Krewni zamordowanych w Katyniu skarżą Rosję w ETPC

Obrazek użytkownika Poloniae
Kraj

Prezentujemy stanowisko Trybunału w Strasbourgu w sprawie skargi krewnych zamordowanych w Rosji.
Całość skargi dostępna jest na stronie:
www.rafzen.wordpress.com

Trybunał zważa, iż strony [postępowania] są zgodne, iż nie ma on jurysdykcji ratione temporis do oceny masowego mordu polskich jeńców wojennych w 1940 r. z punktu widzenia wymiaru materialnego art. 2 Konwencji. Mając to na uwadze Trybunał nie musi badać tego zagadnienia w przedmiotowej sprawie. Niemniej spornym pozostaje, czy fakt ten uniemożliwia Trybunałowi rozpoznanie skargi skarżących w wymiarze procesowym [art. 2 Konwencji] w związku z rzekomym błędnym prowadzeniem śledztwa, w takiej jego części, w jakiej było ono prowadzone po dacie ratyfikacji. Trybunał uznaje, iż zagadnienie jurysdykcji temporalnej jest tak ściśle związane z meritum skargi skarżących na podstawie art. 2, iż wspólne rozpatrzenie obu tych zagadnień będzie znacznie bardziej właściwe w okolicznościach przedmiotowej sprawy. Dlatego [Trybunał] łączy zarzut Rządu FR dotyczący jurysdykcji ratione temporis z meritum [sprawy], jak również, zważywszy na brak jakichkolwiek innych podstaw niedopuszczalności tej skargi, uznaje, w świetle twierdzeń stron, iż dotyczy ona poważnych zagadnień faktycznych i prawnych wynikających z Konwencji, wyjaśnienie których wymaga zbadania meritum [sprawy].

Domniemane naruszenie art. 3 Konwencji
Skarżący zarzucili, na mocy art. 3 Konwencji, że w wyniku braku informacji na temat losu ich krewnych oraz lekceważącego podejścia ze strony władz FR w związku z ich prośbami o informacje, doświadczyli oni nieludzkiego i poniżającego traktowania niezgodnego z art. 3 Konwencji. Art. 3 stanowi:
„Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”

Brak głosów