach wprowadzonych przez poprzednią ekipę rządową).

 

6.      Nieprawidłowości ipso facto związane z procedurami narzucanymi Obw. KW przez PKW:

 

a.      Brak jasnych wytycznych, które procedury muszą być zachowane bezwzględnie pod klauzulą sine qua non unieważnienia wyborów w danej ObwKW (n.p. uregulowanie kwestii przeliczania kart wyborczych przed i w dniu wyborów, późniejszego ich przechowywania już jako ostemplowanych kart wyborczych w lokalu wyborczym a nie na zapleczu lub w urzędzie gminnym, z którego są podczas wyborów dowożone, procedury podliczania głosów, utworzenia i wywieszenia ręcznego protokołu utworzonego i podpisanego na każdej stronie przez wszystkich członków ObwKW, protokół komputerowy musi być wobec ręcznego protokołu wtórny i może być wklepany przez informatyka gminnego w innym czasie i na jego odpowiedzialność, w dodatku  wyłącznie jako działanie pomocnicze);

 

b.      Sugerowanie by członkowie Obw. KW nie pracowali w pełnym składzie tylko by dzielili się na grupki, co daje możliwość na wiele godzin opanowania Obw.KW przez trzyosobową koterię zwolenników jakiegoś kandydata lub partii;

 

c.      Niejasności związane z procedurami jakie muszą być natychmiast wdrożone gdy nieprawidłowości są zgłaszane policji lub sędziom OKW. Zazwyczaj są one lekceważone lub pomijane a policja lekceważąco podchodzi do takich zawiadomień niezależnie czy są one zgłaszane przez członków Obw.KW czy głosujących obywateli, tymczasem dotyczy to przecież przestępstw ściganych z mocy prawa.

 

Ø  Powyższe nieprawidłowości już logicznie zawierają przy okazji omówienia rozwiązania poprzez zakaz takich działań lub nakaz działania (choć mamy też więcej regulujących propozycji), ale co jest jeszcze ważniejsze chodzi tu o to by rozwiązania (zakazy i nakazy) były wpisane wyraźnie w ordynację wyborczą lub wymienione wprost w uchwałach PKW i KBW tak by niezachowanie tych zasad automatycznie wymuszało  zastosowanie procedur naprawczych lub unieważniało wybory w danym Obw. KW, która nie stosowałaby się do wyznaczonych zasad – dziś podlega to dowolnej interpretacji i umożliwia fałszerstwa.

 

5. Nieprawidłowości w posługiwaniu się dokumentacją upoważniającą do oddania głosu w danej Obw. KW:

 

a.      Wprowadzenie nieścisłego określenia „zamieszkiwania” na terenie danej Obw. KW w miejsce prawnie precyzyjnego i rodzącego jasne konsekwencje „zameldowania”.

Ø  Przywrócenie „zameldowania” jako terminu określającego prawo do oddania głosu. Ci którzy chcą głosować a nie mają zameldowania powinni się o zameldowanie postarać, nawet jeśli to zameldowanie miałoby być tymczasowe – jedynie tylko w ten sposób można skontrolować proces wyborczy poprzez kontrolę, czy PESEL wyborcy nie dubluje się w dwóch różnych Obw. KW. Jeśli ktoś nie głosuje w miejscu zameldowania posiadać powinien zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zameldowania – to wystarczy, inne rozwiązania sprzyjają fałszerstwom.

 

b. Umożliwienie oddawania głosu na podstawie takich dokumentów i zaświadczeń, które umożliwiają wielokrotne oddawanie głosu w różnych Obw. KW

- na tzw. zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu – otóż  nastąpiło zniesienie dawnej i obowiązkowej dla Przewodniczącego Obw. KW,  procedury telefonicznego skontrolowania, czy rzeczywiście takowe zaświadczenie zostało wydane i czy obywatel w związku z tym został w swej gminie wykreślony z listy wyborców. W dalszym ciągu też nie obowiązuje na terenie całego kraju jednolitego wzoru takiego zaświadczenia, czy też rejestru takich wydanych zaświadczeń, co umożliwia dowolne powielanie takiego zaświadczenia i oddawanie takiej ilości głosów przez taką osobę, która jedynie wynika w dniu wyborów z jej mobilności i woli dotarcia do Obw. KW.

Ø  Przywrócenie konieczności skontrolowania przez Przewodniczącego Obw. KW, czy zaświadczenie jest prawidłowo wystawione i czy nie było już wykorzystane.

- możliwość głosowania – poza oddanym głosem na dowód osobisty – dodatkowego głosu w dowolnym miejscu w Polsce na paszport, wystarczy oświadczyć, że jest się osoba pracującą w obcym kraju i przedstawić jakikolwiek (prze nikogo nie weryfikowany) byle w obcym języku napisany papier, który zgodnie z wyraźnym stwierdzeniem PKW, dotyczącym tej konkretnej kwestii, w ogóle NIE MUSI być przetłumaczony na język polski. „Dokumentu” tego obywatel NIE MUSI pozostawić w Obw. KW co też odbywa się zgodnie z wyraźnymi wytycznymi PKW w tym względzie.

- możliwość wielokrotnego głosowania na nowy dowód osobisty, który NIE ZAWIERA danych meldunkowych obywatela ani wzoru jego podpisu, aby określić, czy rzeczywiście „zamieszkuje” dany obszar Obw. KW, zarówno na szkoleniach dla członków ObwKW prowadzonych centralnie przez Okręgowe Komisje Wyborcze jak i w wytycznych PKW podawana była informacja, iż takim poświadczeniem zamieszkiwania może być kwit z pralni z danego terenu. I Obw. KW ma obowiązek dopisania takiej osoby do listy wyborców danego obwodu.

- zupełnie nowym sposobem na fałszowanie wyborów okazało się w II turze wyborów na prezydenta RP  wprowadzenie na listy wyborców  olbrzymiej liczby tzw. bezdomnych „meldowanych” na adres danej Obw. KW. Odbyło się to bez wskazania jakichkolwiek podstaw prawnych, o które natychmiast wystąpiliśmy do PKW. Tego czy ktoś przychodzący z nowym dowodem, który nie zawiera danych meldunkowych, rzeczywiście jest „tutejszym” bezdomnym nie sposób skontrolować.

Ø  Likwidacja wyżej wymienionych „uprawnień” i korekta nieprawidłowości – nie wymaga wyjaśnień, likwidacja wprost w przepisach i uchwałach PKW.

Na koniec:

Ø    Należy w polskim kodeksie karnym uregulować kwestię odpowiedzialności karnej za fałszowanie wyborów. Jeśli demokracja – a w szczególności akt oddania głosu w wyborach – jest „źrenicą oka” takiego  systemu to przestępstwa wyborcze nie mogą być traktowane tak pobłażliwie jak dotychczas ale muszą się wiązać co najmniej z pozbawieniem takich osobników praw obywatelskich i karą ciężkiego więzienia.

 

To tylko niewielka, uporządkowana część z nieprawidłowości, jakie dzieją się od dziesięcioleci podczas wyborów w naszym kraju.

Obecną zmianę polityczną i większość sejmową mamy tylko dzięki śmiałej i zakrojonej na cały kraj akcji obywatelskiej wolontariatu Ruchu Kontroli Wyborów, który to ruch dziś działa jako Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy.

Wszyscy powinniśmy być tym wolontariuszom wdzięczni, że wiele z przygotowanych mechanizmów fałszowania wyborów umożliwione poprzez nieprecyzyjne wytyczne i regulacje NIE ZOSTAŁY W PEŁNI WYKORZYSTANE!

Marcin Dybowski, 509 458 438, biuro@stowarzyszenierkw.org
 
Poniżej proponujemy wprowadzenie Koniecznych zmian Kodeksu Wyborczego z 5.01.2011.

DO NOWELIZACJI:

Art. 35

W § 1 słowa:

„Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty”

zastępuje się słowami:

„Wyborcy przebywający za granicą legitymujący się dokumentem wskazującym na posiadanie obywatelstwa polskiego”

W § 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot:

„lub dokument wskazujący na posiadanie polskiego obywatelstwa.”

 

Art. 53 b

W § 5 po słowach „numer ważnego paszportu” dodaje się słowa:

„lub innego dokumentu wskazującego na posiadanie polskiego obywatelstwa.”

 

Art. 161

dodaje się:

§ 4 Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Komitety Wyborcze i stowarzyszenia mające statutowe uprawnienia kontroli zgodnego z prawem przebiegu procesu wyborczego.

§ 5 Wymienionym w § 4 podmiotom prawnym służy prawo zaskarżania do Sądu Najwyższego treści podejmowanych przez Państwową Komisję Wyborczą uchwał i wytycznych w terminie 14 dni od ich opublikowania. 

 

Art. 182

§ 2 pkt 1 zastępuje się średnik kropką a po kropce dodaje się:

„Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają także te stowarzyszenia, których statutowym celem jest kontrola zgodnego z prawem przebiegu procesu wyborczego i które są zarejestrowane co najmniej na rok przed wyborami.”

§ 3 pkt 1 zastępuje się średnik kropką a po kropce dodaje się:

„Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają także te stowarzyszenia, których statutowym celem jest kontrola zgodnego z prawem przebiegu procesu wyborczego i które są zarejestrowane co najmniej na rok przed wyborami.”

W § 4 słowo:

„mogą”

zastępuje się słowami:

„nie muszą”

Poza tym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zwrot:

„jeśli kandydat spoza stałego rejestru wyborców danej gminy zostanie wybrany członkiem obwodowej komisji wyborczej w tej gminie zostaje on wtedy dopisany do rejestru wyborców danej obwodowej komisji wyborczej, której jest członkiem i skreślony z tego rejestru wyborców, do którego dotychczas był zapisany.”

W § 5 na samym początku, słowo „Pełnomocnik” zastępuje się zwrotem:

„Stowarzyszenia, o których mowa w § 2 pkt 1  i w § 3 pkt 1 lub pełnomocnik”

 

Art. 394:

W § 2 dodaje się passus po słowach „miały wpływ na wynik wyborów” zastępując kropkę przecinkiem:

„lub stanowiły znamiona przestępstwa popełnionego w toku procesu wyborczego penalizowanego prawem karnym (Rozdział XXXI Kodeksu Karnego – przestępstwa przeciwko wyborom i referendum)

Dodaje się § 6 o treści:

§ 6 W razie pozyskania w toku rozpoznawania protestów wyborczych informacji wskazujących na zaistnienie w toku procesu wyborczego znamion penalizowanych z naruszeń prawa wyborczego i referendalnego Sąd zawiadamia właściwą prokuraturę celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie.

 

Art. 437

dodaje się:

§ 4 Karty do głosowania są drukami ścisłego zarachowania.

§ 5 Zakres dokumentowania ilości wydrukowanych i rozprowadzonych kart wyborczych, rozdysponowanych kart wyborczych, dokumentowanie ich wydania i użycia, przechowywania oraz zabezpieczenia określają wytyczne i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

/-/ Piotr Andrzejewski Senator RP

/-/ Jerzy Targalski Prezes Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

/-/ Marcin Dybowski Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Warszawa 19.06.2017
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)

Komentarze

Jeśli podchodzimy do wyborów poważnie i proponujemy karę więzienia za fałszowanie wyborów, to koniecznym jest wydrukowanie kolejnych numerów kart już w drukarni. Tak jak świadectwa szkolne itp. A może robić "zdrapki" wówczas nie będzie można  tak łatwo postawić ixa dodatkowego w innym miejscu.

Vote up!
2
Vote down!
0

Apoloniusz

#1550088

Wszystkie uwagi bardzo celne, jako uczestnik RKW w obu wyborczych akcjach w 2015 roku potwierdzić mogę, że urzędnicy i pracownicy OKW jesli im sie pozwoli to potrafią mataczyć i oszukiwać, a teraz w 2018 roku to będzie "być albo nie być" dla PO-mafii okopanej w samorządach, u nas od 2002 roku...

Vote up!
3
Vote down!
0

Yagon 12

#1550107

karty były drukami ścisłego zarachowania i każdy głosujący miałby wpisany numer przy nazwisku , gdy otrzymuje kartę.

Vote up!
2
Vote down!
0

Apoloniusz

#1550112