Tuska i Komorowskiego przed Trybunał Stanu!

Obrazek użytkownika rymplum
Kraj

Kurier z Munster (S24) pisze http://roman-manka.salon24.pl/542076,donioslem-na-premiera-tuska-do-prokuratury w swojej notce o naruszeniu przez premiera i prezydenta Kodeksu Karnego a oni, przede wszystkim, naruszyli Konstytucję i za to powinni stanąć przed TS. Wywiodę to odwołując się odpowiednio do konkretnych przepisów prawa.

(USTAWA z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy)
Art. 1.
1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą
status miasta na prawach powiatu.
------------------------

(USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

Art. 2.
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowie-dzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
----------------------------

A teraz przejdziemy do Konstytucji

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
[...]

Art. 164.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa.

Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych

jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 165.

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i

inne prawa majątkowe.

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.
[...]
Art. 170.

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących

tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu

terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.
[...]
Art. 198.

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie

swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent

Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku

Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca

Sił Zbrojnych.

------koniec cytatów------------------------

Komentarz.

Prezes Rady Ministrów i Prezydent wypowiadali się w sprawach nie należących do ich kompetencji bo Organy Państwa działają w granicach na podstawie prawa (Art 7 Konstytucji). Nie mają prawa wypowiedać się jako organy w sprawach dotyczących gmin czym przekroczyli swoje kompetencje. I dopiero tu, Drogi Kurierze wchodzimy w zakres Kodeksu Karnego

Znowu cytat [źródło http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/252262,Kiedy-funkcjonariusz-odpowiada-za-przekroczenie-uprawnien.html]

Zgodnie z treścią artykułu 231Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.

Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca podejmuje czynności nieleżące w granicach jego kompetencji. Chodzi tu o przekroczenie zakresu czynności służbowych, do których wykonania sprawca jest uprawniony.

Niedopełnienie obowiązków polega na zaniechaniu ich wykonania albo na nienależytym, niedbałym ich wykonaniu. Może ono polegać także na podjęciu przez funkcjonariusza publicznego działania w przypadku, gdy obowiązek na nim spoczywający polegał na powstrzymaniu się od pewnych działań.

Funkcjonariusz publiczny

W świetle przepisów Kodeksu Karnego funkcjonariuszem publicznym jest:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. poseł, senator, radny,
3. poseł do Parlamentu Europejskiego,
4. sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
5. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
6. osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
7. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
8. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
9. osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

=================koniec cytatu===============================

No i tyle na temat łamania prawa przez najwyższe organy Państwa.

Prawo zostało złamane ewidentnie i obaj panowie powinni za to odpowiedzieć!

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Odnośnie i szczególnie "prezydęt" Komorowski - dowody tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/1792/co-po-10-listopada

To tylko szczegół "działalności" Komorowskiego na rzecz polskiej racji stanu...

Na D.Tuska - wystarczy wygoglać "MarkD".
Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#386360

gość z drogi

ukłony i pozdrowienia  z 10

Mam cichą Nadzieje,ze doczekam jeszcze DNIA,gdy zostaną za TO ukarani....bo jeśli nie,to wszystko co czujemy,robimy...nie ma po prostu ...sensu...

pozdrowienia dla Nocnych Marków...a co do LISTY Marka D...to jest to jeden z najcenniejszych dowodów na działalność tych,co SZKODZĄ POLSCE

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#386361

dobrali się :)

Czasami się zastanawiam jak pan Tusk i pan Komorowski funkcjonują i to bez mózgu?

Jak można rozwalać kraj, w którym się urodziliśmy i w którym pewnie umrzemy?

Najbardziej przeraza mnie podatek katastralny

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#386370